תמונות בעמוד
PDF

.

.

סריס חמס ממעי חמו 69c רחס חמת 6 כספי' סריס וסימניו וחולצין להספי פי'סר"נ ומיכמין חשפו וכ"כ סרמכ"ס מפורסין כל פלין לו זקן וסערו נקי וכפרו מחליק ופלין מימי

וסנס 6מר רכי עקיכל חולן תסוכס כר' יסוסס תנין מעלין רתיחס וכסתטיל מיס הינו עושה כיפה 6cין אלה לכר (2) מלינס ומכור סוס ססריס 6רס לינו מיכס קנחסcתן סולך למרחוק על פיעפת עמל כמין כיעססכנת לפי פסול 6סור לכח נקי של יופמי 6ני מס קוסי רקחמר זרטו ריסס ולין מימי רגליו

מתנס לר"ס חולז לסל 096 לחמנין ירון בימוי סנסמ' וחולצין לאשתו: מפני שהיתה לו שעת הבושרי לו פילמר o חלזכיין פינו חי כפרו מעלס קכל וקולי. סריס חמה • לא חולץ - ולא חולצין לאשתו מפני מינס והחדbמר כנמרק קכי לקוי ולינו נכר בין חיים שלא היתה לושעת הכושר • רבי אליעזר אומר לא סיינו למוקמתח רמוקמיט נס וסנכס כרכי עקיכו כי אלא סריס חמה: חולץ וחולצין לאשתו • מפני למעניפין כנון סנסס למין סלומר סרס ללס חולז שישלורפואה סריס ארס • לא חולץ ולא חולצין ניורת דחפי' חילו מכימיכס וחולנין. ללtפו ומיכמין לאשתומפני שאין לו רפואה • העיר רבי יהושע מן הקהל נריס לס סקרי קסל tb5פו הכל (סול)מינו מינס בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס ארם : מכל למסקנה וכן פי'קול 3 סמרי פסול נכס כקסל : ויבמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבא

למתניתין דנסb יסרחליק ה סריס חמס הינו ל6חולן ה הסריס לא חולץ ולא מיבס • וכן איילנות לא וליקו לה מני מיכס : ספיר ונח מיכם ולח חולכין ומיכמין חולצת ולא מתיבמת הפריס שחלץ ליבמתו לא קתני קולן והכי הרי דלק cb5פו : ליינונית סימנים פסלהבעלהפסלה • בפני שהיא בעילת זנות: קתני מיכס מידי דנקט פירסנו כפ"ק : כעלוק וכן איילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוהי כריליק חולז • וכן פי' כית פוסלק סקוbיל וסיס פטורס פסלוה • מפני שבעילתה בעילת זנות : ו סריס יוסף סימן קע"ג מסוס הקי מן היכוס טומרק עניקס חמה כהן שנשא בת ישראמאכילה בתרומה • ר' חיילי : מפני סקימרלן כלסור pcb לה : ור'יוסי יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגנוס כהן * שנשא בת סעת הכופר

• ופרכינן ורטמפון חומרי'כו'דסכירס ישרף. מאכילה בתרומה ר' יהודה אומר טומטום כנמר' ומס ככן והס הסקס נסו חגורונגוס כזכר וסור שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס 6קרי כחן כסקיס לחמין שס כיה רש כחומר ככרייתל

אנדרוגינוס

ולחו כר הכי קוק • ומסניחס סחנדרוגינוס כריק כפני

כן מין לך ססס כסירס לינס פנמס ול6 קכריעו כן חכמיס לס זכר לס נקנה קילכך מינו שלח נעסס כעלס סריס סמס סעס 6חת קורס פיתחו דיסורי מכיל כתרומה;ר' יקולת חומר כו' ולית הלכתו כותיס רקס מיפק מפיטיס כו 656 6מרינן קוחל ומעיקרו כרקקמה קימון לפי סריס 6לס סולן וסולכיס ללסתו וטומטוס קוק כת חנינה (היח) סין ("c :

סריס חמת כתב הר"ן סנקרע קוי כסריס 6לס

חנדרוגינוס וסימניו מפורסיס כו' ופירסן רס" לקוי ין מחליק חלק

ככפר 6סס ליןנסר חיסלסיות ספיר 6ספריס כלפיו ירתיחות לסקומה כיפס קילוח ארוך למרחוק • דיקס סלינו קסורלה כלול כמיס מחמינין מסריחין כtסוקין ככלי סכל ממימות כעין עסן : מפני סלס קימת לו סעת הכושר ולס קייסינן פתח הנריס ככתיס כרחייסינן לענין מוס כמסנס ניפיו לככורות דבורקיס מותו נפיכתוך פיוס דסחני התס לנחל חכר הנכן קייסינן לכל הכח רמחמת חולי כל סניף קול לס חייסינן• גמ' : רבי שיעור חומר לה כילס סריס חמק חולן עיין ספ"ק לנרק: מפני cין לו רפולה 600ני סריסות וכסעת מיתר להו

ירחי סחין לה רפוחה ומפי'סכי מחיכמת שלחו מסוס סעת הכופר למפיקרס קוס מלח ותפסת כחו לסעת מיתס כמו סירוס סוס 6לס כחיפות כח רמקחלת ניק מחמת מיאק' גמ' : לקיים דברי ריע פרות זו של ר' יהוסעכן כתירס קייס רכרי ר"פ הפיזי יס"י : ה הסריס פי' קרין סריס חמה ורומים לחילונית רכידי סמיס סתמס כר"ט • ג': וכן מילונית עיין כפי'קכמסנקנ'פ"נ : לא פסלה מן הכהונה סחין חלינתק חלינס • רס"י : מפני סקיק כעינת זנות dקריקיס עליו כחיסור חסת 6ס סלס כמקוס מכות והר"ן סלס פי' כן נכחן סלח נסיפל מסוס ללפיטפיק חז5 כופר כמפנה ה' פ"ולחייכי לחרן עוסין זונק ותיפוק לי מסוס לסו דלח יכול פלוס דכס ולקרומיופיעפו סכעכקיסס לס דיין זונה חלק מחייבי כריתות מכרז לריפו גמי מטעמה דחיסור 6פת לס כדפריסית :

וכן מילונים כו' מפני סכעילקס נעילת זנות פייסרנ רעומלת כלסור pcb לק דלק כר"י דמסנס ס' פ"ו ומיירי כסכיר כס סלח לקל"נקוי קרוס טעוק ולק סיפס חסת לח מעולס כוסכסוף מסנס 6'דלק : ו סריס חמה כו'מכילס כתרומס דפריס המס כסר נכוס כקס כדילפינן כנמר' כריס פירקיז רן ע'ס מללה כפיר קפנוע לקוי מסמע מעקרו ממעי לומו וסגריימס מייפינה מיאנמר ב כל פנות ובחמר לח יכס ממר מה להלן בדיחוס 6ף כחכירי חלס • ועיין מים ממסנק דימררסוטק מכיון דכור לכם כקהל טיטו תחכילס כתרומס מיקרכס כנמי דקכה • המסורתימס מוליד מכיל ררייקינן וליד כיפוכס יוכט • אלינו

בנין קיט מכיל קם : אנדרוגינוס כסן וכו'כתכ סרכסוכיק כייוסי

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכו' וכלומר וכן הלכה כמו פקורבו וכן פסק הר"נכספ"ו ממסכת בכורות וכן פסק סרמכיס ועיין מ'סלקמן כזה : אנדרוגינוס

כתוב בספר המסכי שהיה מנס וונית 6נדרי מיס ניניס 6סר : אבל ל6 ניטb פי'סר"כוסbוכל עמו סוי כס

.על קוכרנין כזכרות סלונין כנקכות סלו לכתיכ 6ת זכר 65 תסכל מפככי 6פק חיכוזכר 6פכו פני מספכוּת הוי חומר זה חנדרוגינוס כלומר זכר כל וכריס כמסמע מפכני ברכות מסכם סניפל חנדרוגינוס וק6 דתנן ריס פרק וולס חלק בין כילה לכיסה ופי' קרן ממסככי חסה • מלפק קלמר, אנדרוגינוס נושא • אבל לא נישא ירבי איעזר אומר לנדרוגינוס כוס 6כל ע דיליף גמרס (קף פיג עיג)

אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר : ניפק מפני שהנה, כוכר הפירט כזכרופלקמן כו'? פרק ט יש מותרות לבעליהן ואסורות קפוכג עמוקיי כח על סוכר קייכיס וכו' :

ליבמיהן מותרות ליבמיהן כין כוכרות 6לו כין כנקכות יבי שיעור כתכו סתוספי ואסורות לבעליהן מותרות לאו ולאוי ואסורות לאו פלו: רכי שיעור חומר קייכין

רגרסינן יכי שיפור זלאו • ואו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן עליו סקילה כוכר . לוקט וניל סניל ד' !פור מלחמרי הריוט שנשא את האלמנה ויש לו את כהן גדול כמקוס וכרות שלו, ולס פלק כנמרק קיר כססלכתי (ס"ח כסר) חלל שנשא כשרה ויש לו אח (סיר חלל)

כנקכות 5ן והלכה כרית : ללמוד תורה לפני רכי עזר כשר • ישראל שנשאה כת ישרא• ויש לו אח ממזר

פרק ט יש מופרות כן סמוע וכו' ולס קנתוני ממזר שנשא ממזרת ויש לו את ישראל • מותרות

כהן הליוט בנמל bס דכר 6חיכמפנינו לבעליהן ואסורות ליבמיהן : ב ואלו מותרות סכפל. הלמנס וקוס. קרין רכי שיעור חומר חנדרוגינוס ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את כפולת סקרי כסמס כעסים קייכין עליו סקילי כוכר ס"מ האמנה ויש לו אח כהןהריוט כשר שנשא חללהויש 6למנס: ונקט מנה מפוס דרכי אלעזר בן שמוע סו6 לו אח חלל : ישרץ שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר וכעי למתני' סיפס (נקן סbמר זס ורכי חלטור סמו ממזר שנשא בת ישרא ויש לו אח ישראל * מותרות נרול)f bc2Eלמנס : ב כמ"ס רש"י כפרקין דף ע"ז ליבמיהן, ואסורות לבעליהן אסורות לאלו ולאו •

כהן גדול זקלס 6ת ס6למנס וכ"כ סרמכיס כפ"ו מעטרת כהן גדול שנשא את המנה ויש לו את כהן גרול :

לכל כסb נתקללת כניסמן פרקיז ססקדי' לפי'סכסניות או כהֶן הריוט כשר שנשא חללה - ויש לו אח כשר • לסורק ננעל וליכס : (ולער"ן סקתוספת) מוכחי ישר) שנשא ממזרת ויש לו אחישר) • ממזר שנשא

ג פניה מכון גרסתס לקח ר'6לעזר בת ישראל: ויש לו אח ממזר • אסורות לאלו ולאלו כן סמוך למר לרני • רכי ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן : שיעור לומי לנדרוגינוס וכו'

ג שניות :ולס fמר 6ניחומר מכלרונינוס וכו' הרי מפתיה רוולתו 6מר ורוח לכי לניטור וקיל כן נ"ל : חייבין עליו פקילס כוכר כתב קרינ לוק6 כמקוס וכרות, כלומר מסחריו נ"י ועיין כרפי • וכנמ' רס"ל רס"ק קרח • חת זכר 65 תסככ מסכני חזה • לתזכרו' :S מי סיס כו סני מסככות על תסכן נכר נרירס כל מולfת ומ"ס סר"כ סלכס כר"6 וכן פסק סרמנ"ס ולפיל

פסקי לכריס כפני עגמו קוס • וכפר נ"יכסס קרסנ"ס נוי - ולס ירעתיקיך יתקיימו שני פסקיס סללו :bס 6תס מספקי כנקינה• קימלך מתת סוקל על כיחקו כזכרי וסמס כוס סוכר רח ר"מ סכר לכרית כפני עכמו קים • חח סחייכין עליו סקילה כזכר • מגזירת הכתוכ לומפ וכר וכו' וכי כתיב חת זכר: לחו וקריית סמכס כר • 656 לומר סלין חייכין בתי פים כוסתי מסככות

לקינו סנדרוגינוס חלס ממקוס זכרוק' וסיינו למרינן לה כל חמר רכי שיעור חנדרוגינוס זכו סוס עיל : פרק ט יש מותרות וכו' כתכו כתוס' כן דרך האנס 69חר ספירס הלכות המסכפ חוזר ופונס חותס כלסון קנר כלי פיתיו

מסורריס כיון וסמוריס כפל וכלל ועור 5 רנקסינתן לכונסו מסוס ככל לחסוכות לכעליסן ומותרנ'לינמיקן• למע"נ רמכה כעל רמית קל מיינס לה חסרי לה חיכס 6פיג רספורות לבעליהן כעמול והוכח קחי - חיקו ננפיק לה קוק כר סקמפ זרע כלפה זו • חפ"ק חסין מקיס לו זרע ומיכמס : ואלו מותרות וכו' תנח וסייר כרמסיק כגמ' : חלל Est כפרק כו' כן נירסת רש"י ז"ל והחלל מותר כס וקיל מפרק כו מ"מ כיון שכל פליק נתחלק לכהונת סגורסס כסר וכן נורס כרמכ"ס כפירוסו וכן הגירסס כירושלמיכסר פנסח כפירס יס לו 6ס חלל ופשוט מינת והוותיק כפרס לינסb bעפיל ס הכל ליח לגרוס כופפוס נמ' דילן כתק שכתב הר"ב לעיל ררִייקינן דלהכי קתני נסח מִפּני פנחסלנס ככילתו וזית נחל סגit כסירה מיירינן ודייקינן נמי נגינה כנמר' רלח קוסרו וכו' מדקתני חל5 שנסל כסוק ככלל המותריס לנפליקן (מכל הלכה

וכמ"ס סר"כ כמסנסו' פרק כתרל וקילופין ני) ועיין מים בסוף מסנס ו'פ"ק דקירוסין : נ כהן גדול פקידם כלן פנס רכי הדין ינוס מן ההרוסין • וכן מוכח ממתניתין דר פין ובתוכות 'ועיין כמסנסנפיר

מ"ס סס : ויש לו חס כהן גדול כסקיס רסנינן כמסנקט' פ"ק דמגילה : ושאר כל קכמיס כו' לקו דוקל רקח סיכס פנופ רכס ט"(עריות מתכות לכעליסן ולסורופ ליכמיסן וכוניינטס ירוסלמי :

ג פנייך

.

.

[ocr errors]

.

ג סנית לקפל ול6 סניק. ניכס • 6ס 6מן 5 כעל ול6 SE ג שניה לכעל ולס פניס לינס פי' סר"כ לס סמוסל כעל ינס כנון לחיס מן קלכ ולס מן ססס : לין לס כקונ' מנת וכו' וכן לפוןרס"י - ונקט קמייקל רמתני' ככריית' נמלתיס פיס עיקר כתוכס סול ללית לק לפנית - הכל כמו ססכיס סר"כ כמסנס ר' פרק כ'ועיין סס דמסכחת טפי תוספת יס לס : ולס פירות סין מפלס לס פירות נכסי מלון ולפילו כקולות המותרות לבעל ולסורות לינס • וסיינו רפי' סbכל bcnק (וחט"ג לפירוק

כסמיך לכתוכס מנס תחתיס תקינו רכנן תחת פרקינס וון ג שניות מרכרי סופרים • שניה לבעל ולא שניה b skoס 6מי כלכך לין לק מין חייב לפדותק רלח קרינן ליבס אסורה לבעל ומותרת ליבם שניהליבס ולא

של מנה בהכרח נק וחותכין לי חנקן שניה לבעל אסורה ליבס ומותרת לבעל שניה לזה אין לה כתוכס כתכ סר"כ ולפיכך קיק רחוי סיסלס גק ולזה אסורה לזה ולזה • אין לה כתובה ולא פירות הכל תוספת יסלת מי סלכל מפירות נכסי מלון ולא מזונות - ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו למתנת כעלמ' יקים לס מסו' פלס : 6פי' קכי קנסו' רכנן להוציא : אמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן חייכת כיחה יט' כפרק דלק תנכי מנית פירות סלכל הריוט : ממזרת ונתינה לישראל בת ישראלנתין ס לכתוכות דף ק"ח : נקנחי כתוכה • כי היכי

ולממזר

ולא פירות פירס כר"נ 6ין וקנסו'רלס קגני מינ' עיקר

מסלסלת פירות bsכל כתוכקרתנחי כתוכס ככקונס דמי : ולס מזונות מין כריך וכן פירס רפי • וכתב סר"ן ככלן ופרקיס לכתוכות סכן לומר פלינו חייב לוין חוק כעולק תחתיו • וקל כעמול וקולי קול כירושלמי ותקפו כתוספת לכתוכות יף ק'ירפרק חיזקו קחי • 69 6פי' הלן למדינת סיס ולוותר וחכס לח מפלס ראו נסך רף סיורינלי קמ"ל כפירות רקח קרן נופית חס 6כלו נזק כסרת חס לוותק ולכלת חיס קכעל לסנס

לין לק - כרתנן ולח כלחות . 62 חין לת פירות פליקט קס סתמכות תוכע סומק מק סהלוק לס וקיס תובעת עדין כעין • מ"ג תקנת פירות קלמר רלין לק: כנון סכסכית לכטלק • דרוקח בתי ספרנסה שלח כדרך הגולה 6מרינן ולוותה ופרחת עכמס לומיס רמוונות כ"כ

ויסני נתרן נכתונות הלכה כחנן • דחמר מי שהולך למרינה היס ועמל דברי רש"י וסרן רסע"ג דככלל ולס כלחות הות ולח פירות : מ' ופרנס 6ת 6סקו קנית מעותיו על קרן קנני רכיון סכסכיל לפי פירוGE מ"מ נקטק התנס נהריח מטוס סיפל האמנס כפלה פרנסה • ולס סלוק לק גלוס למרן קח קכט • קיח לכהן גדול כו' לקיירנוקס ספיי פירות סלכליס לק • לכל כל צוותק - וסכעל ל6 נקם ממנו סיפרנסס קילכן מכוק כסוף פרק "ס רכזוכות פי'רס"י ולח פירות לין פירות • סוס רענר . 6כל 6ס הלוק נק חיין קכעל לסלס 6ס קיס וקול פרקונה שתקנו חכמיס תחת פירות - ומ"ס סר"נמטוס נפרק

ו6ס תיק מן הפניות חינן חייך לפלס : ולסגלתות ותנחי כפונה ככתוכק נמשיק קול קרין לכל תכליכתוכק • מס נסתמס הכעל כנכסי מלוג סלק ער פנלו 6ינו חייך לשל'

bל ופירות הינטרין • דסויס רמפוס פרקונק כו' וכן מוונות דס"ד קמינל הוסילוקין לס כתוכס 6ס 6כל סכעל נכסי מלוג חינטרין וסריס ר6+6 לקכלס מזונות ולחינכק ומ'מקסי' ;לק: חייך לסלס מססלכו וכלה מקס קמיל רקנסוס רכנן ללס תגן לחינך ריני דריסכ"י • ונימוקי יוסף הכי מקנתן 6לס יtנס הנעל קכלסות : 6כל מס סימנס מהן קיימיס

כל זכחין כמניסתס כו' חן כלן כסס תוספתס : נטלקן : bמכק לכסן נלול וכו' יש לסס כקונ' ופירות ולא מזוכות פירסט קרינכרוך למדינת סיס ולוותר כי דמסלס לסן סנטר פירות bsכל מנכסי מלוג פלסן" ומזונות

ותימס לקח נכי קל חפילו אמג' לכסן נלול לית לה כלפי יס לסן פֿכזונות מנכסיו (ולוקח לסחר) מיתת : לכל כחיין הרים כסמיך . ומיסו כסרמכ"ס רפי נמיקכילס קסיס סין כופין אותו לוונן לקס קיימס פליק כפתול וסוכס - ולס דקל ז"ל פסק כפרק כ"ו מס' חיפות • לוותה 6חת מסן למונותיס כחיי כעלס לין חיים הנעל לסלס כלוותר ולכלס ולוסי נמי לקמיס רמסוס רכנמרק כהן למלוק ובלחות נמי יסנקן. • Bחייב להחזיר מס 6כלס ולכר

- חייב להחזיר מס סכלק ולכן שמנס לכין כדין מזונות וללחמה וסכלת • הילכך מפרס מנכסי גלונסלקס : וה"מ

כססכיר

למתניתין בסיר רחכעין סכן דרכו כסרכ' מקומות • וככר

כתכתי ככיוכס נוס כמסכת פלק פיג חבל קרית ים ל לפרס התפנק כפי הלחמת • bc'ס לפרס כרווחת כיון רלף 6למנסנכס"ג לין לק לפי דעתוז" : וכן הסכמי הפוסקיס "S הוספת כפרק חיזקונסן • טניס חין לה מזונות • לח כיתכס תותיס וכו' וכלותס ליכס למוקמי לקח pkג' לכ"ג נמי לית

לה ככתינ 6S 6Pחר מיתר מיירי רס"ורים נק כמו כלמנס עיר ולא נלחוק פירס קריגרנכסי מלוג ולין נכסי כחן ברזל פי' כסוף פרק י"ס לכתוכות : והולד כפר וחפילו מזוקס לנהוג

על פני מרחמרינן כנמ' ססיס מרנילקו bמס לס פסיל לס ולס לזרעס כלל: נ"י : וכופין מותס לסוכיס סעיפ סיס נק כניס• ליכל לעז עליסס ניניסתס • קכח 65 חייסינן נ"י: וחלוצה לכהן הדיוט כתכ סר"ן וכפרק ריקן קלוקין מוכח דסלונה (כהן נרול הסורייפס קיס וכו' למינ6 דכי נייס וסכין רב למר' נה6 מילתח רכקריס 6מרינן כנמרח והכל ולפרקני ק כיו וחלונה מלרכנן 66 להסמכוס הקרח • רוסcסגרוטי • 6וין יקירל. וכן כריס פרק ד') לקילוסין לח כתכק קר"ן .נקרי פסולי כקוג' לו נכקן קליוט ולח ככהן גלול °פול במכילתין פין משנה'

1 5 ה א

מירס

.

תמניים לק מזונות

[ocr errors]
[ocr errors]

.

עירס סר"כ 6חות חלולה מריס ומסס הניחו התוספת דרים כסקכיר נתן• 6כל 65 סכי נקן : 6ין נתן לה כתוכס ול6 פרק סנוקין כחית וחלונס לרככן) וכי קימי רס"ק הנכין פירות ולל מזונות • לח כלחות • 6כלים לתן תוספת ובלחות גדול 6סורת כקלונס מבחוריית' לפי ססיס למנס 6"כ מסי רחיקנסו כעיניסו וקחי הפניות לין נסן כתוכס ולח פירות ולה קלי דקלמר רקכי מוכח כסלו הן הלוקין ועול קסיס על 9"ם מזונות ולס כלחות • ו&מנת לכסן גדול נרוסס וחלונס (כהן קרין להלכו מרית והלכו

הליוט וכו' יש לסן כחונך פריס ונתן לסעגלסונס ולממזר יש להן כתובה : ר בת ישרא מאורסת ופירות מזונות ובלחות לפי מר"ס טפחוס כסל תורס לכהן • מעוברת מכהן • שומרת יבם לכהן וכן בת סהללו נגדכרי סופריס לענין זה • ק' רלחי טעמ' כהן לישראל • לא תאכל בתרומה • כת ישראל וכריכיס חזוק והללו מרכרי 6c5ן חלונקכSt תורה יותר מאורסת ללוי - מעוברת מלוי • שומרת יבס ללוי •

תורה וחין כריכיס חזוק וכפי מן הפניות : וכתריס חיתל וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר • בת לוי הלו קן סנוקין מוכח לחלול' כנירמסוסין קופיס כריכין מאורסת לכהן -מעוברת מכהן - שומרת יבם לכהן • לכסן (גדול) רחורייתל פיס נטעס 6חר וסהול פרנילס וכן בת כהן ללוי : לא תאבל לא בתרומה • ולא נלע"נ רחלופת לכסן סליוט ותיק מרגילתו. וכתב סר"ן במעשר :ה בת ישראל שניסה לכהן תאכל קים מרכרי סופריסעלות נפרק 6 רכזוכות וקוי בתרומה • מת ולה הימנו בן תאכל: ניסת ללוי כפל תורת לדין זה : ו לה תלונה כנו כחלמנה לכהן תאכל במעשר מתולה הימנו בן תאכל במעשר

תסכל כתרומס כרתנן כפרק גדול לקכס נמי כיון סחכונת ניסת לישרא לא תאכל לא כתרומה • ולא במעשר חלמנס לכהןגדול העובר מפסלת מתרומס (סוחיל מת ולה הימנובן - לא תאכל לא בתרומה • ולא ומינס ותחרופין פוסלין ולת ומחמת קרוסת

כהונה במעשר • מת בנה מישרא תאכל כמעשר • מת מלכילין :65 קלכל כמטסר מיתסר6) 65 היה מרנינתו • כנה מלוי* תאכל בתרומה • מת כנה מכהן • לא כולת מתני' רכי מחיר היה חבל נטעת' והללו מר"ת תאכל לא בתרומה • ולא במעשר :וכת כהן לותר מפזר רcfון ספור והלכו מרגרי סופריס חסין שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה • מת ולה לזריס ו6ינ' הלכה : כת דקלונק דינה כדין הפנייקי הימנו בן לא תאכל בתרומה • נישאת ללוי תאכל כהן ללוי לס תחכילס כתרומי (5) תני לס נסלי ברכרי במעשר: מת ולה הימנוכן תאכל במעשר • נישאת עלס כמעסר הכי קלמר 6ין קור' כתב בית יוסף סי' קי"י לכהן תאכל בתרומח • מת ולה הימנוכן תאכל חולקין תרומה ולה מטסר ד"ר ר6סגרת ניסן סוס סכן בתרומה מת כנה מכהן • לא תאכל בתרומה

גנית הגרנות לח כבת כקן דרך בכל מקום לפנות מת בנה מלוי לא תאכל במעשר מת בנה מישרא לח לכת נוי גזירת מטוס סלונה נקלי גרוסה • ולס חוזרת לבית אביה • ועל זו נאמר 'ושכה אל בית גרוסס כת יפרחל סתיס מסוס רדינס סוס לענין זה אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל : מסורת לחכול כמעטר ולס ע"כ וכ"כ המגיר פס מק"ק

פרק •

יחלוקו ל6סת מעסר ככית וקרן כפרי כני קפיר וכן

סגרנות יכולו לחלוק לכת כתכו סתוס'כפרק והן הלוקין : יש לסס כתוכס כתר יסרסל 6חר שנתגרשה מלוי ס6ין הכל יודעין סכסכיל כעלס קריכ ופירות כו'דכיון סלס כרין 6כלן והלחינו חייכ כפרקוני היו מחלקין לק לפיכן גור רכי מסיר פלח תחלוק och ככית 3 כרfמר רכס כפרק נערת - תוספת : ומ"ס וס"ת כשהכיר כקן לנרכות 6פילו כס כסן וכת לוי וקל התכן כת לוקמfורסה כו' 6כל כסנייס 6פי קכיר כקן עייונסוף פ' י"ח וכתוכות : (כקן וכו' לס תוכל ל6 כתרומס ולח כמעפר קום הרין 6פילו י לא תוכל כמעפר כתכ סר"נ מתניתין ר' מחיר הים נסוס ומסוס ריס6 רוני כתיסרחל המחורסתלכתן להתס

דומר מפטר רחסין 6סור לזריס • וטעמיס דכתיככי לוקח מסורסת סלס סיתס כסוחה חלכל • קכס נמי נסיפל חת מעסר כנייסר! 6סר ירימו לס' תרומת מס תרומק 6סורת

נכי כת לי ת'ורסק : ה מת ולס ממכו כן תסכל כתרומה לוריס 6ף מספר רספון 6סור לוריס 6כל מיתת וחומס וכתיכויליד כיתו סס יכלוכלחמו קרי כיס יסכילו • וכל זמן 65 וסמעיט מרכתיך ומתוכו ולס כמעסר

ויסף חמיסיתו

סכנת קייס מלכיל' נתרומס : כט6ת ללוי 6חר סיל רק מכסן עליו ולק על סמעסר ורכנן לחייב מיתה כטכל טכול למעסר מוכלת כמעסר וללכתרופת ולף ע"נ ריסלס כן מכסן לקורס קרלו קכתוך קרומס נמרח

קוים לתורת: מת ולס ממנו כן סוכלת כמעשר כסכיל כנס מלוי ה מת עלס ממנו כן תוכל כמטסרפי'סר"ס ולל כתרומה לכל לס כתרומס כשכיל כנס מכקן ספרי יס לס זרע מן הזר : ספרי יסרסורט מן קור וסעיג קרל וורט חין לק

פרק י' וסכת ככת כסן כליל. מרכינן מיניס לק' כס יסר: הסוכלת כסכיל כנס כסן וכיסז לזר כו' • רס"י : מת כנס מיסרחל תלכל כמיסר רסלרס 6כלס ילפינן מוכת כקן וגומר וכולי וכסיתירס קול כמו סכתכתי כסנתר' פרק ו' לענין קסוס ורט6 וסתס

פרק י

[ocr errors]
[ocr errors]

:

פרק י האשה ולמרי לס מת כעליך פֿ6מר לס עד 6חר פרק י האשה סקלן בעלת למדינת קיס ליידי דחיירי

מק נעליך ונסלת על פי ער 6חר ולפיכך לעיל כיס מותרות כפסול תרומה ומעסר הכל בנזס ומזס כרין 6פת ליס פונתה ט6סורת לכעל וחסורק קתני נמי קח פירק6 כתרים לחיילי כמי כסכי דקתני היתה נת לפועל בכל הנוסה היס וbף על גכ לסימכוסו רכנן לער חסר לו כו' תוס': ואמרו

ואמרו לה פירס ר"נ סס"ל ע"6 וכתב כלפי מטוס מגונס טעמם

• נמוקי יוסף 6ף על גכ דקתני מלי מפוס דהיל נופל דייקו פרקי האשה שהלך בעלה למדינת הים וחמרי לס לשון רכיס ל6 ותנסכס וכן דלל דיקל

וכאו ואמרו לה מת בעליך ליתס כריס פרק נ' רכריתות קנסינן לס לכל נ66ת על פי וניסת • ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה להוכחית התנס קול למתני סני עליס 67מרו לה מת גט מזה ומזה - ואין לה כתוכה. ולא פירות

למרול 6פילו מסוס חל על כעליך קל 6מרינן כפיפה ולא מזונות

• ולא כלאות • לא על זה כחן ועיין מפנק כ' פט"ז • נסח סלח על פי בית דין ולא על זה - אס נטלה מזה ומזה .תחזיר והולד וחפס'נתת טעס ל6סמועינן כלומר 656 היתה בריכת

ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה • רספילו היתה החמירה על להיתר בית דין כיון ססיו פני

ולא

ידי רכיס כגון סר מפי על עליס מעידין כלכר מותרת

לפי הכי תנ66 כרתנן כסוף נחזור לכעלס קרלסון לחכוסס סיס רמסי קוק לת למענר מכילתין ולוכחית ותנ6 65סמועינן כקיכורלכרסמפורסככר וכנגן' מוכח דלית סלכת' הכי !6 65 סכח נפלת על פי כית דין כמיס לעיל פ"ו ומפנס ר'ועיין לקמן פרק י"נ מסנת ה'ונפרק נער חסר ל6 סגל סכסחת על פי סני עדיס 6ס נ6 נעלס ז' דניטין מפנק ו' :

וניסת פי' גכנסים למופת כמ"ס קרלסון תכח מזה ומזה וכל סדרכיס קונס : וכריכת נט מזס כמסנס ג': תצא מזה ומזק וכתנ קרים וחטין רתימנותו ומזת טעמס רכעיס גט מסגיסכסרוחיילת תרופון חי סנוריס רכנן כע"6 כו' וסין זה עוקר. רכר מן התורה (לח מטעס bנרסס ועל ידי כן נחק סני וסתו גמורק קיס ו6ס מיניסר דלפקעינס רכנן לקילופין מיניס רסח בנפרס סר"ן לקמן חסין נלח נט במלחת 6סת 6סיס יוכחה כל6 נט : ול6 נלסות סגלגלו סb כלפון חולז מן התורה וכו'. (סיקני חיפכח קוק (וכן לכל כללותיה הקיימיס Sח הפסילק : והולד ממזר מזה ומזה

כנריכה גט מסני למסוס קרוסיס כלכר ולי הכי מרחורייתח לס יללה מן הסני ממזר גמור וסס קסזירת קר6פון ויללה הוי כעיח גט) ok טעמל רמלקס רעכידס לגלויי (סקסמרק ענית ממזר מונריקס :

כסופק כל כן ולמיקוסטל קח מסקיל וכי רייקח ומנסכס וחנן

סקלי כמלת6 ופרסום כזס כססס נכל מקוס כערות גמורה ואפילו מרחורייתח והכתוב מסרו חכמיס לרעת חיזק דכר מפורסס ונכריס רכרי חמת סיקס חסוכ כעלות • וקס לקלמר מסוס ענוגס סכי קלמר קכמיס ססס מחמירין נכל מקוס סקלו נזק וחסכו פירסוס ולרונו כטרות ברור כל זמן שלל כלו עלית עדי קכחט' והיינו לומר כולל כל מקוס סקלמינס תורת על חסר וכו'62 לחורייתס קיס כן כתב נמוקי יוסף נסס קרח"ק וסתלמילו קריטנ"ח פנחסונות טיב ולומר לני סולחי סוס רחוי להסתנס ססרי קיס כעין נכוחי כללית' כפ"ק רכינ רמתחמרת מפי קרמניס ז"ל כוותיס כמ"ס כסוף ת' גרופין חבל התוספ' כתכו ותקנת חכמיס קיס ולח סוס פוקר רכר מן סתורס כיון פיס

ברנר קנת טעס וסמך וכן כתנו נפרק י' דנזיר דף מין ע"ננל"ק והחי מת מכוק כו' ועיין מ"ס כסוף מסכת נדריס : תצא מזה ומזק כתב סר"כ וכגמרי מוכר רכיסת על פי סגי עליס נמי וכו' ולס רמי לקוחלפו לסוף פרק נ' לסתס מלי קוק

לה למעכר וסכרת זו קיס כעלס 6כל סכל לחקות לק להג6S 6tחר ררילמ6 ססלי סקרי ננהו : ואין לה כתוכק כתב נכתונס מנס ומחקיס ותוספת וגרוניס לקח עוכרת על רתקיף וכעוכרת על רת וחכרוקית חמריכן

ככתוכות סלין לה תוספת חי ולbי 6ף נדוניס לין לסרסס כתוכת כנין דכרין פקיס קנלוניס לין ליורפיק וחי חיקי סקלר כיס זרעס וזו בחיק סלין עליס תסוכס קריטכיח ע"כ: חכל סרמכ"ס כפירוסולס כתנ bס ללף תוספת לין לס וכן כתר קמג פרק י' מסלכות גירושין וטעמ6 לנדוניס ככלל קכלסות : ולא פירות מפני מס סbכל קולס סכח ר6סון ירושלמי ני : ולא מזונות ו6פילו מס סלווקס וכלס תחתיו רס"י : ולא כלחות עיין סוף פרק י"ס לכתוכות :

אם נטלת. מזה ומזק מחזיר גמ'פטיטס מקו רקימס כיון דמפסק לח מפקינן מיניס קמ"ל וחפי' תפסק פל6 כעריס ללח מהני לק סוס מיני ופי' כירו' ורוקס מק סנטלס ל6חר סכ6 קרלטון לכל מה שתפסת קורס לכן לח תחזיר (לפי. תפסק כעדיס ומסייס כירוסלמי כמו ללס מפקח מינית כך לח מפקח מינס ע"כ כלו' קסון המרות כלפי קסכרס סיתס מחוייב להחזיר כסתפסת קולס סכח רלסון דלק ידעת 6Eסורק לו: והולך ממזר מזס ומוס פי'סר"כ ולס סקזיריסרלסון וילות ופי'סרמנ"סקול'סנירס קטניויתיכ המניל טעמל כפרק י' מסיג לחסר סנרסק ססני דלפי' היס כמחזיר גרוסתו 6סר סנפחת קח קי"ל סחין ממזר מחייכי ללוין ולס קנסקו כו קכמיס ומ"ס סר"כמלכריקס לומר סחסור בממזרת : ולא זה וזה מטממין כס לכתיכלס יטמ6 כעל נעמין לתחלו לגמר beינו מטמ6 על 6סתו פסונס • נמר פסולת לו להסתכסן 6פילו סנלנסר6סורס לכעלס : (מטמאין כמ"ס כסירק וסטיית לנוסה ותי'וקתפעל מובלט גונטוק סטית) :

ג 5 ה ב

ולה

[ocr errors]
« הקודםהמשך »