תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשי'יום מקודשת ואינה מקודש' בת ישרא לכהן

או בת כהן לישראל - לא תאבל בתרומה : ב

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן
לך מאתים זוז הרי זו מקודשת - והוא יתן על מנת
שאתן לך מכאן ועד שלשים יום נתן לה כתוך
שלשים מקודשת ואם לאו אינה מקורשת - על מנת
שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת - ויש לו - על
מנת שאראיך מאתים זוז. הרי זו מקורשת • ויראה
לה ואם הראה על השלחן אינה מקורשת: ג על
מנת שיש לי בית כור עפר - הרי זו מקורשת ויש לו
על מנת שיש לי במקום פלוני - אם יש לו באותו
מקום מקודשת - ואם לאו אינה מקודשת - ע"מ
שאראיד בית כור עפר הרי זו מקודשת - ויראנה
ואם הראה בבקעה אינה מקודשת :
- ד רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »