תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ככתוכות : ו סכלונות דורגות שדרך חתן לשלוח למרוספו ?

ר' שמעון אומאם הטעה לשבח מקודשת: ג על מנת שאני כהן ונמצא לוי - לוי ונמצא כהן - נתין ונמצא ממזר יממזר ונמצא נתין: בן עיר ונמצא בן כרך ב' כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק - רחוק ונמצא קרוב על מנת שיש לי בת או שפחה גדלתי ואין לו או ע"מ שאין לי ויש לו על מנת שאין לי בנים - ויש לוי או על מנת שיש לי - ואין לו - ובכולם אע"פ שאמר בלבי

היה להתקדש אעפ"כי אינה מקודשת - וכן היא

שהטעתו : ד האומר לשלוחוצא וקדש לי אשה פלוני במקו'פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקורשת הרי היא כמקו'פלוני וקדש'במקום אחר הרי זו מקודשת:ה המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליהנדרים - אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתוב' ע"מ שאין עליהמומין - ונמצאו בה מומין - אינה מקודשת - כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה - כל המומין הפוסלים בכהנים - פוסלים בנשים : ו המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה - אע"פי ששלח סבלוגות לאחר מכאן - אינה מקודשת - שמחמת

קדושין הראשונים שלח - וכן קטן שקדש :

ז המקרש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

י כל העושה מצוה אחת מטיבין לוי ומאריכין לו
ימיו - ונוחל את הארץ - וכל שאינו עושה מצוה
אחת איזמטיבין לוי ואיןמאריכין לו ימיו ואינו,
: - כל שישנו במקרא - ובמשנה -
ובדרך ארץ - "לא"במהרה הוא "חוטא "שנאמר
(נ"מ עליו סכוב bומר) והחוט המשולש לא במהרה
ינתק - וכל שאינו לא במקרא - ולא במשנה - ולא
... ברוך ארץ - אינו מן הישוב :
פרק ב האיש מקדש בו ובשלוחו האשה
- מתקרשת בה ובשלוחה :
- האיש . -

אי

[ocr errors]

טוב שנפרעין ממנו עונותיו וזסו תקון ייט לעולס סכbי וכל כמותו מקרא דכתיב ושחטו מיתו כל קסל עדת ישראל - וכי כל

ישראל שוחטין קלי מכין ששלוחו של מוסכמותו :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »