תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

כפולסומ"ס קרי"ג לניס למיסת מין רחייק סט"פ קלינור

יסיס עמי'סניס וכו'כרחפכחן כסכרקס ל6חר ססרק מסר לי עזה 62cלן 6מר לסס סונולכס לחתניכס וחתת פס עמוד סניס עס סרק ולס *פרק נסb קנר וימיס סיסנ עמק כחונס

ושהה כמה עשר סניס וכו' כתב סר"נ כר6פכחן לחרן לא עלו כנגן המנין דרילמס יסיכת חון לחרן נרמס וכ כחברתס ל6חר ססקי מסר כו' ינחק ססקק פפריס ססרי, הימיס ססחיס לוקלפס קוליס 6ו מכוסים בנית קססוריס גן חרכעיס קיק בקתתן לך

וכיוכח נזק מרכרי' סמונע רבקס כן סיס סנס כלת ושהה עמה עשר. שניס * ולא ילדה אינו רשאי התסמים סין עונים למנין • חותם תירנו כנער' רנחק ליבטלנירשה מותרת לינשא לאחר יורשאי השני סניס : נרסס מפרס לינoc פקר הוק ויודע סמחמם לשהות עמה עשר שנים ואס הפילה מונה משעה לאחר S 6DC7חומינס סוק עגמו קול וכו' וס כפירס שהפילה האיש מצווה על פריה ורביה · אבל לא לה מיניק • וכססול מרשק לחימt כתב על פי ספרים' האשה ויוחנן זכרוקא אומר • על שניהם הוא נותן לה כתוכתס לס טוענע דסור טולס וכתנ' נסלק אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו. : רמינייקוס 6ינן יורה כן פקסעזרס פר מעסה רלו פרק ז'אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה זמטילין חרם עליס ס טורס

.לכהן הדיוט הכניסה לועברי יורעס סקוס יורק סין ביו טטcס לניו :

מלון : ועברי צאן ברזל עכרי מלוג לא יאכלו וטוענת עליו טפנת סקר : גירשה כתר קריס נותן בתרומה : עבדי צאן ברזל יאכלו : ואלו הן עבדי המים מלווה על פריס ורכיס

לק כתוכתס וס מלוג אם מתומתולה • ואס הותירוהותירו לה ולה סלסה לכתיכ פרו ורכו קיס טוענת רמיניק קול אע"פי שהוא חייב במזונותן • הרי, אלו לא יאכלו וכו' וככסות וכנסת כפין סלינו יורק כין לפי סריס. בתרומהי ואי הן עברי צאן ברזל אם מתומתו לו ! חסר וי", קחים סורכו לככס נחמנת נזק פיל יודעת ואם הותירוהותירולו יהואיל והוא חייב באחריותן חת קלק הוק מכווה על ומרנס חס יורקכון חם הרי אלו יאכלו בתרומה : ב בת ישראל שניסת פריס ורכיס : רכי יוחנן לחן וסוס הינו מרניסי נמר' לכהן והכניסה לו עכריס • בין עברימלוב . בין כן כרוקת חומר וכן' וליק ומיס מטילין קיס כו' לפי עברי צאן ברזל • הרי אלו יאכלו • בתרומה

הלכתל כוסית : .שכל סלין טוען נכריח פֿין ובת כהן שניסת לישרא• והכניסי לובין עבדי מלוג פרק ד אלמנה לכהן מוניטין חפי' קיסת • חבל בין עבדי צאן ברזל • הרי או לא יאכלו בתרומה :

גדול : התקנת הגחוניס להסריס ג כת ישראל שניסת לכהן • ומת • והניחה עכרי מלון מס chs' מפיירת סקס ולע"פ סככל מקו' לה מעוברת: לא יאכלו עבריה כתרומה מפני חלקו לפנמה . וחינת כותנה הזכירו 6 חרס סתס ולף

של

ככתוכקק בקרחים נכסי ל סרמכ"סנכרן וכחיכורו

מלון ססכעל מוכן לוקס פטיו מסיר כתר חרס סתס ליןלתפוס כוס על קרי סכקר נכסיס כמלינת התרנגוליס מפני שהול סוכל פירות חוקן ומטילין חרס שניה לפי פככלן חין מי סיולע ברנר 6קיק נכסיס ולס פחתו פחתולס ו6ס הוקירו קופיר לק ונכסי כהן חיכסמיס סתס הרי מין יכול לחול כי חס עליס :

נרול קס סנכסיס סקכניסה לו ומס סקוסיף הו6 כה וכתכו ס מותרת לינ6 ל6חר לפני מין וסליס 5ר •

נותניתין ככחוכס סך הכל קכל עליו פלוני כך וכן נכתוכ'ולכן נקרמיס קיל כמיס ככר לעיל סוף פרק כ'

בסן ברזל סיקרן קייס ככרזל סלס מתובלן חיין קכעל לסלס פרק ז עברי מלון לה יכלוכת הי"ג לפי פסוסלס ותיס ולפי ססיו רגיליס (פוס הכחן כפית כך וכך והיה קרועה

חללס דלי לקוססיס חלס סיו לוכלין חט"ס חייס כסחריותן כפי הסומס 6פילו חס מתוכל קכסן לכן קרן פלס כדמפרס כמתניתין דלקמן:נ כת יס פניסת בקרקו הנכסיס שהנעל מקכל פליו מחריותן נכסי כהן כרזל לכהן כו' הרי חלו יוכלו • כזחמק וכתכ סר"כ דכתיכ וכתן עברי מלון לה יכלו לפי סקן סלס וקיס חללה :ננסיפר נייקנה כוסעכח כסן כו'ספינרכס סכנסס סיירינן b6c25לכסן 6פילו עכרי מלון יוכלו מסוס דהוי קנין כקן מיקו ענר סקניה נמי ילפינן ככרייקס דמסי סנס הן למתן פקנס קנין כל קpc6 סקיס קנינו סל כקן קכתה או קפבריס קנינו וקן עכו קנינו וכתר רס"יית מה סקנס עכל קנה וכתיכ וכסן כייקנס נפט קנין כספו cסין קיל קנין כספו * רכו ולמלי ליכטריוקרה לרכויינתן מסכחת לס כנין סנתנו למררם סכי וכהן כי יקנה קנין כספו נפס סעכרו של כהן נו נענו מנס על מנת שמין לרכורסות כו • כ"כ • פיין מה קנס נפסהו יסכל בו : ג והניחק מעוכרת אף על פי פיס סכתכתי מסכת ח'ערקן דנדריס

להכניס ממנו וסיס מוכלת כתרומס לא יוכלו עכרי כסן כרו שניסת

כמו סנrחת הסיין מתחלפתכסמןפרס ממוכל כתרומס לפי ססן סל יורסין וס לסוכר חלק נקן ין לעוכר מקל והאף נעלמס כמכט

כנקמכילס כתרומה לי מסוס רקסכר פונר כמעיזרס זר קו מי מאוס ויסנר יכול

מלכין

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מכיל סקינו ילון הינו מחכיל דכפין ויליך ניתורס יוכלו ג אף כת כסן לכסן כו'כתר קרי כיון דחמרת bמיניילון וקרי כיס קס יכינו : סקטוכר פוסל סס כק כסן ליפר: קיר

כו' ורכנן קון סכרי לטעמס מסוס דילול מחביל וקניקה מעוכרת וחין נס כן מחר פוסלת מלסון לכית לניק : ולס סכרי לטעמיק מפוס עוכר כמטי זרק כו' כיב התוס' וכן והינו תחכיל סחס סיתסכת יסרחל נכון ותיחה מעוכרת לין פירס סרמכ"ס : מפני חלקו של סוכרלסון קרינסטרי כמוכר כק לקחכילק וקוס

עכרין לס ולינס 6וכליס bt סדין נמכריו : לס כק כקן של עובר שהעובר פוסל • ואינומאכיל * דבריר' כסכילו וכן לפרס"י ומסמס נכון מוי כיון דחמרת סמינר יוסי • אמרולומאחר שהעדת לגו על בת ישראל ור"ל רלחו ליקר מפני חלקי ינת מיכו מחכיל 6ף כת כסן לכהן * אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברח S6 סוכר ומיירי כיס לוסקיס ככקן לין קעכליס לוכליס לא יאכלו עבריה כתרומה

לא יאכלו עבריה כתרומה • מפני חלקו שר וכרס קול ללפלנו עלי'רנט כתרומס מפני חלקו של עוכר עובר : ו העובר והיבם' והארוסין• והחרש • לומר רודחי סין לו זכייק סקרי עכריז סן 6ין6וכליס

ובן

היכל המיכל לחי מכל כי הכל כסכילן וקול מין כו כח

ניכס מחקי כS3 מולו רכנן נק6כיל ולין הלכה כרכי יוסי :י הסוכר וקיכס וכו' קחי ליסלו זכייס וס6ינו יכול חינו מכיל •*6 רכנן 6פילוכלין לו מוכר לי בת כהן ליסרחל היל • פוסל וכתיב בנעוריה פרט חסיס סחין לוכליס מסוס חמיס סכרי רסין לעוכר קנין

מנוכרת סיכת יסרחל לכהן היה לה מלכיל רפחינו ילור מינו כעכדיס וbוכליס וחולקים על רכי יוסי ותמהו פליז סה"כ חף מלכיל: והינס לי כק כקן ליפרס קים פוסל לק וסכסכיס כס כקן לכהן כו' ולין כלן חלס עוכר לרכריך נס יכלו חלק וכיס כתיכ פרט לסומרסיכס סחינת יכולת לסון סקיס לגולת סוכליס קס לפי ססין

חוכליס קס לפי ססין למוכר קנין כסס ולכליס כשכיל.. כיכמה וחי כת יפר: לכהן כס מלכיל לקקנין כספו חמר רחמנ' המטפחת בכל זמן סלס כולל העוכר זוכה הקרוב לירושת כקן וזו קנין חמין קיס : וסלרוסין מיכק כקן ליסרחל קיס פסול וbוכליס כגינו כרfמר סמוסל כנמרס װיקי רעת הרי"ף לכל לק לקני לס כקוס ומפגת קויה הפסיק לה כדכתיכ וכת כקן כמשנס ג'פ"ק לנדס מפרפקר"נ רסח רפוכר חין לו זכיית כיס כי תהיה למיס זר סיכת סת לכהן לס מלכיל לה מירק סמס לו 6חיס ומסמט רחי 6ין לו מחיס יס לו זכייה חוקי דעת חזנות כוס יין של כרומק. נכיס סכיק וקסקת לחמיק קרח"ס • וקניקיוסף טור יוסימן פליס כתנ ודעת סרמכ"ס

החרם פֿיכת כקן ליסרסל קיר פסל לק לקח כסרי"ף סכל ככסף מפנק פיס מהל' תרומות הכריס סרעת קבלת כתקנתס לרככן וחיכס יסר! לכהן היה לח מכיל לס כדעת הרסיס +3° וכן ניל מפי'סמסנס פלו רקכס (לכלה וקנין כספו 6מר רסמכל וחרס מללורייק6 65 קני :

מרססכרק לק כיס לק כניס ומיקו חיכס כינייסון קלסרמכ"ס וכן

לרכנן טעמס מסוס ריגול מסכיל סלינו ילוו 6ינו מלכין

והלכך6פילו כתכין לכקן מסוכרת מינו מכיל לעכריס כלל הכל לסרח"ס כמ'סנטור פס כק כהן לכסן מעוכרת יוכלו חפילו קולס bתלך לפי ססוכר לטעמס bלינו ילול כו' קחי כקופית כנמרק ונתקייס טעמל רעוכר במעי זרק זר קוח כמכח סכמטי כהנת כקן סול ומכיל ומכל מקוס חכמיס רחמרו ליה סין סוכריס סטעס רכי יוסי תפוס ליכוד מלכין כו'קול כמו שכתבתי לעיל וסרמכ"ס סוכר וכפי קלמת לרכנן טעמ6 מסוס לילך כו' הוק • וסטעס דסק רקחי הן טעמ6 כנמרח כקוסיה היינו מדרכי יוסי רחמר ככרייתס וסמעתי ש לה פמעתי רונס לומר נת כהן לכהן לה סמט וי קלי טעמל פסי לססמעתי רק קיס קיס • וממיל6 לרכנן לסו קוסי רחיכח למימר דסכרי כפי למת הטעס מסוס ריפוד כו' וקנק תימס ולכרי פרחים רק כמתניתין דלקמן מפרס כנמר' טעמ6 דילור וכו' כמו סכתכקרין רכינו עובדיה מברטנורה ססנס קרח"סס קכילו וחי כרכריז קוק ליס למנקט נמרח טעמ6 רטינר כמטי ורק וכו' והנימוקי יוסף כתב לקמן טעמל רשוכר נמסיזרס כו' סוכר ונמרח לח רק למנקט הליכל דהלכתם • ומיסו סתוספת כר"י למס נ"G וכו'כתכו רלף פלנגרררסינן לקמן ילוד מסכיל כו'סכת כסן ליסרחל וניחס מעוכרת לל6 מ6כיל מכל מקוס מכטינית לענין עכריס וליכל למימר לוקס לענין חמו דכקרנית קרח ילידי כיתן סס יסכלו רמיניק דרסינןילור מלכיל • לכל עכריס

bוכליס מטעס קנין כספו לס קלמר קרל יולל מסכיל סלינו יכול לס • מכיל : י העוכר כתכקריכלי כת כקן ליסרbכו'דכתיכככעורים פרט למעוכרת רכנטורית מסמע כזמן מריח רומה לנטוריק רט"י: והיכס

פירס קרינקנין כספו למר רחמנס מן קנין לסין • ומיסו רוקח כספומרת ליכס וכ"כ סר"כ כמסנסנ' פרק ה'

וכחולות מכל 6חר סיכתס סרי כיס כחסמו לכל לכר כרתנן כמשנס ו' פרק ו' : סוג מכלפי כן כפירס"יפיק קי וכתוכות דף כ'ח ויסייס וקכקונ קרלס 6סתו דכתיב ולקחה כולהסס לקנייק ככילה וכי היכייקרוסיניור מלכילין כתריסק

ולתקס היוק'לקרדי כך מחכילין כיכמס - ומ"ס קרינ6יכת כסן וכוומכר טיין מ"ס כזס נכקונות od : והאירוסין מ"ס סר"כ מדכפין ועת כהן כי פקיס כו' לפוס מסקנ' מוסכק נפקח כמפלקמן : והחרש כקב קרינרסס קכלק כתקנתס לרכנן לקמן כפרק ו

ג 4 ו ב

וכן

[ocr errors]
[ocr errors]

וכן קסעס סניס ויוס 6קר כתר קריכלי מן הפסולים וכן מסעת סניס זיוס 6חד וכו' 6חד מן הפסוליס לכקולק א לכקונ' וכו' פסלת מלחכ'ל כתרומת הכי מפרט נגמר'

פסול כן תסעס סניס ויוס 6' וכל כל סכקנת סו פל קלויק 36 וכתיכ וכת כהן כי פתית (חים זר כיון סנכעלה נפסול לה עכפ יסרסל פסלת מלחכול כתרומס וכן מספר פגיס וס פסלת ולסירוסין דלעיל נפקbו כן מוסכק: כיס סכיק כו'מכלל החלכילקן כילה נתחללה ככטילקר • וליכת יסר6ל כסמת רמטקרס לס סכלת וכו

לכהן כן ט' פניס ויוס חסר .3 כרחיתח כנמר' וחין לתחריך וכן תשע שנים ויום אחר • וכן תשע שנים ויום אחד • פוסלין ולא מאכילין •

הינו מחכינה כתרומק פין ב כזה חסנין כהנת • לוין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד • ספק שאינו קנינו קנין גמור : וכן ספק

:רחל ת מנלן כגון רחכלק ספק הבא שתי שערות • ספק שלא הביא : נפל כן ט'סניס וכו' דינו ככן ט' נסכיל כנה ולח ילפי'מכהנת הבית עליו • עלבת אחיו ואין ידוע איזה מח ולחי ופוסל : ספק קכיס כ' ודילמ6 לוקח כהנת רקליס

ראשון צרתה חולצת ולא מתיבמת : ה האונס פערות ספק לה סכין קטן נופת פסי רק הס דלס קריס והמפתה והשוטה לא פוסלים ולא מאכילים ואם פקידם חק החסר ספק הכיס נופר לה פסיל לס ומפני וכת אינם ראויין לבא בישראל • הריאלופוסלין • כיצד נ' ספרות ספק 65 סניל קרח יתירה

וכתב סרן ישרץ שבא על בת כהן • תאכל בתרומה * עיברה וקדוסיס קדוסי ספק cfתן ונתחללת ננעילתו : כלומר לא תאכל בתרומה ינחתך העובר במעיה תאכל • תוכנת ולל מתיכמק : כפל ופסולס נקנסה לכהונת וק"ו כהן שבא על בת ישרא לא תאכל בתרומה עיברה הכית עליו ועל כת 6חיו סקי' תגרוטק מה גרוסה מותרת

לא תאכל: ילדה תאכל • נמצא כחו של בן גדול 6תו ספק כוח מת רחטון כתרומס 6סורס לכקונס זו משלאן: העבר פוסל משום ביאה !

ונפלו ותיקן ליכוס לפני ססורק כתרומה מינן דין

.ואינו לחין ופטרק כרתת מטוס ספסולה לכהונה: ומ"ס

כרק קכק ספק היל מקס קרים וחינת יסרחל כסלת נכקן כו' 6ינו מחכילס סלין קנינו רפונה וכסעת נפילה לה קוקי לרתס כרת ערוק כרקנווכלן קנין גמר לסון כמוקי יוסף דנפולי קטן חינוככוס (כדתנן 6ס מקן מו ממנו וכו' כרותיסן מותרות כרתס סולכת ולה מפנה חי פרק י') : ספק סרוח כן תסע סניס וכו' ול ממיכתנת וליידי דמיירי כספקי לחומרה קנייה לקס נקריקן : מוקמינן ליס 6חזקס ול"מלכקונה רכה : כרחסכחן כסוף פ"ק ה והטוטס 6פי פיסופק וקלופין לס פוסל ולח ממכיל 6מין

ב וכתוכות למעלה עמו ניוחסין ולפילו כרכן נמלים ורכי שיעור קנינו קנין : נחתך סעוכר סכתפיקקלכל מיל וקול הדין מס יוקר המס רירעת וחמרת נכסי נכטלתי הכל הכל כל ידעינן יכרתו ומק : עיכרק לס תחכל פקטובר חיכו מלכיל :גדול מSt 656 6פילו לחרומת דמיירי כנון והספל דחתה קמן קו ורחי חן פקכועל חינו מכיל לפי סbל כח עליס לסס קלוטין ולחו בן תשע סעיפסטית ספק כסכח עליק לה מוקמינן ליה קנינו קיס וכנו מכיל : קעכר פוסל מפוס כילה חס כל פל קוקס קמייתח חכס 6זלינן בתר הסתר פסול ורחי כן תספה

הכהנק פסלה מלסכול כתרומה:

קינן וחזקה קמייתס סתרס לה • תוספת : ספק קכיח וכו'כקן זר"נ קטן פקידס כו'6פתוחוללת זה מתיכמתימק לממיר קמינסקי קרופו קליפין הרי מכוס כיכמת

ולילי קון קרוסין 65 היתה חסת לס מעול'ופול הולכת ולס מתיכמת מחן דכר סמית ולחי תפוס סיפר קתס כרפת קגן ספירסbענין ספוסל כק כהן החורסת ומלחכול כתרומה וכן פירם כ"י והרמנ'ס מפרס ספק ססכיס כו' כסולן ליכמתו ונפל הספק 6ס יכיל סתי סערות וסלינה גמורק היה חולה • חולנס ולח מתיכמת • וסקרול חלי סקר"נ כתר מתחלק פירס

רס"י וסחר כן פירE סרמכ"ס וגסמטות סורה לו פורחים מידי הסופר א והשוטה

כתנו סתוס'ה דלה תמוקטן נקדייהו דלק פקינו ליס רכנן נסולין( כרתנן פ"י מסג'מ')6מר רכינו ינחק והיינו

מסוס ונעי' למיני כסיפס וינרת דלח מתני כיס קטן : לא פוסלין ולח מחכילין לה חיכטריך cb5מופיגן כלונס וכפית רסין (חכילין ומסוס לס פוסלין נקטית • תוס' : ואם חינס רוייס לכח ניסרחל (תכח פיפל וקמח לגלויי ריס6 ללעיל כן ט' ויוס 6'רמוקמינן נק בפסולי כהונה שלח קלמר ריcס פסולי קקל רוק • פו' ועיין מים כזה במפנה ה'פרק דלעיל : ישראל סכח על כת כהן כחוכס לו כפתו פלח לפס קירוסין: רס"י : עיברה ל תלכל העובר פוסל ותקפו כנמר' וכי 65 ניכרת ניסוrtמל עיכרת מי כח תנן(ספק) מפריסין 6ותן נ' קדסיס סמס מעוכריס הן מסקייכזנות 65 ccoו פי' רש"י כרקייכי לןיסת מנת מתהפכת כדי סלח פתעכר הלכך ליכל ספק וכתכו סתוספת וכן כסוטס 6סיפ סנסbס לו מתהפכת ומין רינת לסתיר ממנו לפי פירחה שלי תוכל לסוכלו כדממרינן כפ' חרס דלין חרס רעס נח: ככפיפת חחח : ילרה תחכל כומרכינן לקמןfפילו ממור : העבר פוסל מסוס כיסיסכל'וכת כסן כי תסיס למנה וגרוס ונו' מיסיס לו מכות ונרוסין כת • חני קורס כת וסכס לכית סכיס ונו' יכסו עכו"ס ועכר 6ין לו שמנת ונירוסין(דכנופיס לומר סחורת כסנת.מנה לו נקנרסס לס סוס ליס למכתכ bk חלמינייסו * תוס')coכחן כקנס • לויסויסרית מכלן וכת כסן קרל יקירח רקס כתיכ כקרח לנפיל וכק כקן ומלי למכתב לכתרייהו כי מקים מנה נמר'ו סיט :

ליגן

.

:

:

.

מפוסלמטס ותסיס לס זרס לכת כהן מיפרכטר : ואינו פופל מסוס זרעי כפנקרב חסיס לס זרע וכו' וו"ל נובמרחק וכל פליק : סז עבד סולד פפחה כמות : קיק

רפי חסr לק ורע לכת כסן פתוח עכרמיפר! כפר חס וכו כפכקן ליסר קלכל כתרומס לס מת fכיון לפ"ג ולפ כפלקיסרונפרוק כו': ונכבש על הספחת פיקרים דולר קיים ונעלמה ולדפוסל סלי ל6 פסיל דלחו בקר חכות מרחק כז' מפייסרס"לפון חככס פריסה כלפי ולסון ננסי סרינן ליה חלו זרע סו :

סוס עין • וכן כסגכנס ו ופוסל חת לסחמוד ואינו פוסל משום זרעביצר בת ישראל לכהן • בת לחפורום למר לקמן כלסון לחו סו. סיתס לס סמן כהן לישראל ולדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על נכסי •

קנס לכנוס 6ת חוזרת לפרומס וכיס לכיס השפה'וילדההימנומה'זעבר היתה אם אביו בת המלכק: הרי זס עכופי' 65ח' מיפו כתק וכל זמן סזס ישרא לכהן- לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל קרין סולר פפחס כמוס קייס 6ינס חוזרק פרומק תאכל בתרומה מכר פוסל מאכיל כיצר בת ישרף

כרגטיל מפנק ק' פ"ג : רכסי וורט חין לס פיין לכהן ובת כהן לישרץ' וילדה הימנובת • והלכה בת יפרחל לכקן ומת כנק עליה חוכת כס סכק וכןכן הבת ונישאת לעבד או לנכרי וילדה הימנובן: ה'ז מכהן כנוכן כנס קייס הכן 6רכת כת הכן עד סוף ממזר היתה אם אמו בת ישרא לכהן תאכל בתרומ'

רקול עכר רס"• : כל הדורות : לס ככני בת כהן לישרף לא תאכל בתרומה : ו כהן גרול ממזר פוסל ומסכיל • מ"ר כהן גדול כלומר לח ירכו פעמים שהוא פוסלי כיצד בת כהן לישראל וילדה

וורט מין לס 6ין • בסופו כישר: ססוס פוסלני הימנובתי והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו 6% זרע זרע זרעס מניין ת'

מן סתרומס : בן יה"וראוי להיות כ"ג• עומר ומשמש ע"ג המזבח ורע חין לס מ"מ ולזרע כפר בית הערל כקן פרל מאכיר את אמו ופוסל אם אמו וזאת אומרת לא לס bינטריך קרחונניכניס

שמתומחין ככני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה : קרי כן ככניס (כרחיקי כנת מחמת מילה :

חינו וכל פרק ח הערל וכל הטמאים לא יאכלו פי 47 ס': עין מדכתיב כתרומס דילפי'מפסח לכתיי

בתרומה 'נשיהן ועבדיהן וחסר כל חכרון 56 בית מכיר כיה וכל ערל לה ילכלכו : יאכלו בתרומ' פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן סכי גלעד ותלד לו 6ת סנוב ונסייס וטנריה' יוכלו לסל יאכלו ונשיהן לא יאכלו: ואס לא ירעה משנעשה וכתים מני מכיר יילו מסוס (ערלה וטומלס) 09 ,פצוע דכא וכרות שפכה • הרי אלו יאכלו : מחוקקיס וכתיב

יהודה נפקי מכלל (כקניס) מלח

כ איוהו

מחוקקי וסיינו חכרון מתוק דמנת נופיקו מחוסריס

מיקולה סהוליד מכס מכיר מקנה : נסיתס ל6 יכלו (דסוור)ללת כניסתו לנכעלס סחוקקיס מיקולס וממכיר וקס כניכתו של מכיר) כי 6נטריך לפסול לה ולס לה ידעת סריקה בטוחה לו קודס לכן ול6 כ6 קרח Sורט פסול וס"ס לזרע זרעס ככת יסרסל מכקן סמסכיל פניה למחר סנעסס פנוע לכל:

נ נחס כמ"סקרמכ"ס כסוף פירקין :

ונשאת

נענו • מימה

שלח קתני ונכנסה עם העכר כדקתני ונכנס עס קספחת לניפוחין לסייכי כה מס': הרי זה ממזר כתר קרמכ"ס וחפ קקלכה על דעת מי סbמר עכויס ועבר הכל על כת יסרמל קולד ממזר והרכה כנה'נוסה ונותן כזה (כפרק סחולן דף מ"ה) ופסקו עכו"ס ועכו קכח כל כת ישרחל הוכר כפר נין כפנויה בין כחטת מיס כין כסוכס כין כרכון *

ו מאכיל 6ת חמו לוחר מיתת חכיו רפי : פוסל

לס סמו כפן קרי וכתיכ וזרע חין לה מיין עליס כו' פיין מס סכתכתי במפנק ה' פ"נ : פרק ח הערל פי' סר"כסמתו 6קיו מחמת מילה וכן פירסרס"לכל פרלה סלס כומכס מיכסי לן כנמרח חיקות פרת 5

ומ'פ קריג דילפינן מפסח וכו' פיין בפירושו לסוף פר'ט דסכק : וכל הטמיס דסמר קרח מים חמים מורע לקרן וקוס גרופ חוזככקלסיס לס ימכל חיות קורס סחוכלין 6ותו כל זרע לקרן זכרים ונקבות קוי חומר זו פרומס לקילו מוס ופוק חינה כחורק • נתיפר: סנסלת לכהן ורע חין לה חינה חוזרת לחוס וסוק (כלנפק6 לן מכתרומת הקרסיס קלכל כמורס מן סקרסיס. כנמי פ"ו דף ס"ח פיך ומרלס כמין נקדסיסלחו וכתוב כתרומת פמעת מינית נמי לקח וכיון סנכעלה

לפסול רק כו' כמו סכתכתי כמסגר ריפ"ז וכי תימו) תרומס נמי לינק כחללס • חללה לחו זרעו דחכרן קוק • נק' : ואם לא ידעס פי' סר"כרכינועוכריק מכרטנורה וחס לסכס מליק וסוס מלסון וידע 6רס חת חור 6סתו : הרי חלו יסכלו וכנפוחת לוקולס סנעה פנוע וכל התחיל וככו כלס ו6פילו לתיק דמפנק גי פי דסכירה ליס אספמרק

מכילה פסולס לל קסכל • קכל שניסככר לכלה: לודמי נסיכת יסרל סיסית לכסן ומר רקקס פקט קניניק : הכל על פקט קנינו • נמי :

נ ליוקו

[ocr errors]
[ocr errors]

נ איהו פנות לכל כפנקר"נוקני מיני כירי חרס וכו'. פיין מקסכתכתי כסוף פירקין וכמפנק ו' פרק רילסוטל.:' :מותרין כניירת וכו' קחככתינק חסורין סימה סיפק מיכן 6סוריס וכו' הס כנתינת פרו • נק' לעיל מקס נכריופל הטרי

בנתינק : ג "עמוני ומוחכי 6סוריס וחיסורן חיסור טולס ג"ל רתנחליכס דקר6 נקט רפתים לחיכה עמוני ומוסכי וגו' עו דור עשירי לסיכח כקסל ק' על פולס ומסוס הכי 65 קתי עמוני ומוחכי 6סוריס חיסור עולס וכן לקמן נכי ממזר נמי קתני כפל לפון סכן גס סוח ככתוך סס ב איזהו פצוע דכא כל שנפצעו הבצים שלו ואפי' ס וסס נספייר מסעטרק קרי זמני כס יכס ועיין מ"ס אחת מהן * וכרות שפכה • כל שנכרת הניר ואם סנחתך מהעטרה ומילך כשר.

כמס'ידיס פ'חחרון מסג'ר': נשתייר מהעטרה אפי כחוט השערהכשר פצוע 66ין ניך חלק מהפטרק ס"מצרי וחלומי 6ף על נס דכא וכרות שפכה * מותרין בגיורת ומשוחררת ולמעל' לכר קנון טטרק קיר

דכקרח מקרי חרומי ואינן אסורין אלא מלכא כקהל :: שנאמר לא יבא פורת כפר המקפס כמקוס נ' לסיינו טעמל וכקרל פצוע דכא וכרות שפכה בקהלה' :: ג עמוני סמילק וכין סכפכט קניך מקרר להתירס 65 קתער ומואבי אסורים • ואיסורן איסור עולס *אכר כמין (מכס) חרב וסנין כין וגו' קתני מכרי לכסוף לקוי נקבותיהם מותרות מיר-מערי וארוסי אינס אסורי סנתמעך וקול קטן מריו כין רכות חפי'מנריסעסוכמס אא עד שלשה דורות' אחר זכרים ואחר נקבות • סנכרת בין כניך כין ככניס רעות ליטר! 6פילו סכי לה רבי שמעון מתיר את הנקבות מירי אמרר'שמעון כין כמוטי הכניס כלס תתעב והתנ'רמקור חיסור קל וחומר הרכריס • ומה אם במקום שאסראת פסוליס וק"מכיריbלס לכל כדמסיק 6ף הנקנות הות, הזכרים איסור עולם התיר את הנקכות מידימקו מחמת חולי הכל כסר : ג קרנות6 מיפכ'דחפי'כחלומי שלא אסר את הזכרים אא ער שלשה דורות • אינו (לס לדין פלתה דורס ק"ו

מסורות קנקכוס : דין שנתיר את הנקבות מיד אמרולו • אם הלכה מענמרים מסוכק להפיכ מס אחר זכריס וחסר נקכות נקבל: ואסלרין יש תשובה - אמר להם לאכי עמון ומולס סכן נתפרס תגיס 6מר ר' יקולית, הלכה אני אומר : ממזרין ונתינין (ס"6: אסורין

טעמן על רכר חפר לל קרמן הרי הול חומר נניס 6פר ואיסורן איסור עולם - ארד זכריס ואחר נקבות: והח'לין רכס נקרס תחמר יוכלו לקס דור שלישי הכתו'. ו א"ר יהושע שמעתי שהסריס חולץ : וחולצים כמנרי וחלומי סלח נתפרס תלחן כליות פירס רש"י כל לאשתו והסרי לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין טעמן: : ל כי 6פילו 6ס קגולדיס (קס מפי' נקכס •

לי לפרש • אמר ר"ע אני אפרש • סריס אדם חולץ* הייתי לוק fין לכס bפוני נפח תלת הכני'כסס סיולדת

וחולצין

מ"מ תלכק 6ני 6ומר ומין חותססהלס ר6טונס וקכן

קלכס כר' סמעון : נתיניס סני וחי לחו לנקכות 6סורות למחי הלכת6 תלחן כלירק :

נגטוני' סכתגיירו כימי יקושע ונתוניס לחוטני פליס וסולכי לא כי פי'סר"כ סין לכס תמונה לקיר לסס נהקריס נסיס

פרסריס יס סריס. פחו5ן וחולנין t69תו : לקרחת נפיס וחכמיס סכרי כל ככולק כת מלך פנימה

והסריס ל6 חולז כו' לכתיכ ולל ימקס פמו פרט לזה סcמו 6ינ לכקין וילמר סליוסיק סרק סמן נ' נמי :

ממוי : (מין לי לפרסליני יורט נפרסליזי סריס כן חיכק הלכה. חני לומר לסו סלכ' למשה מסיני קלמר רה"כ המחי וסק פטור : סריס לוס סנסתרס לחקר סגולך : פליני עליק 96 ס"ק הלכה חני לומר כן קכלתי

פריס מרנותי תוספת • ועיין כמשנס ט' פיר לסוכה וכמחנק כי פולסוטס : ממזרין וכו' וחיסורן חיסור עולסוכו'נין כגמ' עסירי לכתיככממורמפפירי דכתיכ כעמון ומוחק מה להלן ער עולס 6ף ממזר על עולס ורון מינק (חוקי כחתרת כרמעקרל ^ דורות דקרס 6' וכריס ג'נקכות וכתיב ממורמוס ור הספר עולס למייקינן כג"ס 6' וכריס bי נקנות : ונתיניס כתנסריג נתוניס לסוסכי עניס כרזקו פי ה"ס למקרי נתיניס ולל כל לומר כחיסורייקו לתיקוסע קול רסלורנסוכר לנקיניס רחוריית6 6סירי כמ"סכרפ"ג דמכות ופיין מ"ס 6ס וכ'כנ"י וקרלס נתיכיס על סס ופנסיכוֹסט ונו'ולפי כלניירו כתיכ כקו לס התחתן כס וכתב עוד וכיון ללס כתיכ כקו קורות ינפינן להו מממזריס לקומרס ע"ס • : חכלים פילקין כוס כמו סלכתון כרפ"ג רתכות כס"רופין לנו הכרט כרכרי סר"כ מה דעתו כזס : י והכריס לס חולן יכתיב לסקיס לסקין 6ס כיסרל וסלילסוכר סכי קול כיפ קרינ כספ"קרנדס וכיון

* : סלין פולס לינוס חיכו ענק כחלינת כמים נרפיק ומסקר"ננכון וכקיס 65 ימחס כו' קלי על ולח מולכין לbc6ו : אמר רכי עקיכל חני לפרס סריס 6לס חולז וסיכנין c65תן : מסקינן כנמרח לתכלינינקו הליכס כרכי עקיכח והחי

פנס סכר 6ליכית ומחייכי ל6וין רסלר הוי ממזר מקייכי לחוין נרירס 65 הוי ממזר. דחי לתגל רסליכס כספ"ו קל ס' הפילו מללו גרירס קני ממור כמו מקייכי כריסוק : (חייבי כריתות 65 כני קלינק וכוס נינסו !

קולטין

.

מיס :

[ocr errors]
« הקודםהמשך »