תמונות בעמוד
PDF

פ"ו לגיטין

ו ומתו כסריס סודסין: חסר קולן תחלס והדר מיכס סידן ו ובני קוקנה 6, חולכין חו מיכמין • פיי חקר טכניקכלק .מתק נפטן לי סחי דחלן קול כן קכלס וחלן לספק סקין קל סלגו תחלק כ"ל קרמכ"ס פרק ח' מסרי זטור סימן c6תריס לק כין סלינה ספיר נסים לה חיוך ססוס כן סזקנ' קע"ו ופשוט : ה וחולקים חלק אחר פירס קר3 67פת כן 6חיו מותרת מוסיקלי לחלן הוס בן הזקנה pcb סלק כלחך כו' וקסכר לי פנס 6ין חולקין כו' כלומרולר 12 חמין חלז • קוק לק

קימל לן כוופיק דסלי קכו כחולג' מן סנכרי וכן קכלס ו האשה שנתערב ולדה בולד כלתה • הגדילו רכי יסולק קיק ולטעמים כי מינס לקספיר קמינס : התערוכות ונשאו נשים ומתו • בניהכלה: חולצין רס"למפלין מתרומיליוחסין ה חוככיס כתרומת החסר ולא מיבמין שהוא ספק אשת אחיו יספק אשת אחי ולה קיימ'לן קכי כמו כהן וחסר עכו כקן לוכלין אביו ובני הזקנה או חולצין או מיכמין • שהוא סכתוך נסיו כמפנק חי כתרומה וחולקיס חלק 6קל ספק אשת אחיו : ואשת בן אחיו מתוהכשרים •

פינדכתוכח זמיקו קוסקס מפרט כנמר' וסכי קלמר בני התערובות לבני הזקנה חולצין ולא מיבמין - ל תכח דסין חולקין כו'כסוף קונקיס קלק כחסר 6ס כמו שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו (ס"6 לכני) חותו פרק זס ליכות קופים פניקס על הנורן כ6חת וכני הכלה - אהד חולץ ואחר מיכם : ה כהנת כרעי קרמכ"ס כחכורו כמו נותניס נסס לכל זס כלסוס שנתערב ולדה בולד שפחתה • הרי אלו אוכליס 6סכקר כמסנס ס' פיל מין מונקיס לקס רקסכר בתרומה וחולקים חלק אח' בנורן ואינן מיטמאין וכתובות : ושחררו מפרט סמי הכחסין חולקיס פרומס למתים ואין נושאין נשים בין כשרות בין פסולוי כגמר' לימ' כופין לופס לעגו 60"כרכו עמו : כין הגדילו התערוכות י ושחררו זה את זה - נושאין ומסחררין זס 6ת זס דליפסק כפות בין פסולות וכל 6חר, נשים ראויות לכהונה • ואינןמיטמאין למתים ואם ספחס 6ינו יכול - כק חורין מתן ספק כהן ספק עכו נטמאו אינן סופגין את הארבעים • ואינן אוכלים מינויכול יכרתנן כמשגה פי כפרוססורות לפנלופפול בתרופה - ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש

: לסורות לכסן וספק 6סורס ואינן חולקין על הגורן • ומוכריןאת התרופה ואינן מיטמליןלמחים • לחומרה : לין סופנין 6ת הדמים שלהן - ואינן חולקים בקרשי המקרש

כתכו סתוס' פימי חת' וכל חד חמר לנ6 165 ואין נותנים להם קדשים : ואין מוציאין שלהס כרכי ינחק רחמי ל6 קתני כהן מכל : fין מסכמין דכן מירסופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה כמי זלין סופנין לוק קמ קרחת'כתן לכח ולח מפקיץ

וככורו

כדקתני כסיפ' זלימפוס ממונה מספיקה : זמוכרין

דקתני כסיפי לל סס לסכוק קרופס פרומק עכולקן 6ין נותנין לותק לכסן כסמפריסין קל קתכי סין מיטממין למקיס ופ"נרקגלבפיפ' פ"ג הכל אותה וכל חך למד קיקי ריק ללחונקן 6כס ומימחה להן ולין חולקין כקרסיקמקלס כולה חפלמפני כריס'מסוס לפט לחבלה של מוכרין לותר (כהן וקרמיס סלסן : זלין חולקיס לקו כסיפ': סופגין פי' סויככמסנק ק' פ"ו דוכמיס : כקופי המקרס כנון עורופ קרסי'לbכל קד מכיקו 6מרי קייסי אינן מסלפין קרן וחומש • הכל כריכין להפריס מסוס כפר ריק רכקן E0 פקול : וחין נותניס נקס קדסיס להקרין :

פוספת : ואינן חולקין על קנורן פרמפוחרר ישר ומין מוניפֿין 6לסס כגון 6ס נולד לקס ככור 6ין מוגיליס קוסייסיי • וכתנו התוס' ופי'יכוז פניקס על קנון זיקי הופן מילן וירעק על פיסתלך, 8

מפניס לסכקן הכי מנולי כסנילי ולס חכירי מסןתנו חומרי כסכילו ליס לין חולקין כיון דחין לוכלין דלמר חמי ליד

תקנה : ואין מחכיס לתס קדסיס פי'סר"ן לקרינק • וכן פירסינלפון ר6פו ומילמל רעשיס' 68סוריס סקרים - bkכ"ל דסכי קלמר פלין כותכיס להס קלסיס לקורין וסקס יפנו חחר כך לכל כקן פירכו חפר פסיכוכמסמר ועיין לקמן : ואין מוכיחיס סלרס פילס • פי' קר"נכנין לס כולרנקס בכור כן פירש"י נלסון לחקר ולרומז פירט מפרט מתי ולין מזקניס נקס כככור הכל לפי' קמ6 ספיר' קרן לקקריפמפרס וחין מוכיחין וכו' ולס סיו חייכנייחט6לן 6פס לו עולה מין כופין חוקילקחס להכפימפמר ולהיות עכולת'ועורס להכפימפמר דע מלחמר סגס כקן לכל וכסן יקרין כלל סbספירלה ולפי'כמפמר פסיכופלנה לויקריבו להסקרכנות ניתן לקס הכור וקפור ויתנו לכל מי סירבו לו ויעשו סליח כל כהן פירכו לסקריני קק קרבג'ספקן לק קרכנ' פר סיפרכו סס לקמס לחנסימפמרי, ע"ב - אחד מטוס ססקפס על זס כקו' מפרקסנחל קמל לקיכס ללח מלו עכו פכולה סליס נמי ל (וכן מפר : הרי קירלן הפוספת 6c7ניקכל bלסיכס ליקווילמרפסו6 כהן קית רוי לעכול פכולל כמו חולק רוקן סכקן לחיזס מסמר סירני קולי ועל ידי הרחק רווי לעכול מכולה כדמפרס כתנול וכן מכל קר"רחנן כתריס כירוסלמי רמסיק דהתערוכות עכדינן לקו בו וסולס דתנינן סין מוני6ין פלקס מילס פ"ס : ועורפררו ריק ולפרס ריס סיפס כחד מחפר וגניצקריג פון גרעס קרמיס ודכוותיה הבכור כמו ספירסרס. כככור וחרמיס :

ו א

עכטק

[ocr errors]

ובבורו יה6 רועה • קסקל חורי לק מלי עבור כככור סלו •

חומריים וחומרי כסני' מפרס כנמ'סמכסמן נקמכת כמכחק ב רש"י: . יהא רעס וכו'פי'כומן סכית לקח לה יסר וקרן נפני עכמו וסין סירק נחכלין כמכחת ישרף הכלב מכן למכייפינתו למיתן לכהני'לסקרוני ולחכו' 6תכסר וחנקן נסרפק כמנחת כקניס פריס כליל: וקן חולנין ולח מיכמין נמי לס ככי למקכיס כסן ולהחזיר לקן הכפר וככור מס הינו wc סל ספק וחסר מכני סרלסון חו5ן פמר כן לכיסן סיל כלכל אס לכסני' וכונניס

חלק מיכמין פמר גן החפכי כסר'יהיקלן כחות התכופי וככורו יהא רועה ער שיסתאני ונותניןעליי חומרי קול וקריסוס חקיקומן החס קלכן ירעס ער פסת36 כהנים וחומרי ישראיס: ו מי שלא שהתה אחר ולו מן סחר וססקו פליקס . ומותר, לסוחטו כמדינת בעלה שלשה חדשיסי ונשאת וילרה ואין ידוע אם ככרק וכן כני האחרון וכן לכלכו יס לככו'כעל מוס בן תשעה לראשון • אם בן שבעה לאחרון: היו לה קול חול לכפופיקן ולס הינו מסוס זרוע אם תסו' בנים מן הראשון : ובנים מן השני • חולצין ורא מיכס:קיו לו לחי"מ סרוסין נל התקנת מקונס וסכל נזל מיבמין ; וכןהוא להם חולץולא מיכס • היורו ומן החסרון שלה מחוקה מיכל דסמוכים מחכרו עליו אחים מן הראשון • ואחים מן השני שרא מאותה סוס: קול 6 חולן לו מיכס

קרליס רש"י :. האם הוא חולץומיכם והס אחר חולץ • ואחר כ6פת כן קרפון 6ס החיו ער פיסקלג • סיפול כן מיכס : ז היה אחר ישרא ואחד כהן • נושא אשה קול קרי טוכ ולס לחננכרי'

פוס ופירש סר"כ ראוי לכהן • ואינומיטמא למתים • ואם נטמא קיח.ח.לנוכגון פלין שס לחת כמסנס ט'פ'כתרה למנחו': אינוסופג את הארבעים ואינו אוכל כתרומה ואס אר קוס דליכ'לספוקי כיכמק ונותנים פליז חומר כקני אכל אינו משלם קרן וחומש ואינו חולק על הגורן פסוק וכן לספק כןסחחרון :

וכו'י פי'סר"ן וטוכרהתרומה והרמים שלו, ואינו חולק בקרשי וסס חר יולן וחסר מינס פמכחקן נקמכת וכו' מין (ס"ה) המקרש. ואין נותנין לו את הקרשים: ואין לו כן קרספון לו כן סחסרון סירים כלכלין לס כסרפה כן מוציאין את שלו מידו ופטור מן הזרוע והלחיים חול לק וחכירו מיכס לס מפיק כריכה קמינה לפנחס והקיבהי ובכורו יהא רועה עד שיסתאב • ונותנין וכתפן (תי) הרי טול ולס 8 מלח נקמנת פסולת כוכס עליו חומרי כהניס • וחומרי ישראיס • היו שניהם לחו נכרית קין ומסוס יכמת 35ה נסחטי רפי : ומיס כהנים • הוא אונן עליהם והם אוננים עליו הוא לוק ליכ' למיחס סהרי חלן : קריננסרפס ולכת'קרינק אינומיטמא להם : והם אינן מיטמאין רו • הוא לס ינמק : : סיס6' יסר! : מסוס ללח קרינה על המוכר אינו יורש אותן

אבל

מחר מן הכעליס ישר ולקל כרחיק' כנמ' דקרי כסןכל

כקן: קול חונן עליסס סמק שמחנו ל6סיס ככל תקטירו כמסר"כ כמסנס די פרק ח א חכיו וכיוס מיפתו לסור למכול כקרפיס : ותס חוכניס וזכקיס ומס'ס לינת קרינה& נ6רפק חכית סרטן כקסיס עליו וכיום מותו 6סוריס פניקס כקדסיס ומסכחת לק ורוחת רקניכן כמסנס ני פרק נילסוטה :

כמיית פניקן וכהן כשר הוס וקו מינו מיטמס כהן כנון ו והיו לו חיס כו'כתכקריס וכגון פלין פס 6חל סוס וכן סכקרסת קלפי טעות על תנחי ולס נתקייס לנפקס מינת

פירסי' קתוס'קין לו 6סיס וכופי' ומקוכולן כלח ניטק (וכיסחק) פון סלסה וככה6יגונה מסכחת לק 69 כפר כי 6ס סוס לכרו כ'כ • וין ספק פרס"יותר"ורוחת במייק פניקס וכתן כרקוק לפיכך חיכו מיממה לקן : סכתכו סיור חמיס מן סרחסון ומן סחסרון וקסמיטו 6חיס

סוס לס זרס 6ותן ליורטיס מרטין לותו או מגל או : כתרה • לומר רחמיס כתרס מיותר כמסנס וכשר לח מכן ht

ויין חמיס קמחי וקחי חמן קרופון ומן סחחרון והיינו מכל הח'מח

: לכל מרלח כתכו דס"ג ס"מ תירסתס כנירסקינן דחינקיס kה פנירסקס כמו פסעמיקו ולס קוכרכו כקול רס"ן • סכקסיס צמחי כתכו כלל והעתיקו ותככה מסמסנס כלח פירוס 655 כורך ! תירסס כנירסקינו וקוני חקיס כפרס

וכממן דליתר דמי • וכין כתוספת כין כרטי המפנה b6כלת וחיס כפרס ניט • והוא הוכן עליהן כתב הריכלסור לחכול קרסס • וכן 6סור כעכולק כריס כריס פרק כ'ווכחיס וכתכ סרכ רכינו

פוכריס מברטנורק למסכחת לס ורוסה כמיתת פניקס וכהןכפר הוה לקס הינו מיטמר לקס • דן חלל חינו מוזהר על סטומחה כמו ספירסר"כפרסק חמור • ומהוק חוכן פליקס נופית 5 מכינן למידק חיכח למימר כמיקמו דסני וקט מכמות רקמס רעל לקוס עכמות חייכ כחכינות מדרכנן כרתנן כסוף פרק ח' רפסחיס ולח מוקיס לה פכחו כלית פניקס כונות ללה נעשת ורשת חלל ככך מפוס רחכמיס נורו cncתקין חותו מרין כקונס הוליל ומינויורט חכיו קולחיסכחמר ותיקת לו ולזרעו מקרין ער פיקיוורפן מיחס חקריו נמי :

מכל

נוף טחון פנים אחרים פרק יב מצות חליצה בשלשה ריינין

גן יורסין לופו למי מוכר על ידן וחולקיס הממון בין פניקן : אכל וסורפיס 6ותו כפלס סניק ורפ רמכ"ס עין מפנק .. ועולה כמסמרן לעכור וחין כני מסמר מעככין עלין 6כל קינן :'פרק ז' לככח נתרס : חולק וכל נני מסקר רחו לייק נכי חבריה 8

ופטור על מכתו ועל קללתו סb וס ווס כסקכק וסכומן חתך פרק יב מצות חלינס : 6פילו סלסקן הדיוטות וקה

שוק כומן סקר(דחיכס נ'קפרלופ וכל חרס ומלח קיס דקרי

התרחת ספק) לכל פניקס קו דייניס פלרין סיסיו אבל הם יורשין אותו • ופטור עלמנתו • יער כיסל חוסקלל חופס כרכור יודעים לתקרות הפסוקיס קללתו של זה" ושל זה' ועולה במשמרו של זה חסך חיים: קרמכ"ס וכרכי כמין רייניס ז6עין רענן ושל זה ואינו חולק

אם היו שניהם כמשמר אחר

יהודה גנרייק) 3 תמות הלינק כסלסס גריכין

נוטל חלק אחר : ועולה כמסמרו כו' -פיי

הר"ן לעכול ומין פתקית חליבה כחמסס

ואפילו שלשתן הדיוטות כני מסמר מסככין עליו וכיס לפרסומי מילתס וקסני'הללו הלצהבמנעל חליצתה כשירה באנפילין הליצתה רס"י ותימק למה הם יוכלו ,C:וסיפים על הסלפק לפי' פסולה ככנדל שיש לו עקב כשר • ושאין לו עקב לעכל וללחותו מן העכולת לוין יולעיס נסקרות: מכעל פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה : מן כל חלק לנכי חכותה כמו טל פור יו חניכתו כסרס הארכובה ולמעלהחליצתה פסויה : ב הלצה סרוחין לופן מן החליקה הכל לכתחלק ל • גזירה בסנרל שאין שלו, אוכסנדרשל עץ או כשר וכנמ"רייקינן מרלח קכן פלק סמל יקלון כמנעל קרוע שמאל לימין הליצה כשרה הלצה כגדול שהוא הינו חולק מלמעלה דחפילו כי קרים יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו כרחו רחף על גכרחינו חולק מייקר לכרטי' הוליל ותול חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשירה : כפיט ליס לעכול מסוס פגס ין וחנן מילי דמגין כטיגן

סקי המספקות סיחמרן לו וכל ליכס לכל סנדל סקול

קוליל ולומריס עליך 6תס סל על קפה וכי קרוע ל6 מייתר לכרטיס ליכס למנזר סמס ממפפחה שלנו עבור כמסמר פלכן פלק יחמרו כני 6רס סל וחלון נסנול קרוט הנכן עיקר חלינס נסכרל הים :

רליך עכו פסול סול זס וכן כמסמרו ל 6קר: קרי רמפרסיס בסנפליחות כמין כתי רגליס : כנר הלינקו פסולס המידי בעל כרחו ל6 כעל כרחס' ועס תמיספי אחת ממייסכת תמיסת למנין נעינן כקיכ קכח נעלו וכפית קתס לנעלך תחס וסוח התוספת סכינו כולל כעל כרחו פימס קנת קיכס מסמע ליה פור : מן החרכוכה ולמטלה חלינקק פסולה סקיו רכועות רעולס כעל כרחו ללמס כעל כרחן לכני מסמורה קחי • פל המנטל קטורות למעלס מן הליכונה : ג נסגול סל כן כל ימיס לס מפת ליק לגמר'לכעל כרחן למסורק מפו' כפרק ולוס סיסית מסופת טור : כנלול סקיק הכנרל גרול דודלי מיחפפר לכולכוף למסמורק ריכולין קס כל 6סר לרחות עכרח רנלולס יכול להלך כוהליכתו כפרק - לוכקטן ממרת לגבי סכרתס מן סעכודק כמומן החלוקה ויתכן לקיינוסכתכו רגלו 6ס קופק לק רוק רגלו קליכתו כסרס וסלכת

קימל קנת : אם קיו סנילס כמסמר חסר (כמפנק ו' פ"נ כרכי התכנית מפורט וכל מסמורק מתחלקת לו' כקי חכות ולס כן

כל מסמורס יכולת לדחותו מכית לכ נכים הכי הכי מפרסיכן כנמרק לקכי קלמר לס בין פניקס נמפמר 6חר וכיס לכ חחר 6 פרק יב בשלשה מפורס כמסנקג' פיק דסנהדרין : ואפילו לסקן סריטות ילין כנמרח מזקני רמיותר :

בסנדל : לטקס • פירסו קרנכהפנתר' פכיו רכליס פור סל סגול סמכסס לת נוכל קתר פכנגר סוקיי מהחוריו פ"נ • ולקי ספיר קל דתנן כפר רמהמט רימכר לכל לכתקלס 65 מסוס דמיירי סלין לו סולו ו6פיה כסר סוליל וים לפקס סוק מעכל סרגל 65c ינ6 חונק לכל לכקהלת כעינן פירס ונ"כ סולוים לכל נפרסייפמפרס מקג פולו"ח וכקר נ"י לרכוקל נקט מעינס למנטל כקנמן הפנקק סכיכ כיון דלית ליס למנטל סול'6 סכין למטק 6ע"פ סb נס

חסירק חלק מעט כמקוס קעקנ כסוכסכיכ קסיס רכטר מסמע ליעכר חין לכתחלה לס וbס סיזר סחולכין כו לכתחלה • מן החרכונה ולמטס חנינקה כסרס וכקיכ מעל רגליו למסמע מוכר פתוח כל רגלו מרכס כתיכ מרגלן הכל למטלת ממרכיכת

לק לקוי מעל המפל נמר' ופו מוקין כגמי מונסלימ'היוכחת מלין רגליק סימ לקרי רגלית לירכיק ומפני כספק סכורפת נופלת עקכר כירכותית יולדק ויוכח קולר מניןרגליס ממס ולכתי'יכ6 bמול לקסן רגליו וקרחי 6חריני מסניליסנס מטליק 3 כ כסנדל מלין מלו לקרנפלו מין נעלו נעל סb כל 6לס מכין קץ נעל מיח פרסי חלון הנפל מ"כ ממילנעל

פרטלנדול ס6ין יכול לכלוך בו פרט לקטן פלינק חופק רון רגלו פרט לסגלל ספסולי' סלין לו עקר ! בלילה חסקינס כנמרח וכלל פליני מ"ס סלינה כתחלת דין למיס יוניס כגמר לין דמיס ותנן כפרק ר' וסנהדרין דיני מכונות לנין כיוס וגומרין כלילס וכקב נמוקי יוסף לחלינק דיני ממונופ קול לגונס כתוכתס וכתנ קרן קלנס

ג 6 ו ב

כרכי

[ocr errors]

כרכי 6ליעול וכ"כטרמניס וטעמיס מסוס רכנמרס מסיק כר' 6ליעזר כמה פפוסל הלינק כלילס ולין הלכה כמותו במה

נחל ליפנס רסלינת לילה וכפרס יתירס סיס : פמכפר תלינקינפמ : : חננת ולס קרלס חלינס כפרק בשמאל כו' תנbס קמס יליף רגל רגל ממכורט דכתיב כיס

רבי נתן רקמנס ככס רמהמט עיכובל למעטה קוס דכתיב על נתן רגלו הימנית ור' איעזר קלמר וחין ונזככת ככס יעפס כחים וקריסס וכור כעלמס קול: וכו ססוו תכc אח רכר חר ומסינין וחיכה

כלים כנון חליכס ססלב למכון מה למכורע סכן ורכי יעזר פוסל • בשמחליצתה פסולה • ורבי טופס מעסק כגופו של הים טעין טן חרז (נוך ופני אליעזר מכשיר : גחלצה ורקקה אבל לא קראה למפוקי רקיק' חלפן מעסק

תולעת נמר' : חליצתה כשירה קראה ורקקה אבל לא חלצה • כגופו סלחים קול : ד נ ככה יעשה כל דבר הייצתה פסולה: חלצה וקראה * אבל לא רקקה סחרס סנתלז תלינקו פסולת

סקוס עסס מעכו ד'איעזר אומר חליצתה פסולה • ר' עקיבא אומר פליגו פוסרק כמקוס סים עיין ויסנס התוספ'כסוף חליצתהכשירה אמר רבי אליעזר ככה יעשה • כל חק חסר כסר 4 פירקנגוינור מכיר כדיינין דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה ר' עקיבא משס 6חלני פסולס פריק עלמת

וכפר יונס וסנכ'כר"ע: ראיה * ככה יעשה לאיש • כל דבר שהוא מעשה חינה נפטרת כחלינתה ומין וההרש סנחלן נעל באיש : ו החרש שנחלץ * וההרשת שחלצה • נס תקנסbף כינוס ולס רנת

קר"כ bחינו והחולצה לקטן הליצתה פסולה • קטנהשחלצה חמים לסוניס יוכיח גנט • פוטרק כמקו' סיס חס, לחר) החלוץ משתגדיל ואס לא הלצה חליצתה פסולה : וקחולכק לקטן חנינתת כסי וכ"כיס" ונ"י ומשמט ה חלצה כשניה או בשלש'ונמצא אחד מהן קרובי

פסוק כל היכל דתנינן דחילו לין כלן לח מלח קוח או פסול • חליצתה פסולה • ר' שמעון ורבי יוחנן כפרקין קלינס פסולה הינו הכתרת לשוק וליתר דהל בין הסנדלר מכשירין ומעשה באחר שחלץבינו לבינה יכולס לסמיכס 6חר 6ותת יכוס ים כרתנן סין פרק

בבית

סלינה וכריכה חנינה חקר' מר וחס כן לינק נפטרת

מטלייקק נסתירק נענע 056 כינוס קל', כמו שכתכו כסרסת וטעמס רחלינק פסולס וסלי פכט דקרי לסלינת קטן חלינס פסולס רמcפּע ספוס' פירס סריג ניסנקנ'פרק י"ו ושס 6פרס נסיו : שנחלץ מכספיכס ר' מחיר קיק דאו רכנן חמרי לין כחנינת קטן כלוס כפר נילס נלמר סלסון פה כרקרוק ככולה מכילתין לה ולה נפסלס מנתקינס וסלכס כחכמיס : ה חלנת כסניס נכון יככל רוכקס חמרינן כסולן נכי ינס ולף על פי פקוח כסריס לו כסלפת ותיק חקר מקס קרוכ סו פסול לכח נסתיירו נחלן יכרסס טעס סוכר מפני פקינס מסייע כחלינת כיון כי לס פניס כסריס חניכתה פסולת וכן סלכר 6חין חנינה פלריך סיכון לחלון כריתס כנמר' דף ק"י פ"ח וגרם

כפריה
זכרו כי כוונה נקרח ס חליכן כי: 'סימכיסו"ל כפי'סמסנס
פלו טיג : וחולצת

וחולצת לקטן חלינס פסולס כעל קרין דוו רכי מחיר רכו רכנן ממרו לין כסליכק קטן כלוס הכי חיקה כנמרס ומסתע החלו חי (חיסת חפ"פיסככל מקוס neo לותס חכמיס כקטן ככל יכר סכרין רעת קכר מינן מוויס 6לס הלינה לחרם וחרפת סלינה פסילת ריח הכי רייקי קרמניס וסרסכיס מלפרט קטן חבל קרמנ"ס פ"ומה’י פוסק רפויס (קטן אלין כחלינתן כלוס יש לו רחיק מן התוספתל וקס רפרט הקטן פיהם המניר מטוס לקוק מפמע רמפוס קטןכלחוך קול הקני מתני'פסונה הכל כחום וחרסת חפילו תנס רמקניקין מודס דחינו כלוס ולנגנרק וקטן נקט כקופסולה הילכך לח חנטריך ניי חלה קטן מ"נפלינחס דר"מ ורככן כקטן סמעינן לסו כלינן לס pcעינן לסו : קטנה סחלכיס וכו' כנמר' רקפינן לפה

מים וחי: כתוב נפיס'וכתנו התוספת ולס תחתר חמסי לס פריך ומני נקו קטנה נקדי חרס חרסה וקטן וי"ל מסוס לכקטנת כלי רכי יוסי כנת - ולס סכירס לית קקיסb ולס קלמר מכל מקוס כיון למנת פסולת למחי תני סתחלס מפפגריל ועור דלק פנינית גני קטן י ל רילה פור פני נני קטנה היה החלינזה פסולה מדרכנן להל במקסיכן לפעמיס מינו מן סתורס לסכי פני תחלין crתגריר יתור לסון לחסמועינן רחלינת קטנס מינס כלוס כמו סלינת קטן ומיסו נירוסלמי גרסינן כסדר המסנס החלון מסקנדיל ולס לה חלות חלינזית כפירס משמע שסוכר והיקפה לרני ממיר מדרכנן לכל כרכי יוסי סולכת כתחלק על בחן - וקניק יוסף כתר פנייסז תרי"ף כנירסת הירושלמי וג'Spe S' נימוקי יוסף כתר כן ישוב רחימי סקר: כתר סכן

ניסזירי ) וכתר גיר רס"מ כיון דסיקנק כגמ' והלכתם על סקכיס סתיספרוק מסמס קולס לכן חליכתס פסולס :. הרבי סמפין ורן יוחנן הסנויי מכפרין ולין כסניס דקס כסניס עסיק נמי מכס קמח כן כתב רס"י וכתכו סתוספת לקי

גרסיוויקי סגיס 6לסלסון ערוס כעלמס נקט סניס ע"כ - ועיין מיסכמסנס כ'פ'כתר ומסנס ג'פ"ק דסוטק ולפי פניו והחימעסה רבינו לבינה רמייקי דלח הות מעסס לסתור דמנקו לה מכפרי הלח כפניס לחי"ק קיימי ומעסה קיק

פי' כינו לכינת לכל מיקס רמכריכי סגיס מיקס מסוס ערות כעלמס לח הות מעסס לסתור והסוס מוכרח נמי מוקמינן כנתי ועליס גוסין סופן מכחון וטעמס כקב נ"י מסוס דלפי'מוריס ויקין נחמניס שינן מין זס כלוס ליןbכפרוס פחות מסניס ע"כ:

כניק

[ocr errors]

N

[ocr errors]

בבית ספורט וכל מעט לפני ר"פ כנמי פסיק רכנית הספורים ליסעס ככית ססוריס סקיק חכום סס ריעכל

עסס וכפכוקתוספת וכסרכי סעריס גרסיכן כל מעסס כו'זקיננית 67סוריס חרכי עקיכל ועוד כלחוסכי ידע

הגמ' oeמפפר כי לפניו ככית ק6סוריס כדחיק' נסריס כירושלמי כו'; ו והם מפיליןלו ענס ססענק לו כעכ סר"נ 6ס הוס ילרוסיה זקנס וכר וג'גרש"י ומסייס קכניס קטטה לתוך כיהן

והרמכ"ס כתב ס רייס כפרק נפטופ מע' : ו פנה בבית האסורי' ובא מעשה לפני עקיבא והכשיר: קונכת לו חבר פנופס הקונגפלו חס סוס ילד וסיו ו מצות חליצה בא הוא ויבמתו לביר' והמשיאין יועלים לו סיכם זקנס סוס זקן וסיס לדס לעצה ההוגנת לו שנא' וקראול זקניעירו ודברו מסיחלו ע"כ ועיין פ' דלעיל חומרים לו אס לך חנל ילדס או והיא אומרת מאן יבמי להקי'לאחיו שם בישרא מפנק ג' : והיא חומר מס לך לכל זקנה כלן ! לא אבה יבמי והוא אומ'לא חפצתי לקחתה ובלשון מהן יכמי כו'מ"פ סר"כקור' סכמותך : קורס מסן יכמי הקורס היו אומרי' יונגשה יבמתו לעיניהזקנים מחן יכמי כו' ער ככה יעשה וקור כח חפנתי לקח 'חולכת וחלצה נעלו מעל רגלו וירקדה בפניו רוק הנראה לחיים ספר מוטעה נזדמן לו ורוקקת קורחק ככס יעסק לדיינים וענתה ואמרה בכה יעשה לאיש אשר לא כפרס"י וכמו סכןנס סוס לפיס סלכס כרכי יקודס יבנה את בית אחיו • עד כאן היו מקרין וכשהקרא כספריס סלנופלה נכתכ נמי וחמור מכות על כל המונדי' ו'הורקנוס תחת האה בכפר עיטם • וגמר את כל כפרס"יקור' דכור קורח'ט' לס סמר חלון קנעל חלה הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה' ונקרא קיר סנור קר': (פוס

הנעל חלון הנפל : שמו בישראל כית חלוץ הנער. מצוה בריינין ריקטס סכן נירסתו כמפנק פרק יג בית פמלי לגמרי ולא מצוה בתלמידים רבי יהודה אומר מצוה ער ולס כן סוס bk ססו6 מעתיק

סין ממחניס כל העומרים שם לומר חלוץ הנעל • חלוץ הנעל : ומפרס ליסנס דרן יקורת של קרוסו'• יתומס מקסימות

חלוץ הנער :

כנמר יקחמר מנוק סלינת אמס וסיס לינה מחכע את פרק יג בית שמאי אומרים אין ממאניס אלא קורה יקיר' נחונכת ורוקקת מן החרוסין : ככעל חכל)

ארוסות • וכיה אומרים ארוסות וקור'pou"ג דממתני'סמעיין לס מת ולח מסנס כו ונפלס ונשואות • כיש אומרים בבעל ולא ביבס • וב"ה הן • קחי מנות הכי • לפנינס חיג'ינכחה במימון אומרים כבעל וביכם • כיש אומרים בפניו • וב"ה

6פין ליס מכק : כו 6תגריל אומריס כפניו ושלא בפניו ב"ש אומרים בבית דין: ונקרא וכו' זו נימרין ותחלון : 6ין כנות טר! וב"ה אומרים בבית דין שלא כבית דין • אמרו להן

הפרסקי רחמרן : הפקר וחפי'מן החרוסין לל בית הלללכיש ממאנת והיא קטנה אפילור' וה' מצוה כרייניס כו' ול"פ פמלן ופורס למחר ותחזור פעמים : אמרו להן כ"ש אין בנות ישראל הפקר • קיכי לרסיכמסנס ותמרן 6k תמחג'נזר ותמתין אלא ממאנה וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא :

כי מני: נרכות חפי' סחינו מנקרס למחר עד סקנדיל

ג איזו שלו - וכל סינטריך לגופית וקמחן ותכס לסו למקרר ולמסן ומני 6חריתי •ok תיק מכונת סכריך לקרוק חלין הנעל וי" רררסיכן ספיר ממר סכריך וממתנת מלחרס ל6חר ער סינריל מוחס רוכס נקנס'ממחנס לקרוס רה"ג ררסי' כמקני'ני מככק עכוכס סעיג פתוח עקר ככפלק וקנסל קיר המולם ממלכת נכים רכסולס סיס :

קריסק מס' דף כ'ג : בתלמיריס סיוסכיס 6ס לפני רכן נקין

כספת החלינק רס"י: דבי יקולת חומר כו' כתר קרינוסלבי

כרטי וכן פסק סרמכיס וטעמ' דכנתי סגור סגן טסתר"ט מפסק ומטהר : מצוה על כל העומדיס 6סלי הטור וכל הנמכלי' a6 פני כלו' בין עומדיס וכין יוסניס וקרמכ"ס פיד מס'ינוס העתיק כל היופכין פס ל'קכריית'חוק מר יהודה פעם היינו יוסכיס לפנירט וכו' וחמר לנו כלכס לומר חלון הנעל כתכ רכינו כנור חריס פי תכח למה לא מסיק קקרימק כית חלון הגש מקרי כתיב ונקרס בית חלון קנע5

וי"ל דלי הכיי" למכת'ויקרחו כית חלון הכפל ומדכתיכ ונקר'פירסומי הקריקקיה חלון סנעל וכחסר יקדחו חלון הנעל ק"ג כקרס סכיק ניס חלון קנעל געכמו וסין כזה ונקר'כיון לח סיפק סקרימה רק חלון קנעל ונקר' קנית מענמוכים

חלון הנעל עיר ועיין מסגרים קדוסין • וסס רקגינןנ'זימני חלון הנטל פיין כזק כפי' מסנסני פ"ג דסקליס : פרק יג ביש חומרים מין פמחכות ל חרופות כו' מפרט רכו כנמי Iceס סחין 6רס טורק כסעולק ומפסידק ולי 6מרת

קמטן ממנעי ולס נסכיוניק קרווקז ניחא להו דליפוק עלייהו קל6 דחיסות • כלו ולח מגעיל היה דיותר פרחים וכו וסכ ליתן טן חברה מפי החכמי וסלכך לח המגעי: וכהיא כנ"ד זסלס נכיר עיין כפי' מפנה נ' פ"ק לסנהדרין יפים לעיל ספ"ג : אמרו לקן נ"ד כו' מסוס לכיס יוגי טעמל למנקיקו נקיט (קו כלסון למרן כהן : אפילו ז'וס' פעמיס מין מ'סכדפיקות?

נסגריכת

ok ממקין

« הקודםהמשך »