תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן תשעה סניס יוס 6חר כתר קריכלי מן הפסולים וכן מסעס סניס ויוס 6חד וכו' 6חד מן הפסוליס לכקונה *

כקונ' וכו' פסלת מלחכ'ל כתרומה הכי מפרם נגמר' פסו6 כן תסעס סניס ויוס 6'וכל פל הכקנת לו על קלויק לע דכתיכ וכת כהן כי פתית לחים זר כיון סנכעלה לפסול לה על כפ יסרמל פסלת מלחכול כתרומס פכן תסעס פניס ויוס פסלת ולסירוסין דלעיל נפק6 לן מוסכת לכיפ לכיס כו'מכלל החלכילקו נילס ונתקללס ככטילקר • וליכת יסר6ל נסלק ב רמעקרח לה חכלית וכן

לכהן כןטי סניס ויוס 6חר .1 כרמיתס כנמר' וין להקרין ובן תשע שנים ויום אחר • ובן תשע שנים ויום אחר • פוסלין ולא מאכילין •

הינו מלכילק כתרומק סלין כזה חסכחן כהנת • לוין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד • ספק שאינו קנינו קנין גמור : וכן ספק ליד

רחל ת מכלן כגון דסכלת ספק הבא שתי שערות • ספק שלא הביא : נפל כן ט'סניס וכו' דינו ככן ט' נסכיל כנה ולח ילפי'מכהנת הבית עליו • רעלבת אחיו: ואין ידוע איזה מח ולחי ופוסל : ספק הכיס כ' ודילמ6 ויקח כתנת רקום ראשון צרתה חולצת ולא מתיבמת : ה האונס פערות ספק ל6 סכי קטן נופת פסילת הר דלל קרים והמפתה והשוטה לא פוסלים ולא מאכילים ואס סקידסחת ההסר ספק הכיס נופר לח פסיל לס ומסני וכת אינם ראויין לבא בישראל • הריאלופוסלין • כיצד נ' סערות ספק כח קכיס קרח יתירה וכתב קטן ישרץ שבא על בת כהן • תאכל בתרומה • עיברה וקרוסים קדוסי ספק 6סקו ונתחללת ככגילתו : כלומר לא תאכל בתרומה ינחתך העובר במעיה תאכל סוכנת ולס מתיכמת : נפל ופסולס נתנסה לכהונת וק"ו כהן שבא על בת ישרף לא תאכל בתרומה עיברה הכית עליו ועל כת 6חיו ססי' . אגרוטק מק גרוסי סמותרת לא תאכל: ילדה תאכל • נמצא כחו של בן גדול חשפו ספק כוח מת רקפון כתרומס 6סורס לכסונק זו משלאן: העכר פוסל משום ביאה ? ונפלו סתיקן ליכוס לפני 60סורק כתרומה מינן דין

ואינו

לחין ופטרק כרתת מטוס ספסולה לכהונת : ומ"ס

ברק קכק ספק היל מקס קרינוחי כת יסרחל נסחת לכהן כו' 6ינו מחכילס פלין קנינו ל6טונס וכסעת נפילס ל6 קולי כרפס כרת ערוס כרתנןוכלן קנין נמר לסון כמוקי יוסף דכסוחי קטן חינו כלוס (כרתנן 6ס מתן חו ממנו וכו' כרותיסן מותרות כרתס סולכת ולל מפני חי פרק י') : ספק סגול כן תסס סניס וכו' וכל ממיכלות וחיילי דמיירי כספקי חומרה קניית לקל כקרייתו : מוקמיכן ליס סחוקס ור"מ לכסונס רלח : כרחסכון כסוף פיק ה והסוטס 6פי' פ"יסופק וקלומין לס פוסל ולח מסכיל סbין וכתוכות למעלה עמו ניוחסין ולפילו לרבן גמלים ורכי שיעור קנינו קנין : נחמן סעוכר סכמפיקקלכל מיל וקול הדין מס יוקר המס רירער וחמרת נכסי נכטלתי הכל הכל כחירסינן יכרתו ומק : עיכרת לה תחכל פסטוכר חיכו מלכיל :גדול מSt חכס 6פילו לתרומת דמיירי כנון רקסקל דחתה קמן קו ורחי חן סכועל חינו מלכיל לפי ס65 כח עליס לסס קלוטין ולחו כן תסע סעיפסקיס ספק כסכל עליס לס מוקמינן ליק קנינוקיס וכנו מחכין : קעכר פוסל משוס כילה חס כל SD החזקת קמייתס 6רס 6זלינן כתר הסתר פסול ודלי כן פסעת הכרנק פסלה מלאכול כתרומס !

וחזקה קמייתס סתרט לה • תוספת : ספק קכיח וכו'כת הר"נ קטן פקירס כו'c6תו חולבת ולה מפיכמשמימה לממיר קמינס לי קרופיו קליפין הרי מכוס ליכמת

ולי לי קון קרוסין 65 היקר 6סת חס מעול'ופול הולכת ולח מתיכמת מחן דכר סמיה ולי מסוס סיפס קתס כרת מכן ספירס לענין ספוסל כס כהן ולויס לומלחכול כתרומס וכן פירם כ"י וסרמנ"ס מפרס ספק הכיס כו' כחולןליכמתו ונפל הספק 6ס כניס שתי ספרות וחלינס גמורק היל סולח • חולנס ולח מתיכמת • והקרוב חלי סקר"ס כתכ מתחלת פירט

רס"י 6חר כן פירפ ירמכ"ס וכסמטוס סורי חן פורתיים מידי הסופר ה והשוטה כתכו סתוס'הס רלח תמוקטן נקדייהו דל תקינו ליס רכנן נסולין(כרתנן פ"י מסג'מ')6מר רכינוינחק וסיינו

מסוס דכעי' למיני כסיפס וינרת 57 מתני ליס לקטן : לא פוסלין ולח מחכילין לה חיכטריך cb5מופיגן כלונס וגופית דלין ווחכילין ימcוס לח פופלין כקטית • תוס' : ואם הינס רוייס לכל כיסר56 (תכ6 מיפל רקכס לגלויי ריס ולטיל כן ט' ויוס 6'רמוקמינן לה בפסולי כהונה סלח קלמר ריcס פסולי קקל רוקס • פו' ועיין מים כזה כמסנס ס' פרק דלעיל .3

ישראל סכח על כת כסן כלונס חו כפתו סלס לסס קידושין: רס"י : עיברה לה קסכל שהעובר פוסל וסקסו כנמר' וכי ל6 ניכרת ניחוrtמס טיכרת מי לס תכן(ספק) מפריסין חותן ניחרסיס סמס מעוכריס סן ומסקייכזנות 65

ccoופי רש"י כרקייכי לן oct מזנת מתהפכת כדי סלח תתעכר הלכך ליכל ספק וכתכו סתוספת וכן כסוטס 6פיפ סנסלס לו מתהפכת ולין רונס לכתיכר ממנו לפי פירלה סלס תוכל לסוכלו כלחמרינן כפ' קרס דחין לרס דר עס נחם ככפיפה חחת : ילדה תחכל כומרכינן לקמן חפילו ממזר : העבר פוסל מסוס כיסתי סגל' וכת כהן כי התיק למנה וגרוסק ונו' מי סיס לו kמנות ונרוסין כת • חני קורס כת וזכה לכית סכית ור' יכסו עכו"ס ועכר חין לו kמנת ונירוסין(דכנופיס לומר סחורת כסנתמנת לו נקנרסס לס הוה ליה למכתנ bk חלמינייקו • תוס')chכחן כקנס • לוקויפראית מגלן וכת כהן קרל יקירח רקס כתיכ כקרק דלעיל וכת כקן ומלי למכתב לכתרייהו כי מסיק kמנת נמר'ר סיט :

ניגן

[ocr errors]
[ocr errors]

אימפוטלמסורס יס לס זרפ לכת כהן מיפרכטר : ואינו פופל מסוס זרעי כפנקרב לסיס לק ורע וכו' וויל נוכרחק וכל פליק : ס"ז עבד סולד פפחס כמות : קיס רס" חסם לק ורע לכת כסן פתוח עכלמיפר! כפר ס וכי כס כהן ניר קלכל כתרומס לס מת חניו ספ"ג ופ כפלקיסרונסחרות כו': ונכבש על הספחת פי'קרין והולך קייס וככלמר ולדפוסל סלי ל6 פסיל ללחו כקר חכות משחק כז' ומסייס רס"ילפון חככס פריסה כלפי חלפון נכחי מרינןליה חלקו זרעו סול :

סוס עיב • וכן כסנכנס ! ופופל לס לסחמו דל ואינו פוסל משום זרעביצר בת ישראל לכהן - בת 6קפורוס 6מר לקמן כלסון כמו קול • קיתס לס חמו מהן לישראל ולרה הימנו בן והלך הבן ונכבש על נכלי . קנס לכנוס 6ת חוורת לקרותה וכיס לכיס השפח'וילדההימנומה'זעבר היתה אם אביו בת המלכק: הרי זס עכרפי' 65ח' מיפו כתק וכל מסוס ישרא לכהן לא תאכל בתרומה : בת כהן לישראל קרין פולו פפחס כמוס קייס 6ינס חוזרת לפרומס תאכל בתרומה מכר פוסל ומאכיל כיצד בת ישרף כדלעיל מפנקיי פ"ג : רכסין חרט לין לס טיין לכהן ובת כהן לישרא וילדה הימנובת • והלכה בת ישרחל לכקן ומת כנה עליה חוכת כס הכס לו כןכן הבת ונישאת לעבד או לנכרי וילדה הימנובן ה'ז מכון וככוכן כנס קייס הגן לרכת כתקנן ער סוף ממזר היתה אסאמו בת ישרא לכהן תאכל בתרומ' לקול עכר רס"י : כל סלורופ : ס ככני בת כהן לישרף לא תאכל בתרומה : ו כהן גדול ממזר פוסל ומסכיל • קיר כהן גדול כלומר לא ירכו פעמים שהוא פוסלי כיצד בת כהן לישראל וילדה וורט מין לס 6ין לי בסופו כישר: ססוס פוסלני הימנובתי והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו 6

% זרע זרע זרעס מניין ת'S מן סתרומס : בן יה"וראוי להיות כ"ג*עומר ומשמש ע"ג המזבח ורע חין לס מ"מ ולזרע כפר פיח הערל כקן פרל מאכיר את אמו ופוסל אם אמו וזאת אומרת לא לס ינטרין קרfרכניכניס

מתומחין ככני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה : קרי הן ככניס (כרחית' כגמי מחמת מילק :

חינו וכל פרק ח הערל וכל הטמאים לא יאכלו פיו י4 ס'. ע"כ מדכתיב כתרומה דיכפי'מפסח לכתיי

כתרומה 'נשיהן ועבדיהן וחסר כל חכרון חל בית מכיר ניק וכל ערל 65 ילכלכו : יאכלו בתרומ' פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבריהן סכי גלעד ותלד לו 6ת סנוב ונסייס וענריק' יכלו וסח יאכלו : ונשיהן לא יאכלו. ואס לא ידעה משנעשה וכתים מני מכיר יבלו מסוס (ערלה וטומ26) 6S פצוע דכא וכרות שפכה • הרי אלו יאכלו : מחוקקיס וכתיב

יהודה נפקי מכלל (כקניס) מלח

כי איזהו מחוקקי והיינו חברון ססו דמנהו נופיקו

מיקודק שהוליד מכס מכיר מקנה : נפיהס לה יוכלו (דסוור)nללת נכיחתו לנכעלת מחוקקיס מיקולס וממכיר וקס כניכתו 5c מכיר) כי 6נטריך לפסול נק: ולס לה ידעת סריקה נוחה לו קודס לכן ול6 כ6 קרח Sורט פסול וס"ס לזרע זרעס ככת יסרסל מכקן סמלכיס פניה לאחר שנעצר פגוע לכל:

נ נחס כמ"סקרמכ"ס כסוף פירקין :

ונשאת לפנר • מימת

שלח קתני ונכנסה עס יעכר כדקתני ונכנס עס הספחת לניפולין לססיכיכס מס': הרי זה ממזר כתר קרמכ"ס וחפ ההלכה על דעת מי 66מר עכויס ועבר הכל כל כת יסר6ל קולד ממזר והרכה כנה'נוסח ונותן כזס (כפרק סחולן דף מ"ר) ופסקו עכו"ס ועכו סכל כל כת יסרמל קולר כסר כין כפנויה

כין כpcb סיס כין כלונס כין כרכון : ו מאכיל 6ת חמו לוחר מיתת לכיו רפי : ופוסל מס חמו כפר הרים וכתיכ ורע חין לה טיין עליה כי פייןמס סכתכתי כמסכת ה' פ"3 : פרק ח הערל פי' סר"כסממן 6חיו מחמת מילה וכן פירסרש"י לכל ערלס סלח נומנס מכפי כן כנמרק מיסור ערלס :

ומ'ס קריג דילפינן מפסח וכו' עיין כפירוסו לסוף פר'ט דסכת : וכל הטמליס דלמר קרח ליס מיס מורע קרן ויקוס גרופ מוזככקדסיס לס ימכל חי וס קולס סחוכלין 6ותו כל סרט סקין זכרים ונקכות סוי לומר זו פרומס לקילו חוס ופוק חיכה כחוקי כתיסרסנ66ת לכסן וורט 6ין לק חינת חורפ לחוס וסוק (ברנפק6 לן מכתרומת הקדסיס לס קלכן כמורס מן סקרסיס. כנמי פ"ו דף ס"ח פיך ומרלס כמין נקדסיסלחו וכתון כתרומת סמעת מינית נמי לכל דכיון סנכעלס לפסול רק כו' כמו סכתכתי כמחנה ריפ"ז וכי תימו) חרותה נמי חינס כחללס • חללה לחוזרעו למקרן כו

נק' : ואם לא ידעס פי' ס"נרכינו עובדיה מברטנורה וחס לחכס עליס וסול מלסון וידע 6רס 6ת חוק 6סתו : הרי חלו יוכלו וכנפוחה ניקולס סנעסה פנוע לכל רסיל וככר קכלס וחפילו כתיק דמסכת גי פין וסכירה ליק מטפמרק

מכילה פסולס לל מלכל • קכל סניפככר לכלה • לודמי נזילכה יסר טניסת לכקן ומת לקקס פקט קניניה : הכללה פקפ קנינו • נמי

קיוסו

מקוסריס

[ocr errors]

0

איזהו פנות לכל כפנקר"נוקני מילי כירי חרס וכו'. עיין מס שכתכתי כסוף פירקין וכמפנק ו' פרק לרסוטה, :' :מותרין כניירת וכו' קחככתינק 6סורין 6ימן סיפר 6ינן 6סוריס וכו' הס כנתינה פרו • נק'לעיל מקס ככרייפח לסרי

נ °עמוני ומוסכי 6סוריס וסוסורן חיסור טולס נ"ר רתנ6 ליסכח לקרח נקט דכתיב לסיכה עמוני ומוסכי וגו' עו דור עשירי למיכל כקסל היעד פולס מסוס הכי 65 קתני עמוני ומוסכי 6סוריס חיסור עולס וכן לקמן נכי ממזר נמי קתני כפל לסון סכן גס קול ככתוך סס באיזהו פצוע דכא כל שנפגעי הבצים שלו ואפי' ס (6ס נסתייר תקעטרת קרי זמני נס יכס ועיין מ"ס אחת מהן. * וכרות שפכה • כל שנכרת הניר' ואם החתך מסעטרת וילך כשר

כמס'ידיס פ'6חרון מסג'ר': נשתייר מהעטרה אפי כחוט השערהכשר • פצוע 6חין ניד חלק מהעטרה ס"מצרי וחלומי 6ף על נכ דכא וכרות שפכה * מותרין בגיורתי ומשוחררת ולמעל' למרקנון טטרק היה

דנקרח מקדי'6רומי ואינן אסורין אלא מלכא כקהל - שנאמר לא יבא סורת כפר המקפת כמקוס נ' לסיינו טעמל וכקר6 פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' : ג עמוני סמילס וכין סנפכט קניך מקרר להתירס 65 קתעל ומואבי אסורים • ואיסורן איסור עולם אכר כמין (מכס) חרב וסכין כין וגו' קתני מכרי לכסוף לקוי נקבותיהם מותרות מיר-מערי וארומי אינם אסורי פנתמעך וקול קטן מאיו כין רכות חפי'מכרי סעסוכמס לא עד שלשה דורות אחר זכרים ואחר נקבות • סנכרת בין כגיר נין ככניס רפות ליטר 6פילו סכי לה רבי שמעון מתיר את הנקבות מירי אמר ר'שמעוין כין כחוטי הכניס כלס תתעג וקתנ'רמזור וחיסור קל וחומר הרכריס • ומה אם במקום שאסראת פסוליס וק"תכירי חרס לכל כדמסיק 6ף הנקבות הות, הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מידימקי מחמת חולי הכל כשר : ג קרנות6 bיפכ'דחפי'כסרומי שלא אסר את הזכרים אא ער שלשה דורות • אינו (חס לדין 6חתת דורם ק"ו

6סורוס קנקכות : דין שנתיר את הנקבות מיד • אמרולו : אם הלכה מטנמךיס תסוכה לקפיכ מס אחר זכריס וחסר נקנוק נקבל ואסלרין יש תשובה אמר להם לאכי לפמון ומוסך סכן נתפרס

קניס 6מר ר' יהודה הלכה אני אומר : ממזרין ונתינין (ס"ח? אסורין טעמן על רכר חפר לס קרמו הרי הול חומר נניס 6טר ואיסורן איסור עולם ארד זכריס ואחר נקבות: וקח'לין ליכס לקיס תחמר יולדו לקס דור שלישי הכתו'. ו א"ר יהושע שמעתי שהסריס חולץ : וחולצים כמנרי וסרותי סלח כמפרס תלחן כליות פירש רש"י כל, לאשתו והסריי לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין טעמן: : לס כי 6פילו 6ס הנולדיס (קס מפי' נקנס • לי לפרש • אמר ר"ע אני אפרש • סריס ארס חולץ הייתי לוק" לין לכס תמונ' ניק קלת הכני'כסס סיונרת

וחולצין

ומ"מ הלכק 6ני חומר וחין מותססקסס רספונק וקכן

קלכס כר' סמעון : נתיניס פני חי לו לנקכות 6סורות למחי הלכת6 תלחן כלילס : נכעוני' סנתניירו כימי יקופפ ונתוניס לחוטני פכיס וסולכי לא כי פי' סר"כ לין לכס תסוכק' לקיה לקס נהקריס נסיס מיס : ו פרמריס יס סריס פחו5ן ומולגין E65תו : לקרסת נסיס וחכמיס סכרי כל כבודה בת מלך פנימה והסריס ל6 חולז כו' לכתיכ ולס ימקס פמו פרט לזה פטתו 6"נ לכקין וילמר חליו חיק סרק חסמן ונו' נמי : ממוי : (מין לי לפרט מיני יורט כפרס ליזי סריס כן חניכה הלכה. חגי לומר לקו הלכה למשה מסיני קלמר רה"כ למחי וסק פטור : סריס סלס סנסתרס לחסר סכולל : פליני עליק 696 כ"ק הנכק חני לומר כן קכלתי

פריס מרנותי תוספת ועיין כמחנק ט' פיר לסוכה וכמפנה כי פולסוטס : ממזרין וכו' וחיסורן חיסור פולס וכו' כיף כנמ' עסירי לכתיככממורמפפירי דכתיכ כעמון ומולך מת להגן פר פולס חף ממזר על עולס ירון מינק (חוקי כחתרת כרמעקרל דורות דקרס 6' וכריס 6'נקכות רכתיב ממורמוס ור ה"נסר עולס למייקינן כנ"ס 6זכריס 6' נקנות : ונתינים כפנסריג נתונים כחוטכי עליס כוזקו פי ה:ס למקרי נתיניס ולל כל לומר כחיסורייסו למיקוסע כוח לכל הרנסוכר לנתיניס לחורייתס 6סירי כת"סכרפ"ג למכות ועיין מ"ס פס וכ'כנ"י וקרסס נקיניס על סס ויתנסיכומט ונו'וbפי כלניירו כתיב כקו לס קתחתן כס וכתנ טול וכיון ללח כתיב נקו דורות לפיכן לסו מממזריס לסומרס ע"ס : לכל ים חולקין כור כמו סלכקון כרפיג רתכות כס"רופלין לנו הכרע כלכרי סר"ן מה דעתו כזס : י והכריס לס מולזיכתיב לרקיס 65מין 95 כיסרמל וקלילחוכר קני קול כיפ לרנכספת רכדת וכיון

.. סלין פולס ליכוס מינו עולה כחלינס כמיס נרפ"ק ומסקר"כ נכלן רכקיס 65 ימחק כו' קלי על ולח מולכין לסcתו : אמר רכי עקיכל חכי לפרססריס לוס חולז וחינין 65סתו : מסקינן כנמרח למכלינינקו הליכח דרכי עקיכח והחי

פנל סכר 6ליכית ומחייכי לחין רסלר הוי ממזר מסייני לחוין נרילס 65 הוי ממזר, דחי לתנ6 רחליכס כספ"ו קל ס' רספילן מלסנגרירו קני ממור כמו מחייכי כריתות חייבי כריתות לחג כניסלינק ויכוס גינקו 4

(מולטין

[ocr errors][ocr errors]

סריס חמס ממשי חמו 65c יחס חמס bk כפסו' סריס וסימני וחולצין במסעו י פי'סר"כ ומיכמין לחפפו וכ"כ סרמכ"ס מפורסין כל פרִין לו זקן וסערו נקי וכפרו מחליק ופלין מימי

וסנס 6מר רכי עקיכס חולץ תפוכס כר' יסוסb תנין מעלין רתיחס וכפמטיל מיס לינו עוסק כיפה ס6ין פלר דער (6

%) מחלינס ומכור סוס ססריס 6רס לינו מיכס קנחסcתן סולך למרחוק ער פיעפה עגול כמין כיפס שככת לפי פסוק מסור לכל בקהל על יופמת חני מס קוסימ רקחמר זרעו דיסק וסין מימי רגליו

מתנס חר"פ חולז לסל ליק לחמנין ירון בית כנסת וחולצין לאשתו מפני שהיתה לו שעת הבושר • פו סילמר לס חולס כיון סמינר ין כסרו מעלס סכל וקולי. סריס חמה • לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני מינס וס 67מר כנמרק קכי נקי ומיני נכר בין חיים שלא היתה לושעת הכושר • רבי אליעזר אומר לא סיינו לחוקמתה דמוקמיט כוס וסנכס כרכי עקיכו בי אלא סריס חמה: חולץ וחולציןלאשתו * מפני מפניפין כנון סנסס מחיר סלומר סרס סלס חולז שישלורפואה-סריס ארס • לא חולץ ולא חולצין ניורת לחפי' סיסו מכימיכס

וקולגין. ללtפו ומיכמין לאשתומפני שאין לו רפואה • העיר רבי יהושע מ דקסל נריס כל סקרי קסל | לחפפו לבל (סול)חינו מינס בתירא על בן מנוסת שהיה בירושלים סריס ארם. לכל כמסקנוכן פי'קול

מרי פסול לכס כקסל : ובמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבא. למפניתין דנסb יסר6ליס ה סריס חמס מינו ל6חולן ה הסריס לא חולץ ולא מיבס • וכן איילנות לא וליקו לס מלי מינס ספיר נפח מיכס ולח חולכין ומיכמין חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו -לא קתני קולן והכי קל דלק cb5ען : חילונית סימניס פסלה * בעלה פסלה • בפני שהיא בעילת זנות: קתני מיכס מידי דנקט פירסנו כפ"ק 8 כענוס וכן איילונית שחלצו לה אחין - לא פסלוה בעלוה • כריליק חולז • וכן פי' כיס פוסלק סקוbיל וסיס פטורס פסלוה • מפני שבעילתה בעילת זנות : ו סריס יוסף סימן קע"ג מסוס הקי מן היכוס שומרת עליקס חמה כהן שנשא בת ישרף • מאכילה בתרומה • ר' חיילי : מפני סקיקרלו כחסור 6סתלס : ור'יוסי יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגנוס כהן שנשא בת סעת הכוסר • ופרכינן

שמעון חומרי'כו'דסכירס ישר): מאכילה בתרומה ר' יהודה אומר טומטום כנמר' ומס ככן וקס הסקס נקו חנדרוגנוס כזכר וקור שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס 6קרי כהן פסקיס לסקין סס ניק ר (חומר ככרייקל

אנדרוגינוס

ולחו כר הכי קוק • ומסני חס סלנדרוגינוס כריק כפני

כן לין לך ספק כסירת ליכס עלמה ולח הכריעו כן חכמיס לס זכר לס נקנה סילכך מינו שלח נעסס כעלס סריס סמס סעס חחת קודס שיקחו דיסורי מאכיל כתרומה;ר' יקולת חומר כו' ולית הנכקל כותיס רקס: מיקס מתיסיס כו 6ל6 ממרינן קומיל ומעיקרו כר הקמת קיימו כן לפי סריס 6לס חול וסולכיס ל6סתו וטומטוס קוק כת חלינס (סיה) סין ("ס: סריס חמק כתב הר"ן פנקרע הוי כפריס מלס

חנדרוגינוס וסימניו מפורסיס כו' ופירסן רס" לקוי רן מחליק חלק

ככפר חסה רןנסר חיסלסיות ספיר 6ספריו כלפיו רמיקות הפקות - כיפה קינוח ארוך למרחוק • ליקק סלינו קשור 6ל6 כלול כמיס • תסמינין מסריחין כtסוקין ככלי קכל חמימות בעין כסן : מפני סלה היתה לו סעת הכושר ולס קייסיכן סמס קנריס ככתיס כרחייסינן כענין מוס כמפנק ניפיו לככורות ובודקיס לותו ניני בתוך פיוס הסחניקתס לנחל לכר הנכן חייסינן הכל הכח רמחמת חולי כל סניף קול לה סייסינן נמ' : רבי עזר חומר לה כישה סריס חמק חונן פיין ספ"ק לנרק: מפני bcין לו רפוחה וחני סריסות לכשעת מיתר לקו

ודחי סחין לה רפולה ולפי'קכי מתיכמת שלחו מסוס סעת הכוסר למפיקרס קול מלס ותפסת כחו לסעת מיתס למו פירס הול 6לס כחיזוק כח למחחלת ניק מחתת מיעק ' גמ' : לקיים דברי ריע פרות זו של ר' יהוסעכן כתירס לקייס דברי ר"פ הפיזי רס"י : ה הסריס פי' קרין סריס חמס ורומים לחילונית רכידי סמיס סתמס כר"ס • נק' : וכן חילונית פיין כפי' הר"נמסננ'פ"נ : לא פסלתי מן הכהונה סלין סליכתת חלינס • רס": מפני ססיס כעילת זנות סקרי היה עליו כחיסור חפת לס סלס כמקוס מכות ותר"נפלס פי' כן נכחן סלח נסיפל מסוס לפיטסיס חזי כדפרס כמפנה ק' פ"ודחייכי לחין עוסין זוכס ותיפוק לי מסוס לקו דלה יכול פלוס וכס ולקרחמיו וסיעתו סכעככיסס וס' דקין זונה חלק מחייבי כריתות מכרטי לריפו גמי מטעמה דחיפור חפת לה כדפרישית : וכן מילתיס כו' מפני סכעילתס נעילת זנות פי' סר"נדטומרק כחסור btchחס דלס כר"י דמסנס ס' פ"ו ומיירי כסכיר כל כוח רול"נ סו קחסי טעוק ולה סקס חסת חס מעולס כונסון מפנק ו'דסק : ו סריס חמת כו'מלכילס כתרומס דפריס המס כפר לכוס כקס כדילפינן כנמר' כריס פירקיז יף ע'ס מללח כתיב קפגוע לקוי מסמע מפקרו ממעי למו וברייקל מילה מג'ס כומר ב יכופנוע ונסתר לח יכס ממר מה להלן נדי6רס 6ף כחן כידי חלס • ועיין מ"ס ממסנס די פיר לסוטק מכיון רנו לכם נקה סיטי תחכילס כתרומס מיפרכס כגמי דרכה - רמקו דתימה מוליד מוביל דרייקינן ליר ביפו קסיוס • אלינו

מיד ליע מכיל קם : אנדרוגינוס כקן וכו'כתב סרוסוכיק ויוסי

וכו' וכלומר וכן הלכה כמו פקורינו וכן פסק קר"נ כספ"ו ממסכת בכורות וכן פסק למכיס ועיין לקמן כזה : אנדרוגינוס כתוב בספר המסכי סתיס מנס וונית חנררי מיס ניניס 6סק : אכל 69 ניטb פי' סר"כוסBוכל עמו הוי כק

.על קוכר נין כזכרות סלונין כנקכות סלו וכתיב ולת זכר לס קסככ מפככי 6פק לזכוזכר 6פכו פני מסככות הר חומר זה אנדרוגינוס כלומר זכר כלוכריס כמסמע מפכני ברכות מסכן שני של חנדרוגינוס וקל לתגן רים פרק וולה חלק : נין כיחה לכיסה ופי' קרן ממסכני חדרי מלטה קסמר אנדרוגינוס נושא • אבל לא נישא ירבי איעזר אומר לנדרוגינוס כוסb לכל עם דיליף נמרח (קף פיג ע"ב)

אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר : גיפס מפני שהנה, כוכר היופירם נזכרופ לקמן כו'ק פרק ט יש מותרות לבעליהן ואסורות ותפוכג עמוקו כל פל קוכר חייכיס וכני 4

ליבמיהן מותרות ליבמיהן כין כוכרות 6לו כין כנקכות רבי איפורכתבו התוספי ואסורות לבעליהן מותרות לאו ולאוי ואסורות לאו לו : רכי שיעור לומר קייכין

רגרסינן יכי שיפור זלאו ואו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן עליו סקילה כוכר :: רוקט וניל סניל ר' עור מרחמרי הריוט שנשא את האלמנה ויש לו את כהן גדול כמקוס וכרות שלו ולס פלס כנמרק קיר כססלכתי (ס"ח כסר) חלל שנשא כשרה ויש לו אח (סיר חל5) כנקכות פרו וסלכק כרי : ללמוד תורה לפני רכי bעזר כשר • ישראל שנשאה בת ישרא• ויש לו אח ממזר פרק ט יש מופרוק • כן סמוע וכו' ולח תנחוני ממזר שנשא ממזרת ויש לו את ישראל: מותרות

כהןקליט ללמול bס לכר 6חיכמשנתינו לבעליהן ואסורות ליבמיהן : ג ואלו מותרות סכפס מלמנס וקוס, קרין רכי שיעור חומר חנדרוגינוס ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקירש את כפולה ססרי כפמס נכסים חייכין עליו סקילי כוכר ס"מ האמנה ויש לו אח כהןהריוט כשר שנשא חללה ויש חלפנס: ונקט מנס מסוס דרכי אלעזר בן שמוע הזה לו אח חלל • ישרץ שנשא ממזרת ויש לו אח ממור הכעי לתזני' סיפ6 (נקן סbמר זס ורכי חלטור פתן ממזר שנשא בת ישרא ויש לו אח ישראל: מותרות גרול) bc5c קלמנס : ב כמיס רס"י כפרקין דף פ"ס ליכמיה ואסורות לבעליהן אסורות לאלו ולאו • כקן גלול מקלחת ה6למנס וכ"כ סרמכיס כפ"ו מעפרת כהן גדול שנשא את האמנה ויש לו את כהן גדול : 6כל נסס נתסללה נכילתן פרקיו סקרי' לפי'סמסניות או כהן הריוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר• סורק ננעל ולינס : (ער"ן סקתוספת) מוכחי ישר שנשא ממזרת ויש לו אחישר) • ממזר שנשא

ג סניק מכון גרסתס רקס ר'6לעזר בת ישראל: ויש לו אח טמור • אסורות לאלו ולאלו כן פמוט למר לרני • רכי ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן : שיעור לומ' מגירוניכוס וכו'

ג ,שניות - ולס 6מר לניחומר חכרכונינוס וכו' קרי מפמיס לוולפו 6מר ורוח לכי אליעזר וק"ל כן נ"3 : חייבין עליו סקילס כוכר • כתר קרינ לוקח כמקוס וכרומי כלומר מסחריו נ"י ועיין ברפי • וכנמ'רס"ל רת"ק קרח • חתוכר כל תסכם מסכני Pr6 • את זכרו של מי שיפכו פני מפככולל תוכן נכר נרירה ניל קולחת ומ"ס קריג (סלכס כר"6 וכן פסק סרמכ"ס ולפיל פסקו וכריס כפני עגמו סוס. וכפר נ"ינס קרסנ"ס וויל • ולס ירפתי קילך יתקיימו פני פסקיס סלל bס 6תס מספקי כנקינה• קיון מתת סוקל על כיסתו כוכרי וסמס כוס סוכר רח ר'ח סכר רכרית כפני עכמו קים : חח סחייכין עליו סקילה כזכר. מגזירת הכתוב לוסת וכר וכו' וכי כתיכ 6ת זכר: לחן וקריית רחמכס :כר. • 65 לומר 6Eין חייכין כמי פיס נופתי מסככות

לקינו סנדרוגינוס חלס ממקוס זמרות וסיינו לחמרינן לח לכל 6מר רכי שיעור חנדרוגינוס וכר, הוה עיר : פרק ט יש מותרות וכו' כתכו סתוס'כן דין התנח Sחקר ספירס הנכות המסכפ סיור (פונס חותס כלסון קנר כלי פיקיו

מסורריס נידך וסמוריס כפק וכלכ ופורל רנקסינקן לכולקו מסוס ככס ל6סורות לכעליסן ומותרו'פיכמיקי לע"נ רמכח כטל רמית קל מיינס לס 6סרי לה חיכס חריג לחפורות לכעליסן כעמול והוכח קחי • גליק נופיק לה קוק כר סקמפ זרע כלסה זו • ספיק חמין מקיס לי זרע ומיכמס : ואלו מותרות וכו' קנס ופייר כרמסיק כגמ' : חלל נt כפרק כו' כן נירסת רש"י ז"ל והחלל מותר כס וקיל מפרק כו מ"ת כיון שכל פליס נתחלק נכקונה ופגורס'ס כפר וכן נורס סרמכ"ס כפירוסו וכן הגירסb כירושלמי כסר פנcל כסייס ים לו חק חלל ופשוט מינת והוותיק בטיילינbr לעסיל ס חג לה לגרוס כןלפוס נפ' רילן כתק שכתב הרב לעיל ררִייקינן ולהכי קתני נסח מפני סכחחללה ככילתו וזית נrעל סגit בסירה מיירינן ודייקינן נמי נגינה כנמר' רלח סוקרו וכו' מרקתני חלל פכפל כסרס ככלל המותריס לנעליהן נקבל הלכת

וכמ"ס סר"כ כמסנסו' פרק כתרק וקילופין ני• ועיין מים בסוף מסנס ז'פ"ק דקירוסין : נ כהן נרול סקיוס כסן פנס רכי דין יכוס מן החרוסין : וכן מוכח ממתניתין ירים פיג ובתוכות • ועיין כמשנתו פיך

מ"ס סס : ויש לו חס כהן-נרול כסקיס רסנינן כמסנקט' פ"ק דמגילה : ושאר כל הנפיס כו' לסו רוקס רקח סיכל פנות וכס ט"(עריות פחותכות לכעליסן ומסורופ ליכמיסן וכונ"יכסס ירושלמי :

ג 6נייה

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »