תמונות בעמוד
PDF

וכן יורסין סופו למי מעככ על ידן וחולקיס הממון בין פניקן : אבל הסיורסיס ותן כפלה קניק ורע רמנ"ס פיין מפנק ג. ועולה כמסמרן לעכול וחין כנימסמר מעככין עליו מכל חינו :'פרק ח' לככס כפרס :

חולק וכל נני מספר למו ליק נכי מכריה 8 ופטור על מכתו ועל קבלקו סלוק רק כסקכק וסכומן סחר פרק יב מצות חלינס : ולפילו cbsפן הדיוטות (07 חוק בזמן לקר(רמיכל נ'קפרלופ וכל חלק וחלל היה דקרי

התרחת ספק) מכל פניקס לקו דייניס פלרן סיקין אבל הם יורשין אותו • ופטור עלמנתו • רער כיסך חומקלל חופס כרכור יודעיס לסקרות הפסוקיס קללתו של זה'' ושל זה ועולה כטשמרו של זה חסר חיים: קרמכ"ס וכרכי כעין רייניס ז6ע"ג דתנן ושל זה ואינו חולק אם היו שניהם כמשמר אחר

יהודה נכרייק6

3 זכות הלינק כסלטק גריכין

נוטל חלק אחר : ועולה כמסמרו כו' -פיי גנון עמהן פנים מחירים פרק יב מצות חליצה בשלשה ריינין

קר"נ לעבור וחין פתחיק חניכק כחמסס

ואפילו שלשתן הדיוטות כנימפמר מפככין עליו וכיס לפרסומי מילקל וקסני'הללו הלצהבמנעל חליצתה כשירה באנפילין הליצתה רש"י ותימס לוס 60 יוכלו ,מוסיפים על הסלפס 6פי' פסולה ככנדל שיש לו עקב כשר • ושאין לו עקב לעכל וללחותו מן העכולת הין יולעיס נסקרות: מכעל פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה : מן כל חלק לגבי חברתה כאן של עור רך הליכתו כפרס הארכובה ולמעלהחליצתה פסויה : ב חלצה סרוסין סופן מן החלוקה לכל לכתחלק לס • נזירה בסנרל שאין שלו .. אוכסנדרשל עץ או כשר וכנמ"רייקינן מרלח קכן פלק ספל יחלון כמנעל קרוע שמאל לימין הליצתה כשרה 'חלצר כגדול שהוא 6ינן חולק .של פולק כט מלמעלה לפילו כי קריע יכול להלוך בו או בקטן שהוא הופה את רוב רגלו כרסו דחף על גכרחינו חולק מייקר לכרעי' קומיל זול חליצתה כשרה חלצה בלילהחליצתה כשירה : כפיק ליה לעבור מסוס פנס ין וחנן מילי דמגין כעינן

ורבי

סקי המספקות סיסמין לו וכל כיכס מכל סנדל פקוח

קוליל ולומריס עליך ססתס סל עור קשה וכי קרוט לח מייתר לכרטיס ניכס למנזר סמס ממפפחה שלנו עבור כמסמר פלכו פלס יחמרו כני 6רס פלג יחלון נסגול קרוט קלכן עיקר חלינס נסנרל סיס : רחיך עוכר פסול סול זס וכן כמסמרו 56 לחוקרי המפרסיס כלנפליחות כמין כתי רגליס סל כגר מלינקו פסולה דמידי בעל כרחו ל6 כעל כרחס' ועס תמיספי חלק ממייסכת תמיסת רמגין כעינן כקיז קכח כטלו וכקין קתס לנעלך תחס והול התוספת סכינו כולל כטל כרחו פימס קנת קיכל מסמע ליה עור : מן החרכוכס ולמעלה חלינתס כסונס סקין יכופות רעולס כעל כרחו ללמס כעל כרחן רכני מcמורת קלי פל הננעל קסורות למעלס מן החרכונס : ג נסנול סלען כל, מפיקלס מפמע ליק לגמר'לכעל כרחן למשמורת מic* כחלק וסול סיסית מחופה עיר : בנלול סקיק הסנרל גרול לודחי סימפפר לכולכוף למסמורק ריכולין יס כל סחר ללחות ממרח רנלו 6ס יכול להוךכו חניכתו כפרס • חונקטן ממרת לגבי מכרתק מן העבודה כמומן בחלוקה ויתכן לקיינוסכתכו רגל 6ס קופק לק רוק רגלן קליכתו כסרס וסנכק

קימל קנת : אם קיו סנילס כמסמר חסר (כמסנס ו' פ"ג כרכי דתעניק מפורט וכל מסמורק מתחלקת לו' כקי חכות 6ס כן

כל מסמורס יכולה לדחותו מכית לכ לבית חכי לקכי מפרפין כנמרק לקכי קלמר לס בין פניקס נמפמר 6חר וכיס חג החד e פרק ב בשלשה מפורס כמסנקג' פיק דסנהדרין : ואפילו פלסמן סדיוטות ילין כנמר מוקני רמיותר :

בסנדל : גוטקס • פירסו סר"נכמסנסו' פכיו רכליס פור סל סגול סמכסס לת גוכס קתל פכנגר סוקיי מ6חוריו פ"ני ולקי ספיר קל וקנן כפר רמטמט רימכר לכל לכתקלס לס משוס דמיירי סמין לו פולין ולפיה כפר סוליל וים לפקס סוק מעכו קרנל 6לס ינ6 חונק מכל ככקקלק כעינן פיקל לונ"כ סולר לכל לפרסייפמפרס כקר פולו"ח וכתכ נ"י לרכוקל נקט חפיג סלמנטל כקכמן כפנקס סכיכ כיון דלית ליה למנטל סול'6 סכין למטה חט"פ סb נס

חסירק חלח מעט כמקוס קעקכ כסולסטינקסיס רכפר מסמע ליעכר חין לכתחלה לה oki מיזס סחולכין כו לכתקלס : הנכונה ולמטס חלינקר כפרי וכקיכ מעל רגליו למסמע מדכר סקול על רגל מללס כתיכ מרגלו סכל למטלת מחרכיכת

כל לקוי מעל למפל גמר' ומו מופין כגמי מונסלימ' קיורחק מכין רגליק סימ דקרי רגלית לירכיק וכוחני כסעת סכורפת נופלת עקכר כירכותית ויורק ויוכח קולר מניןרגליס ממס וסכתי'יכ6

65ול לקסן רנלין וקרחי לקריני מפניליסנס מטליס : כ בסנדל לין פלו דק'רנפלו מין mk5 נעלו נעל סל כל סלס מנין קי נעלמים פרסי חלון סנפר 6"כ ממילנעל

פרט לנדול סלין יכול לכלוך כו פרט לקטן פלינק חופק רוב רגלו פרט לסגלל ספסולי' 6לין לו עקל ! בלילה מסקינס כנמרס רכתר פליני מ"ס קלינס כתחלת דין רמיס ומיס כגמר לין רמיס ותנן כפרק ר' דסנהדרין ייני ממונות לבין כיוס (גומרין כלילס וכקב נמוקי יוסף לקלינק דיני ממונות סוח ונוכס כתוכתס וכתנ סריג קלכה

ג 6 ו ב כרכי

[ocr errors]
[ocr errors]

ברני סניעור וכ"נ ירמנֶיס וטעמיס מסוס לכנמר6 מסיק כר' 6ליעזר כמה פפוסל הלינק בלילה ולין הלכה כמותו במה

נחל ליסנס רסלינת לילה וכפרס יתירס סיס : פמכשיר תליני ינפמ : ג חלגת ול6 קרסק חלינס כפרה בשמאל כו' תנ6 קמס יליף יגל רגל ממכורט דכתיך ני רבי נתן רקמנח ככס דמפמט עיכוכס המעטר הול דכתיב על נתן רגלו הימנית ור' איעזר קלמר וחין ונכנס גכס יטפס גלים

ככס יעסס כלים וקרחת וכור כעלמס קול: דגו ססווf תca !ה מכר 6חל ומסינין וחיכם

כלים כגון סליכס סרב למכון מס למנוע סכן ורבי איעזר פוסל • בשמאחליצתה פסולה • ורבי מופק מעסק כגופו של הים טעון ען 6רז (לנד ופני אליעזר מכשיר : ג חלצה ורקקה אבל לא קראה למפוקי רקיק דלקן מפסק ,

תולעת נמר': חליצתה בשירה קראהזדקקה אבל לא חלצה • כנוכו סלחים קוח : ד ג ככה יעשה כל דבר חריצתה פסולה: חלצה וקראה * אבל לא רקקה סחרס סנסלן סליכתו פסולת

ססוח מעסה מפכן ד'איעזר אומר חליצתה פסולה • ר' עקיבא אומר פליגו פוטרה כמקוס פיס עיין מ"ס נס קפוספ'כסוף חליצתהבשירה אמר רבי אליעזר ככה יעשה : כל לק חפר כפר 4 ולחרטת פירקנויכור מליק כדיינין דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה ר' עקיבא משם חננק פסולס סתיס עלתה ,וכתב סרמנס וסנכ'כר"ע: ראיה * ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה חינת גפטרת כחלינתר ומין ו ההרש פנחן נער באיש : ו החרש שנחלץ * וההרשת שחלצה • נס תקנסbף כינוס ולס רנת

קר"ג מחינו והחולצה לקטן חליצתה פסולה • קטנהשחלצה חמים לקוניס יוכיח נגט • פוטרק כמקו' סיס חס, לחר) החלוץ משתגדיל ואם לא הלצה חליצתה פסולה : וקחולכת לקטן פלינתק : כסר וכ"כיס" ו"יומLמט ה חלצה בשניה או בשלש'ונמצא אחד מהן קרובי פסונס גל סיכס דתנינן דחילו לין כלן חח 6לס קוח או פסול • חליצתה פסולה • ר' שמעון ורבי יוחנן כפרקין הלינק פסולת ליגו ונתרת לחוק ולית6 דק6 לין הסנדלר מכשירין ומעשה באחר שחלץבינו לבינה יכולס לסתיכס לחר מותה יכוסיס לו כרתנן סין פרק

בבית סלינה וכריכה חנינה חר' מר וחס כן חינה נפטרת

מעלייתה נתתירק למלא חלס כיכוס קל כמו שכתבו כסרסת וטעמל רחלינק פסולת והחי מכל דקרי לסלינת קטן חלינק פסולק דמcט ספוסל' פירס סריג כמסנסנ'פרק י"ד וטס 6פרס נסיר : שנחלץ מכספיכס ר' מחיר קיל דורכנן חמרי מין כחנינת קטן כלוס כסן ניילס נחמר קלסון מה כרקרוק ככולק מכינתין הלח ולא נפסלס תכקתיכס והלכה כחכמיס : ה הלנה כסניס ככלן ככל רוכקס חמרינן כסולן נכי ינס 6ף על פי פקוח כסריס לו כסלפת ותיק חקר מקס קרוב לו פסול לכח נסתיירו נהלן וכרחה טעס ללכר מפני פקינס מסייע כחלינק כיון כי לס פניס כסריס חלינק פסולת וכן סלכת bלין הלינק פלרין סיכון לחלון כרחיתס כגמרלף ק"י פ"6 וגרס ולחו כל כוונה נקרח , חלז וכן פי 'סימכיסו" כפייהמסנק סלו עין : וחולצת לקטן חנינקס פסולס כקנ קרין דון רכי מחיר החלו רכנן סכרן 6ין כסלינת קטן כלוס קכי סיקס כנמרח ומסמע דמלו מים וחרפת חטיפיסנכל מקוס הסומותס חכמיס לקטן ככל יכר סכריך רעת הכח 6ינן סוויס 6לס חנינה וחרס וחושת חנינה פסולת הים הכי רייקי קרמכיס וסרסכ"ס מלפרט קטן חבל קרמנ"ס פ"ומת'י פוסק דסוס לקטן וחין כחלינתן כלוס ים לו רסיס מן התוספתח וקל רפרט הקטן פירס סמגין מסוס לסוס מסמע רמפוס קטןכלחור קו דתני מקני'פסולת הכל כחים וחרת לפילו תנס דמתניתין מודס דלינו כלוס ולסנכגררק דקטן כקט כקו פסולה קילכך לח חנטריך בית חלל קטן 6"נפלינקס דר"ת ורככן נקטן סמעינן לקו כחינן ל6סמעינן לסו : קטנה סחלכס וכו' כנמר' רמקטינן 6פה כלים רחי:כתוב נפרס'וכתבו התוספת ולס תחתר למי לס פריך ותני לה קטנה ככלי חרס חרס וקטן וי"מסוס לכקטנת פליג רכי יוסי כנחיל ולס סכירס לית הקיסb ולס קלמר מכל מקוס כיון רנל פסולה קמחי תני סתסלון מפתגדיל ועור ללה מניית גלי קטן וי רמי ל6 סוס פנינני קטנה קיל דחלינתס פסולת מדרכנן לקל במקסיכן הפרחים הינו מן קפולק לסכי פני תחלין תסתגריר יתור לשון לחפמוטיגן רחלינת קטנס לינס כלוס כמו סלינת קטן ומיסו נירוסלמי גרסינן כסדר קמפנה

חלון מסתנריל ולס לה חלות חלינזה כפירס מפמע 6סוכר דקיקפה לרני ממיר מדרכנן 6כל כרכי יוסי סולכת לכתחלה על גלן וקנית יוסף כתר סנייסז הרי"ף כגירסת הירושלמי וג"ל סמל' נימוקי יוסף כתר כן °וסון רחיתי סקר"ס כתר פכן

ניסזורי ) וכתב עוד רמ"מ כיון דסיקנק כגמ' דהלכתו על פקכיס סתיסערוק מסמס קולס לכן הליכתס פסולס : ה רכי סמפין ורן וחנן הסנדיי מכפרין ולין כסניס דקס כפניס עסיק נמי מכס קמח כן כתכ רס"י וכתכו סתוספת הקי

גרס יידיקל סניס 56חלטון עלות כעלמס נקט סניס ע"כ • ועיין מ"ס כמסנקנ'פ'כתרה ומשנס ג'פ"ק לפוטק וסתי פניר דקלימטפס רנינו לבינה רמייקי דלה קוס מעסה לסקור למנתו ל6 מכפרי מלח כפניס חחת"ק קיימי ומפסק קיר 6פי' כינו לכינה לכל מיקס רמכריכי סגיס מיקס מסוס ערות כעלמל לס קוס מעסס לסתור לקסוס פונדו כמי מוקמינן בנתי ועליס ולין חוקן מכחון וטעמס כקב נ"י מטוס 67פי'מודיס ויסין נחמניס שינן מין זקכלוס המיןbכפרוס פחות מפניס ע"כ:

כניק

[ocr errors]
[ocr errors]

בבית ספורט וכל מעסס לפני ריס כנמ' פסיק רכנים ק6פורים קיס-תעפת וככית ס6סוריס סקיק חכום סס ר"פ כל

מעסס וכפנוקזוספת וכסרכיס ספריס גרסיכן כל מענה כו'וק בבית הסוריס לרכי עקיכל וכו כלסוסכי ידע

הגמ' ססמיפה כל לפניו ככית ס6סוריס כדחיק' נסרס כירושלמי כו': ו והם מפיליןלו ענקקסנתלו כעכ סר"נ 6ס קול ילרוקיס זקנס וכר (כ"גרש"י ומסייס ? הכניס קטטה מתון כיין

וסרמכ"ס כתב ס רייס כפרק נפחות מע' : ו פנה בבית האסורי' ובא מעשה לפני עקיבא והכשיר: קונכת לו הלו פנקס הקונגע לו חס סול ילד וסיו ו מצות חליצה בא הוא ויבמתו לביר' והמשיאין יועלים לו סיכם זקנס סוח זקן וסין ילדה לועצה ההוגנת לו שנא'וקראולזקניעירו ודברו מפיחלוע"כ ועיין פ' דלעיל חומרים לו אס לך רגל ילוס איו' והיא אומרת מאן יבמי להקי'לאחיו שם בישרא מפנק נ' : והיא חומרי פס לד חבל קנס כלן ! לא אבה יבמי והוא אומ'לא חפצתי לקחתה ובלשון מהן יכתי כו'מ"ס סר"נקור' סכמותך : קורוק מחן יכמי הקורס היו אומרי' יונגשה יבמתו א"עיניהזקנים מהן יכמי כו' ער בכר יטפה וקור'לס ספנקי לקח 'חולנס וחולצה נעלו מעל רגלו וירקידה בפניו רוק הנראה לחיים ספר מוטעה נזדמן לו ורוקקת וקורק ככה יעשה לדיינים וענתה ואמרה בכה יעשה לאיש אשר לא כפרס"י וכמן סכןנס סוס לסיס סלכס כרכי יקוס בנה את בית אחיו • עד כאן היומקרין וכשהקרא כספריס סלכוסלה נכתכ נקי ולמר מנות על כל סטונדי' והורקנוס תחת האה בכפר עיטם • וגמר את כל כפרס"יקור' דכור קורס'ט' %ס סמר חלון קנפל חלל הפרשה הוחזקו להיות נומרין כל הפרשה ' ונקרא וסי? סנור קר'; לפוס

קכעל חלון הנעל : שמו בישראל כית חלוץ הנער. מצוה בריינין ריסטל סכן נירסתו כמסנס פרק יג בית פמלי חומרי ולא מצוה בתלמירים בני יהודה אומר מצוה ער ועל כן הוח ל6 ססו6 מעתיק

סין פמחכיס כלהעומרים שם לומר חלוץ הנעל: חלוץ הנעל : ומפרס ליסנס דרכ יהודה של קרוסו'• יתומס מקסימות

חלוץ הנער :

נגמר רקחמר מכון קלינה אמס וחיס לינה במלכים א פרק יג בית שמאי אומרים אין ממאנים אלא קורה וקיר' וחולנה ורוקקת מן קסרוסין : ככפל,הכל)

ארוסות • וכיה אומרים ארוסות וקור'וחפ"ג דממתני'סמעיק חס מת ולח סקנס כו ונפלס ונשואות. • כיש אומרים בבעל ולא כיכס • וב"ה ה קירתכות הכי ולי לפנינס חיג'ינכחה במימון אומרים בבעל וביכס • ג'ש אומרים בפניו • וב"ה הפיך ליק מכה :

כו 6תגריל אומריס כפניו ושלא בפניו ב"ש אומרים בבית דין ונקרא וכו' זהו נימרין וקתלון מין כנוק יפר: וב"ה אומרים בבית דין שלא כבית דין • אמרו להן קפרסקי רחמרן : הפקר וחפי'מן החרוסין לה בית הלללכיש ממאנת והיא קטנה אפילור' וה' מצוה כרייניס כו' וחית פמן ותחרס ל6חר ותחזור פעמים • אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר •

היכי דרסכתסנק והמון 6 פמחג'נזק ותתקין אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא : כי מכיל כרכות חפי' סלינן מלקרס לחקר עד סקנדיל

ג איזו פלו • ות6

6ינטריך לנופית ותמחן ותכס לסן למקור ולמלן ומני 6חריתי •6 ק"ק מממנת סכריך לקרוק חלין הנעל וי" רררסינן ספיר ממר סכריך וממתנת מלחיס ל6חר פר מנדיל מו6ס רונס לסנס'ממחנס לקרוס ר'ג ררסי' כמקני'ני מככק עכוכס לעין סהול טקר ככפלה וקנסb מיך דמו לה ממלכת פנים דלסולק סיס : קריסק תוס' דף כ'ג : בתלמיריס קיוסכיס 6ס לפני רכן

נ מין כספת הילינק רש"י: רבי יסולק חומר כו' כתר קרינוסלבי

כרטי וכן פסק סרמכיס וטעמ' דכנת' סגור סגן נסתר"ט מפסק ומפזהת : מצוה על כל העומדיס פס לי הטור וכל הנמנליס פ'ני כלו'נין עומדיס וכין יוסניס וקרמכ"ס פיד מס'ינוס סקעתיק כל היופכין פס ל'קכריית'הול מר יהודה פעסb'הייגויופכים לפנירט וכו' וחמר לנו ענו כלכס כר : לומר חלון הנעל כתכ רכינו כנור חריי פי תכח למה לה מקית קקריק לי חלון סנט פירי כתיב ונקרבית חלון הנער

וי"ל דמי הכי י"ל למכת'ויקרחו כית חלון הנפל ומדכתיכ ונקר'פירסומי הקריחה טיפת חלון קנעל וכססר יקרחו חלון הנעל ק"ג כקר סכין בית חלק הנעל נעלמו ופייך כוס ונקר'כיון פלח סיפק סקרי6ר רק חלון קנעל ונקר' קנית מעכמו כיז

חלון הנעל עיר ועיין מ"ס כריס קרוסין • וסל רקגינן ניזימני חלון הגטל פיין נזק נפי' מסנס ג' פ"נ דסקליס : פרק יג ביש חומרים מין פמחכות לה חרופות כו' מפרט רכו כנמי סוס סלין 6רס טורס כסעורק ומפסילס לי למרת

קמטן ממני ולס נסכיוניק תרווקו ניחח להו דליפוק עלייה קלה הריסוק • כפר ולח מכעיס סיס דיותר הפקלס וכו' וסל לתיק טן לכף at מפי החכמי והלכך לח ממכעי : וכהיא בס"ד זסלס נכיר מיין כפי' מפנה נ' פ"ק לסגקלרין ומיס לעיל ספ"ג : אמרו נקן נ"ה כו' מסוס דמסייגי טעמל נמנקייתו נקיט לקן כלסון סמרן כהן : אפילו ז'וס' פעמיס פיין מ'מדפי הכת*

ג סנריכס

! ממקין

כ

נשצריבה המון וחיזהו מיון למרק חי מפסי גו'נעלי נ 6ין מעסס קטנס bk כמפוקת רכמי. פרנפלקס דמי לין

6. חיספסנקרופין פקדפוני חמי וחמי 6פילו הנכס כר'ה • וסלכס כר'חניכחכן חנטינגוס • ופחופק מכס זיו קורקין מסוכין ככית נענס וסיל פומרת ומפקס פליקן 6ס כחוקת סלינה יודעת לשמור קרופית חינה בריכה למרן ולמרס לי לפסי נפלוני נעלי ס"ו מימון כרייק'רף קיס• וכן ויותרמנת עפר כחוקפטיודפק לפמור קלופיק ופיט סטיק העתיקה קרמנ"ס כפר' מס

סכלס כיותר ומכס 00 ועד מהלכן נירוסין : ב איזו היא קטנה שצריכה למאן: כל שהשיאוה גת עפר בריכה כדיקס לס שהשיאוה סמס וחיס אמה ואחיה לדעתה השיאוה שלא ירערה אינה יודעת לסמור קליסיק לס

ריק' שהפיחוק צריכה למאן : רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כר החוף וממחנק ענק וסולכת מהכניסות לסופס 6ף על פי תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכ' ער פקס כתיכ סנס ויוס :קבלו קס קקדוסין לכל למאן • וכי איעזר אומר אין מי שהקטנה כיום אא חסר ותכיל טימניס • לאחר קופות חגה ולחיק 6פילו כמפותה • בת ישר לכהן לא תאכרנתרומה • מכון חינס ממנת חפי' לח לדעת: חינה מקורסת כלל בת כהן לישרא תאכל בתרומה : ג ר"א בן יעקב גל עליי וחס כל כליסלחי חינס נריכס מימון לפי סלח אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאן היא אשתו וכל סניס עפרי פנס ויוס 6חר מנינו ספקנו חכמי' סליחות עכבה שאינה מן האיש כאואינו אשתו:ו הממאג' הטיפ סלס סלילס סימניס לקטן וכל סני דמוכסן באיש הוא מות'כקרובותיה והיא מותרת כקריביו חיישינן סמח.גמר הסימנים דלרוסה כריכס לכסן דוקל ולא פסרה מן הכהונה : נתןרה גט הוא אסור זקנחס : ג כל עגנה ססים כסקכלס קיס קדוסיל • פי. כקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מהכהונ' מן החים נתן לה גט זוקים לי לפסי כקרופין פקקפוני נתן לה גט והחזיר'מיאנה בו ונשאת לאח'ונתארמל' פככס סרים מן החי וכיון חמי וחמי כלומרקס פתוני או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה - חלק ממנה נלקח רעמה פכל נקבל הקלופין • נמוקי יוסף נתן לה גט ונשאת לאחר • ונתארמלה או נתגרשה מה סריקה מעכבת חכלי תיק

כסס סרמב"ן ז"ל : אסורה לחזוררו: זה הכלל גט אחר מיאון אסורה כסכילו • מלכס כו זו קיק אמה וחחיס : bסון סטור לחזור לו • מיאון אחר נט מותרת לחזורלו : מכנס סלינק מן החים פלס סימן קנית מחיק חן

ה הממאנת נתעככה לכלי מסוס סיסות .למה • וסכי תנן כסויס

ומתני' מפרס לה וזלן כתפנק ו' פי הכתונות: לדעתה ירוסלמי סכילו קמניד י כותרת לחזור ליחן על נכ רלס ל6 תחזירי וכסחת לסחר ונמ"י 6יזוקי לרעתה פכרין לתה גננת ומכנסין לס קוומרין • מתוך הגרוסיס ונתחרמנס 6סורס לרפון אפילו הכי כי ומוכרין לס נכרי חיווקי :65 לרפתק עכרין לה נגנח ומככסין החזירק וניחנת כו חייקי מינון ונלי עלה רקטנס היס וכטליק לה קוזמרין ולס מרכרין לק נכר :

לגט ולח הוי כקורק סנית כמחזיר גרושתו מספסלת לחמר : שאינה יכולה לשמור קרוסיי • ווהן קרופין 65 6תסמוך זה הכלל כלומר לפילו פעמיס סרכס נרסס וסחזירס ומינס חופן כורן סמסמרת סחנו וממרר וכיוכח כסן • גולס נסחת לחקר מתוך נט לסורק לחזור לו ומתיך מילון קרמנ'ס פרק י"6 מכלי נירוסין • ומ"ס סר"כ ויותר מכל מותרת לחזור לו :

ס לסחר עסר וכו'6פ"פ ססיס סכני ביותר כ'נדרמנים ופי' הכסף מסנס כפרק ר' מסלכות היסות לחו למימרח ספוסה מעסק סטוק רחס כן סיס כסוטס גרין קדוסיס קרוסין כל של קייכו לומר סלינה חריפה כלל ומכל מקוס כיון ססיס כס עסר חוקה על קרון סקיל יודעת לסמור קרויה • על כן ?מה מכתב קרן רכינו עוכריס מברטנורה וחס כל כליק כו' חיישינןכר כן כתב הרמב"ס ומסייס לפי סככר נקנית כקלוסין דורייתחר*

קניות • ער כחן ועיין מס שכתכתי כמפני ז : אינה כריכס למלן רפי קרמכיס ספנינו סקיק ח למרן כפני פניס bk סמלך וקטטס רכונס כן הנוסחה כפירוט סלפניט

וכן לסונו כחכורו פ"ס מסלכות נרוסין 6"ל למלן hk הולכת לכיס 6מס כולס נתקלסה מפולס ולל כנות-'כימוקי

יוסף פתלך ותנפח ומטפס כו' וכטל סיקור עליו מרbמרינן כנמ' רניסולית קןקן מיקוניס וכו' כי : אלא כמפוקס כדקתני כק יחר לכהן כו' ר:* • כל ססוכרר"6 מילון פקרי מכינו לו מלמדין לת הקטנה סממן כר

לקמן כמתני'כרמפרסנברייק'ר חומרמין מעסס קטנס כלוס וחין כטלס וכלילס כמכילותס ולס כמכסת יריק ולס כהפרת נדריק ומינס יורסס ומינו מיטמר לה כללול רכר סינסכמתו לכל דבר (לחתוי כסיסbלכקן וכו' תוספק) פנריכס מיסון וקס לרכנן כעלס זכחי ככולסו מפרסרסיי ורכנן ספקריסו נכית והפקר ניר הפקר והם דמיטפל לס 6ס כהן

קוק וה; על נר וניסיה דרכנן חוקימנה נספק כיון לירוק לק קשיח כמת מכוס פפין לק מימיקכרנק :

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

ה לסחר ומילכה כו כלומר מזרק ונפחת לסליסי ומילכה כו ' ה כל סוכחת הינו כנס 6סורס לחזור לו - פירס סרין כל פינקה ממנו כגט 6סורה לחזור לו fף ע"פ סיכות מפל 6ף על פי סיכתס Scn חחריו כמיסיון לה גטלית אחריו כמילון לה כטליה לניטל דידיק: ו' מותרת ליכס ולל לניטל דידיס כרמפיק כנמרי דמיון דידיס מנטל ניטל חמרינן כסוליס קרספוניי6פילין סיכמס לפני קינס(ונושעה) דידיס 6כל תיקון לחכריל 65 פכטל ניטל רירית סהלו קית מרחק חמין קיימו פליק

מכטלן קייסינן סתס יפקס כספור 6סס 6ת לקויה לק ה הממאנתבאיש נשאת לאחר הגירשה לאחר 6ותס מתחת בעלת סתמרן גרסת 6חי: רשעור חוסר ומיאנה בו לאחר ונרשה לאחר (ס"6) וטיאנה בו• .כו תחזור הליוכסככר היתה דנוור כל סני סטו יקומה כל שיצאת הימנובגט אסורה לחזורלו • במיאון הפתו, ומכרק כקריכומין נתי קלן דמרינן לקמן מותרת לחזור לו :ן המגרש את האשה והחזירה וכרמיזותיו לפיכן 6מרינן כמתניתיןרלחקר מרתק סרי מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר • וכן המגרש את סכיוןסיוכחת ממנו כנט פוד קיר כנרוסס מפילו לרכנן היתומה והחזירהמותרת ליבס ור' אליעזר אוסר • כל תחזור כמיפֿון רחכריס סין סלכס כרכי מניפור : קטנה שהשיאה אביה ונתגרש' כיתומה בחיי האכי מר 6sין כן כמיקון דיליק כיתותק כסי קסכbף על פי החזירה דברי הכל אסורה ליבם : ז שני אחין 6חר נט דיליה למסי חמרת פקלכ פי סרי היה כיפומה נשואין לשתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של דלפי לפתוקק • החרסיכולת כענין קרופין הסוכ לין כל אחת מהן תצא משום אחות אשה • וכן שתיחרשות לחזור 6ליו ויוכילכס מכעלת כח לקבל קרופין : ולס גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא הקטנה סקיל עכשיו תחקיו פעל ידי מחזירה כקטנות מסורס משוס אחות אשה • מתבעלה של גדולה באיעזר פתון קמסן כו • קל ליכ ליכס 6ס מס כקטנופס אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו • רבן גמליף למימר דרק פכסס ולח חלופי קורס 6ינן כלוס אומראס מיאנה מיאנה ואם לאו תמחיןער שתגדיל סיכום כלו' סקרי. חסר סוליל ופקס רסות 36 מינת ותצא הלזו משוס אחות אשת רבי יהושע אומר גירופין קחזירה הלו קיק וקיס מילס יל וקויס כנרוסי

יכול כפייפס סתעמוד עמו ופומרת : ו מכל מסוס

ספרי מיחנקו הילכך ליכל לחות חסה ופטורס מן סחלינס ומן היכוס : תת כעלס S8 למיחס לסמס וכן כל הוכחות במילון כח קייסינן לפכו גדולה ונפלה לפני כעל הקטנת זיקתת סל גלולת סקיס מן סתמס פייסת כיתות גניקפלח תממן ולה לפייס 6כל כי סתורק ופרח קטנס עליו • מפוס דנסוליס לרכנן והו6 לס נcלת חקר מתוך גט הולך ומפיסס וחמר מקררט חבי פחות זקוקתו • מס יעסו: רני 6ליעזר חומר מלמדיס סקטנס כירוסין וקיס סוקכעו סקר על כרחן יכחה הימט הנכן פקפלן כו וקעקור נטולין • נייס מיכס חת הגדולה והלכתו קורל וממנס כפני • נסכי 6מרו ללה חקי מימון לחכריק כתית : רון נתני! חומרין זיקת גדולה חופרה חמהקטנה ונטיל ניטל רידיק • ורמינן כנמרח חריסס דקתני כריסה הסכר רכן נתליסל ולהמלימ6 זיקית למסור 6ת 6סתו עליו מילנינו והחזירה ונתן לה גט ונסות לחקר נתחרמלה לו הינכן 6ס מיחנס מוטב ותקינס קנדולס 6ס לחן ממתין נתנרסס 6סורה לחאר לו דמפמע קל מילכה מותרת לחזור לי הקטנת • סכלו על הגריל ויהיו בטוחים לחורייתה • וסהר הולמס בתי מלון דסכריק וכטיל ניטל רידיק ומפנימכרה • כן קלה הנדולס מסוס חסות on6 חבל נחלת לגרונר 65

מי ששנה זו ל6 סנס זו : הפסל מת קרקסונה עליו מטוס חחות חנוכה : והחזירה זכר הכל 6סורי כיכס פי' ריגרכינו פונרית

מכרטנורה חס מק כקטנותק ראונתגדלס סלכו

פפס כיחס רמונה מסגרת קדושין סן וכדלעיל כפירוס מסנת ניוקלמר כנמר6 דנסיטר הוס ולת קניות 69 c68מוטיגן דטפתח דרכי שיעור כקשייקח לגזור מסוס תה • ומיקוקה ומרן דרוק מת כקטנוקר (רכנן סול דכעינן למימר הכי הכל לרכי שיעור מיגרנק 6גלו קייכו כסלר מגרס 6חת והחזירת לנורכת 6סורי והכי פליג נגרייתל כגללה הגלוי ונימוקי יוסף כקל וקסכר רכי עור וכל דעה קילופין קרסוניס קול נועל ומלינס מינק מתיכמת לנירוסיק גירושין גמוריי ולין חזרתק חורה גמורק קלכן גזור גרנלס סכקגרוק והחזירה לטו קל•

דתרווייסו כסעת נפילקנרולות כנקו • וגדולה טו גדולה מיקלפל : וכן ספי חרפות כנמרח ריס פרק דלקמן לחילחרסת ניפוין ולחורייקל דלחו כת דעת כיח הלח רכנן פקיכולק וכדי

סלק קפ6ר פנויה לעולס : ירכי שיעור חוסר כו' כתכסר"נ רבינו עובדיה מברטנורס וכלכתא כוותיק • נמר • תמתין עד פפגריל פירס

קרנוקיו כסוליק דנרייקר • ולעיל מסנסנ'כתב לס כל פליק • ומיסו כנמר6 דקכו 6פליני חמורלי מי כעינן פכעל מי לסולו הפסיק הנכס וכיון דפנה לספקס קול עכרי כס לחופרס כו כדיקס כרי"ף 8

מי

« הקודםהמשך »