תמונות בעמוד
PDF

אי לו וכן קלפון כמשנס ט' פרק ו' ועליות ולפיל כפרק נ' ילו לו לו פמוכיס 6ת 6סתו כנט ולין פלמרין חוקית למלן

כתר נמוקי יוסף כרכתי'יילן רז ופריפלקין לכקון לחמרינן פיקרחק חרס ען סמיקוניס : ח לפפי יתומוס

כרכתיב נחי לו החקר פיפולי רדמי ניה• ונס קליס : נכריות : חו חניכתה למחר פגריל: כן 6פי חרפות כלומר על הספו פי' קריכסמוכילק כגט מין מלמדין חופק למ6ן כעס פפתי קטנות ביחס 6חק מקן פוטרק כרפק : כן כסקי לחמר"סימרסק 676

חרפות לכל קלינק' ליכס מן המילובין נמסיס רפי אילו על אשתו ואי ליעל אשת אחיומוצי'את אשתו למימ' כחרפת רלסוכת חליני וניתן נמי לה יקכח תותים בנט ואשת אחיו כחליצה : ח מי שהיה נשוי סיס : 6חת קטנק ולחס דקסכר יס דקס (טפמס לשתי יתומות קטנות ומתי כיאתה או חליצתה של הרפס ף עין הפמיקן לין ריתרחק מקמילוניס מיתה אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי תרשות · קטנה נססיקן נפולין גמורין כנמר'דילמ6נללת ומיחרטס וחרשתי אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת מכל מקוס לס ידעיכן נר כק יור'שיעור דחמר מלתרין וחרשת ביאת הפקחת פוטרת החרשת 'ואין ביאת מנייקו ניחס ניק והיו מפיל

ס' מילון רמנות bsכי : החרשת פוטרת את הפקחת גדולה קטנה ביאת לפתן טפי : כיתת הנלולס ת וכן סקי חרסות פירט הגרולה פוטרת את הקטנה ' ואין ביאת הקטנה פוטרפ 6ת כקטג'רניחק כי

קר", כלומר כיחק פוטרת את הגרולה :'ט מי שהיה נשוי לשתי פנפוחית נטולין גמורין לחת כו'לכל קלינק כו' ללחן יתומות קטנות ומת • בא יבם על הראשונה - וחזר פוטרת חותס סbין נפומיק כל חנינה קיס כמפורט ובא על השניה אושבא אחיו על השניה לא פסל נמורין סכל 6פכה לס: ט

במסעה נ' פרק דלקמן : את הראשונה וכן שתיחרשות קטנה וחרשת בא לה פסל 6ת קרפונק ססרי קטנה וסרסf ין כילק יכס על הקטנ' יוחזר ובא על החרשתי או שבא אחיו כילתן פוק • לי רספונס

6חת מסן כתר קריס על החרשילא פסל את הקטנה בא יבם על החרש" קנויי קית הרי (סיס) לסכן הם ידעיכןנקי מינייקונים' וחזר ובא על הקטנה - אושבא אחיו על הקטנ'פסל וכילת קסתרוני נעילת זנוקי ליק • חי בקטג' רסקיה כלל את החרשת:יפקחת וחרשת בא יבס על הפקחת וfי כמו קנדיק קיה קרי דער 6י כחרסת הגדולה וכת וחזר ובא על החרשת או שכם אחיו על ההרשת שתיקן נכריות 6כלו סלס סיז

כילה היל • נמ': לא פסל את הפקחת * נא יכס על החרשתי וחזר קנויות לחמין ומקייס 6ת ביאת קפקחת כו' וקו ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת • פסל סרחסונס פלח נפפלס פלין

קלין חלינתה חלק את החרשת : יא גדולה וקטנה בא יבס על כל חסרונס לס רילמל מסוס ללח מני למנקט וחין הגרולה • וחזר ובא על הקטנה • או שבא אחיו קנויות קוו ותסכל) פל מליכת החרפת רלחן כת על הקטנה * לא פסל את הגרולה • בא יבס על סרחסונה קיימס קן פליק

חליכס כלל קיס : הקטנה • וחזר ובא על הגרולה • או שכא אחיו כחסור סני כתיס: פסל חת ט לא פסל חת קרלסונס על הגרולה - פסל את הקטנה • רבי אלעזר אומר . קחרפת לפמי) קטנה קנויס כתר קריר לכל

מלמרין כולס וקנין תמרס'מסויירת החסרונק לא יקייס דילמס

ורות ליל סני כתיס לסכי כו' כחיסול סקי כקיס כמפורט כמסכק י"ח פרקי' : מסקינן כנמר קטנס ספק 6ס קיס קנויה לגמרי קולי פסל 6ת תחרות כתר קריב רמסקי כנמר'קטנת ספק לס ורסויה (כיחה לחקר ומן ספק 6ס חינה קנויס כל. • וחרפת

קיס קנויה לגמרי ספק לס לינס קנוק וספילו לרכנן קנוק ומפויירס כלומר קנוק נתקלת חינה קנויס קנין נמור ויס רמסנק ו' פיי רכקטן לה תקנו ניפולין כלל ולפיכך לף וחפי' הכי חסכס על סחרפת חקר פכח על הקסנס 5 פס{ כילתן כיכמת חינת חלל כננמכור לכל קטנס מקנסלק ניסוחין את הקטנס • ממס נפפן חי קטנה קנויה עמרי קרי קנוק כדי סלס ינתנו כל מנקן הפקר כרחיתל כנמר'ר"פ דלקמן • וכילת קורסת 6חקרכן ללו כלוס קיסbי מינה קנוי כל, חף • פקחת וחרפת כולה מתניתין לח כריכה רנסמפונק להחין לס קיקס קנויס וכרית קיה הכל 6ס כל תקלה פן

ממתני'רנטין 6 רקכס כעי למתני לכל קנדרין סחרסק (6ק"כפל הקסלי פסלחת המרפת רעמס קנין הקטנת וכן כמסנקג' פרק דלקין :

קנין גמור קול ופסל קנין המרפק פקוק קנין משוייך וחית יא רבי 6לעזר קין כלס יו"ר לעיל פסנת ז'נרסי' כיור ספריס תרסי 6ס כל על קקטנה וקור וכל פל החרטת פס{

והכי חיפה כפרקקתס רכרה דף ח'r'חזר' שיעור 6ת קקסנק לגוריכן 6טו כסכח פל החרס/חור וכח על הקטנ? כיור קול רכי חליפורנן הורקנוס מלמיל רכי יוחנן בן זכרי

יא בכי חלפור סומר ככלן ור'!טור כלל ירקו) רטור כן פמוט קנקן פקיס כרכו של

פלמרן ר' נסכים ורכי רנס לקרוס לפניו כרחיקס כגמ' סיפ קערל :

מלמרין

מלמדין וסלכס כרכי שיעור : יב יגדלו זס עס זס ולינויכול מלמרין הקטנה וקר"נ העתיק נכלן מלמדין וככר נחלקו לגרסק טרמינלי לגט קטן חיכו נט : היכמס סלמרק כתוך

נות חנות העולס קרסניר סוכר דלס 6מררכי פלסי' יוס סכנסה קינס לס נכעלתי לינס וסוח חומר נעלתיך איעזר רמלמדין bk כגדולה וקטנה כדי לקייס יכוס רbורייתה . ודין כנט כופין 6ותו לחלון רסיס נחמנת לער תלתין יומין 6כל כסרסת וקטנה לתרווייקו מדרככן וסס קייס לק כניסת מיקי חינם נפסי' ולל כפיל :

רספונה לה סמר •ht לטוס 69חר סלסיס יוס קול כסמן מלמדין הקטנה שתמאן בו:יב יבם קטן שבא על. יפרסק חלס מן סמיחונין דלס מוקי חינם נפסי'מלכעול יבמה קטנוז • יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה וכתר לכנוסחחות לה גרס יותר מסלסיס יוס ומיקו תגדלנו * היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא ככולן וסרמכ"ן כתכ סגמנ6 סיקי 65 מסמרי (מותת נגעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשי' יום כנופחלות ככולן וכן קול לנפחת חקיכת דחיסורס מבקשי'הימנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא מודה אפי כתוספת וקלי 6ף 6חרס' וכעיס סלינה ומכקסיס ממכן לאחר שנים עשר חודש כופין אותו שיחלוץ לה : : וקטנק רמילי קול טעמה פיקלון לכל 65 כופין ותח

יג אודות

למתרחקין מן המיסוניס קול 6ומ'סכעל - (תח לכופין

ודילמb נדלק ומחרטל כק • אותו לחלין תוך סלסיס יוס • ומכקפין חותו רחלין ל6סר • מי יוכחת על כל פניס למק תתענן ותמתין ער סקנדיל ותחלון יוס ולין כופין ומכקסיס לינס • מוקי נגמר' כנין פגט יוכס ותפסול מן קכסונס • סופך מי כורו ולחריס כריכין לו ותחסר מתחת ידס : סכיון פנתן נט לזיקתו נפסלה עליו ומיסו כעיל חרסת על כעלס סכנסת כסיתר : ו6פילו חי ל"ג ככולן לס סלינה למפרייס לפלמח וחי מרק היל נכעלתי • ותל 6ומי מינטריך לססמועינן כחרסת וקטנס רפטיטי לכיון סלין תקני לס כעלתי • סין סספיס לרכריו ול6 כעיס סלינה : 6 להוכי'cתיקן למס ל6 ילמלוה למלןלתקנת'לתקנת חכרתה

- יג הנודרת לכל מינטריך לחcמועינן נכח על הקטני וחזר וכל תל תנדולי

דלקייס מכות יכוס וקול פסלן על עכמו כפסיעה • ולפיכך היה רווי סל6 לחזור ולהתיר לו כלוס וכן כריס' מסוס לגדולס ל6 כמיס קמיס י דמעיקר6 כוחות ספק רמיס - (מוטכ סתכל מתתינס הינכן כריכי תרוייסו - וכללית' כמי כתוספתל עכיר וכן דעת הפוסקיס ומעתה כין לנוסחס לגרס ככולן• (כין בנוסח רל"ג בכולן • ניח6 רחכטרִיך למקני קן מפוס דר' ליעזר 6ף על גג דוגרי ת"ק כסמעוניס מקמיית6. 4 הקטנה לכל חרפת 65 לפי פלח פיקנו לחרפת סוס מילון כלל - וטעמ6 כנמר'דרים פרק דלקמן מפוס רממנעי ולח נסני לק

הוליל ולעולס יכולה לגונן מפני חרסוFס • לכל קטנת גכוליס לס וסכר מפייסני לה כל סעתק ער מיעבור זמן מיסונס : יב יכס קטן וכו' גתי קרי כלן סקיס ל6חיו סס • וקח למוכר הכי קול ומסיק סמר קר' כי ישנן 6חיס יקלין • הל

לקיו סלס קיק נטולמו 65 מכלל סוס קיס כעולמו לפי' כין יוסל' : כופין 6ותו פיסלון כתכסר"כולין כופין ניכס ופירזוקתוספת לחין לומר כמפנה להרונס למכות סלינה קודמת (כרתנן סוף פרק קמס דככורות) רמתני' דחייכיכריני ינוס לפי מפנק רקסונה קייט' ע"כ ועיין מ"ס נמסנס ג' פרק י"6 ומ"ס הרים כגון פגט יול6 פתחתילה - וח"ת כיון הכרכרין ככר נפטרה ממנו סקרי 6מר סכעל ופטורק קיס ממנו על ידי קגט מי סיכפת ליק כסליכפר פינטריך כפיית • (קירנו התוס' רי"לפקוח עיניים כנ"ו (חלון לה פתרוקנפנין • עיני ונמוקי יוסף תירן מפני ססוס יכול לטעון חע"פ סני נס נט לחינה 6סורס עלי כחולת • (ולי תתפייס ותחזור לי ומיני רונס לסרק עלי כחלינס • עיכי ומים קרים סכין סגפן לס נט לזיקתו נפסלה עליו : ולס דכיון סנפסלס עליו 6'ג 69חר 6לסיס הילך חמרינן רל6 מוקי חנפסיק וסרי הים כחיסור עליו כתב סמניל פרק נ' מסיירפירפוזיל רקגט קוק נתן עכסיו דלי קולס כניסה לפי' ל6חר לסיס יוס סיתס סיס כסמנת לומר סלח נכעלתי לכיון דסיכ'מיסור'מוקי נפסיק-מלכעל יציב יומס סקלריךקר"ג לכתוב לזיקתו נרחיכעיני פנתכוין למחי 67מר רב לפנט לזיקתו נט לכילקו סוכר וכפלמר עכעל 6חר קנט • וסוס ל6חר ל' יוס ללח סגינתכנט קמ' שלה היה 6

% לזיקתו קי"ל כפ"תריס כילס 6חר קנט ובריכת נט סני כניסתו וכך פסק הטור סי' קפ"ז ותמיתני על הרמכיס סלח פסק כפיכמה"י נקל ורק לפי דקל כתרחק קוק • ומרק לגמ'. (קריין 6ע"פ סלל כתם לדרך 6פי נ"ל ססמך על הכריית' ססניח לפני כת כריכת נט וסלינקי ולל קכיס עלס לדרכי חמי פמפרסס לק"ק כריכה חליכתס עס ניטה וקלע סקרי קר6"ס כתכ כרכרי סרי"ף וכנו כפל הטוריס פסק כרס 6פי • וכתב נ"י ולית חמלי כריכת גט • פתח נותנת לנערי לומר סלינס כת נט כלל מנו רחי כעי' סתקל ומפק' ניטס פרוס כתכ סעס ומסמרי' כלס סוס גט - י"ל לנפרס"י כיסי רפיי גט יכמין יוכחת מתחת ידיס וליט נט סקסי וחפי' למחן למפרס לתכנט סקס אחר ל'יוס חוקס כעלי וכמקוס חזקק לס 6מרינן מנו • 6פ"ג ללענין ממונס כטיס רכח חפפיט' היל ועור 6מין כל קווקות סוות וסרי מסייען טענתו סכעל לחזקת פיך • ומ"ס סריס ולי למרק היו ככפלתי וקול לומר לה בעלתי סין חוססין לרכריו מסייס סרמנ"ס כפרק כ'מה"יפbין זס נחמן לחופרת על כל חרס חסר סכנס' וכתב סמנילגרלה סקול מפרסת לפי' תוך סלסיס יוס • מיסbלין זה כחמן לחוסרק על כל חלס 6חר הכנסת ולל כתר הקר הפקס 6לסיס יוס :

מכל

כנר

[ocr errors]

כחלון

מכונס

הכל רס"י ז"ל פי' ריק6 65חר טלמיס ודכרי רכינו נין עיקר ג הנודרת הכלה מיכמס כחיי כעל' כופין 6ותו פיחלון לת לחזקת כנוסס כעולס וכו' ע"ס :

ללי) חסקל לעתס טימות כעלס: (תפול לפניו כינוס ונוטלת יג לאחר מיקת כעלס פי' רט"י 69 סקיה לקס כעס זס כתוכתה : חכל לחקר מיתת בעלת קול מוכרת • וקייתה

עס זס וכתב הפניר כפרק כ' פירט לפירושו כן כותכין לגרס מרו על סומרס ינס : מכקסיס ממנו למלון סריק ססכס (סמין פמ6

ויתן כתוכתס • נתכוונה לכן ומין כופין יג הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה • כופין bס ל6 רנס חותן לסלון סמס ספנינו אותו שיחלוץלה: לאחר מיתת בעלה - מבקשין והיה מורדת כו וכ6ס לספסיר כמפנק וחס נתכוונה לכך הימנו שיחלון לה• ואם נתכוונת לכך אפילו בחיי כתוכתס כופין 6ותן לחלון : לינה ויל כסילוט ככירור בעלה מבקשין הימנו שיחליץיה : פרק יר חרש י כסס פלכך נתכוונס: ריפר פרק

ריפה פרק יר חרש שנשא פקחת ופקח שנשא דקתני כופין 6ותו מטוס

חרשת * אם רצה יוציא כריות - כלומ' כקלוסין * וחמרי' לbס מפקח 6לטתי ואם רצה יקס יכשס שהוא כונס כרמיזה - כך הוא כך גרוסין וכן פקח כחרסת רמייק נעל וכרחיתח כנמר' מוציא ברמיזה • פקח שנשא פקהת ונתחרשה אס נרגניזת כנס סרמן לתער עיר : ועכשיו רקיקתיסיירצה יוציא ואם רצה יקיים נשתטית לא יוציא פנתרנית לו וגרוויות יוניק כמלק לח פכלפון רס"י ומפני נתחרש הוא או נשתטה אינה מוציא עולמית אמר 6ס כנת להוכיח: ונתתרת כן ניל רלין לכרי סכנין ר' יוחנן בן נורי מפנימה האשה שנתחרשה יוצאת לע"פ סקלופין נמוריי קיו וככלן כסונן לפי סלוכרין והאיש שנתחרש אינו מוציא . אמרו לו אינו דומת ספקית היחס כחותו זמן יס 6פיפל תקוו וכך האיש המגרש • לאשה מתגרשת שאשה יוצאה הסינית לתוניס יוניס * ללל נמסכתי סני סקרין להעתיק לרצונה ושלא לרצונה • והאיש אינו מוציא אלא כעינן רעת הלסת: נפתטית זכרי רס"י 6סיפ' וfין סלכר לרצונו:ב העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת לס יוניס - ולע"פ סיודעת כן של רפ"י לf פי' כי 6ס שהשיאה אכיה שהיא יוצאה בגט • אמרו לו אף זו לסחור גיטי ומקגרסת לון קריכלכו וזסו לפונו נחיי. כיוצא כה : ג שני אחים חרשים נשואים לשתי קתולית פקנו חכמים, פלס נעל' ול6 נתכוונת לפטור אחיות חדשות או לשתי אחיות פקחות. או לשתי יגרשנק כדי סל6 ינהגו נת פנמה הימנו לחקר מיתק אחיות אחת חרשת * ואחת פקחת * או שתי אחיות מנקן הפקר : נתחרס הנה כעל'ה סקיס (סס כעס זה חרשות נשואות לשני אחים פקחים אולשני אחין לחקר קלופין • הוליל וקיי על זה עכ"ל והל וכתכ5חי חרשין או לשני אחין אחר חרש ואחר פקח • הרי קדוסיף קדוסין נתורי לס מיתקס חינס פיסקל מסיפה או פטורות מןהחליצה ומן היכום ואס היו נכריות יונים עולמית טחין גרופין כמו סחפן סמגיד נס 6נכי

יכנסו סלינן נמוריס מפקיסיס סקרינס הכי"י סימן קס"ה

קדוסין גמוריס:נ טפסילת סטקיק וכרי המגיל 6כ5 ק6מ'סלינס פיסקל כלל וחין דכרי לכית עקפנות, וקכל קרופית והיו קרוסין נמוריס לפיפי

רס"י למוריס שס לכרם סריס6 כלכרכן כרזה לי : ססיח חרסה פעל רעת חכית נתקדשה • ולק על דעתה : פרק יד ואם רנתיקייס הלן פסיט6 ל6 לגב התכח יונית, (יונים כגט חפילו לסחר סגללס ופקע כח חכ מקבלת היס 6ת

קנה יקייס תוס': כשס סהול כונס נרמיזת ניטק : 6ף זו פקחת (מנתחרפס) כיוכח כק • ג יריו כתב סר"ככלומר כקרופין וכו' ("ל וסונרי מס טעס קלמר פטורות רסוחיל וסניקן סיסיס 6רפתיתן חרטות כקלוסיזו כן כלומר כקילוסין וכו': כך מוכיח כרמיזת עיין כמסנס ו' קלופי זו ותו קרוסין רלסקו 6ף ע'פ סליכן גמוריס ומפקיעי) פ'ס רניטין : נשתטית 65 יונים פירפ סרינמלרכנן

זיקף יכמתו מהרי חינה זיקת גמורת והיינו טעמס וסכס לס קתני עולמית • כמו כנפתטה קוס

יכנוסו דקתני עולמית • גמ' • וכתבנ"י כלפי fcין גרופיו כלוס מן כתורס קתני יחי ליפנס פלין לגרופין תקנת עולמית • ס6פילו נ6ת כנט זס וסלס כניס תנ6 • מס"כ כמרסק הכריענו 6ס נ6חת לס קכס וfף ע"פ פלין לס כניס וחפפר פלפילו • נתנרסס תנ6 לכתחלת - הריטניt:"ל: אמר רבי יוחנן כן נורי מפני מה הלcסוכו' מפר' כגמירלרנריקס קלמר לרידי כי היכי דחים 65 מלי מנרס 556

65 מגרה ללילכו ת"otic ומיס חיס . ב העיר ר' יוחנן כן נודני רכנן הכיחות לכית סתורס לתכים בסיס ללכריסס כנח"ל 6ף זס כיוכס כס : קוי : שהשיאז ניס פי' סר"ככקטנותס וכיכ עור כמסכ'ו'פית רגיטין ומסנס ט' פ"ז רעריות • וכפרס"י ורכונס לומר

כסטדין לס כגרס רסס 6ף כנערותס יכול לכיס לקלסי כרחית'כגיטין פיומסנס כ' ופיררכתוכוס מסנס ר' ורכיב דקדוסין ונמכר כbסונס כמסנס ס' פ"נ רקרוסין : ג לשתי להיות מיין מ"ס כריס פרק ג' : או לפני החיס חרסיס ריינו ריס'סכי 6סיס תרסיס נפוחיס לפקי התיוק תרסות 6k 7קני כולינווכח גלילי' (כרילס , ועיין מפנק י' פרק דלעיל

יכנוסו

דיריה •

:

[ocr errors][ocr errors]

יכנוסוס6ין חלינס כחרס וחרסת טליכן כוחומר ולמרק וחסר יכנסו כתב סר"כ bסיכן כוחמר ולמרק ולף על ננרקרילק כך לס רכס לסוכיח יוכיח כנט • רחתי גט כרמיזס - ומפקע חינה מעככת - כרתנן פרק י"נמסנס ג'מפרס סקס נסולין לילית וזיקת סחיו וקולי ברמיזה : מוכיח 6ת כנמ'כרפירס קרינכמסנס ר' פרק ג למנחות) כל קרסו , לסקו כנט דויקת לחותה הנחק מכח קלופין נמוריס חוסרתס לכילס • סין כינס מעככת כן. וכל סלין רחוי לכילקי כינה י עליו • ולין כח נקליטין

מעכבת כו : ואם רגו דידית ללחות קינמ'מסוס יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו: ו שני אחים - אחר לסוכיל יוניס, ל' קריג רסקי חסות 6סתו : (חסת חמין חרש • ואחד פקח נשואים לשתי אחיות פקחות גט כרמיזה ומפקט נטולין לסורק לעולס לסרס לס מת חושבעי הפקהתי מה יעשה פק"בעל הפקח' רידיק וויקת לחיו וקוס קלין . זלכנוס לי לפטר תצא משום אהות אשה י מת פקח בינל הפקחת כרמיזה וכן ל' רס"י וסכי מס\' לחות לחק: כונס ולינו מה יעשה חרש בעל פקחת • מוציא אשתו כגט * קלמ'למפקע ניטולין רידיקי מוליס לעולס דלס 6תי נט ואשת אחיו אסורה לעולס • שני אחים פקחים שהיו מכח זיקת חמיו לקויה

ומפקי זיקת יכומי נשואים לשתי אחיות אחת הרשת ואחת פקחת מת נרמיזה לכל זיקי: עלמה לין קמין סרחסון : פקח בעל הרשת מה יעשה פקוח בעל פקרת תצא

גט רוקה : פרק טו האשה וסלוס משום אהות אשה מת פקח בער פקחתי מה יעשה ו מוציא 6ת 6סתו כנט נינו פקח בעל החרשת מוציא את אשתוכגטי ואת אשת

וכו' עיין מים לכינס סחס היתה קטטת אחיו בחליצה שני אחיס אחר חרש ואחר פקח • כמסנס ט' פיר : נינו (כינה דילמ6 מחמת נשואי'לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחתי מת מה יעסס חרס כעל חרפק מכלת מכוונת למסור עכמס הרשׂ בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא מוכיח חת לסתוכנט• עליו : וסלוס נעולס סfס משוס אהות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה ופרכינן כנמר' ותיתן גנית קייס סעת חרוס דילמה חרש בעל הרשת מוציא אשתו כגט • ואשת אחיו קטן 6וכל נבלות סול וסין כסרתת פסקירנס זמן אסורה לעולס • שני אחים אחד חרש ואחר פקח ג'ו מנויין לקפריסו כמ"ס כל חור • 6מר ולחי לסטיס נשואילשתינכריות פקחותמת חרש בעל פקהת • כספ"ט רסכת ומפני גזירת קרבוקו • 6"נ רחקת לחותו מה יעשה פקח בעל פקח'או חולץאומיבס מת פקח מטוס קתר' יכמס לפוק מוכת כמלחמס וסכרת ולחי בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחתיכונס ואינו סימרו נפטרי מפוס חסות ימות לכל כccלוס כעולס מוציא לעולם • שני אחים פקחים נשואים לשתי חסר ולח ירעי חיכסי לטעמי לי לל חזיתי' דמית ודלי נכריות אחת פקחת ואחת חרשתי מת פקח בעל מסוס קטן סוכל נכלות קול: סייסb לקנקכותל • פמח בן חרשת: מה יעשה פקח בעל פקחתי כונס • ואם ואינו מוכיח לעולס לסין לחסר פתגht וקהל רצה להוציא יוציא • מת פקח בעל הפקחת מה

קרין ללס 6תי גט מקולקלת : רכי יסודס 6ומר יעשה פקח כעל חרשת - או הולץ או מיכם • שני דילים ומפקע זיקת כו' וכן כו'ילית סלכת כוופית: 6מרו . אחים אהר חרש ואחד פקה' נשואים לשתינכריות לסון רס"י ור"ל לל6 מפקח ג גרנייקורס פקחק פנס אחת חרשת ואחת פקחת מת חרש בעל חרשת מה נסולין -סקיו מכח זיקת כו' : פוטר כח תכט 6ל 6קת זו יעשה פקח בעל פקחתי כונסי ואס רצה להוציא פרק טו שלום כינו ולחת זו תגbc : יוציא מת פקח בעל פקחת: מה יעשה חרש בעל

בכינק נ נגלה

חרשת • כונס ואינו מוציא לעולס : כו' נמיתכס סלוס בינו לבינה פרק טו האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה מפו

' רק כעי למתני קטטת ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי תנשא • כינולנינ'תכל פלוס נעולי מת בעלי תתיכם שלום בינו לבינה ומלחמ'כעולם קטטה בינו לבינה ושלום מפוס רקס, כפי למתני בעולס * ובאתה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת • ר'יהודה אומר לעולם אינה מלחמת כעולס ופי' התוספי נאמנת&א אם כן באתה בוכה וכגריה קרועין אמרו לו אחת זו ואח'זוהנשא : רסקמק רמלת6 הכי קוק

ג בית

לסלוס כינו ככינס וtלוס

כעולס ולל קוק נריך למתני ת", המגיד פייכ מקלי גירושין פי' סלין חנוכריכין לידע ככירור פים פלוס כיכו וכינס • ומים סלוס נעולס bk סקמס דמינתה קני קול ומכוחר כן כרכרי סרמנ"ס פייג : תנשא כמ"פ כריס פיינטעס סתנ6 על פי ער 6חר : קטטה כינו לכינס מפרסיס נגמרי כלומרת לבעלת נרסתני גפני פלוני ופלוני וחמרו ל6קיו וכריס מעולס : אמרו לו חין להקפית ,סיינו קיק להם מפיקרה לה פי' 6י מיירי 6פילו כלס כוכס - והכל מפרס לית - תוספת : אחת ז Sפון כר"נ מפקחת תנסb : פוטק לח פלפל • ככרייתb • (נ"ל דס"פ פקסקיודעת מים לכוס לניו כלמיתת רכריס ולכן

ג 7 ז ב מתחכס

[ocr errors]
[ocr errors]

תתחנס רקמת חת לכרית ותכוf כככי וקריעת נגרים הכל נכנ6ס מן סקליר כמעסה פתית שהלכו כני 6רס נקנור קטין קסוטס 6ף על פי סתנכס על מיתת כטלס כי תרנים ההערר ונכונס: 69קד מסס ומק : וכית והודיעה ככית דין וסלקו כי רע פה מכל מקוס ננוחת לבית דין חינה נותנת לך להמת ונוכ6ן כרכריס ולח ספירו חכמיס 656 לוגמתו מיקל סרנר וכריה על ידי ככיס ורסיס לזס קפירוט וכנמר' קסיל 57)פיה קרוכ סכל ממרינת קיס לינה נחמנית :.של נקוס מטטה )סית לכית דין ורכי יכולת למרי

כן ייס : ורוח ירין לסלף ק ספרי קרע מ6נין סתר ב בית הלל אומרים לא שמענו אלא ככואה מן מקומות : נ פלין הלחיס מזיין : נ נבואה מן הקציר' ובאותה מדינה וכמעשה שהיה אמרולהן נכנסי'לנחלת נעלס דרחמני בקניר וכו' כתנכריך ולח ב"ש אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזתי'

fמר על פי פניס עריס סקירו כו' • חנל ממדינ'סיס ואחת הבאה מן הבציר ואחת הבאה ממדינה ונכי נפולי לילס סו6

67קילו חינת נחמנת וכן כתב נוכרי למרינה - לא דברו חכמים כקציר אא בהווה: הזרו וכנן מטוס עגוכס : מספר כיס פמלי וסול סדין לפלר ב"ה להורות כבית שמאי : ג בית שמאי אומרים כתוכת'מנוסח הכתוב נפטר מקומות וכפרס" ומסמט תנשא ותטול כתובתה • בית הלל אומרים תנשׂא כתונת כספנסלי ל6חר וסרי 657 קפלי כית 535 6

% פיקס ולא תטול כתובתה: אמרו להן כ"ש התרתם ערוה סיס כפbת ולס כן תטול ממקוס קרון וכדכריסס חמורה • לא התירו (ס"ח וכל נתיר) את ממון הקר כתונתס : ו יון מחמותר מוכח נננרח דתנים חמרן אמרו להן בית הלל מצינו • שאין האחים נכנסים טעמס רכולסו מפני שסוכלו לקן בית פמחי לכית סלל לנחלה על פיה • אמרו להם כ"ש והלא מספר חוקר ומתכוונות לקלקות לרכריכס לין לי ללח קליר כתובתה נלמוד שהוא כותב לה שאס תנשאי לאחר מותה פונהתת ngיגרת חטיס קניר ספוריס מנין * תטלי מה שכתובליכי • ותזרובית הלל להורות כלבה ז6ת קסכל כל סמלי : אין לי חלל קולר כוכר כרברי ב"ש : ו הכל נאמנים להעידה חוץ נק חמותר לומר זלק קירס מוסק נודר פולר מנין • 656 מחמותה: ובת חמותה וצרתה : ויבמתהובח כל עמל חני וחמי : ינמקה מעסה סייר נקניר והול בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח• עד אומר ירחת סמס סופס לקיוס סדין לכולסו ק"ג מעסק מת ונשאת : ובא אחר ואמר לאמת • הרי זולא כרת • כת בעלת חומרה פתית (ס"ק לכולסו • וכית תצא : ער אומר מת ושנים אמרולאמת • תכלס כננקוס למי ותחכל 5.9 כסתס מרינה דסכימי

אף

כל עמלק: מס ניןגט למיתה סינטי מרתתק ממדינת

67מרינן ף הנפיס סינן למדינה לחרס ר65 סכיקי מינסי ל6 מרקקס ונית סמלי הכי נחמנות לומר מת כעלס נחמנות סכי6 גיטין מסכתכ מוכיח נמי סכיחי סייק' • ק6 קמן רלף (כיה נכחה מן הקליר 65ן לסמכינן עקרח כל קנט • ולף על גב רפליקו נמי סמכינן רוקח חלל כוס היין לכולסי וקסיס למסן קני ליס נכחת מן סכריכות לומר כפני נכתב ונפנינחקס : ער 6חר חומר מת הקניר ומיקו כעליות פ'ק מפנס"ג ליג 656 ככלס מן סקניר ונסחת • לסו רוקי נסחת • לח ספירו (קנס - 6ף על פי 656 כלכו• וכן בנוסח רוקניתרככו : ולס כן 65 נקיט כקליר נטלתי ומחר כן כל ער 6חר וחומר 65 מת - 65 תכח מהתירס 656 כלומר נקרול ססקניר סניגות העיר יוס 6כל התוספת הרחפן • ער 6חר חומר מת • וסניס חומרי' (6 מתכנון פקס הניחו ירוסלמי למס קניר למר רכי מנ6 רסונסb וסכים 66ני

פסולי החמס קודחת כרסcסל חלס נסעת סקלי' סס"ד ויגרל קילר ניסיתיוס וכח 6ל 6נין 6ל סקולריס ו6מר 6ל 6כיו ו6סי • ורככן חמרי דרייפ6 פניס - ע"כ : נרסס לומר דכרוק6 נקטי קליר - ולכן מיסת מולו בכל דרמו לית כריסכי סוכ"ס נכרייק6 • כיכל 6לו סרכריס נעסיס כימות סחמס סקיס קורסת כו' ו6"נסכיס ריחb6 : וחמותה עיין נמסנס ז' : ובת המופת פירם קרין חומרת fלfת תירס כל עמל חני וחנני וכן סון רש"יונמוקי יוסף • 6פסר ירקרקו לכתוב עמל חכי לומר דלחו רוק'נת חמותה • 68 כוח הדין בת חמיק סליכו נת חמותר• וקיס כטיל כגמ' רכס הפטיטס ונקטוק לקונורס 6ע"פ סספוסקיס הפמיטות : ויבמתה כתב סר"ן וכן פירס"י ירחר סמל סופה להיות כרתה וכתבו התוספת ולס פלמר וקלס כסמטיות על כמה פתת פמליינמנה כעלה ותקל כרתה לשקריוים לומר סלינו חוPCE נכן כיון סיורעת סכעלת חי ויחזור ולבסוף יקלקלנה : מה בין גט למיתס מיס סר"נ רחמרינן י קול כספגת סוף פ"נרניטין : ער 6ומר מת וכסלת פי' סר"כ 65 לוקח כסלת 6לס התירו כו' דכל מקוס פרלמינקתורת על חקר קרי כלן סניס ולין דכריו של חי כמקוס פניס כרחית נגמר'. ומכל מקוס הפירוק כעינן דחי (חו הכי כיון פעלין 65 סמכינה פליק ל6 חסכינן ליס כפרי י וכפרס" ועיין כסוף פרק ו'דסוטס : עד 6מר מת וסניס חומריס ל6 מת חף על פי סגס6ק פלח • פי'קר"נ כגון סקס פסולי עלות וכו' רחי לחוסכי פסיטל רסין רכריו bל 6חר כמקוס פניס ועוד דסוקי פרי לנקרי פרי עיין מ"ס כסוף פיו וסוטס ל6 מיירי כפסולי עדות • ובין הער הכח רחון • וכין קטניס קכחיס 6חר ססתירות כולס פסוליס: וbסמועינן הוליל וכחמינק קורק כו' :.

ומ"ס

« הקודםהמשך »