תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחר - הבא על אחורתו - ועלאחות אביו ועלאחות אמו * וער אחות אשרתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו י ועלהנדה יש להן קנס - אע"פ שהן בהכרת אין בהן מיתת בית דין : בואו שאין להם קנס * הבא על הגיורת - ועל השבויה - ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו - יתירות עלבנורת שלש שנים ויום אה' ר'יהודה אומר שבויה שנפרית הרי היאבקדושתה "אע"פ שגדולה הבא על בתי עלבת בתו על בתבנו עלבת אשתו - על בתבנה על בתבתה אין להם קנס מפני שמתחייב בנפשו שמיתתו בידי בית דין - וכל המתחייב בנפשו אין

- משלם ממון - שנא'אם לא יהיה אסון ענש יענש :

נ נערה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

- - - - - - - - - - - - שמו שו (-שוו 0 שפו "ן - "ש יק

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors]

י" - שייכתובות פרק ב היספיחים שוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת נרושה אגי אינה נאמגת " אמרה נשבתי וטהור"אני נאמנת שהפה שאסר * הוא הפה שהתיר - ואם יש תגb מסתירס סרbשון ותנס' עדים שנשכית והיא אומרת טהורה אני אינינאמנת לכתחלס מכל כbו עליס ואם משנשאת באועדים הרי זו לא תצא : ו שתי שנטממת מפי' סיו לס כמסס"bנשי' שנשבו זאת אומרת "נשבתי וטהורה אני וזאת כניס תג6 : ו bתי גסיס ל"ג אומרת9 נשבתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן

שנסכו שיש עליס פגשכו : שהן מעידות זו את זו הרי אלו נאמנות : ז וכן שני שפעילות זו מת זו כל מח' אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אינן אומרת חכרתי טסורס : נאמנין ובזמן שהן מעידין זה את זה הרי או נאמנין: פרי או נממנות לכפכויסקלו ה רבי יהורה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ ע"א לסכסי"על bיוbפי'עכלוbפי' אמר ר' אלעזר אימתי במקום שיש . ישי ומפיקטן מסי"לפי תומו עוררין - 'פיר fוכלכל פיעיר סעל סל ממנס מסעס שגשכי' על סיכbת מרשות סעכו"ס : ז bיגן נממכיס ליתן לססתרומ' : וכזמן שסן מעידין זס על וס שכל מי מומר מני וחכרי כסן :ה ר'יסודס מומר bין מעלין לכסוני ש"פ עד מחל 6פילו סיכ' לליכb למיחש לגומלין וכ"ש סכb לbיכי למיחש לגומלין סעד 6תס עליוbני עליך : - עוררין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »