תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלסון סקדש • ססנס מנbתי רbיתי לסרמב"ן סנודר מסור: כרכר של עולי ככל כגון כור של עולי רגליס • שסיועוליס מככל לbרן יסרk לרגל - וסיס bותו סכור כממנע - ממסח(יחזקל כ"כ) וכן פי'על מ"ש שס ומס ככס עופסלי סלרך וידן של כל ישרkשוסכו. וסוי כספקר - ולא כדבר שסוb - וכן וbת תרכר שינו סכפרסת . - " . סל סותפיס : ה סרחכס ; ומתחנן - 6ף על פי ששס לb הרי את עלי חרם הנודר אסור - הריני עליך ואת סשווקין שנעיר : וסקינס - סזכיר לזס : עליי שניהם אסורין - ושניהם מותרין - בדבר של שמניחין כס ספריס : הריני עליך ומת עלי עולי בבל - ואסורין בדבר של אותה העיר : ה וסספריס סקוניס כני סעיר . שניסס מסוריס - ואיזהו דבר של עולי בכל - כגון הר הבית - ללמוד כסס: וסכותב חלקו סמ ל6 מינטריך מלח מגכ והעזרות - והבור שבאמצע הדרך ואיזוהי דבר של לנסיb מפרש כגמר6 לסני - דבעי למתני סגיסס מותריס אותה העיר - כגון הרחבה והמרחץ - ובית הכנסת - קקני - ומס תקנFן יכתכו כדבר של עולי ככללbשמועי' והתיבה - והספרים - והכותב הלקו לנשיא - רבי חלקן לנשיb - כלומר מלו דספקר סומ - ולח לשותפין יהודה אומר - אחר כותב לנשיא - ואחד כותב שנירו סנקסוס מזס ומסורי' סרמ%ם: ברכר של עולי להדיוט - מה בין כותב לנשיא - לכותב להדיוט ' . לסשתמש כרמוכס של עיר .

- ככל פירס סר"כ כגון כורכו' . שהכותב לנשיא אין צריך לזכות - וכתיכס - וכספריס יכתכ - וכן לשון סתוספת וג6 ילעתי - וחכמים כל 6חד מסס חלקי שיש לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

נדרים פרק ד

"י ש היה ביתו לכנו' - נדרולגרור שדהו לקצור הילד אצל הפועלים - ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה הם עושין עמו - ובאין נוטלין שכר מזה: ה היו מהלבין בדרך - ואיןלומה יאכל - נותן לאחר לשום מתנה - והלה מותר בה אם אין עמוס אחרי מניח על הסלע. או על הגדר ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ - והלה נוטל ואוכל - ורבי יוסי אוסר : פרק ה השותפין שנדרו הנאה זה מזה * אסורין לכנס להצר רבי אליעזר בן יעקב אומר - זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו : ושניהם

רוע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הוספת יום טוב - נדרים פרק ר - רע מברטנורה -לה

[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמים אומרים - עושה הוא ברחוק ממנו : ה המודר הנאה מחברו לפני שביעית. לא יורר לתוך שדהו ואינו אוכל מן (ט"6 סנוטות) הנטיעותי ובשביעית - אינו יורד לתוך שדהו - אבל אוכל הוא מן (ס"מ הנוטות - נדר הימנו מאכל לפני שביעית : יורד לתוך שדהו ואיני אוכל מן הפירות ובשביעי' יורד ואוכל: ו המודר הנאה מחבירו לא ישאילנו ולא ישא ממנו לא ילוונו ולא ילוה ממנו ולא ימכור לו ולא יקח ממנו אמר לו השאילני פרתדי אמר לו אינה פנויה אמר קונם שדי (ס"מ) שאני חורש בה לעולם - אם היה דרכו לחרוש הוא אסור - וכל אדם מותרין . ואם אין דרכו לחרוש - הוא וכל אדם אסורין: ז המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל החנווני - ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה - ואיני יודע מה אעשה - והוא נותן לו - ובא

ונוטל מזה * היה

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »