תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

הרי אלו לא יפרעו - רבן שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך - אשה גוכה כתוב זה שלא בגט " ובעל הובגובה שלא בפרוזבול. שני גיטין - ושתי כתובות" גובה שתי כתובות - שתי כתובות ונט אחר או כתובה ושני גיטין - או כתובה וגט ומיתה - אינה גובה אא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונ'מחזירה קטןשהשיאו אביו כתובתה קיימת - שעל מנת כן קיימה יגר שנתגייר ואשתועמו כתובתה קיימת - שעל מנת כן קיימה : פרק י מי שהיה נשוי שתי נשים ומית ראשונה קודמת לשניה ויורשיהראשונה קודמים ליורשי שניה - נשא את הראשונה ומתה - נשא שניהומת הוא - שניה

ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה :

- ב עזי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מילתb קיימי למ"6 שתטרוף מן סלקוחות לשטר מוקלס סו6 דקטן מינו יכול לשעכל וכיון למנקדס פסול לטרוף כס מסלקוחות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אבל יורשיו משביעין אותה - ואת יורשיה - ואת הבאים ברשותה גדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועליורשיך ועל הבאי' ברשותיך - אינו יכול להשביע - לא הוא - ולא יורשיו ולא הבאי' ברשותו " לא אותה ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה. ו הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שהזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופא אין היורשין משביעין אותה - ואם נעשיאפוטרופא (ס"מ) היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר : ז הפוגמרת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה " עד אחד מעירה שהיא פרועה - לא תפרע אלא בשבועה מנכסי יתומים מנכסים משועבדין

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

- כפי

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »