תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ונשא 6חיו וכו'חולכות פיין כמסנס י"ג :

ח וכן התנרס fק cfתו וכו' כנמר' פריך וכן סיולb'סיתס שקרש חסין 6ת 6חותה כתכסרחס רוק' נקט סקילס 6כל סמנרס וכו' סלחות גרוס מדכרי תורה ולכן פטורה מן מסוס וכסכת ניסוחין יוס כוסb חות זקיקתו החליג' ומן היכוס וחחו תלונה מוכרי סופרים ולכן חוננת לכל כנסה לתופת ח"ג להמתין חככעול ידכיון דכנסת סתו ולל כתיכמת : ט סומרת יכס ממתנת לינס : סקדם חיל גמורה היס (פקע' לי זיקה

מן הסחיס 6ת חתותה חחר לגמרי - וכ'כ הוספת דף ח החולץליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת •

. סנפלס זולפניסן וסוזקקה "ח לכל הנימוקי יוסף הולצת ולא מתיכמת - וכן המגרש את אשתו ונשא לכלן: המתן תלכנוס דקל כתר ולוקח כמטc' 6חין

אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן פגעת (כחחות) וקוקס : ער ניכנתו הול רפקעי זיקתת היבוס : ט שומרת יבם שקירש אחיו את אחותי סיעור סמיך מעסה פיכנוס מיניס סכל מסוס כסוחין משום ר' יהודה בן בתירא ס"ז) אמרו אומרים לו 6ייך 6ת קיכמס סו יחלין .רחחתי 6 כקעת ולפיכן המתן ער שיעשה אחיך הנרול מעשה יחלצה לה נס ויעקר חק זיקפת מעלין : ימתיןע"כ. ונ"ל סכן היה אחיו * או כנסה יכנוס את אשתו • מתההיבמה

מתה היכתה יכנוס 6ת 6סתו סגרת רס"י כפיר' כמסניו' יכנוס את אשתו * מת יבס: יוציא את אשתו בגט החפילו כנסי ומתי מותר פרק כ' וכ"כ כריכס קרטן ואשת אחיו בחליצה :י היבמה לא תתלוץ ולא כוחותי : מק זיכם ולח נכנסו סין מוכיחין מילס תתיבס • ער שיש לה שלשה חרשים • וכן כל

נותר חחח זה מקום חת מסוס דכל חל וחדר כו' לין שאר הנשים לא יתארסו : ולא ינשאו עד שיהיו

חסותת : מוניס חת c6תן הוי חיפכס סקר6סון כנס להן שלשה חדשים אחד בתולות • ואחד בעולת

כגט וחס pcb 6חיו כחלינת הסוק זקיקחו הכול סכת' אתר גרושות ואחד אלמנות : אחר נשואות ואחר הכל יכותי לס מסוס רוחות כוס רטנר חיסורס ומסכל ארוסות • רבי יהור' אומר • הנשואות יתארסו

גרוס זי קיס וכנמרח פסיק חמין וינס קסניית סקיי והארוסות ינשאו

חוץ

הלכ' כרכי ייול'כן כתירס יכמתו פקעת זיקת' למפרט

י ל6 תחלון (וכו') מפרט מליון וחי חית' רכרכרי קתוס' סכיר' ליס מיר סכנס פקע כגמרי טעמס רכתין לס לח יספון הים לקחק 6ת יכמתו מזיקה ולח bינטריך למימר ותסכל 6חין כו' • וסכית יוסף ועלתה יכמתו וכו' סס 6ס יחפון יינס כל העולה ליכוס ס"ס קניט 65 העיר כזת כניס: אחיך קנלול חמרו הנרול טולת לחלינס וכל סחינת עולי ניכוס הינו עולה לחלים' על ספיקר הנקיס מכות כנרול לינס- הרמכיסי כלומר ונרול נתונות נזריגן סטו נעולות וחרוסות סטן נפוחות וכן הלכת

לנקט (חו לוקח חלק מסוס רמנות בית : והנןנ'חרסיס קס ג'יוס חון מיוס סמת כוכעלי תו סנגרס ואשת 6חיו כחלינס סחינת נפטרת מן כחליג' מחמת סתיס כוון מיוס סגקלרסק כו : קנפוחות יתחרסו לטעמם

חסות נרוסקו • הוליל וזיקתה קרמה קילוזי והסורק כדי להבחין בין זרע רחטון לזרע עני סל6 קלל כן כנרוס • וסכ05 פיין למתני סוי לנכו' כרתנן כפ' דלעיל ספק כן פסטה (בחסון ספק כןסכעס לחסרון וכסרוסות מסגת ה' כמ"ס סס נסס התוספת :

ליכה למימי קכי: נסחרופות ינסחנ רח עם מיספור מרחשון: יהיבמה לה תחלין וכו' כתב הריג נגמרת מפרס וכו' כל

מון העולה כינוס וכו' וכל סלינו עולס ליכוס 6ינן עול' לחנינה וכל סנן דחמרו רכנן תוכנות ולל מתיכמות כגון לחות מלוכתו וחתות זקוקתו וספק גרת פרות התס תפוס ולס ספּסי קול לח"כ לעולס תססור קילכן כיון דמללוריסס כת יכוס קיס חלכת מכל סכח רספטר (פסויי מפקינן ויכס סרכר בליקר רס"י יוסיכס נמי רמלסוריתל מלכ'ולס מיכמה קקיס רקילס 6' מכי החיות פ"נ מסגיר' וטעמס 6מרינן כנמ' רפירקין וכת יכוסקי6 67ס יכול הליהו ויחמר זוקי סקס מקינס מס"כ כג' חלפיס לקכח • 6פילו יכול פיקו ויחמר ז6ת חינה מעוכרת כל קמינס רלח פלוג 6l כולסוכריכי להמתין נ"ח • תחייכי לחוין רתנן כמסגירי פרק נ'רלה מיכמיס וסולכיס כס כתכינן לעיל ב מללורייתח חזי פינס 6 חכמיס 6מרו נזיר' כיחס רcfוני 6טו כיסה פניס 6ע"ג לקח פסיק ותני שמנת לכסן גדול וספי' ב מן הנסולין רסתס סיכס לת רסלמנילס יקח ועסס לכקולס מכמיר יקח קח חלמנ' לס : ולקו הכח מכלל עסק עס'. ולס לפי עסס לינוס ולחי 65 תעtס יעס' ינמנסחין יכוסלbמנ'לכסן גדול מן התורה ולפיס חולכת מסו'ררכיית קרח ולס לסימפון קלים לקחת חתיכמתו ועלחתיכתתו פס קיל יכמתו מלך יכמה לחרק סטול לחלינת וחינס עול'ליכוס כללי' כנמ' רפ"כ דף ן' הולכתכ סר"ככל העול ניכוס כו' פירס(יף מ• עיכ) עול' הסערה לפני הזקניס: וכן כל פלורנסיס כו'פי'סר"ן לקמן כדי להבחין בין זרט ר6סון לזרע סני וכגמר) יסיכ טעמס מסוס לכתיב להיות לך ולזרעך 6חריך ופי' רס"י ססין קסכיני פורת הלס פל קורליס פורטו מיוחס 6חריו ולכרכס לסמתין כל סbס'חרסיס ולח 6מרינן סתס מעט וקנסל ותכרי כי מלר לפני חרסיס רסיכי תכרק רכרריס 6ין מגנין הנפוחות חי כפסיעותיס 6ס מספס עכמס פלס מרחק מסוכרת כלי טיירס כנת

כנכסי כפלק כנמרק : אחד כמולות ולקל כפולות וכו' 6קל נפוחות (חסר חרוסות מפרס כנמרס לקילקל כקולות וחקר כפולוק פנקלרמלה

סו

=

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

חון מחרוסת שניקולה סקין מיסלין 6ת סכלס זלת החתן 6ו סנקנרסן כין מן החיסין • דהיינו כתולות בין מ ניקולס קולס כניסתן לחופס כדי סיסית וניל ומשחק עמס

הניסוחין דקינו כפולות : ולחיסין כוסיס זה מזה בכפילת מכות (כן חייסי' סתס כעל : הארוסות סכיסורס פיין כמסנק ה' פ"ק דכתוכות דלק כל כל הכפיס יתחרסו מסוס לרכי יסולק ל6 מפליג בין 6למנס

סכיולס : גס פירס כר"נ רגיל ועיין ניס לגרוסה ומתיר לשמנ' ניחרם

כמפנק ה' פ"נ דכרכות ומז 6פילו תוך סלסי' יוס פל ימי חוץ מן הארוסות שכיהירה מפני שלבו גס בהו' קרין לכך סייפינן סתס ככל מכלקb6לרכי יוסי לחפליגי ייס אומר: כל הנשים יתארכו יהוץ מן האלמנה • וס"ס לכסולס סלל תפחרס עלית נכס וחסר לחלמנת מפני האיכול : יא ארבעה אחין נשואין ארבע מק"ט סמס יכעול הלשון ליחרס קוך סלמיס של ימי נשים ומתואם רצה הגדול שנדס ליבם את כלן• רס"י דילמ' כעיל: לכנס : יא לרכעה לחיס הרשות בירו • מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת יא ארבעה חמין כו'ומתן וכו' ה"ה ספינזי טוכל נתי ביאתה אוהליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה

מפרס כנמר' fס 6פפרכסיפוקייקן קרפו' היתה אחת כשרה' ואחת פסולה* אָס היה הולץ

רת"ק 6רכעס מלמין כו' נילו לכנוס 6ת כלן וקחי חוץלפסולה • ואם היה מיבס • מיבם לכשרה : רת"ק ומתו : כי מתן כולן דנקט 6רכע ענק טונס יב המחזיר גרושתו • והנושא חלוצתו • והנושא - מחן מיכס: הרשות כידו קמשמע לן לרכט 6ין טפי קרובת חלוצתויוציא • והולד ממזר • רברירבי כתכסר"כ רת"ק טפימר'נמי לה כי היכי רכסטייקו עונה עקיבא • וחכמים אומרים * אין הולד ממזר • וכו' ונקט ר' כו' כי היכי נחלס : ניחתת סנפלינתה

ומודים

רנמטינקו עונה סל 6חת מסן פוטרק גרפק •

פרס"י טונס תלמיד חכם ונ6 מינס לפרוייקרי וכתיב חסר לא יכנס 6ת כית לחין • בית

מערך סכת לערכ סכת כדממר כפ"ק לכתוכות דף ס"ג ע"נ חתך קול כונתי וחיכוכונס סני כתיס: ולס חלין לתרווייסו וכתכ נימוקי יוסף וחע"ג רמתניתין סתמס ככל 6דס מיירי ככל סלינו עולה ליכוס 6ינו עולס לחליל':וסוחיל ותרווייקן ולס סגי לכל חלל וחלה עונת כחרס הכל כינמק 66ני octs כי קרלי 5 סלקי ליכוס : כרחמרי' כית חסר קול כונס הכי הקנו לו מן ססמיס ולפילו כפחות מות סניליק 656 רמפוס נמי לח סלקי לסלינה : חולן לפסולת - ולס יפסול 6ת סכסרק ענק טוכת 6מרינן דלית ליס לנרועי כפקות מפונק נחל לכל לכהונת ססתלונת פסולת לכהונת• ולח יספוך חרס מי כולו חרס - 6כל נכוס6 כפיס רפלמס חייב לעשות פונק עס כל FP6 לסריס כריכין להן :

יב המקויך חת גרוסתו מפנ66ת : כלין קמפורס פ'6ע"פ עכ"ל וסכתי כריכ'למולעי מ"ט חמרן ותנוbr חת חלונתו לקיימיעליס כלסו דלהיכנס כיון סלס כנק רלח לגרועי כפחות מעונת כחרס ונ"ל כי היכי רמסכחת כלים סור להיכנס.: זקנוס קרוכות תלונתו רקסנרר"ע ותלונתו דל6 מוקי חנפסית מלכטול טפי מbcפיס יוס כפיס b6תו עמו כלתו סקכתול קרחה ניתן

דכתיב בית חלון הנעל כרתנן כמפניי"נ מפרקי"נ ומכילתין וטעמ6 רמלטערכיותר וקפנר גני ר"ע יממור מחייכי לסון ולינה הלכת : ק"ג כספק חמרו חכמיס טלס יכערק כסיסהנקנלס נפילק

קרוכת

יותר מסורס ועול גרמית מרתנן כפ"ק לכתוכות מפנק ו

רת"ת יונלין שלל גרסות פלסיסיוס קל טפי לכל ס"מ רער * יסמין נת נפרוטפייס לת נטרולע"ג דסתס ר"ח תכן ותכמיס פליני כמ"ס bס סל"כ"ק הליס רכנן bk מסוס לללמוד תורה לק חפר לכער סלס סכל כסכרס וסלסיס יוס כעלמ6 65 מסכחת דפליני וסס למסתס סמיס לן תנ6 כמדת ח"ח לפי סכין פרגו להסיק ענק טוני בלוי קוס לקסיס רספונה לק"ח כפי מרתו ועול סכןנס כן סקיס לן תנח נסיך פרק ס' דכתוכות ועול עיין מ"ס במשנת ר' פרק ח' לגלריס ונס6לתי סר"ל לתת טעס לסיפור (עונס) 6' כל' יוס סכן סתס נסיס טוכלות לי לל'יוס פכל וסתות נסיס מbלסיס יוס לל' יוס כרפירס קרינכמסנס ר'פ"נ רנרס וטעות נמור קוס פוק 6חר סומרס שהחמירו ליסנו נקיים על רמיית טפק כחרדל כמ"ס סר"כ כרפי דנות לכל גרורות סרטוניס סיתס טוכלת כנרת לחי ימיס ולזבת גדולה לז' ימיס ולסומרת יוס כנגייוס כיומה : כיאתה סו סלינתק סל חקת פקן פוטרת נרתס • כתר קרינ ולס מינס לתרווייסו כו' ולח מוכן לתרווייתו כל :bינו עולה כו' • ומה"ט נמי לס מינס לסל (חלין לחיון - וכתבו התוס' רכחלון לקר וליכס לחרכמי כח כיון רחלין ק67 66 לינס סנית כיון דחין עולס לחלינק כרחמר לעיל (בית מלון הנעל כית סחר סוס סולן) וחיננקולן נ' כפיס ועור דחינו חולז לכי כתיס וכתוס' דפוס יסן 6לו סמפר פיכות ליתנהו וכן כרחה למחקס מקרפוסיס סחרסיס מסמעל פקסניק מוקרת עסוק כלח כלוס : מיכס לכסרת כלומר רסלי ליכס לכסרק • (לפון סרמכיס כפרק ח' מק"י מיכס לחיזת מירנה : יך יהמחזיר חת גרוסמן פי' קריב ממנסחת וכן פירס"וכפסטי'רקרק וסלקת מכיקו ייכחה והיתה לחיס 6חר וגו'מ לא יוכל כענק קרלטון לפול לקחתה וכספין לסוטת כתר קרינ לכקילוסין תכל כסמכל קייט מלכתכ וסיתס לויס וקילוסין כמסמט ינחק וקיפר מקים תוית ליכיסס כמ"ס סר"כ כריסמסכ'קידופין: והנושא קרונק הלוכתו • כתב סר"כ לקסנרר"ע לחלונתו כחסתן ססכתוכ קרקס כיס וכו' גמרי

ופירס רס"י ולית ליה סתמס למתניתין ח' סחולן כיכמתו ונסb

ג ב סקי

.

[ocr errors][merged small]

.

.

ר

.

O

[ocr errors]

.

ומודיס כנוס6 קרונת נרוסתו יקחשמט לן דליפ לק כחייני

כריתות גנתו : יג כל סחר כפר סקול כלל יכל - כל קורנס לחין הכל בחייני כריתות מולו זלח כען חייכי ססיס כללו (לפינן לין נס כרת :כל חייני כרת - הכל על חיינו מיתות בית דין

ליידי דתני מחזיר גרוסתו ונופל חלונתו ל6וין וכן סנכסיס55 6cסוריס 6סור כרק • הונו ממזר . מקרוכת חלונתו פני נתי

קון מן סנדק • חנל מחייכי קרונ'גיוספו נמ'.: ומורים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר : כמוין • סין קולד ממור: י כל פמר נטר פתוח כל יג איזהו ממזר בר שאובשר • שהוא בלא יבא •

פרק ה וכן נמלr: קין יכס כין פריך כל דבריו' עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבין

נט אחר גט: קורנס סייל כלחו וכו' וכין עליוכרת בידי שמים והלכה כדבריו: ר' יהושע סקייכמות ניכס 6חר מלח רס" יקסיסלי וסל מחזיר אומר כלשחייבים עליו מיתת בית דין אמר ושמעון 6חר ונפן נטלרספונס וסור גרופו דלקו קורנס קוה בן עזאי' מצאתי מגלת יוחסין בירושלים - וכתוב בה ונתן גט לסניס לס כססרו מריטלפיל והולד ממזר איש פלוניממזר מאשת איש לקיים דברי ר"יהושע קרוכות הטניס פריז למקוי אסון מרמכ"ס שטר זכרי אשתו שמתה מותרמאהותה נישה ומתה מותר כגרושתו

דני רינגט זני עקיכלכל פור נסרוכל באחותה נשאת לאחר ומתה- מותר באחותה •

פרספונה כקער זיקיסתיין זכו בלס יכל לפי סעיקר יבמתו שמתה מותר באחותה הלץלה ומתה מותר מעליו דנט מרגי כיכמת דעתו כל פ6ין לו כיחס באחותה : (נשאת לאהר ומתה מותר באחותה) : במיקס עלס כל6 יכנס וסור בקהל קולך מחר לפי פרק ה רבן גמליאל אומר: אין גט אחר גט: גינס לס קול לחפור שהוא כלס יכי • נמרח בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצהזוחכ"א קנט וכח לנרת' הינכן כי וכתיב לחיקת חיים

מור וקיננט סני לסני' מין לק חמק לכיו ולס יענה לק

כמעסיו כלוס וסוי כנותן גט כנף חכיו • כנף טרחה לכין כרכי יסולק לריס פי"ס למפרס 5c65 נכרית דפנמס וכן סני יכמין כיכמה חמק ונתן זק נט • לקרח במנוסת הניו דסוס ליס חייכי חוין יוסמיך ליס לליכס חזק נט החסרון הינו כלוס ומותר בקרונותיה : ולח מסמר שמור בקיר ק' • וחט"נ רמפסיק קר6 דלה יכל פגוע לכל 6חר מסמר נין סני יכמין פיכמס 6חת נין כיכס 6קר ופתי בנתיס כתכו סתוס' וכ"כ הרי") וכיון ללחו בני כניס גנסן יכמות כfחרון 6ינן כלוס לינק בריכה ממנונט ומוקר לחסין מינייהו ממזר לח מסין יפסק ומדכתיב ולח סמעינן כקרונותיה :

דחפיפונחון דלקורסbר ועיין מפנק ריפ"ח מיס סס: כל 6חייכין עליו כרת •

סכר לס כרכנן ורכי יסולס לסכרי רולס יננה כגן כפומרקינס סל מכיו הכתוב מוכר (כמין לקמן ריס פ"6 רק חיילי כריתות pc6 חחי לכיוונקכי סו כככיס כמסנס פורק מסוס כמסמן לסיכס ממער הלמר

מיני כריתוק הוי ממזר 8 והלכה כרכריו • כתר קרינ רבינו עוכדיס מכרטנורה וכן סלכס וכן כתר קריגרכינו מסס נר חיימון • רנו סני עץ

הלכה פסוקה סכמסנס כמו סכתכתי כמסנה ופרקנ'רפיחס לסין למדין כנכה מפי התלמו וסכס סיינו טעמה פסקי כחותו מסוס דרכי קכן כסוף פרק ג'וקילוסין וכל מי dין לה עליו קרוסין לכעס רק על 6חריס קרוסין סולר ממור וחיי זה הכל על החי מכל הפריות מכמורת כמו סכתב התוספת וסרי"ף וסוליל וכקלוסין פני כמפורה קתס כיט לכתכירו שון מן קנית ויקינ טעמ6 כנמר' מסוס ותפסיכס קרוסין כמינוקסי גרה עליו 6פי'כספת נועה מעסיכסקלוסין רהי

נסון רוית דקדושין ועיין מים נמסנק י"נפרקנ'רקלוסין : כל סחייכין עליו מיתת בית דין רחי מלח ינלס לה לכתוב לא יקח 6סת חנין שb לס יגלה לנופיק לרני יקוק לחייכ כסעוסק

רכיו ולרכנן לחייל סני לחיין כסותרת ינסSc חכיו ולא יקח 6סק חכיו כתכית לbסמועי'דממור מחייכימיתת כ"ד רוקח: אשת חיס וכתבו התוספת תימר דלח נקט חייכי מיתת כ"וסתס גמי מסוס ומפסק סריס כן היה חס כן מכלן קוי

כר' יסוסכ וי"ל דנקט pc6 ליס לרכותח דחע"פ ססוס קל bcn'חייכי מיתוס רקו כחנק ויס לס היקר כחיי מיסרק לקיים וכרי רכי יהוסע לה היה כתון כמנילה • חלה חריפ6 קלי ממר רכי שמעון בן עזי לקייס וכרי רכי יסוסע רס": יבמתו פמפה מותר כסחותס 6מרינן כנמר' רמסנה שחיכו בריכת קיק (דויל קרי כי רכקול

פליס כקייק על גלסרס חחותס 6ל6 כחייס • רס"י וכתוספת כתכו כססרי) רמתי כמכ"ס לקסמן : פרק ה °אין נט חסר גט כו' עיין מ"ס כזס כמסנס דלקמן: לא מספר חסר מסמר פיין מים בסיפקל קסמים מפגינ': ולא כפילס כו' גלס קלינס כו' מפורט כמסנס וסוף פירקין :

[ocr errors]
[ocr errors]

זנט לורנט רקמה להרחק זיקת לגמרי וקל כעי חלינס יש גט 6חר נט וכו' פירס הי"דיקת6 65 רחת לנמרי וכו' מינכן לכקי 6יכ6 פעל זיקה והנינט סני לפניה למיסוי

וחסני גט סניכו'כרקימל כגמ' וחט"נ רפרסורייזל 65 נוספוולסור כקרוכופיס וכן סלכס: ב כינר 65 לפלונת' קוי נט כיכמס כלל לומר רכנן גיין דכו"ם מהני חי חקרת קמילה מילפ'כחנפנפשס ליכס 6חל וחינמס לחת קחי וקכי ניכמס לס מפני חברי גט לקוניס'(קלינס לסוכיחס ותרנט לח קלמר בינד דין וחך

מקני חנינה נמי לה מקני וכמס bחת : נרימקממנו יש נט אחרגטי ויש מאמר אחר מאמר • אבל לא ותילמיכעל סחר חליג' ופי' סלינס ולס רנס לכנוס לו אהר בעילה • ולא אהר חליצה כלום : ג מצד התוס'דלט"נדנPcf תיס לס יכנוס וכיון דכתחי' כופין עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו קייסי' לסמל יומרו מרחליג' קיימס עליס כל6 יכנה: חליצה עשה מאמר וחליצהצריבההימנוגט עשה ל6 מסני כוי לפי תק פיין נרימ מגן ג החלינס מאמר ובעל הרי זובמשתה :ג נתן נט ועשרה כלPc ליס חנינה וקריוקי הפקעתו לזיקה ונס כעי מאמר • צריכה גט וחליצה • נתן גט ובעל צריכה, וכ6 נמי ליכס למיקס כיכמס בלפוקי קרופיןדיליט רחליג' נט וחליצה • נתן גט וחרץ: 'אין אחר חליצה סילמר מחליג' לחוד'מכני לה מפקפל קדוסין: נ נתן כרום • חלץ ועשה מאמר • נתן גט ובער: גט לחורס נמי מקני ומכעי נט ופסק כס מחמר נריכס או בעל ועשה מאמר • נתן גט וחרץ

גט וחלילה לעולס: דכקל ש ולינק דנט דקי קנפ

ליכה למטעי דילינק כסריק פייר קנת ומסמר קני סיורס

כתיב לכל קייסינן סיממרן ונט סינכן נריכס נט למסמרו (מלינס לזיקתו: גפן נט ובעל דחלינס הנריכס סכקוב מלכרסנט סנכל סנסיס • יילמרי אסור לקיימס סתסע'סנקן נט קיימה עליק כלה יכנס ובריכה מלנטלחול6 ל6 מסני כו'ומ"ס סר"כ וכן הנכס לח קחי Spot נט ככיתו וסלינה לזיקתו :

מין

סנס כו' ויס מחמר כו'ולז קחי טל 6S 6חר כיעילס וכו'כמים במחנה ג': ויש מחמר 6חר מסמר

ומיט חמור רבנן מספר כיכמס מתני • מסוס דמתני כעלמס • דמיחמרת 65 מסכי • ממרי מחמר לקנות • ביחס לקנות ומדמסמר לי מתני' כילס נמי כח מקני • וסמל למיכעל 6חר כילס וקוק ליק כונה סגיכקיס • ריסורס רקורייק6 כפר'דלטיל מסנס י"6 הילכן מתרו רמקני סלס לכפול חחריק יכמס לחרק • ומהספל ליכח למיחס למירי לסמס יכעול סחיכעילת • כיון לחקר מחמר נמי חפור למכעל : ג כיצד עסס מסמר כו'כתננ"כפולס מפרס התכח ליני מחמר ונט תחנה מסס וקוי ירכנן וסכיני ליי וסדר מפרט חלינת וכיחס רקורייקס ופתח כחלינת להתרת יכמה לשוק עדיפה לית כרמית' כנמ'ע"כיוקוליל ונט חינת מירקת לגמרי לפוק להכי לס 6קרימיק למהמר כמו סמקריס חלינת לכיסה : oku מיקי קסיס סידר' רמתניי ונטיל ותקיי' נט למסמר ק"כ קקליס כעילה לחלינס וכמסכתנ' להודיס נתן גט וכעל כי היכי דנסיס מין סחר חלינס כלוס וכמסנס ר'כריס להקדיס פסק מחמר וכטל מסוס דרמיס לחינך יכעיכמי חלינק לכל פסיפס לסקדיס נט וכטל קורס נט ופסת מסמר 5 ידעתי למס : הרי זו כמנותק

והכי חקינו רכנן Scח יכח עליה עוסקרסס קרוסין נמרין כפני עליס וכסוק פרוטק וחסכפל ולה קידס קנס ולוקה מכת מרדות של הנהג קלות ר6ס נענתו כרסית'כנמי : נ נתן נט ועסת מסמר בריכת נט וחנינס כו'כתן קונדנט דחי קנה ופייר קנת וכו'ומה"ט 6פי' רכן נמלים מורה ריס תחמר

חסר גט ייס נט6חר מסמר וכן כיחה יס מחר מחמר וכן חחר גט כריתי כגמ' : : נתן נט וכעל כריכת נט כתב סר"כ סמסעה פנמן נט קיימ'עליק כלל יכנה ומ'פלה הו גט כחלינה לקעקועי כולס זיקה

קינכן לסעמדק עליק כלמוגפור וחפי' לריע למתניתין כופיס מולס דקדוסין תפיס כס : חלץ ופcס מממר כפכו המוסי לח הוק כריך למיתני וכיוןדתני נח נט וחלן לוין 6חר חלינק כלוס מע"ג דילינק פסולת הילכיס דלקר חלינת כסירת מין לחריק כוס * כל העניינות סונה ע"ר

לי נרחת דמי מסוס ק6 לס חריס לחיל' למימר הכטריך דלה מימר לוקח נט וקלינקלין לקריק כלס מסוס דכי למררחמכל חלינס כיכמה מנכר נט קול דקלמר להו

מאוס הכי 6מרו כנטדמהני כיכמה כמו סכתכתי כריס פרקין כסס התוס' : חלץ ושוק מסמר

נתן נטוכפל לו חי קתני ועסק מסמר לו נתן נטלו נפל ונט דלמחר חלינס 9 הוס נריך למתני לחסמועינן דלקו כלוס הלמרי נילקסר נקרונומיק סל מוסר וקל מחמת חלינק & ליידי דכעי נמפני גט לחר כעילה כדקתני מוכפל מסס מסמר ונכנס לשמועינן דחין לחקרכיס כלוס זיק כמה וכסלי נט סני ליק כלה חלינק תכל

גני נט חחר הלינר הכי מפוס כנמ' ט") • או כפל ועסס מסמר לו נתן נטלו חלן ומהמר החרכים: מה קוק כרין למפני הלמלי לפני הפי'מסמר 6חר מספר כיכמ'קחת

מר מקניא הילרי ולועסס גסקר דנסרין למשמועי'כר"ע דחין קדושין תופסין כו' וסכי מפרט כנמר":

[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors][merged small]

ומוריס נכוס6 קרונת נרוסתו יקמשמע לן דליפ מ נחייבי כריתות ננהו : יג כל סחר נסר ססוס כל6 יכל • כל קורנק

לחוין • הכל נחייני כריתות מולו זכח כען חייכי ססיס כללו (לפינן לין נס כרת:כל חייני כרת - הכל על חיינו מיתות בית דין : ליידי דתני מחזיר גרוספו ונפל חלונקו 69וין וכן סנכקי סכל 6cסוריס 6סור כוס • קולר ממזר . מקרוכק מלוכתו פני נתי

קוז מן סנדק • סכל ממייני קרונ'ניוספו נמ' : ומורים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר ! מוין • סין הולד ממזר: י כל פלר כפר פתוח כלח יג איזהו ממזר בל טאובשר • שהוא בלא יבא • פרק ה וכן נמלי: לין יכס כתנ הרי כל דבריו' עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבין

נט חמר גטי מרכס סריס כלחו וכו' וניל עליוכרת בידי שמים והלכה כרבריו: ר' יהושע ספיימוס לינס חקר מחת רס"י וקסיסלי וקל מחזיר אומר כלשחייבים עליו מיתת בית דיןאמר ושמעון 6חר וגפן נט לרספונה וקור גרוסrו דלהי קורנק קוד בן עזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה ונתן גט לסניס לס נחסרו חמריטלפיל והולד ממזר איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר"יהושע קרוכות כסניה פליז לקוי סומכ"ס פעור דמרי אשתו שמתה' מותר באחותה נישה ומתה מותר כגרופחו ' דעני רינגט וכי עקיכל כל פור נסרוכל באחותה נשאת לאחר ומתה- מותר באחותה • לרספונה כקעה ייקפסתיין הכול כלה יכל לפי סעיקר יבמתו שמהה מותר באחותה הלץלה ומתה מותר מעליו דגט מוני ניכמת דעתו כל פ6ין לו כיור באחותה : (נאת לאחר ומתה מותר באחותה) : למיקס פנס כל6 יכנה ופור בקהל קולד ממור פיל, פרק ה רבן גמליאל אומר: אין גט אחר נט: 5 יינס ל6 קול ילס מלר שהוא כלה יכל • נמרח בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ'א קנט וכח לנרת' סילכך כי וכתיב לחיקת חיס

מור וקיננט סני לסני' מין לק 6ת חכיו ולס ינק לק

כמעסיו כלוס וסוי כנותן גט כנף חכיו : כג) סרחה לכיו כרכי יסולק דריס פי" רמפרס לססנכרית דפנמל וכן סני יכמין לינמק מחק ונתן זק נט • לקרח כלנוסת הניו דסוס ליס חייכי לחוין יוסמיך ליס לליכה זק נט האחרון הינו כלוס ומותר כקרונותיי ; לח מסמר שמור נקי ק' • וחט"נ רמפסיק קרח עלה יכל פנוע רכס 6חר מסמר כין סני יכמין כיכמס 6חת נין ניכס 6חר וסתי כנתיס כתכו סתוס' וכ"כ הרי"; וכיון דלחו גני כניס גנתו יכמות כ6חרון הינו כלוס לינק בריכה ממנונט ומותר לחסין מינייהו ממור לח חסין יפסק ומדכתיב ולח פמפיגן כקרונותיה :

ופינו להון דלחו ספר ועיין מפנק ריפ"ח מס 6ס: מ סחייכין עליו כרת • סכר רק כרכנן ורכי יסודס לסנרי רולס ינלס כן נפומרקינס סל מכיו הכתוב מוכר (כמים

פקמן ריס פ"ס והר חייני כריתות pcb חחי לכיוונקכי קור כפניס כמסנר פורק מסוס למסמן לחיכה ממיר הלמר

מחיני כריתוק הוי ממזר 8 והלכה כרכריו • כתכ קרינ רכינו עוכריס מכרטנות וכן הנכס וכן כתר קררכינו מסס נר חיימון

הלכה פסוקיס סכמסנס כמו סכתכתי כמסנת ויפרקנ'רבית לסין למדין סנכק מפי התלמור ותכס סיינו טעמו פסקי כתותי מסוס דהני תנן כסוף פרק ג'וקילוסין וכל מי 6לין לק עליו קרוסין לכל לק על החריס קרוסין סולר ממור היה זה הכל על חיי מכל הפריות מנתורי כמו מכתב הפוספס וסרי"ף וסוליל וכקרוסין קלי כמפורז התסריט וכתכקרן רו מן קנית ויקינ טעמה כנמר' מסוס ותפסיכס קרוסין דכפין ומסי מרות עליו 6פי'כסעת נותק מעסיכסקלוסין וחקי

סון סוק קרוסין ועין מיס כמפנק י"נפרקנ'רקדוסין : כל סחייכין עליו מיתקנית דין דחי מלח ינלס לה לכתוב לה יקח חמת חכיו at לק יגלה לנופיק לרני יסוק לחייך כלנוסע

מכיו ולרכנן לחייג סני לחוין נסתרת ינסSc הכין ולס יקח pcb מכיו כתניה (חסמועי'לממור מחייכיקיפת נידריק: כאשת חיסוכתנו התוספת תימר דלח נקט חייכי מיתקנ"וסתס וbי מסוס ומטסר ססיס כן היה חס כן מכלן הוי

כר' יסוסע וי"ל דנקט pdf ליס לרכות רקעים סקוס קל bcn'מייני מיקוק רקוי כחנק ויס לס היתר כחיי מיסרק: לקיים רכרי רכי יסוסע לה היה כתות במנילה • סלס חריס6 קלי ממר רכי סמפון כן טוחי לקייס וכרי רכי יסוסע רס": יבמתו פמקה מותר כסחוקס 6מרינן כנמר' במסכת bcינו כריכת היל (חיל קרי כי רכקול •

עניק כחייק על נקסוס החומס חלק כחייס • רס•• וכתוספת כתכו כססרי) מתיכמכיס לסקו : פרק ה אין נט חסר נט כו' עיין מ"ס כזס כתחנת דלקמן: ולא מסמר חסר מחמר שיין מיס נסיעת הסמים מפכ'נ': סולא כעילס כו' ולס סלינס כו' מפורס כמסנס דסוף פירקין :

[ocr errors]

דגם סניט

[merged small][ocr errors]

.

« הקודםהמשך »