תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

בצלמין באהדשאמר אני איש פלוני יבן איש פלוני נשכני נת'והרי אני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו: ז אמר ר"עכשיררתי לנהרדעא לעבר השנה, ס"מ מגbני מצאתי נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראעל פי עד א'. אלא רבי יהודה בן בבא ונומיתי לו כן הדברים - אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמדינה משובשת בנייכות - מקוכלני מרגמליא הזקן שמשיאין את האשה על פי עד א' וכשבאתי

והרצתי הרברי"לפני רבן גמליאל שמח לדברי ואמי

מצאנו חבר לו לרבי יהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתלארזא והשיו ר"ג (ס"מ)הזקן נשותיהם ע"פ עד א' (ס"מ) והוחזקו להיות משיאין על פי עד א' והוחזקו להיות משיאין עד מפי עדי מפי עבד מפי אשה מפי שפחה - ר"א ור יהושע אומרים אין משיאין את האש"ע"פער א' ר"ע אומר לא ע"פ אשה (ס"מ ל"ג) ולא ע"פעבד" ולא על פי שפחה - ולא על פי קרובים - אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה א' מהם בדרך והביאוהו בפונדוק ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חבירנו - אמרה להם מתוקברתיו והשיאו את אשתו אמרו לו ולא תה"כהנת כפונדקי' אמר להן לכשתהא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

מן הארכובה ולמעלה תנשא מן חארכובה ולמטה לא תנשא : ה אפי'שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספודולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל עד שיהא (ס"6 מע"פ שסומ) מתכוין ובעכו"ם אם היה מתכוין אין עדותו ערות : ו מעידין לאור הגר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול מעשה באחד שעמר על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני - מטקום פלוני מת - הלכו ולא מצאו שם אדם - והשיאו את אשתו - ושוב מעשה בצלמין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולהסתגות כו כגון מקוס .

לכל אדם : ג . אין מעידין אלא על פרצוף פנים
עם החוטם - אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו -
אין מעידין אלא עד שתצא נפשו - ואפילו ראוהו
מגוייד וצלובי והחיה אוכלת בו - אין מעידין אלא
ער גיימים ר'יהודה בן בבא אומר לא כל האדם -
ולא כל המקום - ולא כל השעות שוין : ר נפל
למים בין שיש להן סוף. בין שאין להן סוף אשתו
אסורה - אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור
הגדול - ועלה לאחר שלשה ימים - אמר רבי יוסי
מעשה בסומאשירד לטבול במערה : וירד מושכו
אחריו ושהו כדי שתצא נפשם" והשיאו נשותיהם *
ושוב מעשה בעסיא באחר ששלשלוהולים - ולא
עלה בידם אלא רגלו - אמרו חכמים :
מן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כספריס כי סמעתיק לbרטס סשני קויס פעל יכוסקו סbחד שעל פיכת חורפ ולכן נריך כל מעתיק לסוסר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

פרק טן האשה שהלך בעלה וצרתה
- למדינת היס ובאו ואמרו
לה מת בעליך לא תנשא - ולא תתיבס - ערשתדע
שמא מעוברת היא צרתה - היתה לה חמות אינה
חוששת - יצתה מלאה חוששת - רבי יהושע אומר
אינה חוששת: ב שתי יבמות זו אומרתמת בעלי -
וזו אומרתמת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו •
וזו אסורה מפני בעלה של זו - לזו עדים ולזו אין
עדים את שיש לה ערים אסורה - ואת שאין לה
עדים מותרת - לזו בנים. ולנו אין בנים את שיש

לה בנים מותרת - ואת שאין לה בנים אסורה *

נתיבמו ומתו היבמין - אסורות להנשא : רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »