תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו קידש" כל אחת אומרת אותי קידש - נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק - דברי ד"ט " ד"ע אומ'אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה ער שיתן גט וכתובה - לכל אחת ואחת - גזל א'מחמשה ואין יודע מאיזה גזל " כל א' אומר אותי גזל • מניח גזילה ביניהן ומסתלקי דברי ר"ט - ר"ע אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה - עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד: ה האשה שהלכה היא ובעלה למדינ' הים ובנה עמהם - ובאה ואמרה מת (ס"מ) בעלי ואח"כ מת בני • נאמנת " מת בני ואח"כ מת כעלי : אינה נאמנתי וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתיבמת: ט ניתן ליבן במדינת הים ואמרה מת בני ואח"כ מת בעלי נאמנת - מת בעלי ואח"כ מת בני אינה נאמנות - וחוששים לדבריה - והולצת ולא מתיבמת: י ניתן לייבם במדינת הים אמרה מת בעלי ואה"כ מת יבמי " יבמי ואח"כבעלי נאמנת - הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים" אמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי יכמי ואח"כ בעלי - אינה נאמנתי שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי• שתנשא - ולא מתה אחותי שתכנס לביתו ואין האיש נאמן לומ'מת אחי שייבם אשתו • ולא מתה אשתי * שישא אחותה : פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

אע"פ שנשאת תצאי שנים אומרים מתי ועד אומר
לא מת" אע"פ שלא נשאת תנשא : ה אחרת
אומרת מת * ואחת אומרת לא מת - זו שאומרת
מת תנשאותטול כתובתה י וזו שאומרת לא מת לא
תנשא ולא תטול כתובתה * אחת אומרת מת ואחת
אומרת נהרג - ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו
הרי או לא ינשאו • ר' יהורהור"ש אומרים - הואיל
וזו וזו מודות שאין קיים ינשא - עד אומר מת ועד
אומר לא מת" אשה אומרת מתי ואשה אומרת לא
מת - הרי זו לא תנשא : ו האשה שהלכה היא
ובעלה למדינת הים - ובאה ואמרה מת בעלי תנשא
ותיטול כתובתה - וצרתה אסורה היתה בת ישרk
לכהן תאכל בתרומה - דברי ר"ט - ר"ע אומר אין
זו דרך מוציאתה מידי עבירה - עד שתהא אסורה
לינשא - ואסורה מלאכול בתרומה : ז אמרה מת
בעלי . ואח"כמת חמי תנשא - ותטול כתובתה -
וחמותה אסורה - היתה בת ישראל לכהן תאכל
בתרומה - דברי רבי טרפון - ר' עקיבא אומר אין
זו דרך מוציאתה מידי עבירה • עד שתהא אסורה
לינשא * ואסורה לאכול בתרומה •
קידש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- תוספות יום טוב יבמות פרק טן ד"ע מבדשנורה

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב בית הלל אומרים לא שמענו אלא בבואה מן הקציר ובאותה מדינה וכמעשה שהיה אמרו להן ב"ש אחת הבאה מן הקציר - ואחת הבאה מן הזתי ואחת הבאה מן הבציר - ואחת הבאה ממדינה למדינה - לא דברו חכמים בקציר kא בהווה - הזרו ב"ה להורות כבית שמאי : ג בית שמאי אומרים תנשא ותטול כתובתה * בית הלל אומרים תנשא ולא תטול כתובתה - אמרו להן ב"ש התרתם ערוה חמורה - לא תתירו (ס"מ ולb נתיי) את ממון הקל אמרו להן בית הלל מצינו י שאין האחים נכנסים לנהלה על פיה - אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובתה נלמוד שהוא כותב לה שאס תנשאי לאחר תטלי מה שכתובליכי - והזרובית הלל להורות כרברי ב"ש : ר הכל נאמנים להעידה חוץ מחמותה - ובת חמותה - וצרתה * ויבמתהוברת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח. עד אומר מת ונשאת • ובא אחר ואמר לאמת * הרי זו לא תצא : עד אומר מתי ושנים אמרו לאמת "

אף

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו: ר שני אחים - אחד חרש ואחד פקחי נשואים לשתי אחיות פקחות . מתחרש בעל הפקהת - מה יעשה פק זבעלהפקח' הצא משום אהות אשה י מת פקח בינל הפקחת מה יעשה חרש כעל פקחת - מוציא אשתו בגט * ואשת אחיו אסורה לעולס - שני אחים פקחים נשואים לשתי אחיות אחת הרשת ואחת פקחת מת פקח בעל הרשת מה יעשה פקח בעל פקהת תצא משום אהות אשת מת פקח בעי פקחתי מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגטי ואת אשת

אחיו בחליצה שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואילשתי אחיות אחת הרשת ואחת פקחתי מת הרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעלפקחת תצא משוס אהות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל הרשת מוציא אשתו בגט - ואשת אחיו אסורה לעולם - שני אחים אחד חרש ואחר פקח נשואי לשתי נכריות פקחות - מתחרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקח'או חולץאומיבס מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחתי כונס ואינו מוציא לעולם - שני אחים פקחים - נשואים לשתי נכריות - אחת פקחת ואחת חרשתי מת פקח בעל חרשתי מה יעשה פקח בעל פקחת כונס - ואם רצה להוציא יוציא י מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח כעל חרשת - או הולץ או מיבם - שני אחים אחד חרש ואחד פקה - נשואים לשתי נכריות אחת חרשת ואחת פקחת מתחרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס - ואס רצה להוציא יוציאי מת פקח בעל פקחתי מה יעשה חרש בעל

הרשת - כונס ואינו מוציא לעולם :

נטו האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה

ושלום בעולם יובאתה ואמרה מת בעלי תנשא

[ocr errors]
[ocr errors]

מת בעלי תתיבם שלום בינו לבינה ומלחמ'בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת ר' יהודה אומר לעולם אינה נאמנתאא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין אמרו לו אחת זו ואח'זותנשא :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

יג הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה י כופין אותו שיחלוץ לה - לאחר מיתת בעלה - מבקשין הימנו שיחלוין לה. ואם נתכוונת לכך אפילו בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה :

פרק יר חרש שנשא פקחת יופקח שנשא חרשת - אם רצה יוציא

ואם רצה יקטס כשם שהוא כונס ברמיזה. כך הוא מוציא ברמיזה - פקח שנשא פקהת ונתחרשה אם

ע"כ : "ועכשיו דקיקתיס"66רצה יוציא ואם רצה יקיים נשתטית לא יוציא

נתחרש הוא או נשתטה אינה מוציא עולטית אמר ר' יוחנן בן נורי מפני מה האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא . אמרו לו אינו דומה האיש המגרש - לאשה מתגרשת שאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה - והאיש אינו מוציא אלא לרצונו:ב העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיאה אכיה שהיא יוצאה בגט - אמרו לו אף זו כיוצא בה : ג שני אחים חרשים נשואים לשתי אחיות חרשות או לשתי אחיות פקחות. או לשתי אחיות אחת חרשתי ואחת פקחת - או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים פקחים או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחר חרש ואחר פקח - הרי או פטורות מן החליצה ומן היבום" ואס היו נכריות - יכגסו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »