תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

"ישוי לפי שכתובתכנין דכרין מינו פשוט ככל סיסיכות (כמ"ש סטורס"פ קי"ח שעיקר סתקנס סיתס כדי שיתן מדס לכתו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

על פי שאמרו בתולה נובה
מאתים • ואלמנה מנה * אם
רצה להוסיף אפי מאה מנה יוסיף - נתארמלה - או
נתגרשה בין מן הארוסין בין מן הנישואין - גובה
את הכל - ר' אלעזר בן עזריה אומר - מן הנשואין
גובה את הכל מן הארוסין. בתולה גובה מאתים"
ואמנה מנה - שלא כתבלה לא על מנת לכונסה ר'
יהור' אמר אם רצהכותב לבתולה שטר של מאתים
והיא
bלb על מנת לכוכסס :
וסיb
ומתזנן מנכסי מחר מותי -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב המארס את בתו וגירשה - אירסה ונתארמלה

כתובתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתארמלה כתובתה שלה • ר' יהודה אומר הראשונה של אב אמרו לו (ס"מ) משה"טיאה אין לאביה רשות בה : ג הגיורת שנתגיירה בתה עמה - וזנתה - הרי זו בחנק אין לה לא פתח בית האב - ולא מאה סלע היתה הורתה שלא בקרושה - ולירתה בקדושה הרי זו בסקילה - אין לה לא פתח בית האב - ולא מאה סלע היתה הורתה ולירתה בקרושה הרי היא כבת ישראל לכל דבר - יש לה אב - ואין לה פתח בית האב - יש לה פתח בית האב - ואין לה אב • הרי זו בסקילה - לא נאמר פתח בית (ס"מ) אביה. אלא למצוה : ר - האב זכאי בבתו * בקרושיה בכסף - בשטר - ובכיאה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »