תמונות בעמוד
PDF

פרק י רוע מברטנורה

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

נדרה עסחשכס מכר עד יפר בלילי שבת - וביום השבת עד שתחשך נדרה נדרס מתחלת סלילס ולענין : שלא תחשך וכדין עם חשכה - מפר עד שלא תחשך י שאם חשכה ספרס מינו

ולא הפר * אינו יכול להפר : מופר לך כלישנf

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמים

[ocr errors]
[ocr errors]

ו שומרת יכם - בין ליבם אחרי בין לשני יבמין ר' אליעזר אומר יפר ר' יהושע אומר לאהר אבל לא לשנים. ר' עקיבא אומר לא לאהר ולא לשנים אמר ר' איעזת מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מפרנדריה. אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפרנדריה - אמר לו רבי עקיבא יא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בהרשות תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאהרים בה רשות אמר לו ר' יהושע י עקיבא דבריך בשני יבמין - מה אתה משיב עליבם אחר אמר לו אין היבמה נמורה ליבם - כ tם שחארוס'גמורה לאישה: ז האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני - הרי הן קיימין לא אמר כלום" הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נררים שלא באו לכלל איסורי אמרו לו הרי הוא אומ' אישה יקימנו. ואישה יפירגו את שבא לכלל הקס - בא לכלל הפרי לא בא לכלל הקס לא בא לכלל הפר: ח הפרת נדרים כל היום - יש בדבר להקלי ולהחמיר - כיצרי

רע מברטנורה נדרים פרקי

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

21 2

דקדוק

כתרbלשכת : בלילי פכת

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ומעשה כאחד שנרר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה - אמר לו רבי ישמעאל בני לזו נררת ' אמר לו לאו - והתירו ר' ישמעאל באותה שעה בכה ר' ישמעאל • ואמר בנות ישראל נאות הן - אלא שהעניות מנוולתן וכשמת רבי ישמעא - היו בנות ישראנושאות קינה - ואומרות בנות ישראל אל רבי ישמעkבכינה - וכן הוא אומר בשאול בנות ישרא אל שאול בכינה ; פרק י נערה המאורסה אביה ובעלה : מפירין נדריה. הפר האב " ולא הפר הבעל " הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר - ואין צריך לומר שיקיים אחד מהן : ב מת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »