תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

נדרים פרק ו:

ד נוררין להרגין ולחרמין - ולמובסין - שהיא תרומה אע"פ שאינו תרומה - שהן של בית המלך. אע"פ שאינן של בית המלך - ב"ש אומרים. בכל נודרין חוץ מבשבועה - וב"ה אומרים - אף בשבוע' ב"ש אומרים - לא יפתח לו בנדר " וב"ה אומרים אף יפתה לו - ב"ש אומרים במה שהוא מדירו וב"ה אומרים - אף במה שאינו מדירו - כיצד אמרו לו אמור קונס אשתי נהנית לי - ואמר קינם אשתי ובני נהנין לי. ב"ש אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין וב"ה אימרים או ואלו מותרין : ה הרי נטיעות האוקרבן - אם אינן נקצצות - טלית זה קרבן אם אינה נשרפת . יש להן פריון - הרי נטיעות האלו

נריך שיחשוב כלכו יbסרו עלי רק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

0 ורבן עד שיקצצו - טלית זו קרבן ערשיו

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר: ב נדרי הבאי אמר קוגם אם לא ראיתי בדרך היה כיוצאי מצרים . אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד נררי שגגות אס אכלתי ואם שתיתי - וגזכר שאכל ושתה (גמ') שאני אוכל (גמ') ושאני שותה ושכה ואכל ושתה אמ' קום אשתי נהנית לי - שגנבה את כיסי ושוהכתה את בני ונודע שלא הכתו, ונודע שלא גנבתו - ראה אותן אוכלים תאגים. ואמ' הרי עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהן אוזרים בש"א והן מותרין ומה שעמהן אסורין - ובה"א kו ואו מותרין : ג נדרי אונסים - הדירו הבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו (ס"מ) או שעכבו נהר - הרי אלו - נדרי

ד נודרין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »