תמונות בעמוד
PDF

.

[ocr errors]

.

ינט לורנט רקמה לרוחק זיקת לגמרי וקל כעי סלינה יש גט 6חר נט וכו' פירס קוניקת6 Sחרות לגמרי וכו' קירכן וכקי מיכל פעל זיקה והנינט סני לסניס למיקוי

ולפני גט סניכו כרחיכם כגמ' וחט"נ רפרסורייל 65 גרמפוחמור כקרוכועיס וכן סלכס: ב כינר לו לפלוגה' הוי נט כיכמס כלל למר רכנן גיין דו"ח מתני לי חמרת קליק מילפ'כחנפנפטר יכס לחל וחינמס לחת קחי וקכי ביכמס לח מסני חמרי גט לקוניל'קלינק לסוניקס ומרנט לח קלמר בינו דין שס לקר

מסני חלינס נמי לה תקני וממס 6חת : נרימה סימנו שנט אחר גט• ויש מאמר אחר מאמר - אבל לא bתי למיכפל החרחנינג'ופי' סלינס ולס רנס לבנים לו אהו בעילה • ולא אתר חליצה כלום : ג מצד התוס'דלט"נ דכלPc תים לה יכנוס דכיון דכתחי' כמסין עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו קייסי' לסמל יומרו מרחליג' קיימס עליס כל6 יכנס: חליצה עשה מאמר וחליצהצריבההימנוגטעשה ל6 מסני כי לפי תס פיין מרימו מגו נס וחלילה מאמר ובעל *הרי זובמצמתה : ג נתן גט ועשה כלPr ליס הלינק וקרילוקי פקעתר לזיקה, ונס כעי מאמר • צריכה גט וחליצה • נתן גט ובעלצריכה וכח נמי ליכח למיחם ניכמס לחפוקיקלופיןדיליט רחליג' נט וחליצה • נתן גט וחרץ אין אחר חליצה מיחמר מחליג' לחו'מסכי לא מפקפח קרוסין: : נתן כרום • חלץ רעשה סאמר - נתן גט ובער נט לקורס גמי מקני ותכעי נט ועסס כס מלמר נריכס או בעל ועשה מאטר • נתן גט וחרץ

נט וחלינק לעולס: וכקל גם החלינק הם רקי קנס

אין

ליכס לקטעי דילינק כקריל פייר קנת ומסמר קני סיורס

כתיב לכל קייסינן סיממרן לנט סילכך נריכס גט למחפרו מלינק לזיקתו: גפן נטוכעל הלינק הנריכס סכקול מכרסנט סנכל סנסיס • וילמר לסור לקיימה סמספסנתן נט קיימה עליק כלח יכנס ובריכה מרנטלחוד6 מ מקני כו'ומ"ס סר"כ וכן הנכס לה קחי Spot נט לכיסתו ומכינה לזיקתו :

מין

סנס כו'ויס מfמר כו'ולה קחי טל 6S 6חר ניילס וכו'כמים

כמפנה ג' : ויש מחמר מחר מחמר ומיט חמור רכנן מספר כיכמת מהני • מסוס דמתני כעלמס • דחיסמרת 65 מסכי חמרי מחמר לקנות • וכיסס נקנות ומדממר 6 מסני כילה כמי 5 מקני • וסתס כמיכעל 6חר כילס וקוס ניק כונה סגיכקיס • דחיסורס רסורייק6 כפר'דלטיל מסנס י"6 הילכן ותרו רמקני סלס לכפול חסריק יכמס לחרק • ומהספק ליכח למיחס למידי לסמס יכעול הקינטילת • כיון לסחר מספר נמי לסור למכעל : ג כיצד עסק מסמר כו'כתנני לפונס מפרס התכח דיני מסמר נט תחנת מסוס וקו ירכנן וחניכי ליס סדר מפרט חלינס וכילק רקורייקס ופתח כחלינס דסתרת יכמה לפוק עליפס ליס כרחית' כנמ'ע"כיוקולי ונט חינת מקירות נמרי פוק הכי לס 6קרימית למחמר כמוסמקליס חנינה לכיחה • on מיקו קסיס סידר' רמתני דלעיל יתקיי' נט למסמר ולק"כ הקריס כפילת לחלינס וכמסכת נ' לסקדיס נתן גט וכעל " כי היכי דלסיס לין סחר חלינס כלוס וכמסנס ר'כריס# להקדיס פסק מחמר וכעלי' מסוס דרמיס לחייך לכעינמי חלינק לכל פסיפס דסקליס נט וכטל קורס נט ופסק מחמר לה ידעתי למס : הרי זוכמכותה • וקני קקינו רכנן סלח יכח עליק על סקרסה קרוסין נמורין כפני עריס וכסוק פרוטק

ולס כעל ולה קידס קנס ולוקה מכת מרדות על סנקן קלוק ר6ס נענתו כרקית'כנתי : נ נתן נט ועסת מסמר בריכת נט וחנינה כו'כתן קונדנט דחי קכתפייר קנת וכו'ומה"ט 6פי' רכן נמלים מולק ריס מסמר

מחר נט ויס נט6חר מסמר וכן כימקיס חחר מחמר וכן חחר גט כרחיקי כגמ' : נט ובעל כריכת נט כפר קרע סמסטה פנקן נט קיימ'עליס כלח יכנה ומ"מ 65 הוד נט כחלינה קעקועי כולס זיקה

קינכן להעמדת עלית כללו גמור ולפי' נריע למתניתין כופיס מולס דקדוסין קפים כה :. חלץ ועשס ממר כקכו התוס' לס הוס כריך למיתני וכיון דתני נח נט וחלן דיין חסר חנינה כלוס מע"ג דילינק פסולת היחכיס לחקר חלינס כסירת מין מסריק כנוס את כל העניינות סונת פ"ט

וכי כרת לחי מסוס ק6 לס חריס לחיל' לפימר חכטרין דלק מימי לוקח נט והלינה חין לסריק כלוס מסוס דכי 6מררחמנ6 חנינה כיכמי מכר נט הול רקחמר להם

מסוס סכי 6מרו כנטלמהני כיכמה כמו סכתכתי כריס פרקין כסס התוס' : חלץ ופסק מסמר

נתן נט ונפל קו חי קתני ושסס מספר לו נתן נט מוכפל ונט דלמחר חלינס 9 הוק כריך למתני לbסמועינן דלקו כלוס דלמתי להנילוסרו כקרונומיק קל ממסר וקל מחמק מלינק & ליידי דכעי למתני גט לחומר נעילה כדקתני מוכפל מסס מחמר וניתן לשמועינן דחין לחקרכיסס כלוס זיקא כמה וכרמי נס סני ניק בלח סלינה תנה

כמי נט ווחר חליכס וקני מפרס כנמ' פ : א כפל ועסס ממר לו נתן נסחו חלזן ומסמר לסחר כיס• לה קוק לרין למפני דלמחי כהני ולפי'6מר 6חר מספר כיכמ'סחת

מד מהניא זיילרי קלוס כפר קנטרין לסמועי'כר'ע רמי קדושין תופסין כו' וסכי מפרס כנת דו"י:

: נתן

.

[ocr errors]
[ocr errors]

אין חקר חלינס כלוס •ריסל 6סלן ועסק מהמר כו'ויסכס לין לסחר חלינס כלוס • קלו מפני רעשיה דחמר חין קלופן

הסיפס דקתני לו כעל ועסק ממכר כו'הוק פיין למתני תופסין כחייכי לחוין וחינס קלכיס סלכס כחכמי'bEומרי'ים סין חסר ביחס כלוס גליכס קנילס קול למפני חלס וסתרת 6חר סלינק כלוס ולס קופה סחר חלילה בריכת תימנו גט : יכמת לשוק עדיפר ניס למתני נמי • ויסקריכ רמתניתין חסריכמס לחת לינס 6חר וסקר 6תייכמות לינס 6חר סוין הן י"ט קיס וכו' - וכן כה רחין

סיס לסרגט ירחון לו לחר 6חר ניסה כלוס כרכנן כי אין אחר חליצהגליס: אחת יבמה אחת ליכס אח', מלמר ר6סון כלוס וכין לחרי מסכחת לס ריס 6חריס כסתי ואחת שתי יבמות ליבם א' : ו כיצד עשה מאסר כיסס סניחלק כלוס ולין יבמות ינס 6חר ל"ג סכי כזו). ומאמר כזו צריכות שניגיטין וחליצה : מאמר 6חר חליג'כלוס : ד כריכות יכתיס :fס כעל ק6' וקיום כזו • וגט בזו: צריכה גט וחליצה מאסר בזוי ובעל פניניטין לפתי יכמות כרכנן סול לו לסין הפנייק פפיס את זו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזוי וחלץ ריפ מחמר סקר מחמר : כרמסקי הרי"ף וסרח"ס הנח לזו: הראשונה צריכה גט גט לזו ונט לזו • צריכות וחלינס ג6חת מסן ופוטרזי קות נרת 6חר נעילה 556) הימנוחליצה -גטלזי ובעל את זו צריכה גט וחליצה נרתק : מסמר לוי וגט לון פות: נית חקר הו6 כונס גט לזו ומאמר בזו צריכה גט והליצה גט לזו וחלץ פסל גט סל 6חרונס 6ת' ולין כונת ספינתיס (לחן לזו • אין אחר חליצה כלום : ה חלץ והלץ.* או קרלפוג'רקס לית כלה יכנה הכל מכלל עסק : עסר : חלץ יעשה מאמר' נתן גט ובעל אובעל ובעל או וכריכה גט למחתרו וחניכה

לגירסת התוס' פ"ק דף י"6 בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר הריצה לזיקתו : מסמר לזו נכעל לו כלור • וכריס פירקין כתכו כלום בין יבס אחר לשתייבמות בין שני יבמין כריכות סני ניטין * נט התוס'דרינ רחמר חין מסמר ליבמה אחת :

יחלץ במאמרו של נט לכימתו ל חסר מסמר סקי6 6פי'כרכנן

קליני לחקת נקן ופוטרת דריס - ולוקח כקרוסין סbחר כילה - רכילה פקעה לזיקה ברקת : גט לו וכעל זו כריכות נט וחלינה ולסור לקיימס לגמרי וכיון סכנה וכו'וס קוס bk עט • סכל כמסמר ספרין וקס סליק כלה יכנס מפוס נטרפון וכנט לתולית ליה נפקל זקוקה לו ולין כונתפוס E מלרכנן ולח פקנו סיכה מסמר 6ח' כעלס כילק רכילה פסולה היל : לין לסחר חלינס כלוס ולי מסמר ולהכי ל6 קלמר עלס כגמי זו דכרי ייט ע"כ - ומיסו סיר מקום לס ללכרתה לה תפסו כק קלוטין כר"ע רלתר מות מין רחייס להס על חמרו כנמ' על מין 6חר סלינס כלוס זין קרוסין תופסין כחייכי לקוין וחינת הלכה: ה הלן וחלן סכרכרי ר"ג - 6ל6 רנטר לה מר חלן ועסת תלמר וכו'מסוס מותר כקרוכות סניס סחין לסר סלינס 6סונס סוס זיקת יכמין רכה מתני נהריח רלין ממר 6מר חנינה כלל • ומ"ס סר"ן וסלינה בקרייקח לו כלוס היס 6פי' לכהונת לינק פסולת :

פֿין פֿחר כילה נתחילס וכו' מפורכסוף פירקין : וכן חלן לזו ומסמר לו וכן נתן נט לזו חקר קסלינה SE זו סי ו כיצר כפתי יבמות לינס 6': רס": עשה מחתרנון 6ס כעל לו ספר התני' לו לין מעסס סחסרון כלו' 16 6ס

ומסמר כזו כריכות פני גיטין יכומי לס • דקיכי כעל תחלה וחזר וכעל לסניס לו כפל תחל'ועפה מהמר כפנית פיענו • לי ליכומי לתרוייסו ס"ל פני כתיס ולי נסלס סוליל (קו) נתן גט לפניה לו חלן לסניק חין חקר נילס כלוס ומעטה וקנרמס (כי) חנירס ס"ל כונס סני כתיס • ג'י. ומכיון חחרון לל ססיכ ומותר כקרוכת קסניק: 6ין 6חר חלינס כלוס ריקי ניטל סל6 קס עליס כלס יכנס 6ף סניק ולפי'כי יקים

לריסה קלי לסיפה כריך למימר 6ין 6חר כיחס כלוס : ניטס ופי' רלמסמר ולס לוקיתו ריס מפרסיס הפריס לפיי

( קלן לרירית ה"ת ריטנר חבל לכתקלס לס כמיסתוס'פ"גון ל'::

נו וכעל לקוי בריכות פניניטין וחלינס לנגט לחורס 65 נפקח כפלת כיחס רכילה פסולס קיס כמיס קריג לקהן והיינו טעמ רפסולה 65 קסני נס כנט : לנזירס כילס למר קלמר רמי מסניכנט יחמרו רכילס 6חר מסמרקנים

מעליות וכ"ס ביחק לחר ניזוק וקנין מעליה וכפול הסנייק חקר סכעל סרלסונק : גמ' :6 צריכות הימנו חלינס לסון רס"י כריכות הימנו חנינה 6חת ע"ס • כנו' ופוטרק נרמס כמ"ס קריג בלינך • הלפיות

חמרינן כגמ' מסי כריכות • רעלמס : גט לו וכעל לתזוכריכה גט (חלינס רכיסס פסולס קיס כדפירט פֿרי5 וטעמ6 ללסנילס כנט גזירת נילס חסר גט רחי סני כנט יסמרו כמו סקונס נילס 6חר קנט רכילה מטליופי הוה לי, חקר הלינה (חתי למכעל לכתחלס חסר חלינס נת': אין לסחרחלינס כלוס כתכ קרינ וחי קרר מקלס וכו'לליכל למגזר כחלילי פסולת כמרככילס פסולס ללגזור חלינס חסר גט ס6ס נחסכק לחלינס מפולס פילון סחר חלינק גס כן

63 חיכפת לן ז פתחנון כל ימיס • ומי כחלינס 6חר תחמר פלס נחפכה לחלינס מעולה לקי לחלון חקר כיחה ולס יקיר ניט ליכח למייc& רחלינס מחר מסמר מילה נעים גיטם • נת': ה אין 6חר חלינס כלוס כפנסרים לרפל קמי כו' וכמ"פילפיל כמסנ'נ': "ו בין פגי יכמין ליכמה חקק וחל"כסני יכמין לסקי יכמו הליכה למ"ו כנמר' פ"ק לף י'ייס דבר על הסחין ככו לכדקיימס קיימס :

, תלן

.

, הלן ופסי מחפר נתן גט וכטל • חיכס 6חר ויכמה חחח קחי וחלן ועסת תמר כו' פירס סר"נ 6יכס 6חר ונמס לחת ולפין רתנים לעיל סרר תגל הכל מסוס סיפת דכעי לפלוני מקרר כו' וכן פירש"י ומפוס דרחי ליפנס מתניו בין ני6ק לסלינה דחליג'כין כתחלק בין כחמכין כין נסין לין כמתני'נ' ניכס סחר ויכמס 6חת קח מפרשי הכי חכל לקוסטל התריס כלוס וסכיחס לוקח כזמן סקיס כתחלס • ולסמועינן למלתס ק גוסלריסכלסו דכולהו סויס כין ינס סחר ויכמס גמי פלונתו לרני נחמיס

חחת בין יכס 6ס'ופתי יכתות ורכנן : כין כתחנת כין ו חלץ יעשה מאמר נתן נט ובעל או בעל ועשה

יעשהמאמר נתן נט ובעל או בעל ועשה וכו' וסיינו טעמ6 דקור כסתכס כגון גטלזו וחלן לוו מאמר ונתן גט וחלץ* אין אחד חליצה כלום ' בין סcכרת נקו רס"י והר"ן

חזר ועסק כת מסמר לו בתחלהבין באמצע בין כסוף והבעיל' בזמן שהיא נBתי יכמות כגון נט לזו נכעלס קנט 65 מהני מסמר בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה והלז לזו וכו' ולס כלו לומר ורק כעינן נט למחמרן:נקו' כלום ו'נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין חלק רלין זס סלס : אחר החתר ונט חלז - חין בתחלהבין באמצע בין בסוף • אין אחריה כלום : בין גלמנט לח מוני מחמ' אחרי כלוס וקליגה נתורף פרק ו'הבא על יבמתו בין בשונג בין ספֿחרין ולעיל כמסג' "

במזיך • בין באונס בין ברצון כ'כעסת מסמר וסלינס לס לה כעיח גט מפוס רחלינס אפילו הוא שוגג והיא מזירה. הוא מזין והיא תנן חין לחריו כלוס כמ"ס ניופין נמוריס נינהו ו6פי שונגתי הוא אנוס והיא לא אנוסה • היא אנוסה סססתוס'כיון סכריכ'מטפס וקולי תלינק פסול': קכיחה והוא לא אנוס • אחר המערה • ואחד הגומר דגט סקרין על המסמר נחמנע כנון נט לזו וכעל לא

קנה • ולא חלק בין ביאה לביאה : סקלמן : והכעילה וכן אור ועסת מסמר כסליסית

ג וכן

כלמלט פי' קרים כגון נט חסור כקרוכותיס : כסוף

לוכו' וטסת מסמר כסליסי גט לונ ומחמר לזו וחזר וכח (עליה) על (הסחת) חקרניחת חסור בקרוכוקיס וכן לפון רס"י ור"מ למימר ועפה תמר עניקת יומין וכי מפיק נתנעי חנינס ול6 סגי לה כגט : 6ין ננעלת סנט לקח תנן לעיל גט ומסמר כססק סנריכה גט סחריק כנוס ונפקח בנט כל6 מלינק חי קור וקרם למילך ומלינס לס מסוס ליסור קרוכות נקטו כסליסית רbוכעלת גט סחר נית סין כמעסיו כלוס 8

בלחוסכי מסוס ניטל כחסרוקקרונות : רבי נחמיה חומר פרק ו הכא על ינמקו • פנג כסכור חפת חסרת הים : חקת כעיליס כו' רקחמרת לגזור ביחק חסר גט מסוס ניחה

מזין cp5 גות ולס למכות יכוס • 6פי' קוס 6חר חלינק כיון דחינת החוריית מידע ידעי : ודקלמרת פונג והיס מוילי 69 מנטיס היכל רייס מכוונ6 מכות 6לגזור כילס 6חר מסמר מסוס כילה חסר כיחה • כיון דכיסה הפי'סיכת דתרווייהו 63 מכווני למכו'כנון פסול מכון ל6סת

דלוריתם היה מידע ידעי · גמ': 6חרת וקיל נתכוונה לסס זכות קני דלמר קרל יכמס יכל פרק ו בין כסונג • פירס קר"נכסכור 6סס 6חרת היה עניק מימ : קמערת סלח נמר ניחתו 62 תכניס עטרי כלכר

6פי' 6ינס 6סקו • סכמכח פנתכוין גס כן ופגיעת פטרת כל הכנסי קרוק נסיקת ; קנס וכק כגחלת לזכות 6 מיקו חיכו מויך כיכמן • פונג כל מקרי • קרע ויונחק כנט לס כח (קוניחה : 65 חלק כין כיחה לכילת דסק"ק bk כלומר כסכור 6סתו קיס סלח נתכוין לזכות כלל כין כיסס כדרכס נכילס פל6 כדרכה כמין מסככי 6סה נקיס סיננת קיכר מסכחת לס סלס תתס לסס זכות חולפסי תגיד הכתוך סbתי מסככוק יס כחסה ;

מכות kה ולחי כל ססוגג ומחסן סו 6סס 6חרת לו ספוננת נ וכן

וסוכרת סוס חיס 6חר 6ע"פ סכתכס סלח כיוונו למנות מקרי

ספיר סונג ולסון רס"י כסכור ססיס 6סקו 16 6סס 6חרת : בין כלונס • מפרסיכן כגמ'כנון פנקכון 65סתו ונתקסס ותקפתו יכמתו חיג עכויס וסרכיקומו כיכמתו כעל כרחו : בין כרכון היינו למנות יכוס וחוג ופסיט6 הוח. קתני ניק וסכי 6ורחים בכל רוכתר • תוספת : והיא 65 6נוסה י לכל מזירת חיסוננת • תוס' : המערה פי' קרין 6ל6 גמר כילתו פתוח הכנסת החכר כולו כמ"ס

הרמכ"ס • א הכניס העטרת • ומהו עטרק פי'סר"נ כתפני נ' פר'ס': קנה ללקמן ילפי'להערחת כעריות

ופי' כחייני לחוין וכמס ניכס fתיח ניחה כיחס וכתיכ יכמה יכו עליס וכתיכ למיכל ממזר גמ' רף ניה : ולא חלק כין כילה נכיחה פירס גרין כין כיסס כדרכס כו' דכתיב מסכני 6סס וכ"כ סרמכ"ס וכרייקל סיס כפרק ו'

סנהדרין דף ניר ונזכר הוח וכתיכ ולמר רני יסמטסל קרי זס כח למר ונמכר למר פירס"י הרי זה כל גלמר על זכר החייל חפילו פלס כדרכס ונמכ למר • למשכב זכור 65 6ינטריך קרח דפסיט6 לן דכל מסככ זכר מלח כדרכה הוס 6ל6 החי כלי לחcמועינן לקח והכל על 6פר כין כדרכס כין סלח כורכת חייכ ע"כי ומ"ת קמיקני לעניןיכמה ורסו ככריית6 כנת' יכתס יכס עליס כדרכה ולקחה Scח כורכר • סמלי סכקות ללרסס זו : ולרסס למסככי 6סס ס"ל לפרסס כמסנס נ' לפני כל קעריוק חין לומר תפוס לסכיר לקו למכיון לחמר רכי יסמעסל קרי זה כח לגמר כו' תו' 65

מינטריך

.

[ocr errors]

רכטריך נתן לרשל רולקחה לקח לרני יסמפול הרפס כוללת ג וכן הכל על יותר מכל ספריות כחקת מכל קכילות קולו • קיס • קל לית6 רמ"כ ולקחס למס לי אל ורמי רמררכייפמעט לו על קפסולות כגון הלמנס לכהן גדול וכו' פסלה לכהונס לס סמפינן שס לענין חיוכח לומיק רוכר לכל למכוק וכיק כי

מסוס זונה ולף על פי pcbc יסרלל סכחנסה מותרת לכעלת הכל לס סמעינן וקל fיכל למימר לכסחמיר ולחיוב עכיל פפולק קיס לכקונה וגרושה נמי לי כס כהן היה נפסלה כקן רסמכס סלס כררכק כמו

כירק מתרומת וכי נסח : בורקס מסיכ לענין מכוק ג וכן הבא על אחר מכלהעריות שבתורה * או ממורק וכפינק ליסרסל לק וזכיית-כלכךולמי דלינטרי' פסולות כגון אלמנה לכהן גדול • גרושה וחלוצה ספסולס לכהונה קחי דקס לקחת ולפי' : עיון על לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל • בת ישראל פסולס יקיימ' 656 לענין סר"ן וסרמנ"ס נוס ול"ת לממור ולנתין - פסל ולא חלקכין ביאהלביאה: הערלס נקט לי' למלקי פנק קיין פי' הר"ן יכל פניה ג אלמנה לכהן גרול גרושה וחלוצה לכהן הריוט הערלה כנגור ביחק : ג מכל מקוס קל מפיקתיק קן מן הארוסין לא יאכלו בתרומה' רבי אליעזר ורבי מן קפריסין לה יחכע ברייקל לכדרכס הר פרכינן שמעון מכשירין" נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין כתרומס מפני סנתקופק לק כסוניי ומסקינן ולכררכי פסולות מן הארוסין כשרות : ו כהן גרולרא קרומי עכרס נפסלק מתרומי מלקקיס ל6חיו פס נפקח •

ישא אלמנה בין אלמנה מן הארוסין בין אלמנה לכית חכיס 6ס נת כקן קיח: כמקו' סמקיס 6ס יוכי סתר מן הנשואין ולא ישא את הבוגרת רבי אליעזר ור' י'אעור ור' שמעון מכפירין קרח כין כסונג כין כמזי'כו': שמעון מכשירין בבוגרת • לא ישא את מוכת עץ

מר סbכעל ומעה חלק נ וכן הגה וכו' קעריות: אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס 6כחמר ולח יחלל שני חלולין

וחמר קרל כי כל ומעשה ביהושע בן גמלא שקירש את מרתא בת חקר לס ולקר גורעת ונית 6סר יעסס מכל התומכות ביתוס ומינהו המלך להיות כה גדול וכנסה שומרת קילכתל מוקיקו סלס 6ף מן החלה , זנגרמה הנפסות יבס שנפלה לפני כהן הדיוט * ונתמנה להיות כהן הקרוסין כח יוכלו כתרומק: קפסות קוקסו כל הפריות גדול - אף על פי שעשה כה מאמר • הרי זה לא נתמרמלו לו נפנרפו מ כולן לנדי מס נלק כספר6ס יכנוס כהן גדול שמת אחיו • חולץ ולא מיבם :

הכהנים הללו מן קנסולין דכתיב נס חת מקורה הערק

ה כהן

כפולות רפויוק סכנה 6ף כל נקטרחה יגמרו :

ככיסמן: מן החרוסין כפרות או פסולות לכסונס כו' קיח קיחק קימת כתיב גכי קייכי לחפי' ת"ק 65 פסל מן ססרוסין חלק כחייתן פקיס מסתמרת

כריתות חיס כי יקי ת 6חותו וכזים בחייכי לחוין לכילס פסולה הכל מתולס : י 65 יס6חת הכונרת רכתיך דוכסונס לחיקקו • נמי °(מ"פ הריב פסלס לכסונס מסוס וקוס 6סס ככקוליק יקח פרט לכונרת סכלו כמוליק : וס

זונה פיין מ"ס כזה כמפנק ק' כפיר : ממזרת ונקינס חליפור ורכי שמעון מכפילין ולית קלכפל כותיקן • כו' נמרח מלגלי רחמנס סין נכי שפחה חרופה מכל לחיכי

ה כקן כמון כקמרחק (חי לס כקיכ כחייכי כריפות ה”ס רגילוף לחייכי

לחון מפפסק תרופה לכל ה6rs רכתיב כחייכי כריפות לי כל חייכי לקוין כנמר ניחת לסתוק קרח משפחה קרועק : פסל פירס קר"ב וחט"פ PC0E יסרסל כן' וניפ הרמנ"ס וטעמס כרכתנו סתוס'ספ"נ דכיון דספכין כספת כתן לחפילן

כלונס 6סורס bין לנו לחלק בין חוכס לרנון לענין פרומק וכתונת הפי' פק יפרחל ומים קריכ רחלמנס כו' כעסים

זונה וכרי סתימה קן 655 מכחנו מי סוכר כן כמו סכתוכ לקמן כמסנס' וסרמכ"ס כפירום! כתכרנעסית חללס : גרבי 6ליעזר (ר"ס מכסירִין פי' קריג וכתיכ ול5 יחלל פני חילולין מלל כפיל ל6 ימל : י בין חלמנה מן החריפין דילפיכן ננמרח חלמנה מנרוסה מק גרוסק מן המרוסין 6ף הנמנק 6פי' מן הרוסין • ני :

ולא י6t 6 הכונרת כתר קרינ כפיר וקול 6סר נכפוליק יקה פרט לכונרת נת' רלי כתכ ככתולה קוה מסמס 6פילו מקנת כתולס רקיינו כונרת סכלו כקוליק פי'סתוספ' לחו רוקס סלס כלומר נתמעטו קנס כתב רחמכס כמוליק ער לסיכל כל הכתוליס ועיין כפי קר"נ רריס כתוכות : בוגרת נקרחת הכקולס כסיקיק נק סטה חלפיס 6קרקכחת סימני כפרות וסימני נערות הסtיכים סקי סערות חקר סנסלמו ה"נפנק לפי סקכחת סתי סערות קורסי"כפנס סינס סימניס 6לס קס פומס וכן כל ומן פלס קכין נ' שערות חפי' 6סר הי"כ פנק קיה קטנה על ספסליסן'סנס סרמכיס : ר"א וריס מכשירין נכונרת לסכרי בתולק כתלק סלימס מפמע כפוליק 6פי' מקכת בתוניס: גמ' : יכנוס גמ' רכתית כפולה מפמייקח c6 וקקי och ל bינטריך חלק לררסס : ומינהו כמלך סלמקיס חכס ולח קיס רחוי לכך ע"י פוקר מינקו המלך כרחיתי כגמ' וסיינו ללס מכן ונתמנה * לא יכנוס רמco דילפינן מינק חירס ממעטינן 6סס ונס יכמס גמ' ועיין מ"ס כפ"כ מפנק ו': חולץ ולח מינס ול"

מריסס סמכינן לס וקתני פומרת יכס כו' ומרשרמולן חתם לחסמועי' רס"ר מפוס כיון לכ"ג פרוקקיס כפניו לה תחלין לע"נ רחנן נס לעיל (פ"נמסנס ו' וכפיכיג כסנהדרין פר (פיין מיס פלר מסנקינפיין מ"ס כריסכרכות וכמפנק ק'פיר לכתוכות : ולא מינס • עיין מ"ס נרכיב וסנקורין 8

ס כקן

:

[ocr errors]

ה כהן סליוט לח 6c 6ילונות וסימניק פירס קריבכפרק קמ6 מסנס 6' וכתר הריני יפר: רמידי הוק טעמ6 656

מפוס סלינס כתכניס יסרסל לל מפקדי חפרית ורנית • גמר) • ועול כח תכן נקמן ל6 ינטל כו' ועיין כמפנק ג') פרק ר' רסוטק דק"ק זקנה וחינת רחוק לילד : אלא 6"כ יש לוfסס וכניס לו 6סה לפרות ולרבות עמק לו כניס קתני ומניס פט"ו מסלכות יפות • *וכניס לקתני היינו סקייס כסס מכות פריס ורכיס וכ"כ סרמנ"ס ועיין כמסכת רנקין 9 וכי יכולה לומר וכו'סקים הכהן תליו'6s 6S מילונית ה כהן הדיוט לא ישא אילונית • אלא אם כן יש לו

זונה לכתיב קזנו ולק וכו' וסוח סדין ליסר! ולו אשה ובנים ר' יהודה אומר אף על פי שישלו אשר יפרולו כל כיחק 6לין כק נקט כסן f 6bסוס פלוגתה וכניס * לא ישא אילונית • שהיא זוגה האמורה פירנה פיי ניהול כניס מינס כרכי יסולק לחמר וכקן בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת • מלח כעילת זכות : נמרס • 6פילו יסלו 6סס וכניס 65; ומשוחררת • שנבעלה בעילת זנות : ולא יבטל וכתכו סתוספ' וויל קטנקע0 יפה חילונית מס פלין כן ארם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים' ב"ש לתי' לכלל פרנק לכשתתגלל כי רחל וחין קלכס כרכי אומרים שני זכרים • ובית הלל אומרים ' זכר יכולת : ופנכעלה נעילת ונקכה' שנאמי זכר ונקבה בראם : נשא אשה ! מפיל לעולס לכלל פרנק זנות כגון מיני לקוין לו

ושהה

ע"ג : גיורת ומסוחררט חייכי פס' וכ"ס חייכי כריתן

לפי ססעכו"ס שטופי זימה ומיתות בית דין לכל קכס על קפנויק לה עק וונס :ו ין וכניקס ילדי זנוניס המת ולפי'סתס תגןסעיפסל נכילן ג': חומריס סני וכריס דילפינן ממסת ספיר'מן הספק לאחר הפילו פחותה מכס סלפק יוס 6' סרמכ"ס וקרים ופיין פנוליו לו פני זכריס : וכ"ס סומריס זכר ונקכס סכחמר מפני ה' פרק ז' וקס וקונרכו נית רין סל קסמונסי לגזור זכר ונקנס כרלס וממשק חין רחיים על פי סרכור טסת מסוס זנות כמ"ס כמחנה ריפ"ק לשכת היינו קודס סנקניירק

וסקה

רלס סין כס קיקס וחלול : ושננעלה כפינק זנות כקר

קרן כגון חייכי למיין חו מייכי עשה • פירס חייכי עסק נ'לן מנרי והרומי ' וכ' דחפין מכלל עסס דרור פליטי יכס וכן כעולס לכינ תי'מכלל עשה ?ככתוליס יקח ולחו הכל מכלל פפה פפה חנל סרמכ"ס כפי"ח מהי מ"נ כיחי סלין חייכי לחוין ופפר פוטין זונה ok הסויס ככל וקחסין נמי חלל וטטמס וקני אניח ככריית' כקלי מיני לקוין ועסק חכל כפירפו למפנק וקילופין פ"וקמת על קכרייתס סמנחס חלל בכלל ספסוליס לכהונה ולמרדמי מסוס זונת חמרי'לה סוקר כפרות לתנ66 לפסולין כמיס כפי' סר"כ סס מפנק ר' מסוס כן נ"כ 6"6 סיקה תפוס חלק כיון טחינת חפורס לו וסין קללס bk מספורי כהונס וחין לומר סה ספוסל קוס כסכס עליס סלס לססליסות סקרי למרו כלcלי ספק כוסb כתן חי חקק כוסk bמנותו וכת חלל חי 6תק נוסח 6"כמכותוסקיס קנפוחק לו נ"כלי חקת נוt עג'ר ומטפיס ל6 ז הלכתוב בכלל זונת קנבעלת לחלל כחכורו פי"ס מק' 6"כנפי מלח רק לרחות כריית' סtbוכת חלל כפרי ספסוליס מכהונה ומפרטין לל קכיחו לכריס סללו 6כל נסמוך לכתוב טעס פסול סחלל מטעס 6חר לח מטוס וונס ו מטוס חלכס ותחלק לני חומר רחכס וסכרי קרפניס וסר"נ רונה מחייבי לחוין וקייכי עסק ריס לחמוק ממתגיינ' רנה קסין של חייני כריתות ופסולי כקונה ומיקן לקמן פיו תפנק ת'מסיכ נמיסקינןרמוין לכם כקהל ספוסלין מן סתרומס וק"ק לכת גת מק"ורגרסה כפו סכתכתי סס מפכ'ו' 6כל קרחכיר ותוספפ וקרחים סוכרי' רלין וונק bk מחייכי כריתות חוסכו"ס ועכל פרין תופסין (כהן) קלוטין וג'נסיס (קס רחיק מקמפנק ללעיל ללח מסיר לחייני לקוין ועסס וקל וחסין פסולי כקנס היינו לעשות סללי ול6 נכות זונק וכמיס למיל לסרמכס ומע"ג דממתניתין רפ"ז מוכי רפסוליס לתרומת ולכקונה לה מפוס רעסלס וונקס גזירת הכתוב מוכק כהן כי תסיק לחיפור כיון סנפעלה לזר לה כו'וווקי רעת קרסנ"ונקשנית נקליס ולפיכך לק כסנו לעיל מטוס לקיס עכמס ל6 נפסיס כל וונס ולס מלנה ולעיל נקכי סול דמיירינן ולח כפסול מתרומר וכהנת 6ל כליסור זוכה וחלק כלכר ומפני מפנק ז ללעיל רסן קכריית6 bסכקק חייכי לחין ופסק ככלל קפסוליס לכקוג' 6כקכ קכי טרק סימן חיכו יולע הילך חפסר גרסותס ועור רקס מפרסיס קכרייקח רלחו מסוס פסול וכות כנען נס חלס מסו' הניזר הכתוב רוכת כסן ולח כרחית כלל וכנר כתר סמניך (תרכ"ו 6סוכר דקלל fע"נ ללחן נעילת היסור היס פוסנס כן סכקנס ועושה חללס למקיס ורטו לפנס קורס פופס חלוק עיכ וחני לומר לפטר פמפרסיס קכרייק6 לפסלוק לח מטעס זכות זלס מטפס תללקקלל מטעס גוירות סכתוכ וכת כהן וגומר כי תסיס לחים זר כלותר פיסורות ככיסתו וכל חיפורי לקויןוריס סס נניחתן ונס החלל קרוי ור כיון סנעסק זרוק ט"יכילפו כורט סיכל ממנו רק קפסולות כלומר סיס כרפסול כמו סוכרעו ו נפסן לומר רח55 עיסה חלק מן הקיקס סוכר קנוניד כ"ס לניקס טפי ומי כחיסור לחוין 6ינן ניין להסוונק כלל 3 וולא יכטל חוס מפריס ורכית מלזיכטל קין ובחירק וקניית כקמן והטי"ת דגוסה סוס מכנין הזפעל והל הכח פכן לה

יכטל חרס פריק ורניק כו' ג"ל לפי 66ע"פ סתסמס מטתו 6פסר סלח יופיר נכס פפריק ורני לחו בידו ולכן לא שייך למתנילס יכטל זפון סרמכיס כפטיו מקח עם יכטל מלפרות וברכות ; ובית הלל חומריסוכר ונקנית מנומרונר ונוכק כרסס ונילין רנין פפרמפלי 7סי לה מכרמי חול לחקור נקכ'6חריתי הכל הכל מי סים פני זכריס נקכות סוכה

ט 5

ו א כעולס

« הקודםהמשך »