תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ובן תשע שנים ויום אחד - פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד - ספק שאיגו. ספק הביא שתי שערות - ספק שלא הביא - נפל הבית עליו - ועלבת אחיו - ואין ידוע איזה מרת ראשון יצרתה חולצת - ולא מתיבמת: ה האונס והמפתה והשוטה לא פוסלים - ולא מאכילים * ואם אינם ראויין לבא בישראל. הרי אלו פוסלין - כיצד ישרא שבא על בת כהן - תאכל בתרומה - עיברה לא תאכל בתרומה ינחתך העובר במעיה תאכל כהן שבא עלבת ישראי לא תאכל בתרומה - עיברה לא תאכל - ילדה תאכל - נמצא כחו של בן גדול

משלאב : העבר פוסל משום ביארה ?

ואינו

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ישהה עמה עשר שנים - ולא ילדה אינו רשאי ליבטלנירשה מותרת לינשא לאחר י ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה האיש מצווה על פריה ורביה - אבל לא האשה - ר' יוחנן ין ברוקא אומר. על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים" ויאמר להם פרו ורבו : פרק ז'אלמנה לכהן גדולגרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עברי מלוג : ועברי צאן ברזל - עכדי מלוג לא יאכלו בתרומה : עבדי צאן ברזל יאכלו - ואלו הן עבדי מלוג אם מתומתולה • ואם הותירו הותירו לה אע"פי שהוא חייב במזונותן • הרי. אלו לא יאכלו בתרומהי ואו הן עבדי צאן ברזל אם מתומתו לו ? ואם הותירוהותירולו הואיל והוא חייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה : ב בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עכרים - בין עברימלוג . בין עברי צאן ברזל - הרי אלו יאכלו • בתרומה ובת כהן שניסת לישרk - והכניס לובין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל - הרי או לא יאכלו בתרומה : גבת ישראל שניסת לכהן - ומת - והניחה מעוברת - לא יאכלו עבריה כתרומה - :י חלקו ש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »