תמונות בעמוד
PDF

"עמברטנדה

תוספת יוסטוב

יבמות פרק ה , חלן ועסס מחפר נתן גט וכעל • מינס 6חר ויכמס 6חת קחי נחלן יעפת מסמר כו' פירס הר"ן חינס 6חר ויכמס 6חת הפיג רתני לעיל סרר תגל הכח מסוס סיפס דכעי לחפלוני מקרר כו' וכן פירש"י ומפוס רגלי ליסנס מתגיח כין כיסס לסלינה רחליג'כין כתחלס כין כסמכי כין כסוף חין כמתני'נ' נינס חסר ויכמס 6חת קל מפרסי הכי לכל לקוסטל חריס כלוס וסכיחס לוקס כזמן פקיס כתחלס • ולחcמועינן למפתח קח גוסלריסכלתו רכולסו סויס כין יכס סחר ויכמק גמי פלונתו לרני נחמיס

חחת כין נס ח'ופתי יכתות ורכנן : כין כתחלת כין ו חלץ יעשה מאמר נתן נט ובעל או בעל ועשה וכו' והיינו טעמb וסדר כסמכט כנון גט לזו וחלן לוו מאמר ונתן גט וחלץ* אין אחד חליצה כלום • בין c6כרק נתן רס"י והר"ן וחזר ועסק כס מחמר לו בתחלהבין באמצע בין בסוף והבעיל' בזמן שהיא כשתי יבמות כגון נט לזר כבעלת קנט 65 מקני מסמר בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה (חלזלזו וכו' ולס כלו לומר וכל כעינן גט למסמרו:כקו' כלום ו'נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין חלק רלין זס סלס : חקר מחקר ונט חלז • זין בתחלהבין באמצע בין בסוף * אין אחריה כלום : בין כחכנט לח מהני תלמי מסריק כלוס וחנינס גמורס פרק והבא על יבמתו בין בשוגג בין beחריו ולעיל כמסג' קיל וחיסור ועניל" מסמר

במזיר יבין באונט בין ברצון כ'כעסת מסמר וחלינס לס לה כעיח גט מסוס דחלינה אפילו הוא שוגג והיא מזירה. הוא מזין והיא

הוא מזיד והיא תנן חין חחריו כלוס כמ"ס ניופין גמוריס נינהו 6פין שוגגתי הוא אנוס והיא לא אנוסה • היא אנוסה סססתוס'כיון סכריכ'מעסק רסולי תלינק פסול': קכיחה והוא לא אנוס •

והוא לא אנוס • אחר המערה • ואחר הגומר דנט 6חריו על המסמר כחמנע כנון נט לזו וכעל לא

קנה • ולא חלק בין ביאת לביאה : סקלמן : והבעילה וכן שחור ועם מסמר כסליסית

נ וכן

כחמנע פי' הרים כגון נט חפור כקרוכותית : כסוף

לווכו' ועסת מסמר כסליסי גט לזנ ומלמר לזו וחזר וכח (עליס) על (הסחת) חקרניחת חסור בקרונותיס וכן לשון רס"י ור"מ למימר ועפה תמר עתיקת יומין וכי מפיק נס נעי חנינס ולס סגי לקנגט : 6ין ננעלת הגט לקח תנן לעיל גט ומסמר כססק סנריכה נט פֿחרִיק כלוס ונפקח נגט כלל חלינת חי קור וקרם למילן ומלינס ס מסוס חיסור קרוכות נקטו כסליסית ראו כעלת גט חסר ניחת פֿין כמעסיף כלום !

נלחוסכי מסוס גיטל כחסר סקרוכות : רבי נחמיק חומר פרק 9 הבא על ינתקו • פונג כסכור המחתרת היה : 6סת כעילס כו' רקחמרת לגזור ביחק 6חר גט מסוס כיחס

מזין לסס זכות אלה למנות יכוס • 6פי' הוס 6סר חלינק כיון דחלינס הורייקח מידע ידעי : ולקחמרת פונג ותיק מזידי 65 סנטיס היכל יהיה מכוונה למנות 68 לגזור ביחק 6חר מסמר מסוס כירה חסר כיחה • כיון דכילה 6פי'סיכת דתרווייהו 69 מכוונים למכו'כנון סהול מכוין לססה

דלוריתל כיל מידע ידעי · גמ': 6חרת וקיל נתכוונה לסס זכות קני ולמר קרb יכמס יכל פרק נבין כסונג • פירס סר"כ כסכור 6פה חסרת תיק עלית מימ : המעריסbס פמר ניחתו 62 תכניס עטרס כלכר

ולפי' לינק 6סקו • סכמכס סכתכוין גס כן ופגיעת פטרת כלל הכנסיי קרוק נפיקה : קנס וכק כנחלה לזכות !6 מיקו הינו מזיד כיכמתו • טונג כל מקרי : ופרע ניונחת בגט לס כח להיניקה : לה חלק כין כילס לכיחה וחלק"ק bk כלומר כסכור 6סתו קיס סלח נתכוין לזכות כלל כין כיסס כדרכס לכיחה פלח כדרכה כמין מסככי 6סת כהיל סונגת סיכה מסכחת לס סלח פקס לסס זנות חולtסי מגיל הכתוב פתי מסככוק יס כססק : מכות לה ולחי כל ססוגג ומחסן סו 6סס 6חרת לן ספוננת

וסוכרת פזס סיס 6חר חט"פ סכמכח סלח כיוונו למנות מקרי

פפיר 6וגג ולסון רס"י כסכור סקיס 6סתו 6ן 6סס 6חרת : בין כלונס • מפרסינן כגמ'כגון סנקכון ל6סתו ונקקסס וקקפתו יכמתו חג עכוס ורניקוסו כיכמתן כעל כרחן :

כרכון היינו למנות יכוס וחין ופסיטל יול קתני ניס רקכי סורחים בכל לוכתס • תוספת : 65 חנוסי י 6כל מזירת חיסוננק • תוס' : המערה פי' קרין 6ל6 גמר כיסתו 6סול הכנסת החכר כולו כמ"ס הרמכ"ס • אח הכניס העטרת • ומהו פטרק פי'קר"נ כמפנה נ' פר'ס' : קנה ללקמן ילפי'להערחת כעריות

ולפי' כחייכי לחוין וכמס ניכס 6תיח ניחה כיחק וכתיב יכמה יכס עליס וכתיב לה יכל ממזר נמ' דף ניה : ולא חלק כין כילה לכילס פירס גרין כין כיחס כדרכס כו' וכתין מסככי 6סס וכ"כ סרמכ"ס וכריית' סיס כפרק ו'

הסנהדרין דף ניר ונזכר הו6 דכפין וbמר רני יסמעסל קרי זס כח ללמד ונמכ6 למד פירס"י סרי זס כ6 ללמד על זכר פחייכ 6פילו סלס כדרכס ונמלח למל למפכל זכור 65 סינטריך קרח דפסיט6 לן וכל מסככ זכר פלח כורכרהוס 6ל6 קלי הפכני לbסמועינן לקל וסכ6 על 6סרכין כלרכת כין סbס כדרכס חייכ ע"כי ומ"ת קמיקני לענין יכמס ורסו ככרייתס כגת' יכמס יכס עליס כדרכה לקחה 65c כורכר • וסמלי סכקות לדרסה זו • ולרסס דמסככי cfת ה"ל לפרסס כמסנס נ' לפניןכלהעריוס °wין לומר מסוס לסכיר לקן למכיון לחמר רכי יסמעסל הרי זה כח ללמו כו' תו' לס

מינטריך

נ וכן

R

רכטריך נתן לרשל רולקחת לקל לרכי יסמפול הרפס כוללת ג וכן הכל על 6חר מכל ספריות כחות מכל הכימות קולו • קיס • קל ליתס 7מ"כ לקיק למס לי לה ודחי דמררכייפמעט לו על קפסולות כגון חלמנס לכהן גדול וכו' פסוק נכונס לס סמעינן ל6 לענין חיוכח לומי חוכר חכל למכור וכיק כי מסוס זונה וחף על פי pcbt יסרלל סנסנסה מותרת לכעלת הכל לס סמעיכן וקל fיכלמימר לכסחמיר ולחיוב עכיל פפולק קיל לכהונה וגרוטק נמי לי כס כסן סיס גופסלח כקן רחמנל סלס כררכק כמו

כירק מתרימה רכי נ0c : גלרכק מסיכ לענין מכות ג וכן הבא על אחר מכל העריות שבתורה * או ממורק וכקינס לישר96 (ק וזכייס סלכךולמי דbינטרי' פסולות • כגון אלמנה לכהן גרול • גרושה וחלוצה מפסולס לכסונס קלי דקס לקחת ולפי' : עיון על לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל • בת ישראל פסולס יקיימ' 656 לפנין סוג ותימכיס נוס ולת לממור ולנתין • פסל ולא חלק בין ביאהלביאה! הערלס נקט לי' למנקי פנק סיון פי' הר"ן יכס עליס ג אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הריוט נסערלס כנכור כישה : ג מכל מקוס הם מפיקיק קן מן הארוסין לא יאכלו בתרומה • רבי אליעזר ורבי מן קסרוסין ל6 יסכלו כרייחל לכולכס קו פרכינן שמעון מכשירין" נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין כתרומס מפני סנתקופק לס כסוניי ומסקינן לנכורני פסולות מן הארוסין כשרות : ו כהן גרול לא קלופי עכרס נפסלק מתרות מלקקיס למחיר פס נפקח • ישא אלמנהיבין אלמנה מן הארוסין בין אלמנה לכית סכיק חם נס כקן קיח: כמקו' סמקיס סס 'וכי חפה מן הנשואין ולא ישא את הבוגרת רבי אליעזר ור' ו'שיעור ור' שמעון מכפירין קרל כין כסונג כין כמזי'כו': שמעון מכשירין בבוגרת • לא ישא את מוכת עץ: מר ססכעל ופעפק חלק ג וכן הגס וכו'קעריות • אירס את האלמנה: ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס פכחמר ולח יחלל שני חלולין

דסמר קרח כי כל ומעשה ביהושע בן גמלא שקירש את מרתא בת מחר לק וחקר גורפת ונית 6סר יעסס מכל התומכות ביתוס ומינהו המלך להיות כה גדול וכנסה שומרת קילכתל כומיסו סלס 6ף מן החלה ,ונכרתה הנפסוק יבס שנפלה לפני כהן הדיוט * ונתמנה להיות כהן הקרוסין לה יכלו כפרומק העופות קוקסו כל העריות גרול • אף על פי שעשה כה מאמר • הרי זה לא נתחרמלו לו נפנרפו 9 כולן נגלה מה נרק כהפרחת יכנוס כהן גדול שמת אחיו • חולץ ולא מיבם : הכהנים הללו מן קנסולין דכתיב כל חת מקורק הערק

ה כהן

פסנלות בסורוק קללה 6ף כל נסטרחה נמר :

ככיחקן: מן החרופין כפרות או פסולות לכתוכק כו' התיק קייק קימת כתיב גכי קייכי לחפי' ת"ק 65 פסל מן תחרופין חלק כחייתן פקיס מסתמרת

כריתות חיס כי יקח 6ת 6חותו וכתיב נחייבי כמוין לכילס פסולה הכל מתו 5 :י 65 יס6חת הכונרת וכתיב דוכקונה (0 יקחו • נמי °(מ"פ הרינפסלס לכסונס מסוס וקוס c6ק נכחוליק יקת פרט לכנרת סכלו כפוליה : רני

זונת מין מ"ס כזה כמפנק ק' כפיר : ממזרת וכמינס חליפול ורכי שמעון מכפירין ולית קלכתל כומיקו : כו' נמרח מלגלי בסמכס סיו נכי פפחה חרופה מכלל דחייני

ה כקן כמון כהטרק (חי לס כתיכ כחייני כריפות ס"ס דנילוף לחייכי

ל6וין מפפסק תרופה לכל קrbס רכתיב כחייכי כריפות מיכל חייכי לוין כנמר כילה לספוק קרח משפחה קרועק : פסל פירס סר"כ ולע"פ rcosיסרסל כו' וכ"פ הרמנ"ס וטעמס כרכתנו סתוס'ספ"נ דכיון דספכחן כחסכקן לספינן

כלונס לסורק סין לנו לחלק בין 6ונס (רכון לענין פרומק וכהונה 6פי' 6פפיפרSw ומים קרין רלמנס כו' כעסים

זונה וכרי קימה קן פלס מכחנו מי פסוכר כן כמו סכתוכ לקמן כמסנסק'וסרמכ"ס כפירוס כחכרנעשית חללס : גרבי סליטור ור"ס מכסירין פי' קרינרכקיכוליחלל פני חילולין מלל כפיל לח יחל : י בין מלמנה מן החריפין

רינפינן ננמרח חלמנה מנרוסק מק גרסה מן המרוסין חף מכמנק 6פי' מן המרוסין • ני : ולא יפס ס הכונרת כתר קרינ כקיכ וקוח חסה נכפוליטיקה פרט לכונרת נמ' רלי כתכ ככתולס קור מפמס 6פילו מקנת כתולס וסיינו כונרת פכלו כקוליק פי' סתוספ' נחו לוקס סלס כלומר נתמעטו קנס כמג רחמכס כתוליס פר רחיכם כל הכתוליס ועיין כפי קר"נ רריס כתוכות : בוגרת נקרbת קכקולס כסיקיק נק ספק חלפיס 6קרקכחת סימני כפרות וסימני נערות הם שתכיס סתי סערות הסר סנסלמו להינפנק לפי סקכחק שתי ספרות קוקסינפנס סינס סימניס 6לס קס פומס וכן כל ומן סלס מכין נ' סערות חפי'6חר סי"3 פנס קיה קטנה על bcp0יסו'סנס סרמכיס : ר"א ורס מכפירין נכונרת לסכרי נתונק כתולס סלימס מפמע כמוליק 6פיי מקכת כתוליס • גמ' : יכנוס גמ' דכתיכ כפולת מפמייקח 6סס וקמי 6פה לה מינטריך חלק לררסס : ומיהו המלך פלק קיה חכס ולח קיס רחוי לכך ועי פוקר מינקו התלך כרחיתי כגמ' וסיינו רלס מגן ונתמנה לא יכנוס למלטה דילפינן מינק מירס ממעטינן 6סס ולח יכמס גמ' ועיין מ"ס כפ"כ מפנק ו' : חולץ ולח מינס וק"ט

מריסס סמכינן לס וקתני פומרת יכס כו' וקרי לסולן לתס לbסמועי' רסר מפוס כיון לכ"ג סרוקקה כפניו לה תחלין לע"נ רתכן לק פעיל (פ"נמפנק ו' כפ'כין כסנסלרין פו פיין מיס פירמסנקרופיין מ"פ כריס כרכות וכמסנסק'פיר לכתוכות : נלא מינס • עיין מ"ס נרפים וסנקורין :

ס כהן

[ocr errors]

ה כהן סליוט לח 6 הילוכות וסימניק פירס קרינכפרק קמ6 מסנס 6' וכמן תר"נקא ישר למידי קול טעמ6

S6 מפוס טחינה כתכניס יסרחל לס מפקדי חפרית ורכית • גמרל • ועול כל תנן לקמן לינטל כו' ועיין כמסנס נ'י פרק רי רסוטק דק"ס זקנר וסלינה רחוק לילד : אלא 6"כ יש לו 6סס וכניס לו חסה לפרות ולרכות עמק לו כניס קתני רמניס פט"ו מסלכות חיסון • *וכניס לקתני קיינן פקיס נקס מכות פריס ורכיס וכ"כ סרמנ"ס ועיין כמסנר רלקמן 8

רבי יקורר חומר וכו'סקים הכסן סליו'65 יס6 מילונית ה כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו זוכת רכתיך קזנו ולס וכו' וסוח סדין ליסרt ולו אשה ובנים ר' יהודה אומר אף על פי שיש לואשי יערוכן כל כיחק 6לין כק נקט כי 6 תפוס פלונקס וכנים • לא ישא אילונית • שהיא זוגה האמורה פירנק פי נירול כניס לינק

ברני יסולק רחמר רכין בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת . חלק נעילת זכות : נמרס • | 6פילו יסלו cfק וכניס 65: ומשוחררת • שנבעלה בעילת זנות : ולא יכטל וכתכו סתוספ' וויל קטנק02

מה חילונית מס ס6ין כן ארם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים' ב"ש לתיככלל פרנק לכשתתגדל בישראל וסין קלכס כרכי אומרים שני זכרים • ובית הלל אומרים * זכר ול6 ממעט מלח קיכל דלק יהוות : 6ננעלה בעילת ונקכה' שנאמי זכר ונקבה בראם : נשא אשה : מתיס לעולס לכל פרנה ונות כגון מייכי למין לו

ושהה

ע"ג : גיורת ומסוחררם חייכי פס'וכ"ס חייכי כריתן

לפי ססעכו"ס שטופי זימה ומיתות בית דין לכל קכס על קפנויס ל6טפק וונק :ו ין וכניקס ילדי זנוניס המת ולפי'סתס תנןסעיפ פלס ככילן גנים חומריס סני וכריס דילפינן ממסת ספיר'מן הספק לאחר הפילו פחותה מכפ סלפק רוס 6' סרמכ"ס וקרקים ופיין פנולין לו סגי זכריס : וכיה חומריס זכר ונקכס סכחמר מפנק ר' פרק ו' וְקס וקונרכו נית רין 56 קסמונסי לגזור זכר ונקכס כרלס וממשק לין רחיים על פי סרכור פסת מסוס זנות כמ"ס כמסנס ריפ"ק לשכת ריינו קודס סנקניירק

(פרק

הלל סין כס קיקה וסלול : ושנבעלה נפילת זנות כתר

קרים כגון חייכי לחוין לו חייכי טפק • פירס חייכי עסק נ'קן מכרי ולרומי 6' כי החתין מכלל עסס דרור פליטי יכס וכן כפולה לכי 6תי'מכלל עסק יככתוליס יקח וכו קכל מכלל עזה פס חבל קרמכ"ס כפי"ח מי מ"נ נילי פלין חייכי לחוין ופסת פוסין זונס bk ססויס ככל וקחסין נמי חלל וטעמה וקני Fכיל ככריית' כתרי חייני כחון ועסק לכל כפירפו למפנק וקילופין פרפמס על קכרייפל פמנחס חלל ככלל הפסוליס לכהונה ולמריחי מסוס זונת חמרי'לה סוקרו כסרות לקנ66 לפסולין כתיסכפי' סר"כ סס מפנק רימפוס כן נ"כ 6"6 סיקו :פוס חללס כיון סלינס 6סורס לו וחין kס מחפורי כסונס ולין לומר סו ספוסל סוס כסכס עליס סלס לססליות סקרי חמרו כל סלי ספק כוbc נתן לי לתת בוסל אמנותו וכת חלל חי 6תק נו0c

6"כ למנותו סקיס קנפוחק לו נ"כלי חמת גIt עליו ומחפפיס לס זו נכתוכ ככלל זונס הנכעלת לחלל כחכורו פי"ק מס' 6"כלפי פלח רסק לרסות כריית' LDEוכת חלל נסרי קפסוליס מכהונת ומפרטין לל קניסו לכריס סלנו הכל נסמוך לכתוב טעס פסול סחלל מטעס 6חר לס מסוס וונקו מפוס חלס ותתלק חגי לומר דסקל וסכרי קרפניס וסר"כ רוונק מזייני לחנין וקייכי עסק ריס לחמוק ממתנינ' דלוקסי אל חייבי כריתות ופסולי כקונה ומיקן לקמן פיו מפנק ה'חסין נמיסליכןרסון לכס כקהל פפוסלין מן סתרומס וק"ק לכת נר מק"ורנרסס כמו סכתכתי סס מפג'ר' לכל קרחני ותוספת ומרקים סוכרי' רלין זונק kס תחייכי כריתוק חופכו"ס וכל hsין תופסין (כהן) קרוסין וניסיס לסס רחיק מקמפנק רלטיל דל6 חסיב לחייני גחון ועסס וקל וחסין פסולי כקנס קיינו לעשות סללי ול6 נעסות זונסוכמים לפיל להימכיס וfע"נ דממתניתין דפ" מוכח רפסוליס לתרומס ולכהונה כהן מפוס רעפלס ונס kס גזירת הכתוב מוכק כהן כי קריק לחים זר כיון סנפעלה לזר לס כו'ווותי רעת קרחניונקסנית נקריח ולפיכך לק נזכר לעיל משוס לקיס עכמס לא נפסיק לח וונס ול6 חלנס ולעיל כקכי סול לחייליכן ולח כפסול מתרומס וכקנס ל כחיסור זונה וקללה כלכר ומפני מפנק זו ללפיל רסן קכרייתל ccכחה חייכי לחוין ופפת ככלל הפסוליס לכקונ' פכתר כני מל"ה סימן חינו יודע הילך חפסר לתקופה ועור וקס מפרסיס קכרייפח רלחו מטוס פסול ומות ננען נס חלס מtו' הניזרק הכפול רוכת כסן ולח נרחית כלל וככר כסן המניך לסרסכ"וססוכר דחלל חפ"נ רלחו נעילת היסור קים פוסנס כ קכסוס ועוסק חלק למקיס ורטו לפנס קורט פופ הלנה פיכ וחני חומר ט6פסר סמפרסיס קכרייק6 לפסלוק לח מטעס זנות ולס מטעס חלוק חלה מטעס גוירופ קכקוכוכס כהן וגומר כי תסיס לחיפור כלומר 6יס ורוק ככילתו וכל חיפורי לויןוריס סס נכיותן ונס החלל קרוי ור כיון סנפסק זרוק כ"יכילפו כזרע סיכל ממנו מקו קפסולות כלומר סיס כרפסול כמו שזכרנו זס געטן לומר בחלל עיסה חלק מן הקיקס סוכר המוניר כ"ס רניקס טפי ומי כחיסור לחון ליגן ניין לחסור ונק כלל 3 ולא יכטל חרס מפריס ורכית מלזיכטר היו"וכחירק וקניית כקמן והטי"ת דגוסה סהול מכנין הזפטל וקל הכח מכן ל

יבטל חרס פריק ורכית כו' נ"ל לפי 6חע"פ cncמס מטתו 6פסר סלח יוליד ונמכס ספריס ורכית לסו כילו ולכן לא שייך למקני לס יכטל זלפון קרמכיס כפט'ו מריחה יכטל מלפרות ולרכוק ; ובית הלל חומריסזכר ונקני סכחמר ונר ונקנק כרסס וכיסין רבין חפפרמcסיס לסי לק הכרחי חוק ללקור נקכ'סחריקי חכ קכס מי סיס לפני זכריס נקכות סונק

4 ו א

כעולס

כעולסומ"ס הנ"ל לנית וממפה סין רחיית סט"פ קרינור סקס עמסי'סניס וכו'כרח פכחן כחכרתס ל6חר סספק עטר עסס סנ'לן חמיי נסס סונולכס לחהליכס וחתת פס עמוד סניס עס סרק ולס יורק נסח קנר וימיס סיסנ עמק נחונק עמדי ושהה כמה מסר סניס וכו' כתב סר"נ כרחסכון לחרן לס עלו כגן המנין דרילמ6 פינת חון לחרן נרמס ומ כחברתס למחר סססי bסר כו' ינחק סtקס עסריס ססרי. קימיס ססליס לוקחפת חוליס חו חנוסים כניע תחסוריס גן חרכעיס קיק נקחת ה

וכיוכח נזק מרכרי' סמונטי רכקס וכן סיס מנק כלת ושהה עמה עשר שנים • ולא ילדה אינו רשאי התסמים סין טוליס למנין • לחם תירנו כנער'ינחק לְיבטלגירשה מותרת לינשא לאחר יורשאי השני סגיס : נרסס מופרת ליכbc פקר הוק ויודע סמחמת לשהות עמה עשר שנים ואס הפילה מונה משעה פחחר לסמס לומינה סות עגמו סולן וכו' רס"י כפיר שהפילה האיש מצווה על פריה ורביה · אבל לא של מיניק • וכססול מגרשה קזימ: כתב על פי סנרייג' האשה ויוחנן זכרוקא אומר • על שניהם הוא נותן לה כתוכתס לס טוענע דסור טולס וכתנ' נסלק אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו : המינייקוס Eלינו יורק כד פקספרס עד שעמל רחו' פרק ז'אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה זמטילין חרס עליס זס לילד וחח"ג ער טורס

לכהן הדיוט הכניסה לו עברי ילעס סהול יורס כחן : מלון : ועברי צאן ברזל • עכרי מלוג לא יאכלו

וטוענת עליו טענת סקר : גירשה כתר קרן נותן בתרומה : עברי צאן ברזל יאכלו : ואלו הן עברי המים מלווה על פריס ורניס

לק כתוכתס ולס מלון אם מתומתולה • ואס הותירוהותירו לה ולס סחס לכתיב פרו ורכו קיה טוענת במינית קו אעיפי שהוא חייב במזונותן • הרי, אלו לא יאכלו וכו' וככסות וכנסה כפין פלינו יורק כין לפי סריק. בתרומה ואו הן עברי צאן ברזל אם מתומתו לו ? חסר וי". החיס סורכו לככס נחמנת נזס סיס יודעת ואם הותירוהותירולו הואיל והוא חייב באחריותן מק קסטה קול ענווה על ומרנTC חס יורה כזן חם הרי אלו יאכלו בתרומה : ב בת ישראל שניסת פריק ורכיס : רכי יוחנן לו וסוס הינו מרנים: נמר לכהן והכניסה לו עכרים - בין עבר מלון: בין

- בין עברימלוב . בין כן כרוקת חומר וכו' וליס מיס מטילין קרס כו' לפי עכרי צאן ברזל • הרי אלו יאכלו • בתרומה

הלכתל כותיס : מכל מין טוען ככריח פֿין ובת כהן שניסת לישרא• והכניסי לובין עברי מלון פרק ז אלמנה לכהן מוניטין חפי' היסת • חבל בין עבדי צאן ברזל • הרי או לא יאכלו בתרומה : התקנת הגחוניס להחריס ג כת ישראל שניסת לכהן • ומת • והניחה עכרי מלון מס chs' מסיירת ספס ולע"פ סככל מקו' ל מעוברת - לא יאכלו עבריה כתרומה מפני חלקו לפנמה

למנמק . (לינק כותנה סזכירו : חרס סתס וחף

של

ככתוכתה בקרליס נכסי כ סרמכ"ס נכון וכחיכורו

מלון פרכט מולג סוקס פטיו מסי כתר חרס סתס מין(תפוס כוס על קרין סכקר נכסיס כתלינת התרנגוליס מפני שהול סוכל פירות אותן ומטילין יוס פניה לפי סככלן חין מי סיורע כרכר bk סיס ככסיס ולס פחתו פחתולס ולס הוקירו קופיר לק ונכסי כהן

לכתחיס סתס הרי מין יכול לחול כי חס עליק : ברזל קס סנכסיס סקכניסה לו ומס סקוסיף כוח כה וכתכו המותרת ליג:6 ל6חר (שני מין וסלילה • נוחכיתין ככתוכת סך הכל קכל עליו פלוני כך וכך נכפוכ'ולכן נקרליס

קיס כמיס ככר לעיל סוף פרק כ' : כהן כרזל סיקרן קייס ככרזל פלס מתו כלן חיין קכעל לסלס פרק ז עכרי מלון לה יוכלו כמנהרג לפי פסוסלס ותי) ולפי שהיו רגיליס (פוס הכחן כפימפ כך וכך והיה קרועה

חלסה (חו ססיס חללס היו לוכלין חט'ס סין כסחריותן כפי הסומס 6פילו מס מקוכל סכחן לכן קרן פלס כדמפרס כמתניתין דלקמן:נ כת ישרפניסי נקרלו הנכסיס סכעל מקכל פליי חחריותן נכסי כהן כרול: לכהן כו' הרי חלו יוכלו • כזרמס וכתכ סר"כלכתיכ וכן עכרי מלון לה יוכלו לפי סקן סלס וקיס חללס :ננסית נייקנס כו'ספכח ש כהן כו'6ע"נ רכ6סתו סכנסס מיירינן 0

: 26תלכסן 6פילו עכרי מלון יוכלו מטוס רקו קנין כסן מיסו ענר פקנת נמי ילפינן ככרייקס דמסי סכר הן לפתח סקנס קנין כל ק6סס סקיס קנינו סל כקן קכתת או סעכריס קנינו קן עכו קנינו וכתר רס"יומית מה מקנה עכל קנה וכתיב וכהן כייקנס נפס קנין כספו סליןמיל קנין כספו או רכו ולמלי הינטרוקר נרכויינרו מסכחת לס כנין סנתנו למררס קכי וכהן כי יקנה קנין כספו נפס סעכל סל כקן ע נעכר מנה על מנת cמין לרכורסות כו • כ"ס • מיין מה קנה נפסקול יסכל בו : ג וקניקה מעוברק חף על פי פס סכתכתי מסכת ח'ברק רנוריס :

להכניס ממנו וסיס 6וכלת כתרומס לס יוכלו ככרי כסן כר כניסת כמו סכrת הס"ן מתחלפתכסמןפרס ממוכר כתרומס לפי ססן סל יורסין יס לסוכר חלק כסן וין לעוכר החל ואף נעלמס כמכטן :

כח נקלכיס כתרומה לי מסוס רקסכר פונרגמטיזרק זר קום מי מסוס וקסכר ילוד

מלכין

נרול :

[ocr errors]

מלכי סליכו ילור הינו מכיל דכפין וילירכיתורס יוכלו ג אף כת כסן לכקן כו'כתר קרינ כיון דחמרת פמיניילון וקרי כיס הס יסכילו: סרטוכר פוסל חסכת כסן ליפר: קיר כו' ורכנן קון סכרי לטעמס מסוס דילול מלבין זקניקה מעוכרת וחין לה כן מחר פוסלת מלסון לכית ניק : ולס סכרי רטעמית מטוס עוכר כמטי זרק כו' כיל המוס' וכן והינו תחכיל סחס סיתסכת יסר6ל לכהן ומייק מעוכרת לין פירס סרמכ"ס : מפני חלקו של סוכרלסון קרינססרי ככוכר כק לסוכילק כוס

מכריו קס ומינס סולכיס !ק סדין למכריו : כת כסן של עובר שהעובר פוסל • ואינומאכיל: רבריר' כסכילו וכן לסרס"י ומסמס לכסן כו' כיון דחמרת סמינר יוסי • אמרו לומאחר שהערת לנו על בת ישראל ור"ל רלחו ליקר מפני חלקו ינר חינו מחכיל 6ף כק כקן לכהן * אף בת כהן לכהן ומת - והניחה מעוברת 56 סוכר ומיירי כיס לוסקיס ככקן לין קעכליס לוכליס לא יאכלו עבריה כתרומה • מפני חלקו של

מפני חלקו שר וכקל קול ללפלנו עלי'רכנן כתרומס מפני חלקו של עוכר עובר : ו העוכר והיבס' והארוסין • והחרש • לומר דורסי לין לו זכייה פטרי עכריז סן וסיכןfוכליס

ובן

היכל המיכל לחי מכל כי חלק כסכילו וסוס לין כו כח

ניכס 6חי כלל מולו רכנן נקbכיל ולין הלכה כרכי יוסי : י המוכר וקינס וכו' סלי ליסלו זכייס וס6ינו יכול חינו מסכיל • * רכנן 6פילוכליןלו מוכר לי כת כקן ליסרחל קיס • פוסל וכתיב בנעוריה פרט 6חיס סמין לוכליס מפוס סיס סכרי דחין לעוכר קנין מעוכרת לי כת יסרbלכסן קיס ל מסכיל יבחינו ילורחינו כעכדיס ולfוכליס וחולקים על רכי יוסי ותמהו פליז סה"כ לף מלכיל: והינס לי כת כסן ניסרחל קים פופל לס וסכס לכית כק כקן לכסן כו' ולין כלן מלח עובר לרכריך לס יוכלו 6לס הכיס כתיפרט לסומרסיכס סחינה יכולה לסון סקיס סגולס 6וכליס קס לפי ססין למוכר קנין כסס ולוכליס כשכיל.. כיכמה ולי כת ישר? (כסן לסמסכיל לק קנין כספו חמר רחמנ' המ&פחה בכל זמן סלס כולל העובר זוכה הקרוב לירושת כהן

: קנין חמין קיס : וססרוסין לי כל כקן ליסרחל קיל פסול וbוכליס כגינו כרחמר סמוסל כנמרח רוסי רעת הרי"ף לכל ל לקני לס כקוס ומפעת קויה הפסיק לה כדכתיכ וכת כקן כמשנס ג'פ"ק רכרה מפרפקר"נ לקס רפוכר חין לו זכייס כיס כי תהיה כלים זר סיכת יסתכסן לס מסכיל עת גזירק סמל לו 6חיס ומסמע לי מין לו סמיס יס לו זכייה רוקי רעה ימנו לק כוס יין של מרומק. ככית סכיק (קסקת לחמיק קרח"ס • וסכיק יוסף טור יוסימן פליס כתכ ררעת סרמכ"ס ולסחייקיס : והחרם לי בת כקן ליפרח קיר פסל לק לקל כקרי"ף סכל ככסף מפנק פיס מהל' תרומות לכריס סרעתו קבלת כתקנתל לרכנן וליכקיסר לכהן היה ח מסכיל לס כדעת סרסיס ז"ל וכן ניל מפי' קמפנק פלו רקכס ורנרק וקנין כספו חמר רחמנה וחרס מלמוריית6

6S קני : מרססכרק לק כיס לק כניס ומיקו חיכק כינייסו רלתרמנים וכן

לרכנן טעמס מסוס ריגול מסכיל סמיכו ילור חינו מלכין

והלכך חפילו כתכסן לכקן מעוכרת הינו מכיל לעכריס כלל לכל נסר"ס כמ"סנטור פס כת כתן לכסן מעוכרת יוכלו חפילו קולס תלך לפי ססוכר לטעמס סמינר ילוו כו' קחי כקופיה כנמרק ונתקייסטעמס רעוכר במעי זרק ורקוס כמכח סכמטי כהנת כהן קוח ומכיל ומכל מקוס חכמיס לחמרו ליה סין סוכריס סטעס רכי יוסי מפוס ליכוד מלכין כו'קול כמו שכתבתי לעיל וסרמכ"ס סוכר וכפי קלמת לרכנן טעמס מסוס לינול כו' הוח• וסטעס רקס רקליין טעמ6 כנמרח כקוסיה ריינו מדרכי יוסי רחמר ככרייתס זוסמעתי ש לה פמעתי רונס לומר כק כהן נכקן לה סמט וחי קקי טעמל ממי לססמעתי רקס קיס קיס • וממיל6 לרכנן לסו קוטיס דליכא למימר דסכרי כפי למת הטעס מסוס דילוד כו' וקנק תימס וללכרי קרסיס רסס כמתניתין דלקמן מפרס כנמר' טעמ6 דילול וכו' כמו פכקכ קריר רבינו עובדיה מברטנורה ססנס סרח"ססס קכילו וחי כרכריי קוק ליס למנקט נמרח טעמ6 לעוכר כמטי זרה וכו' והנימוקי יוסף כתב לקמן טעמל רעוכר כמעיזרק כו' סוכר ונמרח לס רק למנקט הליכ6 והלכתס • °מיתי סתוספת כר"י למס כ"G וכו'כתכו 67ף על נגרררסינן לקמן ילוד מלכיל כו'פכתכסן ליפרסל וסניחס מעכרת רכס מfכיל מכל מקוס מכטי ליס לענין עכריס דליכל למימר לוקל כענין חמו לכעל ניק קרל ילידי כיתן הס יסכלו רמיניק ררסיכןילור מלכיל • לכל עכריס

סחוכליס מטעס קנין כספו 65 קלמר קרל יולר מסכיל סלינו ילור לס - מכיל : י העוכר כתכ סר"כ חי כת כקן ליסר כו'דכתיכ כנעורים פרט למעוכרת לכנטורית מסמט בזמן פתיח לומר לנעורי רש"י: והיכס פירס קרינקנין כספו חמר רחמנל חן קנין לסין • ומיסו רוקח כספומרת ליכס וכ"כ סר"כ כמפניג' פרק קי

לכתוכות לכל 6חר סיכתס כרי קיס כחסמו לכל דכר כרתנן כמפנק ו' פרק ו' : סון מכרתי כן כפירס"יפיק סי וכתובות דף כ"ח וניסיס וקכקונ קרחת 6סתו דכתיב ולקחת ללחות לקניית נכילס וכי סיכידקירוסי נילי מלכילין כתריסק

ולתקם תיוק לקררי כך מלכילין כיכמס - ומ"ס קר'נסיכת כהן וכו' וסכס טיין מ"ס כזס נכקונות Od : והאירוסין מ"ס סר"כ מוכפיך וכת כסן כי קסיס כו' לפוס מסקנ' מוסכק נפקח כמ"פלקמן : והחרש כקב קרינ לסל קכלק כתקנתס דרכנן לקמן כפרק ו :

ו. ב

וכן

« הקודםהמשך »