תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

נדריס סכסס סגררי"גbחזיס פרק א כל כנויי נדרים כנדרים - וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מודרני

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

תוספות יום טוב כתובות פרק ג רע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]

צא ' עבד * (סייגו כנעני הכל מעלין לירושלים - ואין הכל מוציאין אחד שרוכס ישראל לעיר סרונס

ומ"ס ריסb כעברי דמי ריס6 האנשים ואחר הנשים (נ"מ ומחל עבדיס) נשא אשה עכו"ס : זמין סכל מונימין ככנעני ססתמ מעלין ממרת בארץ ישרא וגירשה בארץ ישרא נותן לה ממעורת ומין מונימין סוס מלס: מחי נדיכא למימר ימין מונימין ארץ שראל - נשא אשה בארץ ישראל ונירשה סמנטיס ומ' סנסיס מס סוא סר"ן) שכרח מחונס לירן בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה אומר לעלות וסיממומרת למרן דממריליס וכניס סכb בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל - נותן לה שלא לעלות תנ6 כלל כתוכס וזיל גמרb ; , ממעות ארץ ישראל - רבי שמעון בן גמליאל אומה ומס סיממומרת לעלות וסוb

הכל מעלין לירושלי'למתויי נותן לה ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא - מומר שלא לעלות יוניbויתן

[ocr errors]
[ocr errors]

יומין סכל מונימין מיידי לתנ'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

או יפרח באויר: ה המוציא שטר חוב על חברו * והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר יכול הוא שיאמרkו הייתי חייב לך - היה לך להפרע את שלך. כשמכרת לי את השדה - וחכמים אומרים זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע - מפני שהוא יכול למשכנו : ט שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה - ארמון אומר אלו הייתי חייב לך - כיצד אתה לוה ממני י וחכמים אומרים זה נובה שטר חובו וזה נובה שטר חובו : י שלשארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן - והגליל - אין מוציאין מעיר לעיר ומכרד לברך אבל באותה הארץ - מוציאין מעיד לעיר ומכרך לכרך אבל לא מעיר לברך ולא מברך לעיר - מוציאין מנוה הרעה - לנוה היפה - אבל לא מנוה היפה - לנוה הרעה רשב"נאומר אף לא מנוהרעה לנוה יפה מפני שהנוה היפה בודק : יא הכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

בשביל שאני זכר הפסדתי " אמר רבן גמליא רואה אני את דברי אדמון : ר הטוען את חברו כרי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה במקצת הטענה ישבע וחכמים אומרי'אין זו הורא' ממין הטענה - אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון: ה הפוסק מעות לחתנו - ופשט לו את הרגל תשכ ער שילבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמרי או אני פסקתי לעצמי אשב עד שילבין ראשי עכשיו שאבא פסק עלי - מה אני יכולה לעשות - או כנוס " או פטור - אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון: ו העורר על השדה והוא חתום עליה בער אדמון אומר (ס"מ) יכול הוא שיאמי - השני נוח לי והראשון קשה הימנו וי וחכמים אומרים איבד את

זכותו - עשאה סימן לאחר איבד את זכותו : ז מי שהלך למדינת הים - ואבדה דרך שרהו ארמון אומר ילך בקצרה. וחכ"א יקנה לו דרך במאה מנהי

או

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כני מדס מקיפיס מותו מל'רוחו' מויס מדמון לחכמי שכל אחד

יכול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ז ואברה דרך עיין רים קדושין : יקנה לו דרך כמbס מנס וכו' מפרש

[ocr errors]

לו

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

פרק יג שני דייני גזירות (נ"מ נזילות) היו בירושלים - אדמון וחנן בן

אבישלום - חנן אומר שני דברי'ארמון אומר שבעה מי שהלך למדינת הים - ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע כתחלה - נחלקו עליו בני כהנים גדולים אמרו תשכעבתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן " לא תשבעאא כסוף : ב מי שהלך למדינ' הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אומר איבדמעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול - אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם - אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן - הניח מעותיו על קרן הצבי : ג אדמון אומר

שבעה - מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים

מרובין הבנים יורשים והבנות נזונות י ובנכסים מועטים - הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים • אדמון אומר בשביל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »