תמונות בעמוד
PDF

s תוספות יום טובהה - בן שבחור-יד

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב וכן הבא עלאחר מכל העריות שבתורה " או פסולות - כגון אלמנה לכהן גדול - גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל - בת ישראל לממזר ולנתין - פסל - ולא חלק בין ביאהלביאה: ג אלמנה לכהן גדולגרושה וחלוצה לכהן הריוט מן הארוסין לא יאכלו בתרומה - רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירין - נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן הארוסין כשרות : ר כהן גדול לרא ישא אלמנה" בין אלמנה מן הארוסין - בין אלמנה מן הנשואין ולא ישא את הבוגרת - רבי אליעזר ור' שמעון מכשירין בבוגרת - לא ישא את מוכת עץ י אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדוליכנוס ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו הטלך להיות כהןגדול וכנסה"שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט - ונתמנה להיות כהן גדול - אף על פי שעשה בה מאמר - הרי זה לא

יכנוס כהן גדול שמת אחיו - חולץ ולא מיבם :

ה כהן

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »