תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מן הקום מותר בחלבי אבא שאול אומרי הנודרמן הנכינה אסורבה בין מליה בין טפילה: ך הנודר מן הבשר "מותר ברוטב ובקיפה - ור' יהודה אוסר א"ר יהורה - מעשה ואסר(ס"מ עלינו) עלי ר"ט בצים שנתבשלו עמו - אמרו לו ובן הרבר - אימתי בזמן שיאמר בשר זה עליי שהנודר מן הדבר ונתערב באחד אם יש בו בנותן טעם - אסור : ז הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין - אמ' קונם יין זה שאיני טועם - ונפל לתבשילי אם יש בו בנותן טעם - הרי זה אסור הנודד מן הענבים מותר ביין מן הזתים מותר בשמן - אמר קונם זתים וענבים או שאיני טועם אסורבהן יוביוצא מהן: ה הנודרמן התמרים - מותר ברבש תמרים - מסתוניות - מותר : בחומץסתוניות רבי יהודה בן ביישי כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- כתבסר"כ מכל ממרקונס כשר עלי וכו' ועיין מס שכתכתי כמפנס

- : עיין כסוף פרק שלישי לחלס ולמי דוקb - כלומר לכי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות . לא דברו בנשיא אלא בהוה - רבי יהודה אומר אין אנשי גלילצריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהם על ידיהם : ו המודר הנא' מחבירו ואין לו מה יאכל נותנו לאחר לשום מתנה - והלה מותר בה. מעשי באחד בבית חורון - שהיה אביו מודר הימנו הנא' והיה משיא את בנו - ואמר לחברו - הצר וסעודה נותני לך במתנה ואינןלפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה - אמר לו אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים - אמר לו (ס"מ) לא נתתי את שלי שתקדישם לשמים - אמר לו לא נתתה לי את שלך - אלא שתהא אתה ואביך - אוכלים ושותים ומתרצים זה לזה - ויהא עון תלוי בראשו - (ס"מ) (וכשבא דבר לפני חכמים אמרו) כל מתנה שאינה שאם הקרישה אינה מקודשת - אינה מתנה : פרק והנורר מן המבושל י מותר בצלי ובשלוק אמר קונם תבשיל

שאיני טועם יאסור במעשה קרירה רך - ומותר

כעבה י ומותר בביצה טרמיטא : - וברלעת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ללוסייני סכי ק"מר כל מתנת שמינס כלוס כזו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* -

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »