תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ורבי אליעזר פוסל - בשמא חליצתה פסולה - ורבי אליעזר מכשיר : ג חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשירה - קראה ודקקה - אבל לא חלצה הייצתה פסולה הלצהוקראה - אבל לא רקקה ד'איעזר אומר חליצתה פסולה - ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה אמר רבי אליעזר ככה יעשה - כל דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה ר' עקיבא משם ראיה - ככה יעשה לאיש - כל דבר שהוא מעשה באיש : ד החרש שנחלץ - והחרשת שחלצה והחולצה לקטן - הליצתה פסולה - קטנה שחלצהי תחלוץ משתגדיל ואם לא הלצה חליצתה פסולה : ה חלצה בשניה או בשלש'ונמצא אחד מהן קרובי או פסול - חליצתה פסולה - ר' שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץבינו לבינה בכית

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ובכורו יהארועה עד שיסתאכי ונותניןעליו חומרי כהנים וחומרי ישרkים: ו מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים - ונשאת וילרה ואין ידוע אם בן תשעה לראשון - אם בן שבעה לאחרון היו לה בנים מן הראשון ? ובנים מן השני - חולצין ולא מיבמין: וכן הוא להם חולץ ולא מיבס - היולו אחים מן הראשון - ואחים מן השני שלא מאותה האם - הוא חולץ ומיבם - והם אחר חולץ • ואחד מיבם: ז היה אחד ישרkואחד כהן - נושא אשה ראוי לכהן - ואינו מיטמא למתים - ואם נטמא אינו סופג את הארבעים - ואינו אוכל בתרומה - ואם

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ר האשה שנתערבולרה בולד כלתה י הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו. בני הכלה - חולצין ולא מיבמין שהוא ספק אשת אחיו. ספק אשת אחי אביו ובני הזקנה או חולצין או מיכמין י שהוא ספק אשת אחיו - ואשת בן אחיו מתו הכשרים בני התערובות לבני הזקנה חולצין ולא : ש שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו (ס"מ לכני) ובני הכלה - אהד חולץ ואחד מיבם : ה כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה - הרי אלו אוכליס בתרומה - וחולקים חלק אח' בנורן יואינן מיטמאין למתים - ואין גושאין נשים - בין כשרות - בין פסולוי הגדילו התערובות - ושחררו זה את זה - נושאין נשים ראויות לכהונה - ואינן מיטמאין למתים ואם נטמאו אינן סופגין את הארבעים י ואינן אוכלים בתרומה - ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש ואינן חולקין על הגורן - ומוכרין את התרומה והדמים שלהן - ואינן הולקים בקרשי המקרש . ואין נותנים להם קדשים . ואין מוציאין שלהם מידסופטורין מן הזרועומן הלחיים ומן הקיבה ובכורו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »