תמונות בעמוד
PDF

: ל6

[ocr errors]

.

תיקן פיס היתה אחת חמש ספרס נסיס פוטרות וכו'
ינסיס ומת כלל כניס
ל לסיפה סרי 6לן וכן' • למעוטי

(
מקס
לגרור לנכות כה מוכרת קטנה

וסימל קישקנינס גזירק תם 5
594מרן 6cפילו יכמתו --חו כרת מחזיר גרופתו נמרח : וכתכו קת :ז

לקני נטיר ש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות נסיפה •

צרותיהן מן החליצה וכן היבום עד סוף קוק מסמ

ז. ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו רלס -... ללין : .-,.-ה ובת בתה חמותו ואם המותו ואם המיו קוטרות לה תני לוסרות אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו

לך על גב דורי מאמו

חיסורס סיכס ליכס ולחלון

נמי סייך למיסר סלס fתת .; ;h - תו וכן כת כתו ובת כט להלן חומר סולכת 6תי למימר דמפינס kס מפוס פכיון וכמקוס

ירכתיך ערות חזה זכקהילף מנוק, סיס ל6סורס וסלס כמקוס מנות כנון נכרי פנטסה יז 6כל כתן מחכוסתו ל6 נפיק

חתנו ולס 6סס 6חרת ונוס מותרת 6סתו לחמין כרתנן כמסכ' הלו, מסמט 6 נפקת מערות כד

נימפוס הכי תניפוטרות ול6 חוסרות דחי תני חוסרותמסמס למותו וחס סמין כלל חמורות ססנת סחוסרת עליו לקח ותול תלין סלס כמקוס מנוס : גייז לה 6ת כת גנק ותכת כתר

פוטרות כרותיקן לו הן טלמן רפטורות מלתח ופפיטס : ולס חמיו : 6חותו מחמו

ולס סכטריך למתני לוכלי ללח לפי פסקלינוס זזות חמו ס6ין יכוס 6% כחסין

ולוקר 65 תעסס סיסכו כרת (סס דכתב עליק כדפי' הר"ן יפקן מה להלן מן המבחפים מפוס הרפס רככור קוח למנטרייך ליס : גמ' דף ח' • ומפ"ס 6ת 6חין מסמן סמת ונטחה

לוי ירין לפלר עריות דחמר קרח כי כל 6פר יעטס מכל נעמת כלל נגיס ונפלה לפני המועכותל ונכרתי קוקפו כל קעריות כולן נסרלי: נמי זי הלפת

הקפת 6קיו מסמו ולסורס לו פסי ומס הנריקת מנין תלמור לומר לגרור וכו' קקורע יך ולרסיכן חין בין מן

יְנְמקו השערה וגו' כלן יכתימן החלינה פנחמר ועלתה

רינתק נרות הרנסנמי ור קחל

ליכוס עולס לחלינה וכל פסיגו עולסfלנקגעלת כל העונה * י פרק י': ומן היכוס הכי 65 סני ליס למתני מן קסלינק לחוליס לc6מופיכן ואינס י * . ימה קיה סוף פרק קמ6 לככורות ככר כתכתי כריע ברכות כוס התו' ררניליס קמפניות לסנוק

,יין כמסג'ג' פרק י"6 מ"ס סס כס"ו: בתו וכת כקו וכו' פי' קל"כלנפק מערות נתניך וט' .זו ועיין כגמרל פיטרסנהדרין דף ע"ולענין לין עונסין pן קרין לקכח נלוי מנת6 מ"ג לקיס ין מ"ס כריסנ'ק וקל לנקט סידרס לנ6 ככתוב • מפרט כגמ'רמנס קורנס קורנס נקט כתר ומיידי לפנל ג'רורות לגטק ריליק קני נמי נילורות (מטק רילק ומיידי רפנסג' רגלות למטה

דירה ותכס 6חותו ולחות חמו רקרוני עלמו וליידי דמיירי כססור חסוס תנ6 חחות 6סתו וכדין וידיו, יופי 6"ג קוק קורכק לעכמו) מקמי DE6 6חיו סלס קיס כעולמו והום סדין מקמי pc סקיו

קיירי כחסור 6חות תנ66סק חסין סלק סיסכעולמו והדר תכל כלתו:• גסי : וכות וכן כריס פיט לסנסלרין נסיך ליס נמי קלי ונרחק ניטעמ' רמנס (דחיידי) רייר ננג

ניתנתן לכל קרס דלסכחנסקלי כמו ניח6 ליס למנקט כק כנגן כריס6 .רוכריס עדיפי לא זמין ומק גלס כניס רפ"י •

cop מטוס ערות 6סר נכתס וכו'. ויס ככלל וק חמותו

[ocr errors]

וס6לס כחחין מן הלך דילפינן חזות מחר מבני - יפנריך 6חיס סנסגוכני חכינו ולחילפינן מוט לכת מול קוק חמינח על למיקרוכלכל וחסל. נמרח פרק

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גמן פירס סר"נ כגון רחוכן סמת

החג כין מן החס: וbת 6ס ל ינס סמעון (כו' וכפירש"י וכתכו סמת כלכניסונולד לו לה: ל ::..

קח 6 דכעי לפרוסי לונרי סכל סמפון 6ת 6סקו ולו op6 6סרן זיין ויס לן כרכנן לפרקנ' וססירס לפני לוי סתיסן פטורו'. לפי : . ו - ו. ו

מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו • וכלתו הר ::: ריגן ,

כי או פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצו !! לייז. י; * 3'. י), יר ווין ריזס ומן היבום עד סוף העולם וכלן אם מתו או מיאנ נקס .. :"ז: זלי ניגן או נתגרשו או שנמצאו אילנית צרותיהן מותרות יפה, מזרן { ריחדיו תל חנטרין 5 לעיל ואי אתה יכול לומר בחמותהובאם חמות (ס"ל : יןר ן.; .: f. וכתבו התוס' פין דף ^ ובאס חמיו שנמצאו אילנית אושמיאנו : ב כיצ

גני:C ;ין ע'ג :.:: ולחין לסקס\' ולמה חנטריך פוטרות צרתיהן • היתה בתו או אחת מכל העריו דס: ליפכו קל נכי כני האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת • כש יעקי 65 מנינו למיס 6לס שכתופטורה כך צרתה פטורה - הלכה צרת כו' * כשהיו נעולס כ6' ופסיטל ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת • כש

ר"י : .** דפי הכי חמין מקרי עיני שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה • אפי"י ! לוויני *** :"סהר"נְכס'סתיס 6סור' הן מאה: כיצד אס מתו צרותיהן מותרות • היה •

מזה עניין **:.ו וכו' כי רס"י וכ"י • ולפי כתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ול דלק הוכרכנן מיעוט6 לכי

אשה יזכו יחלין להכי נמי

לו: , :יף קונרכו לפרס כס וכסס סתיס וכי: או, מילנו - פירם קר", כו (6ע"פ ס6ין מיון י; *

; 'וי קליני כתו מסכחז עס וכו' דקרינן לס כו' מסנס ('פי : או

חמת (לחיק מסכחת : f: .ג: 4 ;?;: ונתנו חיונית • פי' הריס סמקת תקינות וכפירס"י

:אצות וכפירס"• ססילה חכית לחקר וני..::: ריניו היו ל... מוס רלסכח רכמכל הכי רייקיני

ערט רכ 6סי כנמר6 דף לחכיס רות כה ונפתל. י " . נשיר: ייי. : ייך מכל וכל פסק הלכת46 הכיר כס לחיי יקיימת ופויק

הכיר כת 6חיי יקיימת ופול כמילון דקרינןלה לקמן י י, ייייי: יי: : י** Fc6ו 65 מתסר).

מסוס כרת סכת ופירס"י וכי חסר לו נתגרש"ממכן לו נמכח כי: " ! היה לי. קינמקים מנוי קול רסר' ותת כיון רילנית לה פיתם rfת לסין מעולה לי - תf יf : * ... רחמנו ערות נמי ל6 סני' ליכוס כרתנן כמשנה כי פיז) הוכר מן הכלן וסימניס מול ניס : ; ני :: ג : סויה נרתת כרת ערות סלס כמקוס מכות וכן מפורס כי"נ לס סימניס וקוליענה מהיופי...! שול , ,.:טיבי (62) ה6 דקתני סכמכסנת סתיו וסיינו כמי סכתכתי פחותו מקוס 6ינו כולט ת: • * גני לעיל במעוט נרת הילנית ]הכיר נס • ועיין כמסנסנ'כ"ג יכול נומרומי פכנר • • fmיכ6 למירק נמי פימפסריס :

כמו הילכות גינקו ומימן גיגי גולו 6ת 6חרת • פיין משנת ז' פ"ג : ולא חיסנת נרות .6 קטנה • ותנח רידן דל* :, ,t

ימי : : חולנית ול6 מתיכמת וכריס פרקי"ג תנן בית הלל נרותיסןסכר לס כת"ר טלי : ניו' * מין מייז חומרים מתחנת כיכס ומס מפניו חתר רכי bלעזר מלמדין הכל לרכרי החומר נוס6 6.5, כי בין : : י:: סמלן וכן פסק הריב הנכס ולכולי עלמס 6ס מיסנס הנכיחפcart'c חמו 65*

הלכיפitant'c חמו ל6" : : :י : * זי גן 3*;יי'.. מיסנס 6פי' הכי תגן הכל ללעולס נרקת חולנתולס מזינת חמו נופלת לפני כנס ליכום

:';::** י? יטרי אין לה תקנת במילון כדמפרס כנמרס מסוס למפעת נפילת וחמו 6חת מסן וכן הלכ':.. ** זיפר מרחיק כנרת כתו והלכן נזרי סל6 תתחן ליכתי כרפס ללה לו וחין 6t הו כן נות ציורי הגר'5 . ג': - נכרת ערות ללמ6 6תי לחסרי :

ומתת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »