תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

אילו על אשתו ואילו עלאשת אחיו מוצי'את אשתו בנטי ואשת אחיו בחליצה : ח מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת - ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה - וכן שתי חרשות - קטנה וחרשתי אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשתי ביאת הפקחת פוטרת החרשת - ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה קטנה ביאת הגרולה פוטרת את הקטגה - ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה : ט מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת - באיבם על הראשונה - וחזר ובא על השניה "אושבא אחיו על השניה - לא פסל את הראשונה - וכן שתי חרשות. קטנה וחרשת בא יבס עלהקטנ' יוחזרובא על החרשת או שבא אחיו על החרש'לא פסל את הקטנה - באיבם על החרש" וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנ'פסל את החרשת: יפקחת וחרשת באיבס על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת " לא פסל את הפקחת - באיבם על החרשתי וחזר ובא על הפקחת יאו שבא אחיו על הפקחת - פסל את החרשת : יא גדולה וקטנה באיבס על הגדולה - וחזר וכא על הקטנה - או שבא אחיו על הקטנה - לא פסל את הגרולה - בא יבס על הקטנה - וחזר ובא על הגדולה - או שכא אחיו על הגדולה - פסל את הקטנה - רבי אלעזר אומר מלמרין יי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

זה הממאנת באיש נשאת לאחר וגירשה - לאחר ומיאנה בו - לאחרונרשה לאחר (ס"6) וטיאנה בו. כל שיצאת הימנו בגט אסורה לחזורלו - במיאון מותרת לחזור לו : ו המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר • וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם - ור' אליעזר אוסר • קטנה שהשיאה אביה ונתנרש"י כיתומה בחיי האבי החזירה דברי הכל אסורה ליבם : ז שני אחין נשואין לשתי אחיות "יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהן תצא משום אחות אשה - וכן שתי הרשות גדולה וקטנה - מת בעלה של קטנה תצא הקטנה טשום אחות אשה * מת בעלה של גדולה ר'איעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו - רבן גמליk אומראם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתיןעד שתגדיל ותצא הלזו משוס אחות אשה רבי יהושע אומר *

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ב איזו היא קטנה שצריכה למאן " כלשהשיאוה אמה ואחיה לדעתה - השיאוה שלא לרעתה אינה

| צריכה למאן : רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל

תינוקת שאינה יכולה לשמור קרושיה אינה צריכ'
למאן - רבי איעזר אומד אין מעשה קטנה כיום אא
כמפותה - בת ישרא לכהן לא תאכל בתרומה י
בת כהן לישרkתאכלבתרומה : ג ר"א בן יעקב
אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאו היא אשתו וכל
עכבה שאינה מן האיש כאואינו אשתו:ר הממאג'
באיש הוא מות'בקרובותיה - והיא מותרת בקרוביו
ולא פסרה מן הכהונה - נתן לה גט הוא אסור
כקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מןהכהונ'
נתן לה גט והחזיר'מיאנה בו ונשאת לאח'ונתארמל'
או נתגרשה מותרת לחזור לו" מיאנה בו והחזירה *
נתן לה גט ונשאת לאחר - ונתארמלה או נתגרשה
אסורה לחזורלו - זה הכלל גט אחר מיאון אסורה
לחזורלו - מיאון אחרגט מותרת לחזורלו :
- ה הממאנת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י " . . . . . . י. י י .." ".." . * * * * : * ,59 כי

- . - "" :"

* * *

. . . . .י

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

בבית האסורי' ובא מעשה לפני ר'עקיבא והכשיר:
ומצות חליצה בא הוא ויבמתי לב"רי והן משיאין
לועצה ההוגנת לו שנא' וקראו לו זקני עירו ודברו
איי והיא אומרת מאןיבמי להקי'לאחיו שם בישרk
לא אבה יבמי והוא אומ'לא חפצתי לקחתה ובלשון
הקודש היו אומרי' ונגשה יבמתואיו לעיני הזקנים
וחלצה נעלו מעל רגלו וירקרה בפניו רוק הנראה
לדיינים וענתה ואמרה בכה יעשה לאיש אשר לא
יבנה את בית אחיו - עד כאן היו מקרין וכשהקרא
ד' הורקנוס תחת האה בכפר עיטם - וגמר את כל
הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה י ונקרא
שמו בישראל כית חלוץ הנעל - מצוה בדיינין -
ולא מצוה בתלמירים רבי יהודה אומר מצוה על
כל העומדים שם לומר: חלוץ הנעל - חלוץ הנעלי
חלוץ הנער :
פרק יג בית שמאי אומרים אין ממאנים אלא
ארוסות - וב"ה אומרים ארוסות
ונשואות. * כ"ש אומרים בכעל ולא כיבם - וב"ה
אומרים בבעל וביבם - ב"ש אומרים בפניו - וב"ה
אומרים בפניו ושלא בפניו - ב"ש אומרים בבית דין -
וב"ה אומרים בבית דין ושלא כבית דין אמרו להן
בית הלללב"ש ממאנת והיא קטנה אפילו ד' וה'
פעמים - אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר •
לא ממאנת וממתנת עד שתגרילותמאן ותנשא :
ש ב איזו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »