תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ה אמרו לו מתה אשתך - ונשא אחותה מאביה " מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחות'מאביה מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות. " מותר בראשונה בשלישית ובחמישית - ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעי ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה - ואם בא על השניה לאחר

מיתת הראשונ'. מותר בשניה - וברביעי'- ופוטרות

צרותיהן - ואסור בשלישית ובחמישית - ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה : ו . בן תשע שנים ויום אחר - הוא פוסל על ידי אחין והאחים פוסלין על ידו יאא שהוא פוסל תחלה - ואחין פוסלין תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום א' שבא עליבמתו * פסל על ידי אחין - באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט - או חלצו - פסלו על ידו : .ז בן תשע שנים ויום אחד שבא עליבמתוי ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסל על ירו * רבי שמעון אומר לא פסל : ח בן תשע שנים ויום

אחד שבא על יבמתו - ואחר כך בא על צרתה פסל

ע"י עצמו ר'שמעון אומר לא פסלי בן ט'שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת - חולצת ולא מתיכמת - נשא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(חמישית) עליו :

- וכרכיעית מפני ספלישית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

והולר ראשון ואחרון ממזרי אמרו לה מת בנך ואה' בדמת בעליך ונתיבמה. ואח"כ אמרו לה הלוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר - אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת תצא והולר ראשון ממזר - והאחרון אינו ממזר אמרו לה מת בעליך ונתקדשה - ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לוי אף על פי שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה - את זו דרש רבי kיעזר בן מתיא - אשה גרושה מאישה - ולא מאיש שאינו אישה : ר מי שהלכה אשתו למדינת הים - ובאו

ואמרו לומתה אשתך ונשא את אחותה ואחר באת אשתו מותרת לחזור לו - הוא מותר בקרובו' שניהי ושניה מותרת בקרוביו. ואם מתה ראשונה מותר בשניה אמרו לו מתה אשתךונשא את אחותה ואח' כך אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד ראשון ממזר - והאחרון אינו ממזר - רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אהרים - פוסל על ידי עצמו - וכל שאין פוסל ע"י אחרים י אינו פוסל על ידי עצמו :

ה אמרו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולא זה וזה זכאין לא במציאתה - ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה - היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשר ובת כהן מן התרומה ואין יורשים של זה ויורשים של זהיורשים את כתובתה ואם מתואחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין - רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון - רבי אליעזר אומר הראשון זכאי ביציאתה ובמעשה ידיה - ובהפרת נדריה - רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פיטרת צרתה - ואין הולד ממנו ממזר - ואם ניסת שלא ברשות - מותרת לחזור לו : ב ניסת על פי בית דין תצא ופטירה מן הקרבן - לאניסת על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן - יפה כח בית דין שפוטרת מן הקרבן הורוה בית דין לינשא והלכה וקלקלה - הייבת בקרבן - שלא התירוה אלא לינשא : ג האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת - ואח"כ אמרו לה חלוף היו הדברים - תצא - והולר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

----------- - - - שפשפזול ים של ", ק ש

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »