תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

רע מברטנורה גטין פרק ז תוספות יום טוב קלו וכן מס סיס קולך מגליל ליסודס וסניע לכפר עותנאי שסו סיס הולך מיסודס לגליל ותלס סגט נס ככימותו לגליל ריז: כקנס גכול סגליל: וכן 6ססיס סולך למדינת סיס וסגיע לעכו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אם נתנה לו בתוך שלשי יום מגורשתי ואם לאו. אינה מגורשת " אמר רשב"ג מעשה בצירן - באחד שאמר לאשתו הרי זה גטדע"מ שתתני לי איצטלתי ואבדה איצטליתו - ואמרו חכמים תתן לו את דמיה: והרי זה גטך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני כמה היא מניקתו "שתי שנים - ר' יהוד'אומר' שמנה עש'חדש מת הבן אושמת האב היזגט הרי זה גטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים - מת הבן או (שמת האב או) שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט. רשב"ג אומר כזה גט כלל אמר רשב"ג כל עכבה שאינה הימנה - הרי זה גט : זהרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולךמיהודה לגליל הגיעלאנטיפטרס וחזר בטל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ג זה גטך אם מתי זחגטך אם מתי מחולי זה - זה גטך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אס מתי מעכשיו אם מתי - הרי זה גט - מהיום לאחר מיתה" גט - ואינו נט - אם מת * חולצת ולא מתייבמת " זה גטך מהיום אם מתי מחוליזה ועמד והלךבשוקי וחלה ומת "אומדין אותו - אם מחמת חולי הראשון מת - הרי זה גט ואם לאו אינו גט :ר לא תתייחד עמו - אלא בפני עדים - אפילו עבד - אפי' שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בשפחתה - מה היא באותן הימים - ר' יהודה אומר. כאשת איש לכל דבריה - רבי יוסי אומר • מגורשת ואינה מגורשת :

ה הרי זה גטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זה מגורשת ותתןע"משתתני לי מכאן ועד ליו'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ומי שהיה מושלך לבורי ואמ'כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתי הרי kויכתבנו ויתנו הבריא שאמ' כתבו גט לאשתי. רצה לשחק בה מעשה בכריא א' שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת אמר רשב"נ אמרו חכמים אם מעצמו נפל - ה"ז גט אם הרוח דחאתו - אינו נט: ז אמר לשנים תנו גט לאשתי - או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי - הרי אלו יכתבו ויתנו - אמר לשלשה תנו גט לאשתי הרי או יאמרו לאחרים - ויכתבו - מפני שעשאן ב"ר : דברי ר"מ - וזו הלכה " העלה ר' חנינא איש אוני מבית האסורין - מקובל אני באומר לשלשה תנוגט לאשתי שיאמרו לאחרים - ויכתבו - מפני שעשאן בית דין - אמר רבי יוסי גומינו לשליח - אף אנו מקובלין שאפי' אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו - אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין כולכם כתובו. א' כותבי וכולם חותמין לפיכך אם מת אחד מהן - הרי זה גט בטל :

פרקז מי שאחזוקורהייקוס - ואמר כתבוגט לאשתי - לא אמר כלום אמר כתבו

גט לאשתי - ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר א) תכתבו. אין דבריו האחרוני'כלום - נשתתקואמרו לו נכתוב גט לאשתךי והרכין בראשו בודקין אותו ג'פעמי'. אם אמר על לאו - לאו ועל הן הן הרי או יכתבו ויתנו: ב אמרו לו נכתובגט לאשתך ואמר להם כתובו - אמרו לסופר וכתב - ולעדים וחתמו י אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו - וחזר ונתנה לה הרי הגט בטל - עד שיאמר לסופרכרתוב

ולעדים חתומו : ג זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »