תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ללמו מיסו כתב לס6t נכסי גירשה אין לה אלא כתובתה החזירה הרי היא ככ הנשים - ואין לה אאכתובתה ברבר : סיכוי פרקט הכותב לאשתו רין ודברים אין לי בנכסייך הרי זה אוכל פירות בחייה - ואם מתה יורשה - אם כן למה כתב פרקט הכותב למשתווין לה - דין ודברים אין לי בנכסייך - שאם מכרה - ולכריס מין א ונתנה קיים - כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך לי כנכסייך כעודס מרוסס וכפירותיהן - הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה " רבי יהודה אומר - לעולם ודנריס (אין) ליבנכסיך אוכל פירי פירות - עד שיכתוב לה דין ודברים מע"ג דלא קנו מיניס מוכרת אין לי בנבסייך ובפירותיהן - ובפירי פירותיהן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ובנכסים הנכנסין - והיוצאין עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל - עם יורשי האבי ובית הלל אומרים נכסים בחוקתן - וכתובה בחזקת יורשי הבעל - נכסים הנכנסים והיוצאים עמה - בחזקת יורשי האב:ז הניח אחיומעותילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע - והוא אוכל פירות - המחוברין בקרקע - אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - וחכמים אומרים המחוברים בקרקע שלו - התלושין מן הקרקע כלהקידם זכה בהן קרם הוא זכה קרמה היא ילקח בהן קרקע - והוא אוכל פירות כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר - ובלבד שתהא כתובתה - על נכסיבעל הראשון: ח לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השלחן - אלא כל נכסיו - אחראין לכתוב (ס"6 )(וכןלא יאמאדם לאשתו הרי כתובתך מונחת על השלחן אאכלנכסיו אחראין לכתובת:) גירשה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שהכעל מוציא מיר הלקוחות - עד שלא נישאת י ונישאת ' רבן גמליא אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנינא בן עקיבא - אמרו לפני רבן גמליאי הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסי' אמר להם על החדשים אנו בושין - kא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים : ב רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים נכסים הירועים לבעל לא תמכורי ואסמכרה ונתנה בטל - שאינן ידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה ונתנה קיים: ג נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - פירות התלושין מןהקרקעילקח בהן קרקע והוא אוכל פירותי והמחוברין בקרקעי אמר ר'מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקעי והוא אוכל פירות וחכמים אומרי' המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות: ר ר"שמעון אומר מקום שיפה כוחו בכניסתה - הורע כחו ביציאתה - מקום שהורע כהו בכניסתה יפה כחו ביציאתה • פירות המחוברין לקרקע בכניסתה שלו וביצאתה שלה והתלושיןמן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו : ה נפלו לה עבדים ושפחות זקנים - ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - רבן שמעון בן גמליאל אומר : לא

[ocr errors]

סדין 6פי נפלו לס קודס מי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין - ובעל פוליפוסי והמקמץ והמצרף נחושת - והבורסי : בין שהיו בם עד שלא נישאו ובין משנישאו נולדו ועל כולן אמ'ר"מ אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו אינה יכולה לקבל - וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה - חוץ ממוכה שחין - מפני שממיקתו י מעשה בצידון בבורסיאחר שמרת - והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר " לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך אינה יכולה לקבל : פרק ח האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו להמשנתארסה יביש

[ocr errors]

סוכסכסס סכעל : אומרים תמכור - וב"ה אומרים לא תמכור - אלו ואו סוף סל' bישות: : כ נכסיס מורים שאם מכרה ונתנה קיים - אמר רב יהודה פרק ה שנפלו לס כלומר

אמרו לפני רבן גמליא הואיל וזכה באשה - לא יזכה בנכסים י אמר לה על החדשים אנו בושיןkא שאת מגלגלין עלינו את הישנים נפלו להמשנשאתי אוואו מורים שאם מכרה ונתנה שהבעל

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »