תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה החולץ ליבמתוי ונשא אחיו את אחותה ומת הולצת ולא מתיבמת - וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום : ט שומרת יבם שקירש אחיו את אחותי משום ר' יהודה בן בתירא ס"ק)אטרוי אומרים לו המתן ערשיעשה אחיך הגדול מעשה - חלצה לה אחיו ' או כנסה יכנוס את אשתו - מתה היבמה י יכנוס את אשתו * מת יכם " יוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה :י היבמה לא תחלוץ ולא תתיבם - עד שיש לה שלשה חדשים - וכן כל שאר הנשים לא יתארסו - ולא ינשאו עד שיהיו להן שלשה חדשים אחד בתולות - ואחד בעולת אחר גרושות ואחד אלמנות * אחר נשואות ואחד ארוסות - רבי יהודי אומר - הנשואות יתארסו והארוסות ינשאל חוץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

על נכסי בעלה הראשון : ה מצוה בגדול ליבם
לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל
גדול. ואומרים לו עליך מצוה - או חלוץ או
יבם : ו תלה בקטן עד שיגדיל - או בגדול עד
שיבא ממדינת הים - או חרשי או שוטה - אין
שומעין לו. אא אומרים לו עליך מצוה - או חלוץ
אויבם : ז החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מ
האחין לנחלה - ואם יש שם אבנכסים של אב *
הכונס את יבמתו - זכה בנכסים של אחיו. ר'יהודה
אומר בין כך ובין כך אם יש שם אבנכסים של אב
החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסור'
בקרוביו - הוא אסור באמה - ובאסאמה - ובאס
אביה • ובבתה * ובבת בתהובבת בנה ובאחותי *
בזמן שהיא קיימת - והאחין מותרין - והיא אסורה
באביו ובאבי אביו ובאבי (ג"bל"ג) אמו ובבנו ובבן
בנו - באחיו ובכן אחיו מותרארי בקרובתצרת
חלוצתו : ואסור בצרת קרובת חלוצתו
ח החולץ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

e 2 ל

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

"ב . הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה י בזמן שהולד של קיימא - יוצא וחייבין בקרבן ואם אין הולד של קיימא יקיים - ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבים באשם תלוי : ..ג שומרת יבם שנפלו לה נכסיס מודים בית שמאי ובית הלל שמוכררת ונותנת - וקיים - מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה ' . בית שמאי אומרים יחלוקו - יורשי הבעל עם יורשי האב ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן - כתובה בחזקת יורשי הכעל ' . נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב : ר. כנסה הרי היא כאשתו

[ocr errors]

"ב וחייבין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ט שלשה אחין נשואין ג'נכריות - ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת - הרי או חולצות - ולא מתיבמות - שנא' ומת אחד מהן יבמהיבא עליה • שעליה זיקתיבם אחד ולא שעליהזיקת שני יבמין רשמעון אומר מיבם לאיזו שירצה וחולץ לשנייה שני אחין נשואים לשתי אחיות - ומתאמהן ואח"כ מתה אשתו של שני - הרי זו אסורה עליו עולמית • הואיל ונאסרה עליו שעה אחת : י שנים שקדשו שתי נשים - ובשעת כניסתן לחופה החליפה את של זה לזה ואת שלזה לזה - הריאו חייבים משום אשת אישי היו אחין - משום אשת אחי ואם היו אחיות משוסאשה אל אחותה ואם היו נדות - משום נדה ומפרישין אותן ג' חדשים שמא מעוברות הן - ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה : פרק ר החולץ ליבמתו ונמצאה מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה - והיא מותרת בקרוביו ? ולא פסלה מן הכהונה - אין הולד של קיימא " הוא אסור בקרוכותיה - והיא אסורה בקרוביו - ופסלה מן הכהונה : כי הכונס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בזמן שסולל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »