תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

כהנים מיתר ואס סתם אסור י הרי עלי כמעשר • אס כמעשר בהמ'נדר אסור ואם של גורן מותר ואם סתם אסור - הרי עלי כתרומהי אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם של גורן מותר ואם סתם אסור - ויבהירבי מאיר - רבי יהורה אמר סתם תרומה ביהורה אסורה בגליל מותרת שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה - סתם חרמים ביהודה מותרין - ובגליל אסורין - שאין אנשי גליל מכירין את חרמו הכהנים: ה נדר בחרם - ואמר לא נדרתי אאבהרמו של ים - בקרבן ואמר לא נדרתי אאכקרבנות של מלכים - הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי kא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו - קונס אשתי נהנית לי - ואמר לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגרשתיי על כולן אין נשאלים להם - ואם נשאלו עונשין אותן ומחמירין עליהן : דברי רבי מאיר וחכמים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ל

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »