תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ובית הלל אומרים צריכה הימנוגט שני - אימתי * בזמן שנתגרשה מן הנשואין ומודיס בנתגרשה מן הארוסין שאינה צריכה הימנו גט שני - מפני שאין לבו גס בה - כנסה בגט קרח - תצא מזה ומזה וכל הדרכים חאלובה : ינט קרח הכל משלימין עליו דבריב ננס - ר עקיבא אומר - אין משלימין עליו אלא קרובים - הראויין להעיד במקום אחר * ואיזהו גט קרח - כל שקשריו מרובין מעריו : פרק ט המגרש את אשתו ואמר לה • הרי את מותרת לכל אדם - אלא לפלוני - רבי אליעזר מתיר - וחכמים אוסרין - כיצד יעשהיטלנו הימנה - ויחזור ויתננו לה ויאטר לה : הרי את מותרת לכל אדם י ואס כתבו בתוכו - אף על פי שחזר ומחקו - פסול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אף

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

תוספות וסטוב גטין פרק ח רע מברטנורה

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ו כל העריות שאמרוצרותיהן מותרו'הלכו הצרו' הkו ונישאו ונמצאו או אילונית - תצא מזה ומזה * וכל הדרכים האובה: ז הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר - ונמצאת זאת שהיא אילונית " צא מזה ומזה - וכל הדרכים האובה : ח כתב

סופר גט לאיש - ושובר לאשה וטעה - ונתן גט לאשה ושובר לאישי ונתנו זה לזה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מיר האיש " ושובר מיר האשה * תצא מזה ומזה וכל הדרכים האובה - ר' kעזר אומר • אם לאתר יצא אין זה נט אם לאחר זמן יצא - הרי זה נט - לא כל הימנומן הראשון לאבד זכותו של שני כתב לגרש את אשתו ונמיך - ב"ש אומרים פסלה מן הכהונה - ובית הלל אע"פ שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי. לא פסלה מן הכהונה : ט המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי - בירת

שמאי אומרים * אינה צריכה הימנו גט שני ובית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עיין

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה כתב לשום מלכות אחרת - לשום מלכות מדי לשום מלכות יון - לבנין הבית - לחורבן הבית היה במזרח - וכתב במערב: במערב - וכתב במזרח תצא מזה ומזה - וצריכה גט מזה ומזה - ואין לה לא כתובה - ולא פירות - ולא מזונות - ולא בלאות • לא על זה - ולא על זה - אם נטלה מזה ומזה תחזיר - והולד ממזר מזה מזה ולא זה וזה מיטמאין לה ולא זה וזה זכאין - לא בטציאתה ולא במעשה ידיה - ולא בהפרת נדריה • היתה בת ישרא\ * נפסלת מן הכהונה בת לוי מן המעשר - בת כהן מן התרומה - ואין יורשיו של זה - ויורשיו שלזה י יורשין כתובתה - ואם מתו אחיו של זה - ואחיו של זה. חולצין ולא מיבמין שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה - תצא מזה ומזה וכל הדרכים שי כה : ו כ

[ocr errors]

מלכות מדי ומלכות יון מbי לסוס סוס קמ"ל גמ'

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שיגיע נט לילס לרשותס : כשנגערס זכר' זכמ"ס לעיל ו ג bמר לו כעל חוכו זרוק לי אינונט עד שיאמר לה האגטך - היתה עומדת קרוב לס מנורשת כו' חוכי בנמ' מוקמי' לס כמומר ברשות הרבים - וזרקו לה - קרובלה מגורשת - פי' קר"כ כל פסיb

זרוק לי חוכי כתורתנטין, קרוב לו אינה מגורשתי מחצה על מחצה - מגורשת יכולס לשמרו כו' - סכי 6מר לכיון למ"ל סכי - סוס ליס ואינה מגורשת : ג וכן לענין קרושין י וכן לענין רבי יוחנן וכמשנס ח' פ"נ לחוכ זס לין נט - וbס זרק החוב" אמר לו בעל חובוי זרוק לי חובי וזרקו לו - דיכמות מפרש סד"ככלbמר אותו סלוס, קרוב למלוס קרוב למלוה - זכה הלוה - קרוב ללוה • הלוה רכי וכתב סרמ"פ דר' יוחנן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »