תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

האשה שאמרה התקכלליגטי - אם רצה לחזור לא יחזור. לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי שתקבל לה kא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור רשב"ג אומר. אף האומרה טול ליגטי אם רצה להחזיר לא יחזיר : ב האשה שאמרה התקבל לי גטי * צריכה שתי כיתי עדים שנישאומרי'בפנינואמרה ושנים שאומרים בפנינו קבל - וקרע - אפילו הן הראשונים והן האחרונים - או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים: ואחר מצטרף עמהן נערה המאורסה - היא ואביה מקבלין את גטה - אמר רבי יהודה . אין שתי ידים זוכות כאחת - אלא אביה מקבל את גטה בלבד - וכל שאינה יכולה לשמור את גטה "אינה יכולה להתגרש: ג קטנה שאמרה התקבל ליגטי - אינוגט עד שיגיע גט לידה • לפיכך אם רצה הבעל לחזור יחזור - שאין קטן עושה שליח " אבל

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום - בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום • מצורו' היה ועופות ודגים - יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום ר' יוסי אומינזלגטויי מציאת חרש שוט' וקטן יש בהן משום גזל - מפני דרכי שלום - ר' יוסי אומ"גזל גמור עני המנקף בראי הזית - מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום - ר'יוסי אומר גזל גמור - אין ממחין ביד עניי עכו"ם בייקט שכחה ופאה - מפני דרכי שלום: ט משאת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ורחים ותנור - אבל לא תבור ולא תטחן עמה אשת חבר משאת לאשת עס הארץ נפה. וככרה - ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה אכל משתטיל המים לא תגע עמה ס"מ מגלס) לפי שאין מחזיקיןידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי עובדי כוכבים ומולות בשביעית - אבל לא ידי ישראל - ושואין בשלומן - מפני דרכי שלום : פרק והאומר התקבל גט זה לאשתי - או הולך גט זה לאשתי - אם

רצה לחזור • יחזור י האשה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לפון

[ocr errors]
[ocr errors]

א

פרק ו האומר סת

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גטין פרק ה

שהיא יוצאה בגט - ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן - שאוכלת בתרומה - ואם מתה - בעלה יורשה - ועל המריש הגזול שבנאו בבירה - שיטול את דמיו - מפני תקנת השבים ועל הטאת הגזולה שלא נודעה לרבים - שהיא מכפרת - מפני תקון המזכח: ו לא היה סיקריקון ביהודה - בהרוגי מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון' כיצד. לקח מסיקריקון - וחזר ולקח מבעל הבית מקחובטל - מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון מקחוקיים לקח מן האישי וחזר ולקח מן האשה מקחובטל - מן האשה וחזר ולקח מן האיש - מקחו קיים - זו משנה ראשוני בית דין שלאחריהם אמרו ' הלוקח

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

וכן סעתיק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כפרק

[ocr errors]
« הקודםהמשך »