תמונות בעמוד
PDF

אוי לו וכו' כלומר רולו לקנטפר סקפסיד bc6ו כלס פסיעתו וכן כקן דפי"ג טבתכתי הפסיל כלח פסיעתו ומפ"ס כסלר

רוכקי כפ"ו וכפי"ל דפנן נמי מלח thפו וכו' לס קתני כיס לוי לו וכו'מtו' לכסנקו קיקו להפסיד חנפסי' רפסע ססכנים עלמו כספק וכו' תוס' : ו הראשונה - לגפינס : ר"י: עשה נס מוחמרוכו' כתב סר"כ סיס fע"נ רנח עפר נק

מסמר וכו' הכי 6מר רכ fסי מוליס 6סתו כנט דלק חליס מוציא את אשתו בנט ובחליצה ואשת אחיובחליצ' כגמ' ממתני' ללקקן וכרפ"ט מחמר לפויס ככגוסס ו

/ זוהיא שאמרו אוי לו על אשתו • ואוי לו על אשת תגן כמי עסק כה מסמר וכו' לוסרתס מסוס לחות וקוקס אחיו : ו שלשה אחין שניים מהם נשואים שתי וחמרינן עלה נסיס רקיס ונריכס גט מפני כתחמר אחיות ואחר נשוי נכרית • מת א' מבעלי אחיות • לח כסה נס מחמר וכו' 6לס לקוי קלוסין כמקג'יפל פקעי וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת: הראשונה יוצאה לחפוקי מכית סמלי וכו' קרופיק כנס נט וכריכ'קליל' משוס אחות אשה ושנייה משום צרתה • עשה בה ותשתו קתוספות דמס נריך לקוחיל ולס קוי מסמ'קרופין מאמר ומתי נכרית חולצת ולא מתיבמת שלשה למתני כסתי מקומו' לחפוקי נמורין פרין זקוקתו קיל אחים שניים מהם נשואים שתי אחיות • ואחר נשוי מכ"ם • ויל רמי לחן מפנס וכריכ' חנינק לזיקתה וכריס' נכרית • מת הנשוי נכרית • ובנס אחד מבערי יתירס קוה דייקינן מפניפין יקיר לק ניטל זהר חלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות בפסטק ומשפט דוקח עסק לה וכן הלכה : י נכרית אשה ושנייה משום צרתה עשה בה מאמר וכות • כל תלמר עין : סלינ'קרוני כח לזן ולח לו : נכרית חולצת ולא מתיבמת: ז שלשה אחים שנים הראשונה לנסולין רס'י כרית הולכת ונח מתיכמת מהן נשואים שתי אחיות : ואחר נשוי נכרית • מת

וסתוס' כתכו קיק לעיג לכח עפת נס אחד מבעלי אחיות • וכנס נשוי נכרית את אשתו • והכל נרסינן הסנייק : קלמר ומתנכרי'מחלן חלכת ומתה אשתו של שני • ואחר כך מת נשוי נכרית • ושנייה מסוס נרקר כפ'ס יכומי 65 מיכמס וקיס לף הרי זו אסורה עליו עולמית • הואיל ונאסרה כעי למס לי קן נרת חסות לפת כזיקל וסלי עליו שעה אחת • שלשה אחים שנים מהם נשואין מקניקין ססתס ומת ומפנק דקתני מחמרbbפוקי מלכית שתי אחיות ואחד נשוי נכרית • גירש אחר מבעלי רספונה לחמות 6פה קל סמלי לחמרי מחמר קינת אוחיות את אשתו ומת נשוי נכרית • וכנסה קוס כרק לנכרי' 6מרת קנין גמור ופי' סלינה גמי

המגרש

נכרית חסירס קכח רמקות רק תגעי קמיכן וכריכת

חשה עקר נטולס היה לו כיס סלינה : ן סעס 6חת כנפילת רח6וג'כשנפלת מסקין קרסון לחוסר נכרי' סביח טפנס ומסני לסחרונה נסניק רספונס 66ז היתה c6תו קיימת והיחק fחת 6סורה עליו כ6סת לק מפני ססיס סכור לר6פונס סריס וסור סכרח לחיסור'וכקכה סיס לו נניס • וכרמן תנכרית נח לתפוס דינה ומסתנרל תחילת מסו'רחניכה ליק רחילום קול ומסנס זו לחרונה מפוס רחוננת ולל מתיכמת :

ס וכלן סככר היתה סגורה כפי התלמידים על זה ממקומס וכתכן

התוס' לפי סככס סלימס ולל כריכת סיס לס מסני כמו נסלר מקומות רוו ולנ"ל זו קתני : ז ואחר נסו נכרית כתכו סתוס' לח תכח מופנקמפוס וקמ"ל רכרת חחות 6ת סעס 6חת : מסורק וקנת קסת פליני מוכיר קנרס כלל עכ"ל ותרין כתכ ומסתבר'החולכת ולה מתיכמת ומהימכיס למו כן סכתכ לפי סקני מסופק 6ס חפורת מסוס ערות ותתיק נרתה פטורס מן סחלינס ומן סיכום חן חסורק עליו מדרכנן 66מרו קומיל וכחסרק

עליו פפה חחת כחסרת עליו עולמית וסיס סנייס וכרת סניק לו חולכת לן מתיכמת ולפיכך מחלון להחמיר : הואיל וכחסרס עליו סעס 6חת : עיין כריפ תיס ססכס"ו: גירש אחד מבעלי קלחיופ וכו' ומס נסו נכריתי וחיכה

גמירק דכריס מכילתין כנרת ערוס מן קנפוליס תגן וכולן סגירסו מופרין וחלו הכל טפמס פניס ו6קר כך מת כסוי נכרית לכל מס כסוגכרית וחחר כך נירם לח הוקרה לפי סקילס סנירפס סיתס זקוקה לפני חמין נפוחין כי 6חיות וק"ל נרת לחות למס כזיקי והלכך 6סור' פלין פולמית זסכי מפרס לס רכ רפי למתני' ותירן הרי'ף דסתס כיון דערוס קיס מנמר נמרי לה לגסיוקלל חית לה הכל זיקי דרכנן סיו וחיכח למנזר מסוס זיקק לפלמס 6"נ סתסנכי פרוק כיון לגרסה מקמי רנפלס לק קמי יכס מסני כת נירוסין הכי נפלס נרד נכיכס כקפירס נפלק קמיס 6כל סכח נני נכרית כיון דכעת נפילה כחיסור ויקי נפלה קמיה 65 מסניכס נירוסין יל6 מידי וסחי טפמה עדיף ומסתכר מקרוס קמח ע"ב' • וכתכו סתוס' וח"ק וקילך כנסס קמנרס וקל קינרת 6חות 6ס כדיקס ו"ל דלח חסין כרם לחות 6סס כויקת של כסמע חחיו ונפלו מתיקן לפני לכל כסקול מילק כץ • ולפין רס"יכסלמס חיל כנסת הוי אומרת ליס מקמת זיקת חקיו סרלסון מכל מסנכנסה וככסיו זקוקס וק הכח כעל קערס לסורה והפ"נ ללס סיקס כריק at כזיקה עירי

,ומדכרין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומרכריו למרנן ככיסול רדיקת נכנסה להחמרת 65 מקני' נה נרוסין לקוחילונפליקזקוקה קולסניוס וקלי מטמט דריוקק דרייקי' ממקני רדומיא דמתני' קים וקינו נכנס וגיר המניל כtס קרפניס לרעת הרי"ף דbס לס כנס לל יפה כח זיקתו הסני כסקול פת מכח זיקתו כססוח קייס כל חחֶלֶקיק יכול לכנסה לכל קרפניס כפי מקכמיס עליו המניל סוכר חפי' 'כלס כנסה ולסון סטור סי' קע"ק מס מת נסוי נכריס קולס פנירס 6קל מכעלי לחיות 6ת 6סקו לפייחס ל6 כנס 6ת הגנרית ומק וכולסורק (חק הנסחר 6פי'נירס הערוס קולס פמת המגרש ומת; זו היא שאמרו • וכולן שמתו :

זו היא שאמרו • וכולן שמתו :: ח וכולן ט"נעריות סתיו זנ'ס 6ס ל6 נירס קערות או נתגרשו • צרותיהן מותרות : ח וכולן שהיו כקס נחמין קלופי ספק חו ומת 6כל 6ס כנס נעל כהן קדושין : אוּנְגִירִושין : בספק • הריאוצרות נרפיספק רקוי ספק נרות החקוק 6ת סנכריס וגרס חולצות ולא מתייבמות.. כיצר ספק קדושין * טרור : סולכת ל6 מפטרה הערות ומת ל"ס נירס קודס זרק לה קרושין : ספק קרוב לו: ספקקרוב לו: כלס כלוס ורילמ6 לחו כרת סנכנס ולס 6ח"כ מותרת זהו ספק קלושין. • ספקנרושין : כתב בכתכירו פרוק קיח : ספק קרוב לו למה הנסחר מכיל ולכריו ואין עליו ערים יש עריו ערים ואין בו זמן ישבו זמן סקין מ'סמות מנומנמות סולריס זס 6ת זס סמתחיל•

ואין בו אלא ער אחר זהו ספק גרושין : *. בניין כריה ור' 6מות St כתן 6פי' 6ס להכנס וכו

.ט שלשה ...

חוס קנגו'לו 6ס וזרקו ספק ותו כלעת סרמכ"ס וקק"ל

נו'סמוקין ספק כר'6מותי: כתר נהפך לכל 6ס כנס וכו' מותרת ורוק6 65 כנס 6סורס 6כל כנס מותרימפוס לתו? כנרת

ט זיקת טרות מן הנסולין לגירושין תמרתס וזס לכח כסרמכ"ס כמו סbמר עליו סמניך וכרס"י וסיעתו כמי 65. דלדידסו לוקח נכנס ותמיתני פרכית יוסף על העיר כזו כלל ומ'ס הנ"י על 6כל 6ס כנס וכו' כפ"ק חקל דתנן היקס נתו וכו' כתנרסס ו6ח"כ מת 6חיו כרתה מותרת חמרי' כגמי שיכל לרכס ל6 מכל גירס ולכסוף כנס ול6 פכח כנס ולכסוך גירפ נרמס מותרת עכ"ל קנית יוסף לינק רייק מוכרחת לנרון רידן דקיתה נרת 6חות oc6 נזיקס קולס פכנסת ולפיכן סוכ לין פו קיתר עיי הגירוסין לפי 6חר סכנסס וכמו סרִי' סכרת רס"יבדוק' כסכנסת לסרמכ"ס 65 מיכעי' כסכנסת חלל פי' 65 כנסת כמ"סימניך הכל יש לי לומר סנסקרמכ"ס סוכר רוקח 65 כנס וכרמסייס סטור למכיון סככוסה תיק קרי הגירושין של הערות מתרתי סזקו לסון סרמכ"ס גירס 6' מכפליק6חיות 6ת 6סתו 6קר סמת כסוי הנכרית ומת סמנרס הרי הנכרית סולכת

וכו' ויס לפרס לכריו ולוקח כלל כנסק מיירי ויהיו לכרי הטור קסרוניס כדעת הרמנס 6כל לכריו קרbסוניס סכתכ 6פיי דס לס כנס נפ6ריס ככורך עיון - וכרחה לי רתִיבָת חפי' טעות סופר סוס °כל מ"מ כריך עיון על הטור פלין כרחה כן מוכרי

סכין ל bk לסכיר ליס כקרי"ף ורוקה בכנסת: זו קיס סלמרו וכו' • לסון סרמכיס רוכס לומר 6isת סמסנס נ"כ נכללת כוס קעיקר ער כלן ועיין סוף פ"ו לגיטין יקפיה לי קמחי סינו מפרס ולמעוטי מק וחסר כן נירס כדכתכינן לעיל וסכי משמע כנמרס לקל fלרכ נחמן פרכינן וכי תימס לקול הדין לפילו מת (חקר כן נירס כרתה מותרת 6ל6 זו קיס למעוטי מסי

סמע מינה לכי 6מרינן מת ואחר כך נירם גרתה 6סורת זו קיק לסנן למעוטי קן קול לחתה 8 ח ספק קרב לו ספק קרוב לק • פי' קרין פריו ק' 6מות גננומנמות כיניקן כר'קרוכו' וכמסנקני פרק ח' דגיטין מפרט

כענין 6חר ותכן סתס כמסנס נ' וכן לענין קלופין וסס ספרס נסייעת לסמיס - ומ"ס גריג דר' 6מות סל 6רס קולות לו ברקר למחי רפי' קר"נ כמפנק ו' פ"ק דככל מניעה לחרכע למות כיפות סרכיס נח תקינו קל רקחמר קכל כרסות קרניס ל6ו לוקח חלס כסימטל סוככידי רסות סרכיס קלמר כמו טמפרט6ס כן כתכו תוספי פ"ת לגיטין דף ע"ח ומסייס הרין חממי קרי ליס רסות סרכיס לפי סליכןרפות היחיר כרמפרקיכן כעלמס עיכוככומר כריס מפכת פכת גס כפית ונינריסוף פ"ה לענין מקח וממכר חכל למחי רפי קר"נ כמפנק ו'פ"ורפיחה ללוקח כי נפל על קמניחס לגלי רעתיק (וכנפילס ניח6 לייק לנקני קול) רכח קנקכי 65 נפל קונות ר"ס 6פי' כר"ק : זהו, ספק קלופיןט"ס זכו למעוטי זמן לליכס כקרופין ללמ"ל רפ"נרניטין מסוס פירי חרוסק לית ליה פירי ולמ"ר פפוס פמס יספק על כת 6מותו • כגירופין מקנים תקנתס רומן לפי ססיל יכלה למחוק לסכר'להגט יפסל ככן סכל כקלופין מחקס כיף לזמן-רחס יפסל פטר סקלוסין כלפכן רלח הניח pc6 חים מעולס ומספקה לר"י כתב בכתב ידו וחין עליו פר חי מקני כקלוסין חו 65 • רכיוןד"כ זמן מה לנו חס חין פלין עדיס • תוס' ספק נירוסין כתכ ככ"י וכו' קני גיטין פסולין פס ו6ס נ66ת קולר כסרכרתנן כמסנס ר' פיט לגיטין והיינו טעמ6 לחוללת

מרתק לכיון לניטל הוק [ס נ66ת קולר כפר • ,לח מתיכמת כען ללחוגיטל מעלי' הול דקרו נקו פסולין לכתחלס הלכן ליפרים לק חמרי לינפינרת ערות מתיכמת : וכקר כמוקי יוסף לספק נירוסין דקתני כלו לוקח רווחי כפר

מרקורייפה ופסול ורחי מלרכנן חלל קרי לקו. ספק מפוס- לכפרין מלחורייתה ,זהו ספק נירוסין כגמ' 69ולוקח ללס 6פי למפוטי מירי רכל סיס כקלוסין יס כגרופין • וכרתנן כגיטין פ"ח • 696 משוס לתגח והן כקלוסין פנס כמי זקן נגרופין *

ט פלחה

:

זיקת סני יכמין לכל זמן 65c כנסת זה עדין זיקת רלפון ט שלשה חחין נסולין וכו'ס"מ למנקט ורחל מופנת קוס': פליז וניקוספס פליז זיקת פני כסכיל המחמר וכסמת נותרו חולצת ולח מתיכמות ופליג למתגי' לספ"י כמ"ס נס"ר: פליק זיקת פנינמין:רפ"6 וכו'רקסכר מספק6 לן חי מחפר ולא פטליק זיקפ נ' יכפין כתב סר"כ לנזירק וכו' • סמל קונס לנמרי לו לל קני כלל לכך מין, לחיזו סירנת לחי מחתי יחמרו נ' יבמות סכלות מבית חחר וכו' לתגן כמסנס קני ל6 סוי פנס 656 זיקפ

את פיר רסחת פוטרק כולן פני וחי מסמר לס קני לס סוי ט שלשה אחין נשואין ג'נכריות ומת אחד מהן ולי סרית ליק הכל לחלון ענת & זיקת קרחסון: וכולן עשה בה השני מאמר ומת • הרי איחולצות ולא לכעלת זיקית כ'יכמין ולינס סנייס תחלס לס מפטרל מתיבמות • שנא' ומת אחד מהן יבמה יבא עליה • לסידן חיישינן דלמס כסתי (נכילת)6יון רדלמי מחמר שעליה זיקת יבם אחרי ולא שעליה זיקת שני יבמין יכמו' קכלות מכית סחר חתי כל קני ותו סתי יכמוס רישמעין אומר מיבס לאיזו שירצה וחולץ לשנייה • נמי לחלון כריסb וקלר סכלות תכ' כתיס זיכותי שני אחין נשואים לשתי אחיות • ומת א'מהן ואח"כ ליכומי וס קחי עלית כלל פרויייקו 65 ותלמל מסמר מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית • יכנס כיון פלח בנק סוכ לו קני וסו נ' יבמות הכלות היאיל ונאסרה עליו שעה אחת :י שנים שקדשו יכנס יסיס • ועיין פיימס3' מנים לחל ולין סנכק כריס שתי נשים ובשעת כניסתןלחופה החליפה את של ח' וט' : שני חמין וכו ו6ף על גכ לחמרינן כמתניי זה לזה ואת של זה לזה הרי או חייבים משום אשת קרי ו 6סורק עליו פולמית וזיקת נ' יכמין לחורייקח איש היו אחין משום אשת אחי ואם היו אחיות • וכו' מסנס זו נפניק רפונה מקרח דיכמ' יכל עליס כסיס משוס אשה & אחותה ואכ היו נרות • משום נדה מפני סריס סכור דמתניתין מוכח וזיקת ג' יבמין ורכנן ומפרישין אותן ג'חרשים שמא מעוברות הן * ואם

ז כסלסס לחין לכם מרחיק קיל נזירה פמס יממרו סקי היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיר מקחי כיקח לנמרי רחל יכמוס סכחות מכית לחל

ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה : לגטו נכרי'סיס סכור הסריס מפיכתו : לין ליין 46 פרק ו החולץ ליבמתו ונמצאה מעוברת קורל חניכי כפעת נפילה חת וכו'

וילדה בזמן שהולך שר יכמס יכל פליס וקור סכרס דקי"ל סין חסור חל על 6סור קיימא הוא מותר כקרובותיה קיימא הוא מותר כקרוכותיה • והיא מותרת

והיא סותרת לחסורק (מנחה מחלקתטוס חית נית (סחי תכח וכחסור בקרוביו : ולא פסלה מן הכהונה אין הולד דחנינ' ליס למילוס קוק כולל וחסור כנופיף וחסור של קיימא הוא אסור בקרונותיה • והיא ומפנק זו 6חרונה נס זס כת חמת כי סכל 6סור חל אסורה בקרוביו • ופסלה מן הכהונה ממקומתי נמ' • ועיין מים על 6סור (חייך הכיס קרכן

נ הכונס

כסס סתוס'כמסנקו: על כל מסור וחסור

• החליפו כנמרק תני וינפריפין 6ותן 656 לחזור לכעליסן : סמ6 מעונרת כן הוחלפו רחי לקיסקס דתנן ומפריפין חוקן נ"ח סמס מעוכרות תולדות ממוריס וכעינן קכחנס כין זרע כסולזרט פסול סלק סן סס לסו סכי סריין וחיכמזיך מי סרי'וחתי ספיר ספיר'סר"ן יתלו סעוכריס ככעליסן : ומס היו כהנות כנות כסניס : חייכין קרכן תפוס פנסונג מיירי' : היו חסין מסוס PC6 נפסלו מתרומת מלחכול כתרומת כיס לכיס 6פילו 6חר מיפק חח כפל הריכלית ליק לקחי תנח רכחיסור כולל וכו' לסון כעלס ו6 ע"פ פגסנסס !

רס"יכסקיס רחוקן חת רחל קחלת נחסרת על סמעון מסוס פרקי החולץ ניכמתו : קוס מותר נקרונותיה הללו הם חס ("ח היינו כת 6חי חור טמפון יקלס (חת מנו לחסרי

חלינס היס רקס ל6 כעיל חלינת לית קנך קדוסין ככולס 6חר חקותי לטוס לחוק 6ת חסרי יקרוכות וקרוכיס דמתני' היינו הכן רכ6סור על החיים מחמק ליס נמי כלpc חקיו מסוס 6חות חסה ומע"ג דססורק עליה סקו וכקרוכי' קנ6סריס על 6פה מחמת כעלס: 6ס 6ין קולר וקיימה היינו 6סור כולל ועדיין רחל זו מותרת לרוכן כעלה של קיימס סקוס כפל :

נ וקייכין

פירוק גרק מו דלתוסף חיסור עלה לנכי ככלה תפוס נדק

התוסף כס נמי 6סור לגני פמעון קרי חיסור מוסיף עכיל וכן נ6סרי פחת על רחוכן כפקלס'סמעון כחיסור חם חם היו מע"ג ל6סורי פנים וקיימ'מסוס 6קות חסה: מנו לחתוסף כל חיסור 6*6 עכ"ע וחיסור;66ת 6ס לנכי פלר לחי לתוסף כק נתי לנכי רחוכן : ואם היו כתנות פי' קריגננות כקניס כלומר ונסולות ריפרחל רקפתס ל6 מסני זכות דמונס למסרק על כפלק ספי' הכי נפסלו מן סתרומס ל6חר מיתת כעלק וכן

ליכס לכסניס כדפירס קרינכמסנס נ' פיוטיס וכן כרפ"י : פרק ו החולץ כיכמתו וכמנחת מעוברת לה כעי למימר סחולן ליכמתו מעוכרת מסוס דלחו חורח לרעל וכיס כסיפה

והכונס סהול רסעלין מכניס pc65 היו מוכר דרוכן יוללת ולד של קיימל • נ"י: כזמן פרולו של קיימי • טיין מסנס ג'פ"ק רנרס ומ"ס bס : אין סולר סלקיימס קול מסור כקרוכים לעיג ענן לקמן מפנקיללה כחלון על מיקה לקנ'רקסיס

נקבל

:

D

על

הכל כתוך ג' חרסיס כיון סנמנ6ת מעוכרת קתני מ"מ (חייכין כקרכן סכעל 6סת 6ס 656 כמקוס מכוס: (כולל כפר

מסור נקרונומית לכריענר קוי6 חלינק • תוספת ממס נפסך : וסייכין לסס תלוי סכל דבר סחייכין על זרוגן נ וחייכין נחtס מלוי ולע"ג לל6 6קכט חיסורס 6פסר ברק ועל סגנתו מטלת חייכין על לה קולע סלו ocf תלוי : סbין כלן חיסור כלל וכמתניתין לקכל מפרס ג סוכרת יכס פריס ממתנת ומנפת ליכס :סנפלן 5ס נכסיס ,גמי פריך כמסנס נ' פ"ג

מכית סכית : מר יעסו דנדה סכל כריס פ"ו ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה. ככתוכתס מונק ממתי' ותוס' לכריתות מפרס לכעינן ריקה בזמן שהולך של קיימא : יוצא וחייבין בקרכן * וכרוניס סככניסה לו גקכל דלקנס חיסורס וסס 6פרס ואם אין הולו של קיימא יקיים • ספק בן תשעה פלין 6חריות : וכנכסיס בס"ו : ג שומרת יכס לראשון ספק כן שבעה לאחרון יוציא והולך כשר היוכליס ונכנסי' נכסי מלוג

כתר קרין סקיס ממתגת וחייבים באשם תלוי : ג שומרת יבם שנפלו לה סכסקיס. נכנסה ,נכנסין יוכתר רס"י כמו עניית ז נכסים מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ,פמה וכסיונ6ת מכטלס עמוס מומר כפרק 6עפ"י ונותנת • וקיים • מתה מה יעשו בכתובתה .יוכלין עמה : כס"6 יחלוקי ע"כ וכי מקרק.מלח כמו ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה . בית שמאי ורפי קכעל , עס יורסי הלך ולכי סמר 6ת סוכר ופוך אומרים יחלוקו • יורשי הבעל עם יורשי האב ספק נפסק היה וזוכת מכחתי כן כפירום. קרח"ס ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן - כתובה בחזקת קיכס כחני ירוסתר מספק .כמסנס ו' פרק י' תריס יורשי הבעל * נכסים הנכנסים ויוצאים עמר פרנטל יורס 6ת 6סתו וה ועוד מכספי כן כפירפ"י בחזקת יורשי האב: ר. כנסה הרי היא כאשתו סספק כסו6' היס 6כלו זוכה עכמו ספ"נ דסוטס וסגיס לכל דבר • ובלבד שתהא כתוכתה

,נפלנל : נכסיס כחזוקתן על בסיס מוכקי'ולס קסמו

.נכסי כהן כרזל כחוקתן - : מטחתי : שנפלו לק

ולס פירסוכית ה95

6ינחזק' נכסיס כמסנס וס"ס לכתוכות מפרס קריג כחוקמתה רכנמ' יורסיה5c6 פקין הנכסיס סלק חי כחזקת יורסי סכעל :למייר! סנפלו לס כעולס סומרת יכס : מורים וכו'מסנת. סחחריותמס עליו ולענין דינח יחלוקו חפי' לרנרינ"ה : ו מופנות כפ"ס לכתוכ' וקחי סללעיל מיניס רמפלינוביס ונית כספתו לכל רכר סמנרסס כגט ולס כטיס סלינק ומקוירק כחרוס'וק6מר רכטומר' ינס מולו כיס• בכתוכתה לפון כסירנס ול6 מתסכל עליק : ,הר"ן מנס ותחתיס ותוספת וגרוניס וקן נכסי כלן כרוג.

ונקרליס כתוכס מפני ססן כתוכין נְק נ"י ופירוס נכסי כ6ן כרזל ונכסי מלוג כרפ"ז : ב"ש חומריס יחלוקו פירס סר"ן .לספק כפוסק היה כרמוקי' רכס כגמרל רסיפל מיירי כעסס כק מלומר ולס ממרי' כית פמחי כמסכת י' פרק דלעיל c6תו עמו

וכו' bk מסוס לסכרי רמחמר עופה ולחי מרוסק לרסות כנרת ומיסו ל6 כורסי בטוחה מסוי לס למקניכס כונת ירושת 6ל6 : כספק נפוחה ויחלוקו וכתכן הפוס' ולוקס מתק לכל מחייס ל6

6ע"נ דעכרכס ממר מטוס דמחייס ליקי ורחי וחינתו ספק : מכל מקוס רי6 62 מוקי כעכר מסמר רמסוס לסויס מיקי ולחי חין נרחה רתמכור לכתחיל' !6 ריפל מוקי כלח סכר כה מסמר ,מכל מקוס לכ"ס 65 נ"מ מירי כין עכו מסמר לכח עכר ולליריק ל6 ליס מסמר כלל כדלעיל : יורשי הנעל עס יורטי :קון דייקינן כגמרל רלס 6מרו כ"ס יחלוקו 62 כנכסיס סנכנסיס ויוכליס עמס מרקתני יורסי הכטל עס יורמי קלכ ול6 קתני יורסי סחר עס יורסייכטל וק"ק מס יעסס ככתוכתס וסכקס ער ספירס ריגס כרכרי בית הלל וק'ה לכיס וליפ ניס ובית הלל 6k כנכסי מלוג כלכר • ועיין מ"ס כמסנס כ' פרק ד' וסוטה : עם יורסי קסג סמחכיס כ6ן לס כרפירס קרסניס פרק ט' דכ"נכסיפס וסל לל6 קתני יורסי החסה כדקתני כפרק מי סמת (יורסי הקשה חומריס וכו') מסוס ליכח חין יורע חס קינס :יורסה לו כני מפפסקת: כיי : נכסים בחוקתן כתב קר"נוכח פירסוכיה לי כחוקת יורסי קbסס ולס קסיס 6"כ נתני לקו כקרי נכסי מלון רלס סוו לסו ממס רנכסי כסן כרזל 6חריותן על קכטל מס"כ נכסי מלוג ומש"ה נמי ל ירעי חי כחזקת יורשי הבעל קלמר וליקריב ליתנח כללי כפוכה לל6 פו (כתוכס ונכסי נתן כרל היס קכיחס מכיתת הכל מנס מלתיס קול נותן • קוס'פ"כ דנ"נ. ועיין מ"ס סס כמסנס ט'כטענת יורסי ר6סס 6ע"פ 656 כסכעת: כתובה וכו' מיין גס כזס כפ"ט רנ"ג: ו כנסה סכס עליס כרכתיב ינחק יכל פליס גיי: הרי כ6סתו לכל רכר פירס סר"ן מניסת בנט ומחזירה וכפירושו

למסנס ז' פ"ס לכתוכות ק6רין כה ושס 6פרס כסיו: . ובלכר ספרס כתוכתס וכו' כלומר וכלכל לענין כות חינה כסcתו פחין כתוכתס על נכסיו חלק. על נכסי כעלס קרספון וכנגן' מ"ט 6טר הקנו לו מן ססמיסיכתן קריב וחי לית לה כתונת מנעלת הרחפון יפירס רס"י דלית ליס נכסיס בקנקר"נ כותב לה קֵינס וכוי וסיל מנס כלכר וכ"כ הטור סימן קס"ק וסרמנ"ס פכ"ג מהלכות חיסית וכוס נסתלק מִיס סתוספ'מס מרויס כיכס ככן כיון רחי לית לס מרחשון תקינונה רכנן מפני אנריקו למלוח מחי.רנית ולפירופ' ליק ולח. מירי למתניתין סתמ6 קתני ומן הסתס היל סלמנה מן הנסולין לבל ולחי קיכל

דקות טומרקינס מן הסירוסין וכמ"ס כמסנס נ'רפ"ט רנפלק נתי לפניכס ולחי רחית

על

נס

יבמות פרק

תוספות יום טוב על נכסי כעלק קרופון מיקי קרקפות סל כעלס קרספון לק מחקיס כדתנן כמשנס כ'פרק קול לכתוכות וסר"ן חסרחין וערכלין על כתונתה וחי לית לס כתוכק מכעליסרחסון כספים לכתוכות קקסס כן וb'ת ומסי נפק מינס כמזי כותב לה היכס נתונה על נכסיו וָתיק מנק כלכך : ה מכות דחמרינן סלין סעכולו על נכסי קסני וסוף סיף חית לה כנרול ליכס כדילפינן מוקיס קנכור : ו וכנרול סקיק גדול כתוכ' מיניק לנכסי רספון נמי לידית נינהו : יונית חס הלחיס כמדינת היס וקלה

מכר נכסיו ולחיב 6סתלון נדון ק6חין מלפנינוכו לומ' על נכסי בעלה הראשון : ה מצוה בגדול ליבם נכסיס סלינה יכולה להוכיח קמפינו לו פרו' גרול ממנו לא רצה מהלכין על כל האחיין לא רצו חוזרין. אצל מן הלקוחות (ותירין וק נוכחים וכפוטה ער פיכריחו גרול . ואומרים לו עליך מצוה * או תלין • או

או תליין • או כתבו התוספת נ'כ) מין יכס : ו הלה בקטן עד שינריל • אי כגדול עד הנפקה מינס לפנין גרוניס מע"פ פלחין סכמדינת סיס שיבא ממרינת הים • או חרש או שוטה • אין לספייליכס נכסיס מסרקסון קול, גלול ממך כיון שbתק שומעין לו • לא אומרים לו עליך מצוה * או חלוץ חין לה על הסכי ל6 פיקר גדול קחסין שלפנינו עליך או יבם : ז החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן כתוכס לף פיצפהוכיח Str מנוס וסקויי מנוק לו האחין לנחלה - ואם יש שם אב נכסים של אר

סקין נכסיס היו מספיקין עסקינן : ז הרי קו כחקל הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו. ר'יהודה לגרוניקק . ע"כ : פן הלחין לה הפסיק חלקי אומר בין כך ובין כך: אם יש שם אכנכסיס של אב ה מצוה כנחל ליכס כקר נפניל pcלן רסריס לקנסי' החולץליכמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסור קר'נרכינו פוכרית קומי, והפסיוס מינוס בקרוביו • הוא אסור באטה • ובאס אמה • ובאס מכרטנורק כלילפינן מוקית ספסלס על הלחין : וכק אביה • ובכתה ובכת בתהובכת כנה וכאחותי • קככור כמיס כמסנק חי פ"נ בנכסי החיז וחפילו נרסס בזמן שהיא קיימת • והאחין מותרין • והיא אסורה ועיין מס סס נסר : למחר דיקס על סס 6חיו כאביו ובאבי אביו ובאבי (נ"56) אמו וככנו וכבן לא רכה מפרס כנמרק חמ'רחמנ6 וקייקס: נכסי בנו • באחיו ובכן אחיו מותר ארי בקרובת צרת

לק רכק ניכס מלס סל חג וכתיב וקיק קככור חלוצתו : ואסור בנצרת קרובת חלוצתו כחלוסולכיס על כל קלקיס פה נכור מיןלו כחיי קלג

ח החולץ

כמי סקול קרוב לו כפניס לף יכס לין לו כחיי קמר

וחס למרכקנס קול ליכט ולין כן סלכ' סלל הכונס לא יכמתו וכק כנכסי הולכיס לפליטי סקור נרול 6חריו וטלטולס רנוק לנוכינוס לחין ולפילו כמקוס ל מסור: כקרוכוקישר אל קטן מחלינת קנרול • וקטן כלומר קטן דחמס הינו פחות קיס 6סתו וכל קרוכות הנחסרות מהמס 6פה גמורה מסורות מסלסס עסריוס 6חר וקכיס סתי סערק • ני :. מדרכנן כקלינס : כזמן פתיח קיימת מחקות קלי ולל 6c6ר ותלה וכו' ונמלך כו וסס לח יונק חכי ליכסון של פריות : מופר סלס כקרוכת כרת חנוכתו ולה ממרינן כרק

החלון קרמכיס פרק כי מס"י : כחלונס פיק6 6סור כמות נרפ חלונתו כמו פהול מסור ! גאס יפס חככו' : רומר מר (מפנקכ'סוכ"כ) כוחות חלונפו: ומסור כנרת קרוכת תלונתו רחוכן חלן נלח•

קונקווס ככליוכסייריכו • נמי : ורחל נפולק לנכרי ולק כרק ומת הנכרי 6סורס חומק כרק זמה כנכסיס סל חמיו פירסר"נרקוס זכ' מפרט לרחוכן וטפסח קני סכזמן סלחק חולכת פוליכקרחל החות'

כמסכה ח' כרק 2 : עמק ככית דין יכולי עלמ6 לידעי לסי מניקו חלין וחיכו ובאבי פֿכיוחסוס כלס כגולף פלנט וכופתו נמורה וסכר לרחל סלין וכי נסיך נרת רחל דהיינו כרס קרוכת

מין מסורק לחכי חכין או מר'ס רקס כלת כע חלונקו חמרי נרת חלונתו נסיך רנקו סכרי סרקל וכרפס מסניות ורכנן סיס אפילו קכח נזרוק רכנן כי מחל נ נסי לחיו היו מקרי חלן רחל מכל מין סיכמס מנינת ברקס כפירס רס והיינו למסקנה תנור תנור 56'נחלתה • עסק כומן סחולכת קילכן כי גסין חסות קנרק לה חמרי' וכקטן קפוספט והס רלס פני כמתניתין למי ומו יט סחות חנוכה נסיך : מ וכן

כתו מפוס וקנס וטיר

ואסור כנרת קרונק חלונקו • פרס קריגרכינו עוכריה מכרטנורק קלן ללחס ורחל נפוחה לנכרי וכו' וכן פי'וי ותמהו כחוספס רקס קנס כמתניתין וכחוקס כזמן ססיס קיימס ,כל מקק פריס ותנן נמי לקמן חלן לה ומתס מותר כחחותה ולמחי קח סכרי סחלן לחמותה לפילו כרת לחות קנסולה לכר חסריט מהחי טטמס ופול רתכן הלחין מותריס לע"ג לחולי כקליק לכירינה: כרק דמיירי לוקח כסנסההלחמין וסייע העמל קקי ללקמכיר כל מעסס כסנסלנס ולמיס טפי נגרוסק • חסרו נסכרק קרוכתק כפפה להחין ומיס לכרע פרס

הכל נרס קלונק ולס סמעכיר כק מפסק כל דמיס לגרפס קלכן קרוכקק פריס

[ocr errors]
« הקודםהמשך »