תמונות בעמוד
PDF

[ocr errors]

ג סניק לכעל ול6 סניק. לינס • 6ס 6תו סל כעל ול6 SE ג שניה לכעל ולס סגיס לינס פי' סר"כ לס סמוסל כעל ינס כגון לחיס מן קלכ ולס מן ססס : לין לס כתוכ' מנק וכו' וכן למוןרס"י יונקט קמייקל דמתני' ככרייק נתחתיס פיס עיקר כתוכס סוס ללית לס לפנית - הכל כמו ססכיס סר"ן כמפנק רי פרק נ' ועיין סס רמסכחת טפי קוספת יס לס : ולל פירוק חין תפלס לי פירות נכסי מלון ולפילו כקולות רמותרות לכעל ולסורות לינס • והיינו דפי' :לכל מטלה (וחט"ג לפירוק

כסמיך לכתוכס מנס תחתיס תקינו רכנן תחת פרקינס ו ג שניות מרכרי סופריס • שניה לבעל ולא שניה וחס 6מי כלכך לין לק מין חיים לפדותה ר65 קרינן ליכס אסורה לבעל ומותרת ליבס - שניהליבס ולא bל מנק כקכרס נק וחותכין לי לחנקו שניה לכעל אסורה ליבס ומותרת לבעל שניה לזה אין לה כתוכס כתכסר"כ ולפיכך קיק רחוי סיסלס גק ולזה אסורה לזה ולזה • אין לה כתובה ולא פירות לכל תוספת יסלת מה cלכל מפירות נכסי מלון ולא מזונות - ולא כלאות והולד כשר וכופין אותו דמתנת כעלמ' יקיר לק מס' סלס • 6פי' קכי קנסו רכנן להוציא 'אמנה לכהן גדול גרושה והלוצה לכהן חייכת כיחס · רפי כפרק רכס תנכי מניס פירות סלכל הריוט : ממזרת ונתינה לישראל בת ישראלנתין ס לכתוכות דף קיח : נקנחי. כתוכי • כי היכי

ולממזר ולא פירות פירס כר"נ 6ין רקנסו'רלס קגני מינ' עיקר

מסלס לק פירות לכל כפוכה רקנחי כתוכק ככתונת לחי : ולס מזונות מין כריך וכן פירס רס"י וכתב הר"ן נכון ופרקס וכתובות סכן לומר סbינו חייב לוין 6ותס כעולק תחתיו • וקל כעמול ותול' קול כירוסלמי והקסו כתוספת לכתוכות דף ק' ורפרק חיזקן קחי • 6 6פי' הלך למדינת היס ולוותר ולכנס לח מסלס לו נסך?ף ס"ורנלי קמ"ל בפירות רקח קרן נופית חם לכלו כלס כסרס 6ס לוותק ולכלס סיס הנעל לסלס ין לס כדתנן ולח כלחות . 62 חין לת פירות סליקט קס סתמה מונע חוקק מה פרלוק לס וקיס קוכעת עלין כעין • מ"ג תקנת פירות קלמר רלין לק• כגון סגסכית לכעלה : דרוקלס כמי ספרנסה שלח כדרך הנוחה למרינן (לוותה ופרקה עכמס לומיה למזונות ע"כ : ויס לי לתרן ככתוכות הלכה כמגן • דחמר מי שהולך למרינת קיס ועמר לכרי רסיוקרן רקעין וככלל ולס כלסות קוק ולח פירות : 6' ופרנס 6ת 6סקו קנים מעותיו על קרן קנני רכיון סכסכיל לפי פירושס מ"מ נקטר התנס נקדיס מפוס סיפר ראמנה כפות פרנסה • ועל הלוק לק כלוס נמלן קל קכט • קיח לכהן גדול כו' רקורנוקס ספי' פירות סלכליס לק • לכל לה לוותה - והכעל לס כקס ממנו פיפרנס קינכן מכות כסוף פרק "ס רכזוכות פי'רס"י ולס פירות לין פירוק • קוס רעכר : 6כל 6ס הלוק נק קיין קכעל לסלס 6ס קיס וקול פרקונת פתקנו חכמיס תחת פירות - ומ"ס סר"כמפוס נמרק • ו6ס היס מן הסניות חינן חייב לשלס : ולסגלתוק ותנחי כתובה ככתוכק נמשיק קול קרין לכל מנליכקונק • חס נסתמס כעל כנכסי מלוג סלת על פנלו 6ינו חייב לשל' אל הפירות חיכטרין • לסוס קמפוס פרקונה כו' וכן מזונות דס"ד קמינח פוסילוסין נס כתונת לס מכל הנעל נכסי מלוג חינטרין וסריס לb6 לקכלס מזונות ולחיינכק ומ"מקסי ;לק: קיין 3סלס מסbלכו וכלה מקס קמי רקנסוס רכנן דלק תגן חינך ריני דריסכ"י • ונימוקי יוסף הכיס מקנתן פלח יסלס קכעל סכלסות לכל מס סימנס מהן קיימיס

כל זכחין כמניסקס כו' חן כחן כסס תוספתס : נוטלתן : אמנה לכהן נלול וכו' יסלקס כתוכ' ופירות ולא מווכות פירסת קרינ כתלך למדינת סיס ולוותה כי דמסלס לסן סכפל פירות 6sכל מנכסי מלוג פלקן' ומזונות ותימס לקח נכי קל 6פילו אמג'נכקן נרול נית לה כלפי יס לסן פנזונות מנכסיו (ולוקח למחר) מיתס • הכל בחיים ירין כסמיך . ומיסו לסרמכ"ס לפי נמיסכילס קסיס • סין כופין 6ותו לדוכן לסס קיימס פליס כפתור וסוכס • וסס דקל זר פסק כפרק כ'ו מס' חיסות : דלמניים לק מזונות לוותה 6חת מסן למזונותיה כחיי כעלס לין חייב הבעל לסלס כלוותר ולכלה ולרש"י נמי ל6 קמיס דמסוס רכנמרס כהן לחלוק וכחות נמי יס לסן. • Bחייב להחזיר מת סכלס ולנר

• חייב להחזיר מה פכלס ולכר כשמנה נכין כדין מזונות וללוקס ולכלה • הילכך מפרס מנכסי מלוגפלקס : וס"מ

כסקכיר

למתניתין כסיר רחכעין סכן דרכו כסרכ' מקומות י וככר

כתכתי ככיולל כוס כמסכת פלק פיך לכל קרין ים ל בפרס המפנק כפי הלמס • 66"ח לפרס גלווקס כיון דף סלמנקככה"נ זין לה לפי רעתו". וכן הסכמת הפוסקיס ח"{ התוספת כפרק חיזקונסן • טניס 6ין לה מזונות - לחן כיתכס תותיס וכו' וכלותס ליכס למוקמי לקח pkג' לכ"נ נמי לית

לק ככתינ 6S 6Pחר מיתר מיירי לסיורים לק כמו כתכס עיר : לא כללות פירס סרינלנכסי מלוג ולין נכסי כחן ברזל פי' כסוף פרק י"6 ככתוכות : והולד כפר וחפילו מווקס לכקוג'

על פני מרחמרינן כנמ' סקיל מרנילמו bמל לס פסיל לס ולס לזרעס כללי נ"י : וכופין חותה לתוכים חטיפ סיס נק כניס• ליכל לעז עליקס ניניסקס - הכח 65 חייסינן נ"י: וחלוצה לכהן הדיוט כתכסר"ן וכפרק א קן קלוקין מוכח דחנוכה נכין נרול למורייפס קיס וכו' למינ6 דכי ניס וסכין רב חמר' נהל מילת6 רכסליס 6מרינן כנמרס לסכח ולפרקלי לו כי רחלונה מלרכנן 68 להסמכות לקרס • לורטה גרוטי • 6וין מירל. וכן כריס פרק ל') לקירוסין לס כענק קר"ן בקרי פסולי כקוג' לו נכסן סליוט ולח ככהן גדול ועוד במכינקין פ"ב משנת

! . ה א

1

עירם הר"ן 6חות חלולה מריס ומסס הניחו התוספת דרים כסקכיר כהן• 6כל 65 סכיר כקן : 6ין קן לה כתוכס ול6 פרק סנוקין רחית וחלונת דרככן) וכי תימי רת"ק ונכין פירות וכל מזונות • לח כלחות • חבלים נתן תוספת ובלחות נרול 6ס:רק כחלוכס מבחוריית' לפי סקיס למכת ח"כ מלי , רחיקנסו כעיניסו ותחי רסניות 6ין נתן כתוכס ול6 פירוק ול קחי רקחמר רקכי מוכח כללו סן סלוקין ועול קסיס על מ"ס מזונות ולס כללות

מזונות ולס בלחות • ושמנת (כהן גדול גרוסס וחלונס לכסן קרין לסללו מרית והללו

קריוט וכו' יש להן כקונר פריס וכתר 67ע"נ לחלונס ולממזר יש להן כתובה : ר בת ישרא מאורסת ופירות, ומזונות וכלחות לפי מר"ס עולות כפל תורס לכהן • מעוברת מכהן • שומרת יבם לכהן וכן בת סהלכו נערכרי סופריס לענין זה • ק' רלחי טעמ' כהן לישראל • לא תאכל בתרומה • בת ישראל וכריכיס חזוק והללו פרכרי fcbוחלונקכ תורה יותר מאורסת ללוי • מעוברת מלוי• שומרת יבס ללוי • תורה וחין כריכיס חזוק וכפי מן הפניות : ונסריס חיתס וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר • בת לוי הלו קן קלוקין מוכס לחלול' כנ' רמסוס דן קיסיס כריכין מאורסת לכהן -מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן • לכהן (גדול) רחוריית6 תיק

טעס 6חי רפתוח רגילה וכן בת כהן ללוי * לא תאבל לא בתרומה • ולא נלע"ג וחלונת לכסן סליוט וריח מרגינתו. וכתב הר"ן במעשר :ה בת ישראל שניסת לכהן תאכל קיר מדברי סופריסעסוק נפרק 6 רכזוכות והוי בתרומה • מת ולה הימני בן תאכל' ניסת ללוי כשל תורת לדין זה : ו לה סלונה כמו כסלמכס לכהן תאכל במעשר מתולה הימנו בן תאכל במעשר •

תלכל כתרומס כרתנן כפרק גדול לסכ6 נמי כיון טחלונת ניסת לישרא לא תאכל לא בתרומה • ולא במעשר bלמנס לכסן גדול קטינר מפסלת מתרומס (סולין מת ולה הימנו בן : לא תאכל לא בתרומה • ולא ורינס ותחרופין פוסלין (05 ומחמת קרופת כהונה במעשר • מת בנה מישר תאכל כמעשר • מת מלכילין :לס קלכל כמעטר מיתסר6) 65 היה מרנילפו • בנה מלוי* תאכלבתרומה • מת כנה מכהן * לא כולם מתני' רכי מחיר היה חבל לטעמ' לתגלו מר"ת תאכל לא בתרומה • ולא במעשר :ו בת כהן לספר מעפר יסcין 6סור זהרנו מרגרי סופריס לסין שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה • מת ולה נזרים וסיג' הלכה : כת דקלונס רינה כדין הפכייס • הימנו בן לא תאכל בתרומה • נישאת ללוי תאכל כהן ללוי לס ת6כילס כתרומי והל דתני נה נהרי ורכרי במעשר' מת ולה הימנוכן תאכל במעשר • נישאת ולס כמעשר הכי קלמר סין : קור' כתב בית יוסף סי' קי"י לכהן תאכל כתרומח • מת ולה הימנובן תאכל תולקין תרומה ולס מטסר דיל ר6סגרת ניסן קוס סכן בתרומה מת בנה מכהן • לא תאכל בתרומה כנית הגרנות 65 לכת כקן דרך נכל מקוס לפנות מת בנה מלוי לא תאכל במעשר • מת בנה מישר נלח לכת לוי נזירה מסוס חלונס כסלי גרוסס • ולס חוזרת לבית אביה · ועל זו נאמר ושכה אל בית גרוסס כת יסר6ל ססיס מטוס רדינס סוס לענין זה אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל : מסורק לסכול כמעסר וסס ע"כ וכ"כ סמניל פ"ס מס'6

פרק יקלוקו 65סת מעסר נכית וסרין כפרי כני קפיר וכן

סגרנות יכנסו לחלוק לכת ? כתכו סתוס'כפרק bוקן קלוקין : יש לסס כתוכת כתר יסרחל חסר סנתנרסס תלוי ס6ין הכל יודעין סכסכיל כעלת קרים ופירות כו'דכיון סלס כרין 6כלן והלחינו חייכ כפרקוני היו מחלקין לס לפיכן גוררכי מחיר טלה תחלוק 6סס ככית ! כרמר רכס כפרק נערה • תוספת - ומ"ס וס"מ כשהכיר כקן קנרנות פילו כק כסן וכת לי וקס דתנן כתלותמסורסת כו' 6כל כסנייס לפי קכיר נתן עייונסוף פ'י"ל לכתוכות : לכסן וכו' לח תלכל 6S כתרומס ולח כמעפר קול הדין 6פילו י לא תוכל כמעפר כתר קר"נ מתניתין ר' מחיר הים נסולת ומסוס ריסר רתני כתיסרחל המחורסתלכין דסתס

דסמר מפטר רחסון 6סור לזריס • וטעמיס דכתיככי לוקח מסורסת ס6ס סיתס נפוחה חלכל תננמי נסיפל לחת מעשר כנייסר: 6סר ירימו לס' תרומת מס תרומס 6סורת נכי כת לי ת'ורסק : ה מת ולה ממכונן תחכל כתרומת לוריס לף מעסר ר6סון 6סור לזריס 6כל מיתה וחותם וכתיכויליד ניתוקס ילכלוכלסמן קרי כיס יכילו : וכל זמן 65 רחמעיט מדכתיכ ומתוכו ולס כמעסר ויסף חמיסיתו סכנה קייס מלכיל' כתרומס : כbת ללוי חסר טילרס מכסן עליו ולס על סמעסר ורכנן לחייב מיתה כטכל טכול כמעסר מוכלת כמעסר ולח כתרומס ולף ע"נ ריסלס כן מכהן לקורס קרסו הכתוך תרומס נקרח :

קוים לקורס: מת ולק ממגוכן סוכלת כמעשר כסכיל כנס מלוי ה מת עלס ממנו כן תוכל כמפורפי' סר"ב ולח כתרומס לכל לק כתרומה כסכיל כנס מכקן ספרי יס לס זרט מן הזר }\ ספרי יסקורט מן סזר (סעיג דקרס וורט חין לה

פרק י' וסכי : ככת כסן כתיכ' מרכינן מיניס לק' כק יפרהסוכלת נסכילכנס כלן וכיסז לזר כו' - רס"י : מת כנס מיסרחל תלכל כמיפר רסלרס 6כלס ילפינן מוכת כקן וגומר וכולי וכס יתירס קול כמו סכתכתי כתפנק ו' פרק ו'לענין סקוס ורטה וסקס

פרק •

[ocr errors]

פרק י האשה

וחמרו לס מת כעליך פלמר לס ער חפר פרק י האשה סקלן כעלה למדינת יס חיידי רחיירי מת נעליך ונסלת על פי ער 6חר ולפיכך

לעיל כיס מותרות כפסול תרומס ומעסר מכה כנות ומזס כרין 6פת ליס סזנתק 60סורת לכעל ולסורס קתני נמי קח פירקכתריס ריירי נמי נקכי רקתני כיתת נת לנועל דלחו לנוסס היס ולף פלנל לסימכוסו רכנן לער חסר לו כו' תוס': ואמרו לק פירס סר"כ סל"ל ע"6 וכתר כלפי מסוס עגונס טעמם

• גמוקי יוסף 6ף על גכ דקתני מי מטוס דקיק נפל דייק פרקי האשה שהלך בעלה למדינת הים וחמרי לס לשון רכיס ס6

וכאו ואמרו לה מת בעליך ליתס כריס פרק נ' רכריתות קנסינן לה לכל נ66ת על פי וניסת • ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה להוכחית ותגל קול למתני סני עדיס 66מרו לה מת

גט מזה ומזה - ואין לה כתובה ולא פירות • חמרו לו 6פילו מסוס חל על נעליך קל חמרינן כפיפל ולא מזונות • ולא בלאות • לא על זה • כחן ועיין מסנת נ' פט"ז • גל פלח, על פי בית דין ולא על זה - אס נטלה מזה ומזה תחזיר והולך לפס'לתת טעס לfשמועינן כלומר סלק היקת כריכה ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה •

רספילו היתה החמירה על לסיתר כית דין כיון ססיו סני *

ולא

ידי רכיס כגון סר מפי על פריס מעילין כוכר מותרת

לפי'סכי תנס6 כרתנן כסוף לחזור לכעלה סרטון לחכוסס קיס רמסי סוס לס למעבר מכילתין ולורסיה רפנס t69מועינן כקיכורלדכר המפורסככר וכנכנ' מוכח דלית הלכת' הכי bk לס סכח נסחת על פי כית דין כמיס לעיל פ"ו ומסנס ר'ועיין לקמן פרק י"נ מסנס ס'וכפרק נער 6חר ול6 סגל סנסfת על פי סני עדיס 6ס נ6 בעלת ז' דגיטין מפנק ו' : וניסת פי' גכנסיס לחופס כמ"ס קרלסון תכח מות ומזס וכל סדרכיס סלו נת : ונריכס נט מור כמסנס ג': תצא מזה ומזק וכתב קרינ ולע"נ רתימנותו ומזת טעמס רכעיס גט מפני סכסרוחיילת הרחסון חי סנוריס רכנן כע"6 כו' וחין זה עוקר, וכר מן התורה ולח מטעס bנרסס ועל ידי כן נטלס סני ו6סתו גמורק היל ו6ס מכילס דלפקעונס רכנן לקילופין מיניס וסח גופרס הר"ן (קמן חסין נלח נט נמכסס 6סת מים יוכלה בלס נט: ולס בלחות סנ6כלו סל ר6סון חולז מן התורה וכו'. (חיקכי חיפכל הוק (וכן לכל כללותית הקיימיס לס הפסילה : וקולר ממזר מזה ומזה בכריכת נט מסני למסוס סרוסיס כלכר ולי הכי מרחוריית6 לס ילדס מן ססני ממזר גמור ולס החזירק קרספון וילדס הוי כעיח גט) !6 טעמל רמלקס רעכירס לגלויי (פקחמרת עלית ממזר מלכריקס :

לל

כסופה כל כך ולחי קוסטל קח מסקיר וכי רייקח ומנסכס ולכן

סקרי נמלתח ופרסוס כזס כתסס נכל מקוס כערות גמורה ואפילו מרחורייתס וסכתוכ מסרו חכמיס לרעת חיזק דכר מפורסס ונכריס רכרי סמת סיקס חסונ כערות • וקל רקחמר מסוס פנוכח קני קלמר חכמיס ססס מחמירין נכל מקוס סקלו כוס וחסכו פירסוס וללוכו כעלות כרור כל זמן שלח כחו עלים עלי קכק:'והיינו רחמר טולס כל מקוס סקלמינס תורה עד חסר וכו'!6 לחורייתf קיס כן כתב נמוקי יוסף כסס קרח"ק וסתלמילו קריטנ"ח פנחתונות על וחומר חני סולחי קול רחוי להסתנס סקרי קיס כעין נכוחי כללית' כפ"ק רכינ רמתסמרק מפי קרמניס ז"ל כוותיס כמ"ס כסוף ת' גרופין 6כל התוספ' כתכו ותקנת חכמיס קיס ולס קוק פוקר רכר מן התורה כיון פיס

כינר קנת טעס וסמך וכן כתנו כפרק ו' רנזיר דף מג ע"ננל"ק והחי מת מכוס כו' ועיין מ"ס כסוף מסכת נדריס : תצא מזת ומזס כתב סר"כ וכנמר' מוכס רכיסת על פי סני עדיס נמי וכו' ולס רמי לקוחלפו לסוף פרק נ' רסתס מלי קוק

לק למעכר לסכרק זו תיס כעלק לכל קכח לה קוק לס ת6S 6c5חר דרילמל ססלי סקרי ננסן : ואין לה כקונה כתג נייכתוכס מנס ומחקיס ותוספת וגרוניס רקס עוכרת על רתקיס וכעוכרת על רת וחברותית חמרינן

ככתוכות ס6ין לה תוספתו ולמי 6ף גרוניס סין (קרקס כתוכס כנין וכרין פקיס קנלוניס לין ליוריק וחי ליתי סקלי כישורעס ו רליק סלין עליק תסוכס קריטכ"ח ע"ל - הכל סרמכ"ס כפירוט לח כתב bס ללף תוספת לין לס וכן כתר קכג פרק י' מסלכות גירושין וטעמ6 לגרוניס ככלל קכלסות : ולא פירות מסני מת 6bכל קולס סכח כספין ירושלמי ני : ולא מזונות (פילו מק סלוקק ולכלס תחתיו רס"י : ולא כלחות עיין סוף פרק י"ס לכתוכות : אם נטלת מוס ומזק

מחזיר נמ' פפיטס מקו רקימה כיון דמפסק לח מפקינן מיניס קמ"ל וחפי' תפסה פלח כעריס רכס מפני לק סוס מינו ופי' כירו' ורוקח מק סנטלס לחר סכל קר6פון 6כל מה שתפסת קורס לכן לח תחזיר (ספי. תפסס כעליס ומסייס כירושלמי כמו ללח מפקח מינית כך לח מפקח מינס ע"ככלו' קסו קמרות כלפי קסכרס סיתס מחוייב להחזיר כסתפסק קולס סכל רחמין ולח ידעה פלסורק לו: והולד ממזר מות ומוס פי'סר"כ ולס החזיריסרלסון וילרק ופי'סרמכ'סקול'סנירס קטניויתיכ סמניר טעמה כפרק י' תקיג לחסר סנרסס ססני דלפי' היס כמחזיר גרוסתו חסר פנפחת קח קי"ל סחין ממזר מסייני לקוין ולס קנסקו כו קכמיס ומ"ס סר"כמלכריסס לומר סחסור בממזרת : ולא זה וזה מטמלין נס לכתיכלס יטמס כעל נעמיו החלו לגמר פלינו מטמ6 על 6סתו פסולת • נמר' • פסולה לו ל6סתכקן 6פילו סכחנסס 6סורס לכעלס : (מטמאין קמ'ס כקירק

וקטית לנוסה וקי'וקתפעל מובלט כלנטוק סטיק) : ג ; ה ב ולה

[ocr errors]
[ocr errors]

לא זה ות זכחין כו' פירס סר"נ דטעמ6 מסי כו' ופירס כל זה וזס וכלין כמכילתת דטעמ6 מ6

6מר רכנן מכילת המגיד וסיינו סרטון לכל ססני מדינס לית ליס : eco לכעלס מסוס ליבת קכ תהוי לה חינה וסיכס : ול6 ונפסלה מן הכתונת פירס סר"כ מסוס זונה לחט'פ ססיס כמעסה יריק לטעמס ממי חמור רבנן מעסה ידית לכטלס 6סת יסר ומותרת לכעליכסנלנסס פסולס מיסת מסוס מוני ורכס רמוני לית לה מפי ידיס לחי רילית - הלל לכסונס כמ"ס סוף פ"נ:

נקנרת נדריק וטעמיר תחי טן הווטס'כתנסרין קנסה ולא זה זה זכאין לא במציאתה • ולא במעשה ידיה כעל מפר נדרי 6פקו כיסין) רוח וכו : ונסתפקו

ולא בהפרת נרריה • היתה בת ישראל נפסלה מן קלח תתננס על כעלס קמח התוס' חי מתניתין רכי מחיר הכהונה ובת לוי מן המעשר ובת כהן מן התרומה פאננס וקתנגסו נעכלס מן היה כילעיל כל לרכנן לח ואין יורשים של זהויורשים של היורשים את הכתונת רוונה קיל : מן גרעי מורה חמרה ח"נ 6פי' כתובתה ואם מתואחיו של זה ואחיו של זה חולצין המכפר קנסי קול : רכס כרכנן יקנסות סל6 לזן לה ולא מיבמין *, רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי (5)פזנתי 65 כפסלס מן מספר 6ף ע'פ סמתר'להכל. בעלה הראשון

בעלה הראשון • רבי אליעזר אומר הראשון זכאי המעסר : מן הפרוגנת לופילו ז'דסנסרמנ"ס כריס ר' מעפר

ביציאתה - ובמעשהיריה • ובהפרת נדריה • רבי תרומס ורננן : יורסים מפסט פסיטת לית יקנסות: שמעון אומר כיאתה או חליצתה מאחיו של ראשון כתיכתה כתובת בגין דכרין : ומן התרופה כירס סר"כ פיטרת צרתה - ואין הולד ממנו ממזר: ואסניסת חונכין ולח (נינמין לח סל

חפילו תרומת דרככן שלא ברשות • מותרת לחזור לו : ב ניסת על רלסון הולכין מרנfוריית6 דחלו כתרומס רbורייתb לס פי בית דין תצא ופטירה מן הקרבן לא ניסת על נגן נזרי דל6 לינס וחין סנטריך למתני וכיון קנסו' פי בית דין תצא וחייבת בקרבן יפה כתבית דין של זניח לנין דרכנן כי היכי

למספר כ"ס התרומס : שפוטרת מן הקרבן הורוה בית דין לינשא והלכה ונעינן גט מסני ליננן : ואין יורסיס כו' 6ת וקלקלה • הייבת בקרבן : שלא התירוה אלא כינתה לו חלינת לרים)

כתובתת פי' הר"ר לינשא : ג האשה שהלך בעלה ובנה למרינת פלין דקתני וכל מייכפין : כתוכס כנין דכרין מפורס הים ובאו ואמרולה מת כעליך ואחר כך מת כנך: ולין הילל ממנו ממזר מס כמסנס י' פרק ו'וכתוכות • ונשאת ואח'כ אמרו להחליף היו הדברים תצא החזירה בחסון ולית הלכתל וכריכס לbסמועינן דחפילו

.והולך נס כר' יוסי ולס כר' יעזר כורעת קנסו רכנן נמ':

נכס כר"ס : נסחת סלק רבי יוסי חומר כתוכתס על נכסי כו' רכי שיעור חומר וכו' כרסות נ"וכגון סbמרו לה שני עדיס מת כענין סbינס נריכס כנמר' פליני מיכל מ"וונתרמי מולו לקמחי ר' סמעין נהיתר כ"ו :

להיתר כ"ו : ג ופטורה מן הקרבן ריחיר סעפת נסורקת תודה לרכי ליעזר רחי לה קניס נכיחס בעיקר חיסורס כ"ס נ"ופטור מן סקרכן :bלח על פי ניר מלח נטני עדיס חייכת כממונס ורכי שיעור 5ס מולס לרכי סמעין כחיסורס ופרווייסו כקרכן וסוננת סיס ולית הלכתס כי סס מתניתין 6 כין נחת מולן לרכייוסי רכיתנת תופיק לה קנסו כ"ס ככתוכס ולמשקל על פי נ"ובער חיך כין על פי סני עריס חייכין כקיכן היה ומיפק ור'יוסי כח מולה זו ניתנה תותית ור'יוחנן 6מרקמחי וכעלת הסני: ג ולח"כ תתכנן ולה הוזקקת ליניס : וכסחת מולו לכתרסי רכייוסי מודה לרבי 6ליעור כתונת רמדידית לסוק: ר6סון ולתרון רחסון

وادره גרילה לה קנס כסכמויות לדיליס • ורכי שיעור 5 מודס

לרכי יוסי כמריליס לדירת ותרווייסו מורו לרכי שמעון רכמחייס לה קנסוכיס ל6חר מיתת ורכי פתרון לה מודה כעמיים: רבי סממון חומר ניחתה וכו' כתכ סריג קריס6 פליג רקתני לה מיכמין ' וכן לסון רס"י וכ"ל סרונס לומר רפליגוסכר

דחפי'נתחלס מינס וסס דתנן פוטרק לרתת מטוס 67סכחן כפי"נ ריס נסיס סזין פוטרק כרותיסן קמ"ל חזו פוסו"ק : ג ופטורה מן הקרכן • כתר הרין ולית הלכתס כו' וטעמס פלין זו הורחת כית דין ok ספות כומיקס כנמ' וכין קרמנס

פי"ו מהל' סננות חט"פ פכפירוסו כתב כלפון 6חר : וקלקלה מפרס רכייוחנן כנמ' ותניח כוותיס כנת ממנה לכהן גדול גרוס? וסלונס לכסן סדיוט ולהני 65 פריס הכל זינקה 65 מ"ט חתון כוח הסוימין פנוית שיין כרכור דלעיל: ג האשה סילך כשנה וכנס למדינת היס וכו' סלפרס רסו כנת קלמר רכיון טזת טרול ככלן חנויודעיס חיתתי מת

וכ:חומריס לחר כן ס6ותו סכמדינת היס מת כיוס פלוני ממילbידעינן על מי שהעידו ספת רפון : ואחר כן 6מרו לה חלוף כו' פניס 6חריס סופורסמוניס וסתורס כלמינה לתומי יותר מן הרסוניס נ"י וטעמ6

6כקור כניסנקו' פ'ק רתכות (וסול לפי מסעדות על עכמן של עליס וכן לין נחמנין על טלמן) ועיין כמסנס ד' פרק ט:

קולר

[ocr errors]

:לפני הסמועס ולקרין סלחקר הסמועס זכר'עקיכ6 מתוקמת והולך רחמון וחסרון ה"ל למתני סקס וסולר ממזר bס מסו' רחמים ממזר מחייכי לחוין ולין סלכס: ו מותרת לקזור לו סיפ6 ד(חלק כין ר6סון לחסרון חני גמי קכי כריסי: וקלוסיסנית חינן כלוס וכנות כל פניס וחמרי' כנמ' וסכר נמ': אמרו לס מת כנן כו' • וסוכר ר6סון ולתרון ממזר חיס חופה סכיכפר חיברה בין סכיכת החוקק חוסרתס : שיכח דכ"ע פורי פוגע קוס כpcf לסין כיון פקיס וכן כסמס ומותר כקרונות הפנים ליסה

וחפת חח נכרת נ"י: נתת דקל נופי'על יונוס' והולו ראשון ואחרון ממזר אמרו לה מת בנך ואח' אמרו לס מת כעלין כו' ועל המפותה: ר'יוסי חומר ברמת בעליך ונתיבמה - ואח"כ אמרולהזליף היו מכל רקנסינןנק לף כל הפוסל ע"י לחריס פוסל הרברים תצא והולו ראשון ואחרון ממזר • אמרו ע"פ פכנר מת מפו' וחינעי ע"יפנמו רבי יוסי פמפיק לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרולה קיים היה לה למפוני ולחקור החמס (תיק רקחמר לם רחלי ומת תצא והולד ראשון ממזר - והאחרון אינו ממזר ולייק לס כתוכ'ול6

cס פנלי cfפו וניסו פקוח נפל לחות אמרו לה מת בעריך ונתקדשה • ואחר כך בא כתונת קולר קרפון ללפני ?ספר למדינת קיס ה': בעלה מותרת לחזור לו: אף על פי שנתן לה אחרון הסמופס סגולוכעור פכטל רלי חרוסקו וניסו וכלו גט לא פסלה מן הכהונה : את זו דרש רבי איעזר מי זהתמרון קלסתר פמועס ולמרו לו מקס c6קך ומת בן מתיא • אשה גרושה מאישה • ולא מאיש שאינו כלומ'סללרנס קינס לנרסס ניסן ונסה מפ החות'ומ"ג אישה :ו מי שהלכה אשתו למדינת הים • ובאו 6ינו לנמור מן התורס סל6 כל 6סתו וניסו DL6 ניסו ואמרו לומתה אשתך : ונשא את אחותה ואחר כך מדרכנן רקנסוק כ"ג ניי חסור'על ניסו ורסקו מותרת באת אשתו מותרת לחזור לו" הוא מותר בקרוכו' וקרי המחנו לו זכר לקטו' לו 6"ל ר'יוסי חרוסתנוגיסו שניה ושניה מותרת בקרוביו• ואם מתה ראשונה סכן כו'נ"כ ס"ס י"ז וקנ"י דליכח למימר פנחי הון מותו בשניה אמרו לו מתה אשתרונשא את אחותה 65 קכיח לורלית ומ"מ זיס כקלוסין והלידנסיך פחחות' ואח' כך אמרו לו קיימת היתה ומתה הולו ראשון נ"י סל6 רנה קיכס כו' 6ף ספיר קנסין וכעיס נט מיני' ממזר : והאחרון אינו ממזר • רבי יוסי אומר כל על פי סקרין דין 6מס מ"מ שלח לינרו PE חיס יוכיח שפוסל על ידי אהרים • פוסל על ידי עצמו * וכל מנקני' לסו (כסופטני) מייני כלח נט לפסיל לס על ידי שאין פוסל ע"י אחרים • אינו פוסל על ידי עצמו : ולסכי סלס ברקלוק כתנכן : מחריס רסינו ניסו רכיון

ה אמרו מותרת לעזור לו 6ף ע"פ דנפק6 מיני' נגיטל ספסלת

סנתן לי חסרון נר מנעלס פוסל נמי על ידי עצמו ולמסרק לית חקתיק פליס גט לפי 596c גט ולין קוסטין סמ6 יחתרו 6"ח יוכחת נלס גט לקוח חחות גרסתו 6כל היכ6 רחלי cfתו וניסו למרינת קיס כרמרי' בכסלת רתלו למימר ונטעות סו קלוסין סריקה וקח נסיעות לפחותה וליכ6 למימר מכללות לית לנטולין סכורת סמת כעלס ולס קית bמת וסוחיל ולח עכרס 6סורת ל וספיר קנסינות להליכדליכח למימר כחרוסין ול6 כעי קנסי'לק הכל נגcלי דעכרס 6סורס קנסי'לס - נמ'דף פ"ט • נט מניה ולה קפסיר על ידי 6חריס דה לה פסלה (חתת) וכתב נ"י ולחו עכרח מים סננעלת 6 כיון שנכנסק קופת ניסו לניסוחינו פוסל ע"י עכמו וסרית לס 6תפיק ספרי חינה 6ע"פ 656 ננעלס ענר'חיסורס קרינן לס דקל סרינן לה הכל לחות גרושתו

ה חמרן bk ככתקרפינלנד וטעס קנס זה כדי לענן 6ותס סלס תכפ6

כלס גט ל"ג כדפרסו נירוס' ורוח הנכון מסני כריכה גט כרי לבררו לסורו SE רחסון פיקה קולר ממנו ממור 6ס החזירה קורס נירוסי קסני ע"כ : ו ובאו וחמרן לו כתבו התוס' וקחי 6• היינו לוקח כט6" נ' עריס סמתס 6סתו לכל כtלמר נית ע"ל) על מיתת cf6תו לין

יכול ליסb חסותה ומרכרי רש"י 65 מסמע כן והמניר פ"ימרי נירוסין כתר כדברי התוס'3"י ס"ס ט'ו 8 מותרת לחוור לוכתר קר"נ וסככחים אותה ומין סכיכת 6קותס וכו' לה'6זקוקוס ומס כמקוס פכס על ספת הים דים לה

קפירבחייו ע”ינטנססרנענה המוסרה מקו' סכל על חיסור חמורכנו לחות chתו rchtוחוסרת חסותה כל ימיה חיכו דין פנחסר L6פוקוסרת חסותת קמיל קרס וככ וגו' רמזיל לס 6סרק הלכן נסונג כי מתני' 5) גורן נס רבנן • נמי : ומותר כקרוכות פניק כתר הרים ליל כמה וכן פי' כמסנס ללקמן וקול הדין לכל הקרונות tc osחת היה הרמונ' קנסנית

כריס פיק וכיוכס כזה כפי דלעיל מסנס ני: ושניה מותרת בקרוכיו דנו-6 חרס לגוס חכיו ומפותת תנין מתני' הלל בר יהודה • דרים פרידלקמן : ואם מתס רbסונס מותר כפנית יפקע לק סיפור חסות 6מס וכ"ס דחס מקת הפנים דמותר כרלסונס' ניי: ר"י חומר כל ספוסל על ידי 6חריס פי'סר"כ רחלי חרוסתו וניסו כו' דכיון דנפקח פיניק כניטה 6פסלק לק מכפלק רקח לקבי כריכק נט סיחמרו נירסק וחח"כ נשחק וק ונמכלע סכסמחזיר'סכסיו שהוא מחזיר גרושתו נסתר פניסת לכל סיכו דסולס 6סתו וניסו וכו' דליכח למימר תכלס קוה בניפולין פירס רס"יכגמ' לעיל דקל כ"עירטי רחין 6רס מפיס כפילקו כעילת זנות • קלכן קיס להן לכמויןטניק לינק גלוס ולח כעי גטכו' • וכתב עוד ולתנא קמח

טעתל

« הקודםהמשך »