תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

הותר האמצעי הימני ולמטה מותר. הימנו ולמעלי אסור (גמ' שמני, שאיני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד : ה קונם יין שאיני טועס שהיין רע למעים אמרו לו והלא המיושן יפה למעים - הותר במיושן ולא במיושן בלבד הותר kא בכל היין קינם בצל שאיני טועס - שהבצל רע ללב" אמרו לו הלא הכופרי יפה ללכ - הותר בכופריי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רמאיד בכל הבצלים : ט פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אוטרים או הייתה יודע שלמחיאומריןעליך כך היא יוסתו של פלוני מגרש את נשיו ועל בנותיך יהיו אומרין בנות גרושות הן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אלו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר. הרי זה מותר: י קונם

שאיני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה שחורה - והרי היא לבנה - קצרה - והרי היא ארוכה - מותר בה - לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה

אלא שהנדר טעות ומעשה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

הרי זה מותר: הפותחין לאדם בכתובת אשתו ומעשה כאח'שנדר מאשתו הנאה והיתה כתובתה ארבע מאות דינרין ובא לפני ר'עקיבא וחייבו ליתן לה כתובתה - אמר לו רבי שמנה מאות דינרין הניה אבא - ונטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות לא דיה שתטול היא מאתים * ואני מאתים * אמר לו רבי עקיכא - אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן לה כתובתה - אמר לו אלו הייתי יודע שהוא כן - לא הייתי נודר והתירה ר' עקיבא: ו פותחין בימים טובים - ובשבתות - בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא רבי עקיבא ולימד - שהגדר שהותר מקצתו הותר כולו : ז כיצד - אמר קונם שאיני נהנה לכולכם - הותר אחד מהן הותרו כולן - שאיני נהנה לזה - ולזה - הותר הראשון - הותרו כולן הותר האחרון - האחרון מותר . וכלן אסורין הותר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמי'אוסרין - כיצד אמר קונם שאיני נהנה לאיש פלו"י ונעשה סופר - או שהיה משיא את בנו (פ"6) בקרוב ואמראו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר - קונם לבית זה שאיני נכנס ונעשה בית הכנסת - אמר או הייתי יודע שהוא נעשה ב"ה לא הייתי נודר - ר"א מתיר וחכמי'אוסרין: ג ר"מ אומר יש דברים שהן כנולד - ואינן כנולד ואין חכמים מודים (נ"מ וחכמיס מודיס) לוי כיצד אמר קונם שאיני נושא את פלוני' שאביה דעי אמרו לו מת - או שעשה תשובה קונם לבית שאיני נכנס שהכלב רע בתוכו - או שהנחש בתוכו אמרו לו מת הכלב או שנהרג הנחש הרי הן כנולר - ואינן כנולד ואין חכמים מודים (נ"מ וחכמיס מודיס) לו : ד ועוד אמר ר מפותחין לו מן הכתוב שבתורה - ואומרים לו או היית יודע שאתה עובר על לא תקו'ועל לא תטורי ועל לא תשנא את אחיד בלבבך ואהבת לריעך כמוך וחי אחיך עמך שמא יעני - ואין אתה יכול לפרנסו אמר אלו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר - הרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עליו

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנת לי לעולי וכן המגרש את אשתו אומר קונם אשתי נהנית לי לעולם - הריאו מותרות להנות לו שלא נתכוין זה kא לשום אישות * היה מסרב בחברו שיאכל אצלו אמר קונס לביתך שאיני נכנס - טיפת צונן שאיני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן" שלא נתכוין זה - אלא לשום אכילה ושתיה :

פרק ט רבי אליעזר אומר - פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו * וחכמים

אוסרין - אמר רבי צדוק - עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו - יפתחו לו בכבוד המקים - אם כן אין נדרים גמ'מודיס) ומודים חכמים - לר' שיעזר ברבר שבינו לבין אביו ואמוי שפותחין לו בכבוד אביו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ואמו : ב ועוד אמר ר' אליעזר - פותחין בנולר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב ועוד ממררכי שיעזר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,"

שלא נתכוין זה אא עד שעה שדרך בני אדם לאכול שום : ז האומר לחברו קוגם שאני נהנה לך אם אין אתה בא ונוטל לבניך כור אחר של חטין ושתי הזכיות של יין - הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם - ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי - זהו כבורי. וכן האומר לחבירו קוגם שאתה נהנה לי אם אין אתה בא - ונותן לבני כור אחד של חטין - ושתי חביות של יין - ר"מ אומר אסור - עד שיתן וחכמי אומרים אף זה יכול להפר את נדרוי שלא על פי חכם - ויאמר לו הרי אני כאלו (ירו') התקבלתי - היו מסרבין בו. לשאת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »