תמונות בעמוד
PDF

תיקן פמטרתה לתת חמש פפרת כטיס פוטרות וכו' ינפיס ועל כל6 כניס : 7סיפס סלי סל וכו' - למעוטי : 6S תקח לגרור לנלות כה חוברת קטנה ממסנס כינס גזירת תם ללמון 6sפינויכמתו --חו כרת מחזיר גרופתו נמרח : וכתכו התשס"ז

לקני נטיר ... ש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות פסיפס :**

צרותיהן מן החליצה וכן היבום עד סוף קוק מסמ : . ואלו הן בתו ובת בתו וכתכנו בת אשתו

דלק .כה ובת בתה חמותו ואס המותר ואס המיו קוטרות ל6 תני חיסרות אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו לך על נכ דורי

חיסורח חיכה לינס ולחלון

נמי סייך למיסר פלס לתת תו וכן כת כתו ובת כט להלן חומר סולכת 6תי למימר דמתיכס bס מפוס פכיון וכמקוס לין בין רכתיב ערות לפה זיליק מנו סיס ל6סורס וסלס כמקוס מנוס כנון נכרי פנטסה :לכל כתו מלכוסקו 65 נפיק חתנו ול6 6טת 6קרת ונות מותרת 6סתו לחמיו כרתנן כמסכ' *. ; מסמע ! נפקח מטרות כד נימפוס הכי תניפוטרוח ולס חוסרנת לי תני לוסרות מסמע * אותו וחס סמין כל6סורות סכנת לחוסרתס עליו נקם וקול קרין סbס כמקוס מלוס :

לה חת נת גנק ולק כת כתר פוטרות כרותיסן לא, הן עלמן רפטורות מלתח ופפיטס ער ולס חמיו : ססותו מחמו

ולס לכטריך למתגי לוכחי 657 חתי עסק ריכוס ; : זזות חמו 6cין יכוס ל6 כחסין ולומר לה תפסה סיסנוכרת וקח וכתב עליק כדפי' הריין

יפקו מה להלן מן המנמנים מפוס הרפס רככור סוס רקנטריך ליה • נמ' דף ח' • ומסית 66ת 6חיו מחקו סמק ונטחה

ולר: קרין לסור עריות לחמר קרח כי כל 6פר יעטה מכל ז'י החפת לקיר מחמו ולסורק כו פס: ומס הנרי קומת כלל נגיס ונפלה לפני המועכותל ונכרתי קוקפו כל קעריות כולן נסרלי • נתי

."ת מנין תלמוד לומר לגרור וכו' סקורע !יין ולרפיון לחין בין מן

נמקו השער וגו' כלן יכמי מן החנינה פנחמר ועלפת

רינתק נרות קרנינמון החג

ליכוס עולה לתלינק וכל פינו פולסתלק געלה כנקעולה זי נרקי': ומן היכוס הכי 69 סגי ניק למתני מן קסלינק לחוליה לחcמופיגןwומאים

ימה קיה סוף פרק קמ6 לככורות ככר כתכתי כריע ברכות כוס התו' ררניליס קמtניות לפנות ,'ג' גיני , יין כמסג'ג' פרק י"6 מ"ס סס כס"ר: בתו וכת כקן וכו' פי' קרינלנפק מערות נוגנן וג'

:זו ועיין כגמרל פיטרסנהדרין דף ע"ולענין לין עונסין קן סלין וסכח נלוי מלת6 מ"ג לקיס . ' . "י. י; מ"ס בריטניק וק6 נקט סילרס ללככתום • מפרט כגמ' דתנ6 קורבת קורבה נקט כתו

;מיידי לפנק נ'רורות לגוטקריליק תני נמי נ' לורות (מטק רילק וקיירי רתכס ג' רורות למטה

דירה ותכס 6חותו ולחות חמו דקרוני עלמו וליידי דמיירי כססור חסות תכח חסות 6סתו וכדין : ייוירן: יופי 6"נ הוק קורכק לעכמו) מקמי 6פק 6חיו סלל קיק בעולמו ופול סדין מקמי. pcb חתי

קיירי כחסור 6סוק תנc6ק 6חיו סלק קיסכעולמו והלר תכל כנתן:• גסי : !!. : לי .. :: ה: י וכוBוכן כריס פיט לסנקורין נסיך ניק גמי קכי ונרחק ליטעמ' רמנס (דחיידי) לייף כפי

יונתן לכל קרס דלסכלנפקדי כמו ניח6 ליס למנקט כת לגן כריס6 .רוכריס עדיפי "ל? חיי ומה כלל כניס רפי • cosמפוס ערות 6סר נכתס וכו', ויס ככלל וק חמותו

"וס 6לס כסחין מן החכ דילפינן מזוס רחב מכני

פנריך 6חיס סנסגוכני חכינו ולח ילפינן תלוט לכת מול קוק חמינח על דמיחלו כחכח ולתל. נמרח פרק

[ocr errors]

{

[ocr errors]
[ocr errors]

..כמו: פירס סר"נ כגון רחוכן סמת החנכין מן החס: ולסת 6ס לל ונ' יינס סמעון וכו' וכפירס"י וכינן סמת כלל כניס.וגולך לו 6: לו.::..

קל 6k דכעי לפרוס לרכרי סכל סמעון חת 6סקו ולו 6ס 6קרת ומי ; • וינלן כרכנן לפרק נ' דחסירס לפני לוי סתיסן פטורו'. לפי חי, רוני.

* לוז 23 "ו

מאמו ואשת אחיו שלא היה כעולמו • וכלתוהו י:: ויגן: : .ו •

כי או פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה !!! ליי י; פייג יו יהיר יזיין ריזס ומן היבום עד סוף העולם וכלן אם מתו או מיאן נקט מיגוניי"), יליכן או נתגרשו או שנמצאו אילנית צרותיהן מותרות יפות רלfוכן * י: : דימריו תל חנטרין 5 לעיל ואי אתה יכול לומר בחמותהובאס חמותו (ס"ל: יור טל : 79: f yosיי : וכתבו התוספין דף ^ ובאם חמיו שנמצאו אילנית אושמיאנו : ב ביצי עגיס זל; ע"ע פי. :: וחין לתקשו' רנמה סנטריך פוטרות צרתיהן • היתה בתו או אחת מכל העריות ו"ל! ..::::: דרס ליפכו קל נני בני האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת • כש יעקב חמנינו למיס סלח שבתופטורה כך צרתה פטורה - הלכה צרת כו: * .לור 1

: 3 : כשהיו נעולס כו' ופסיטס ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כש: וי :::...רת דפי הכי חמין מקרי ע"כ שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה • אפי"י : ביוונית *

:"סהר"נְכ'פתיחחסור' הן מאה: כיצד אס מתו צרותיהן מותרות • היה; • לטול נלין **:ו ן וכו' כיכרס"י וכ"י • ולפי כתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ול זכינו מר שי . דלק הוכרכנן מיעוטל לכי

אשה יזכו יחלין והכי נמי

לוס" , **ין (? קינרכו לפרס כס וכסס סקיס וכי: או מילנו - פירס סר"י כן ולע"פ ס6ין מיון ז ; * ; זו " המוני כתו מסכחז ס וכו' דקרינן לס כו' מסנת ,'פי* : או חמס וחקיס מסכחת ( ; :נ5 נקי :: שנמכרו חילנית פי' הריס סמקחת מסרגות וכפירס"י ססילה חכית לחקר וני..? רעידת קיי 5

בלט רכ 6סי כנמר6 דף לחכיס רשת כה וכפ6קל : * . נשיץ: קיי • מסוס רנסנס רכמכל הכי לייק נייר כתלמיד יקיימת ופויס כמילון דקרינןלה לקמ! * :.י. יייייי; ו': ; cf וי * כ 6כל וכל פסק הלכתם. Fc6ו 65 מתחרר

'מסוס כרת סכת ופירס"י וכי חסר לו נתנרס"ממכר לו כמכח: ניל" פניהיי ויהי. : קאייכמקיס מנו' קול רסר' ותת כיון רסילנית לה פיתס 6פת תהיו מעולס נר ת י: : * ... מלון ערות נמי 65 חני' ליכוס כרתנן כמסנס כי פיי) הוכר מן סכסן וסימנית מ ו :"ן לי גם לוח נרתת כרת ערות סלס כמקוס מכות וכך מפורט נת"ן לס סימניס וקוליענה מקי: זלי...! שוליו • עיכ י (65) 65 דקתני סכמנחות סתיו וסיינו כמי שמתכתי פחתו מקוס 6ינו כולט מ: ח בני "י - י.ג. נעל רp6עוט נרת הילנית Lהכיר נס • ועיין כמסנס ג'פ"ג יכול לומרוכו' פככר י : יו - זי; .*r* fיכ6 למירק נמי פימפקריס :

לחן תילכות נינתו ומימון ניי ני': היי גדול " ; ן , גולו 6ת 6חרת • עיין משנת ז' פ"ג : ולא מיחנס נרקת לה קטנתי ותנ6 דידן חת*; .ין ג : 5

חולות ולח מתיכמ ונגרים פרקי"ג תנן בית הלל נרותיסןסכר לס כמ"ר : וי; גיז'יז6נין וְתית חומרים מתחנת נינס וס מפניו למר רכי 6לעזר מלמדין לכל גרגרי החומר נו56c, 6. סמלן וכן פסן הריב הנכס ולכולי עלמס 6ס מילני הוכיחפcart't חמו 65" : י.י ** זו? גמני מחנה ספי' הני תנן הכח ללעולס כרזת חולכת ולח מזיכמן חמו נופלת לפני כנס ליכנס :" י: :::: איטי י

זין לה תקנת במילון כדמפרס כנמרח מסוס המפעת נפילת וחמו 6חת מהן וכן הלכ':כל : פר זיפיור" ז:ו : נרחית כנרת כתו והלכך נורסל6 תתן ליכתי כרפס ללס לו וסין 6th et הו כן נות' עיוורי. הגרעיני ו ניכרת ערות דלק6

6תי כחסרי :

מתת

[ocr errors]
« הקודםהמשך »