תמונות בעמוד
PDF

:

סיס סחמר וכו' למעוטי סן ד'יספוט לכתחנת ז'פיין רקחמר נמי סולו וכו' bk לי כרג חיכרים רפליניקתס נמי • אוי לו וכו' כלומר רחילו לקנטער סספסיד 6סתו כלס פסיעתו וכן כקן דפי"נ שכתבתי קפסיר כל פסיעתו ומפ"ס כסלר רוכשי כפ"ד ונפי"ורפנן גמי מלח chפו וכו' לס קתני כיס bוי לו וכו'משו' לכקנקו חיקו דספסיך חגפסי' רפסע סקכניס עלמו כספק וכו' תוס' : ו הראשונה • לגפינס : ר: עשה נס מחמרוכו' בקנ קרינס"ת לע"נ רלח עפר נה

מסמר וכו' הכי 6מר רכ לפי מוליס 6סתו כנט דלח חליס מוציא את אשתו בנט ובחליצה ואשת אחיובחליצ' כגמ' למתגי' לנקען וכרפ"ט מחמר לפויס ככגוסס י זוהיא שאמרו אוי לו על אשתו • ואוי לו על אשת תנן נמי עסס כק מספר וכו' חופרתס מסוס לחות וקוקס אחיו : ו שלשה אחין שניים מהם נשואים שתי וחמרינן עלק כסיס לקיס זנריכס גט מפני כתמר אחיות ואחד נשר נכרית • מת אי מבעלי אחית • לח מסס נס מחמר וכו' 6לס דקו קלוס כמקכ'וכל פקעי וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת: הראשונה יצאה לחפוקי מכית סמלי וכו' קדוסיס כלס נט וכריכ'חליל' משוס אחות אשה ושנייה משום צרתה • עשה בה ותחתו סתוספות דמה כריך להתחיל ול6 סוי מסמ'קלופין מאמר ומת • נכרית חולצת ולא מתיבמת •שלשה למתני כספי מקומו' לחפוקי נמורין פרין זקוקתו סיס אחים שנים מהם נשואים שתי אחיות • ואחר נשוי מכ"ם • ויין דחי לחו מפנס וכריכ'חנינה נזיקית וכריס נכרית • מת הנשוי נכרית • וכנס אחד מבערי יתירס קוק דייקינן מפניפין יקיר לק ניטל והדר קליז אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות בפסטק ומשפט דוקח עסק לק וכן הלכה : י נכרית אשה ושנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת • כה מסמר טין : סלינ'קרוני כח לזן ולח לו : נכרית חולצת ולא מתיבמת: ז שלשה אחים שנים הראשונה לנסולין רס'י נגרית הולכת ונח מתיכמת מהן נשואים שתי אחיות • ואחר נשוי נכרית • מת

וסתוס' כתכן היה לעיג ללח עפת נס אחד מבעלי אחיות • וכנס נשוי נכרית את אשתו • והכל נרסינן הסנייק קלמר (מתנכרי'מחלן חלכת ומתה אשתו של שני • ואחר כך מת נשוי נכרית • ושנייה מסוס נרמס כפ'ס יכומי פח מיכמס לקיס לף הריזו אסורה עליו עולמית • הואיל ונאסרה כטי למס לי קן נרת 6חות 6ת כזיקה והחי עליו שעה אחת • שלשה אחים שנים מהם נשואין מתנימין הסתר ומה ומפנק דקתני מחמרfפוקי מרבית שתי אחיות ואחד נשוי נכרית • גירש אחד מבעלי רחסונה לחקות חסה קל סמלי לחמרי תומר קינת אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית • וכנסה קויס כרק לנכרי' 6מרת קנין גמור ופי' סלינה כמי

המגרש נכרית לסיר הכח רחקות 65 תכפי קמ"לן וכריכת

חסר עקר נטולס סיס לק כיס חנינה : ן סעס 6חת כנפילס רספוכ'כסנפלס מססין קרופון לחוסרק ככרי' סכיס טפלס ומסני ל6חרונס נסניק ר6סונק 66ז היתה c6תו קיימת והיתה fחת 6סורס עליי כחסת לס מפני סריס סכור לרחסונס סריס וסו סכרח לחיסור'וכתכת סיס לו נניס : וכרתו הנכרית לה לתפוס רינת ומסקנרס תחילס מסו'רסניכס לית לחירום קול ומסנס זו סחרונה מפוס רחוננת ולל מתיכמת :

ס וכלן סככר היתה סגורה כפי התלמיליס לס זה ממקומס וכתכו

התוס' לפי סככס סלימס ולס כריכל היה לה משני כמו כסלר מקומות רז וחניל זו קתני : ז ואחר נסוי נכרית כתכו סתוס' לf תכס מופנה חסוס רקת" רכרת חחות 6סס סעס 6חת

סורק וקנת קסת פלינימוכיר קנרס כלל עכ"ל והריג כתכ ומסתבר'החולכת ונח מתיכמת ומהרמכיס למר כן סכתב לפי סקני מסופק 6ס חפורת מסוס ערות ופתיס נרתת פטורס מן ססלינס ומן סיכום חן 6סורק עליו מדרכנן סספרו הוליל וכחסרק

עליו פעס לחת כחסרת עליו עולמית וסיל סנייק ונרת סניק לו חונכק 6: מתיכמת ולפיכך מחלון להחמיר : הואיל ונחסרס עליו סעס 6חת : עיין כריפ תיס ססס"ד: גירש סחר מכפלי קלקיופ וכו' ומה נסו נכריס • וסיכה

למירק דכריס מכילתין כנרת ערוס מן קנפוחים מגן וכולן סגירסו מופרין וחלו קכח טעמה זנירס ומחר כך מת כסוי נכרית לכל מק כסונכרית וסחר כך נירם לה הותרה לפי סקודס שנירסק קיקס זקוקה לפני סחין נפוחין כי 6חיות וקיל נרת לחות 6סק כזיקי והלכך 6סור' פלין פולמית וסכי מפרס לס ת לפי כמתני' וקירן קרי' וסתס כיון לערוק קיס מנמר נמרי לה לנפיוקלח חיתות הכל זיקי דרכנן סיו ויכח למנזר מסוס זיקק לטלמס ח"נ סתסנכי פרוק כיון לגרסה מקמי רנפלס לס קמינס מכני כל נירוסין הכי נפלס נרה נכיכס כספירה נפלה קמיס 6כל קכח נני נכרית כיון רכסעת נפילה כחיסור זיקית נפלתקמיס ל6 מסניכס נירוסין ולח מידי וכלי טענה עדין ומסתכר מקרוס קמל ע"כ • וכתכו סתוס' ול"ק וסילך כנסס קמנרס וקו כינרת 6חות 6ס כדיקס ול דלח חפיר כרת לחות 6כויקה 6%. כפמפ לחיו ונפלו מתיקן לפני לכל כסקול מיכל כץ • ולפין רס"יכסלמס חילח כנסת הוי אומרת ליס מקמת זיקת חקיו סרלסון מכל מסנכנסה וככסיו זקיקת חוק הכח כעל קערת חפורה וחפ"נ דלק סיפק כרפק & כזיקה עילי

.ומלכרין

[ocr errors]

ומוכרין למרגן ככילוך רחוקס סכנסת לקסמרת 65 מסני' נס נרוסין לקוחיל ונפסיק זקוקה קולסנירס וסכי מסמע רדיוקס ודייקי' מממני לומיס דמתני'קים והיינו נכנס וגיר המניל נסס קרכיס נרעת הרי"ף דלס לס כנס לס יפס כח זיקתו של השני כסקול תת מכח זיקתו כססוס קייס סכל 6חר סיק יכול נכנסה לכל סרמכ"ס כפי מסכמים עכו המניל סוכר 6פי' 'כלס כנסס ולסון סטור סי' קע"ק חס מת כסוי נכריס קולס סגירס חקל מכעלי לחיות חת תסקו לפייחס ל6 כנס 6ת סגכלית ומק וכוחסורק לחק קנפלר 6פי'נירס קערות קורס פמת המגרש ומת; זו היא שאמרו • וכולן שמתו :

: ח וכולן טגפריות סקין כ"ס 6ס ל6 נירס קערות או נתגרשו • צרותיהן מותרות : ח וכולן שהיו

כקס לחמין קלופי ספק מו וסת לכל 6ס כנס כעל כהן קדושין : אוגירושין : בספק - הרי אוצרות

נרי ספק לקוי ספק נרות כ6חות 6ס סנכריס ונרס

חולצות ולא מתייבמות.. כיצר ספק קראשין* ערור: הולכת על מפטריה קערות ומת לס נירפֿ קורס זרק לה קדושין : ספק קרוב לו • ספק קרובלה, כלס כלוס וריכמס לחו כרת סנכנס וליס 6ק"כ מותרת

זהו ספק קלושין. ספקגרושין - כתב בכתכירו ערוק היה : ספק קרוב לו למה הנסחר טכיל ולכריו ואין עליו ערים יש עליו ערים ואין בו זמן יש בו זמן ססין ק'חמוק מכומלמוק סותריס זס 6ת זס סמתחיל• ואין בו אלא ער אחר זהו ספק גרושין :

ביניהן כר"ה ור' חמות Se לקס 6פי' לס לק כנס וכו

.ט שלשה ...

חרס קונו'לו 6ס וזרקו ספק וזהו ללעת סרמכ"ס וחח"כ

כר'סמוקין ספק כר'חמותי לתג נהפך הכל 6ס כנס וכו' מותרת דרוק6 65 כנס 6סורס לכל כנס מוקרמפוס לסוי כנרת

ט זיקת פרות מן הנסולין לנירוסין מתרתק וזה ל65 כהרמנ"ס כמו סbמר עליו המגיר וכרס"י וסיעתו כמי 65. ולריוסו לוקח ככנס ותפיקני פרכית יוסף רח העיר כזו כלל ומ"ס הנ"י על חבל חס ככס וכו' כפ"ק לסל רתכן היתה נתו וכו' נקנרסס וח"כ מת לחיי כרתה מותרת חמרי' כגמי ליכס ורכס Sח שכל נירס ולכסוף כנס ול6 פכח כנס ולכסוף נירם נרתס מותרת מכיל קכית יוסף לינק רחייק מוכרחת לנדון דידן לקיחת נרת 6חות 6סת כזיקה קולס סכנסס ולפיכן סוכ מין בין היתר ע"י הגירוסין ספייסחר סכנסס וכמו סרִי' סכרקיסיכלוק' כסכנסס ולסרמב'ס Sח מיכפי' כסכנסת 6לס 6פי' 65 כנסת כמ"סימניך הכל יש לי לומר סגס סרמנ"ס סוכר רוקח 65 כנס וכרמסייס קטור רמכיון סכנופי הים הרי קנירוסין Sc קערות מתרת' סזקו לסון סרמנ"ס גירס 6' מכפליסלחיות 6ת 6סתו 6קר סמת כסוי הנכרית ותת המנרס הרי הנכרית סולכת

וכו' ויס לפרס לכריו ולוקח כלח כנסק מיירי ויהיו לכרי סטור ק6חרוניס כדעת הרמכיס סכל לכריו קרbסוניס סכתכ 6פיי דקס עס כנס נ6חריס ככורך עיון • ונרחה לי רתיכת חפי' טעות סופריוס °(כל מ"מ כריך עיון על הטור סלין כרת כן מדכרי

סכין ול bk דסכית ליס כקרי"ף דלוקס ככנסק : זו קיס 6למדו נכו' - לסון סרמכיסרונס לומר סות סמטנק נ"כ נכללת כוס קעיקר עד כמן ועיין סוף פ"ו לגיטין יקפיה לי חממי מיכו מפרס למעוטי מת ואחר כך נירס כלכתכינן לעיל וסכי משמע כנמרק וקל 6ררכ נחמן פרכינן וכי תימס לקול קרין חפילו מת וחקרכן נירם כרתס מותרת 6ל6 זו קיל למעוטי מסי

סמע מינה לכי 6מרינן מת ומחר כן נירם נרתק לסורק ז קיח לקנן למעוטי קן סוס ל6ת6 8 ח ספק קרוב לו ספק קרוב לר • פי' קריג פריי ס' 6מות מנומנמות כיניקן כר'הר וכו' וכמסנס כי פרק ח' רניטין מפרס

כענין סחר ותנן סתס כמסנר נ' וכן לענין קרוסין וסס ספרס כסייעת6 דסמיס : ונוס גריל ור' חמות 76ס קולות לו כרק"ר רמי לפי' סר"כ כמסנתר' פ"ק לככח מניעס ל6רכע למות כרשות סרכיס לל תקינו סל רקחמר סכס כרפות קרכיס חי לוקח חלק כסימטל סוככידי רסות סרכיס קלמר כמו טמפרס 6ס כן כתכו פופפיפ"ח לניטין דף ע"ח ומסייס קרין

חממי קרי ליס רסות סרכיס לפי סליכןרפות היחיר כרמפרקיכן כעלמס עיכ וכלומר כריס מפכק סכת נס כפית לכיכריס רף פ"י לפנין מקח וממכר חכל למחי רפי קר"נ כמסכק ו'פ"ורפיחה לרוקח כי נפל על המניחה לגלי רעתיק (הכנפילת ניחח ליה קנקני קול) רלס קנסכי 65 נפל קונוס ר"ס 6פי' כר"ק :

זהו, ספק קלוסין:"ס זכו למעוטי זמן לליכס כקלוסין רמיר רפ"נרניטין מפוס פירי חרוסק לית ליה פירי, ולמ"ר מסוס סמס יספק על כת חסותו • כגירופין מסניס סקנקס רומן לפי סקיק יכלה למחוק וסכר'רסנט יפסל ככן סכל כקלוסין מחקה פיק לזמן-רחס יפסל פטר הקלוסיןכלפכן רלח סויס pcb חיס מעולס : ומספקל (ר" כתב בכתב ידו וחין עליו פן חי מהני כקרוסין חולה • רכיון דק"ג ומן מס לכוחס חין פניו עדיס • תוס' ספק נירוסין כתכ ככ"י וכו' קני גיטין פסולין תס 6ס כפלת קולר כסרכרתנן כמסנס ר' פיט לגיטין והיינו טעמ6 לסולכת מרתק לכיון לניטל קול רלס נ66ק סולר כפר

ולס מתיכמת כען רלחנניטל מעלי' קול רקרו לסו פסולין : לכתחלס הלכן לי פריק לה חמרי סינסינרת ערות מתיכמתי וכקר כמוקי יוסף לספק נירוסין יקתני לו לוקס כורחי כפר

מרקורייפק ופסול ורחי מלרכנן חלק קרי להו ספק מפוס- לכפרין מלמוריימל זהו ספק נירוסין כגמ' לחו לוקח רלח סקי למטוטי מידי לכל סיס כקלושיןיס נגרופין : וכרתנן כגיטין פ"ס - ולס משנס דקל והן כקלוסין פנס כמי זקן כנרופין :

ט PCS6

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

.

ט זיקת סני יכמין דכל זמן 650 כנסת זה עדין זיקת רלפון ט שלשה חחין נסולין וכו'ק"מ למנקט וסחר מופנת קוס': פליז וניקוספס פליז זיקת פני כסכיל קמ6מר וכסמת כותרו חולצת ולח מתיכמות ופליג למתני' רספ"י כמ"ס כס"ד: בלית זיקת פני יכמין:רפ'ח וכו'וקסנר מספק6 לן חי מחמר ולא פעליס זיקפ נ' יכמין כתב סר"נ הגזירק וכן' • סמל קונה לגמרי לו לל קני כלל לכך מין, לחיזו סירנה לחימחתי

יחמרו נ' יבמות הכחוק מביק 6חלוכו' רתנן כמסנס קני לה קו פנס 656 זיקת

ריח פיר דחת פוטרק כולן פני וחי מסמר לס קני לה הוי ט שלשה אחין נשואין ג'נכריות ומת אחד מהן ולי סרית ליק קכח לחלון כנס bk זיקת קרחסון: (חולן יעשה בה השני מאמר ומת • הרי אוחולצות ולא לכעלת זיקת ג'יכמין ולינס לסנייס ל6 כל מפטרק מתיבמות • שנא' ומת אחר מהן יבמה יבא עליה

לסידן חיישינן דלמס נסתי (נכילת)חיוך רדלמי מחמר שעליה זיקת יכס אחר ולא שעליה זיקת שני יבמין יכמו' סכחות מכית סחר חתי לה קני והון סתי יכמות ר'שמעין אומר מיבס לאיזו שירצה וחולץ לשנייה נתי לסלון כריסוקלר ככלות ת' כתיס זיכותי שני אחין נשואים לשתי אחיות • ומת א'מהן ואה"ב לינומי וקל קחי פליס כלס קרווייסו ל רדלמס מחמר מתה אשתו של שני • הרי זו אסורה עליו עולמית • יכנס כיון פלח בנק סוכ לה קני וסו נ' יכמות הכחות הואיל ונאסרה עליו שעה אחת : ישנים שקדשו כנתיסיס• ועיין פיימס3' מכית סתר ולין הלכה כריס שתי נשים ובשעת כניסתןלחופה החליפה את של ח' וט' : שני חסין ובו ולף על נכ לחמרינן כמתני' זה לזה ואת של זה לזה הרי או חייבים משום אשת קריא 6סורק עליו פולמית דויקת כ' יכפין החורייקח איש היו אחין משום אשת אח ואם היו אחיות • וכו' מסנס זו נפנית רספונס מקרח דיכמ' יכח עליס כסיס משום אשה אחותה: ואכ היו נדות • משום נדה מפני סקיק סכור דמתניתין מוכח דזיקת ג' יכמין דרכנן ומפרישין אותן ג'חרשים שמא מעוברות הן • ואם י כסלפס לחין ללס מרחים קיל נזירה פמס יחמרו סקי היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיר מקסי כיקח לנמרי רקזיס יכתות סכחות מכית חקר

ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה : כנסונכרי'סיס סכור רטרים מפיכלות: קין 6יין 46 פרקו החולץ ליבמתו ונמצאה מעוברת הקורס הכי כה כפעת נפילה

יכמס דקי"ל לין 6סור חל על 6סור קיימא הוא מותר כקרוכותיה • והיא סותרת

והיא מותרת למסורת ומנחת קחלק מסוס לית לית (סלי תכח וכחסור בקרוביו : ולא פסלה מן הכהונה • אין הולר

דסכיני ניק בחילוס קוק כולל ולסור מוסיף ולסור של קיימא הוא אסור בקרונותיה • והיא ומשנה זו 6חרונס לו זזה נת 6חת כיסכס 6סור ח. אסורה בקרוביו •

ופסלה מן הכהונה : ממקומתי נמ' • ועיין מים על 6סור (חייך נסכיס קרכן

ג הכונס

כסס סתוס' כמסנק ו: על כל מסור וחסור :

י החליפו כנמרק תני וכופריסין 6ותן סל6 לחזור לכעליסן :

סמל מעוברת קן הוחלפו רחי (ת"ה קח לתנן ומפרישין חוקן ג'ח סמס מטוכרות יולדות ממוריס וכעינן סכחנס כין זרע כסרלזרט פסולסלס סן סס ללו הכי פריין וסיכמויך מי מרי'וסתי ספיר ספיר'קרן יתלן העוכריס ככעליסן : ומס היו כהנות כנות כקניס : מינין קרכן תפוס פנסונג סיירי':

היו חמין מסוס pcb נפסלו מתרומת מלחכול בתרומת בית חכיס 6פילו 6חר מיתת חסכתכסר"כ לית ליה לקחי תנ6 דכחיסור כולל וכו' לסון כעלס סליפ סנסגסס !

רש"י כפקים רחוכן חת רחל קחלס נחסרת על סמעון מפוס פרק ו החולץ סיכמתו : קוס מותר נקרוכותיס דלחו מפתחת ומה היינו כת 6חי מור שמעון יקרס לחת מנו לחסרי

חלינס קיק דקל לס ככיס חלינת לית קנך קדומין ככולס 6חר חקותי (ופוס החוק ocd לסרי קרוכות וקרוכיס למתני' סיינו הנן רכלסור על החיס מחמת ניק נמי כלbc חסין מסוס 6חות חסה ולע"ג לסורק עליה פתו וכקרוכי' קנ6סריס על 6סס מחמת כעלה: 6ס לין קולר וקיימה היינו 6סור כולל ופריין רחל זו מותרת לרחוכן כעלס פל קיימס ססול כפל •

נ וחייכין פירסק גדק מגן לחתוסף חיסור עלה לנכי נטלה תפוס גלק

התוסף כס נמי 6סור לנכי פמעון קרי חיסור מוסיף עכיל • וכן נ6סרי (חת על רחוכן כפקלס'סמעון כחיסור מסת חס וחין העין ר6סורר פליק יקיימ' מסוס 6חות חות: מנו לחתוסף נק חיסור 6*6 לכ"ע וחיסורpc6 חח לגכי סחר לחי לתוסף כה נתי לגבי רחוכן : ואס היו כתנות פי' סריגננות כקניס כלומר ונסולות ליפרחל רקפתס ל6 מסני זכות דמונס מסרק על כפלס מפי' הכי נפסלו מן סתרומס לחקר מיתת כעלה וכן

לינסb לכסניס כדפירס קרינכמסנס כ' פיוטים וכן כרפ"י פרקי החולץ כיכמתו וכמנחת מעוכרת להכעי למימר סחולן ליכמתו מפוכרת מפוס דלקוחורח קרפל וכיס כסיפה

והכונס סקול רסע חין מכניס לpcb חמיו ממוכר דרוכן יולדת ולדס קיימס • נ"י : כזמן שכולו קייסי • פיין מסנס ג'פ"ק לכרס ומ"ס bס : אין קולד של קיימו סול מסור כקרוכותיס 6פין ופגן לקמן מפנקיללה כחלון ער מיקלס נ' קרסס

והכל

[ocr errors]

.

[merged small][ocr errors]

מר יעטו

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

והכל כתוך ני תרסיס כיון סנמנ6ת מעוכרת קתני

מים וחייכין כקרכן סכעל Pcf 6ת 656 כמקוס פלוס : (קולר כפר מסור כקרוכותית לכריענר קויל חלינק • תוספת • ממס נפסן : וחייכין לסס תלוי סכל דבר שחייכין על זדונן נ וחייכין כ6סס קלוי ולע"ג לכל 6קכע חיסורס לפטר כרת ועל פננתו סטלת חייכין על לח קורט סלו oc6 תלוי :

6cין כחן חיסור כלל וכמתניתין לקכל מפרס ג פומרת ינס סקיס ממתנת ומנפת ליכס :bנפלו לס נכסיס נמי הרב כמסנס כ' פ"ס

מכית סכית : דנדה • חבל כריס פ"ו ב ,הכונס את יבמתו ונמצאת מעוכרת וילרה. • נכתוכתה מגת ממתי' ותוס' לכריתות מפרס לכעינן ליקח בזמן שהולך של קיימא: יוצא וחייבין בקרכן וגרוניס סככניסה לונקבל דסקנס חיסורס וסס הפרס ואס אין הולך של קיימא יקיים • ספקכן תשעה

ספקכן תשעה עליו חסריות : בס"ו : ג שומרת יכס לראשון ספק כן שכעה לאחרון יוציא והולד כשר קיוכיס ונכנסי' נכסי מלוג כתר קרין סקיס ממתגת וחייבים באשם תלוי : ג שומרת יבם שנפלו לה

סגסקים, נכנסה .נכנסין וכתר רס"י כמו עניית ז נכסים מורים בית שמאי ובית הלל שמוכרת • פמס וכסיונ6ת מכטלס עמוס סופר כפרק סעפ”י ונותנת : יקיים : מתה מה יעשו בכתובתה

יוכסין עמס : כס"6 יחלוקו ע"ס וכי מקרל מלח כפו ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה • בית שמאי יורם! קנעל , עס יורסי החכ ולכי סמר 6ת סוכר ופוך אומרים יחלוקו • יורשי הבעל עם יורשי האב

וספק גסנחס היה מוכת מכחקי כן כפירום הרחם ובית הלל אומריס נכסים בחזקתן - כתובה בחזקת קינס כחני ורוסתר מספק למסנס ו' פרק י' מוריס יורשי הבעל • נכסים הנכנסים ויוצאים עמה

מהנעל יורם חת לסתו וס ומור מכחתי כן כפירפ"י בחזקת יורשי האב: ר. כנסה הרי היא כאשתו סספק נסו6' היס 6כלו זוכה עכמו ספ"ק דסוטק וקניק לכל דבר • ובלכר שתהא כתוכתה

נפלנל : נכסיס כחזקתן על בסיס מדכתי'ול bסמו

על

נכסי כחן כרזל כחזקתן : מטחתי : שנפלו לק

ולח פירסוכית הלל חיכחזק' נכסיס כמסנס וס"ס לכתוכות מפרס קרן כחוקמל וכגמ' יורטיה5c6 פקין הנכסיס סלק חי כסוקס יורסי הנעל למיירי סנפלו לס כעורת פומרת יכס : מורים וכו'מסנה, סחחריותס עליו ולענין דינח יחלוקו לפי' לרנריכ"ק : ו זופגות כפ"ס לכתוכ' וקחי סללעיל מיניס לספלינוכיס וכיה כלפתן לכל רכר סמגרסה כנט, ול6 כעיס סלינס ומחזירק כחרוס'וקלמר רנטומריינס מולו עיס• ככתוכתה Sסון

כסירנס ול6 מתסרס עליק :

על .הר"ן מנת ומסתיס ותוספת וכרונים והן נכסי כלן ברוג.

ונקרליס כתוכס מפני פתן כתוכין כל נ"י (פירוס נכסי כחן ברזל ונכסי מלוג כרפ"ז : כ"ש fומריס יחלוקו פירס הר"ן .לספק כסוחה היה כרמוקי' רכס כגמרל רסיפל מיירי כעסס כס מהרולס חמרי' כית סמלי כמפנה י' פרק דלעיל 6סתו עמו

וכו' אל מסוס לסכרי רמלמר עוסק ולחי חרוסק לרחות כנרת ומיקו לס כורחי כסוחה מסוי לס למקניכס כולס יכוסס 6ל6 .כספק כסוחה ויחלוקו וכתכו הפוס' ודוקל מתק לגל מחייס ל6 6ע"נ רעכיכס מחמר מסוס למחייס ליקי ורחי וחינתו ספק : קכל מקוס רי6t 65 מוקי כעכר מסמר רמסוס דסויס מיקי ורחי 6ין נרחת רתמכור לכתחיל' ! ריס6 מוקי כלח סכר כת מסמר

מכל מקוס לכ"ס 65 נ"מ מידי כין עכו מסמר ללח ככר דלדידיס ל6 fליס מfמר כלל כדלעיל : יורשי הנעל עס יורטי :החנ רייקינן כגמרל רלח מרן כ"ס יחלוקו 62 כנכסיס סנכנסיס ויוכפֿיס עמס מרקתני יורסי הכטל עס יורפיקסכ 65 קתני יורסי סחר עס יורסיסכעל וק"ק מס יעסס ככתוכתס וסכקס על ספירס ריגס כרכרי ני הלל וק"ס לכיס וליפנים וכית הלל

6k כנכסי מלוג כלכר • ועיין מ"ס כמסנס כ' פרק ו' וסוטס : עס יורסי קלס סמלכיס כלf לס כרפירס סרסכיס פרק ט' ,' וכ"נכסיפל והס רלח קתני יורסי החסה כרקפני כפרק מי סמת (יורסי הלסת חומרים וכו') מסוס לקכח חין יורע 6ס קינס

*יורטה 6ו כני מספספס: ניי : נכסים בחזקתן כתב קרינולס פירסוניק חי כחוק יורסי קלcס ולס קסיס 6"כ לתני לקו :כקרי נכסי מלון ללח פופקו ממס רנכסי כהן כרזל 6חריותן על קנעל מס"כ נכסי מלון וcp"ה נמי לה ידעי חי כחזקת יורסי

קכעל קלמר ול"קרליב ליתנס כפרי כתוכק ללו סו לכתוכס ונכסינון כרזל תיל הכיסס מכיתת הכל מנס מלתיס סוח נותן - פוס'כ"כ רג'ני ועיין מ"ס סס כמסנקט'כטענת יורסיסלסס 6ע"פ 656 כסכטס: כתובה (כו' עיין גס כזס כפ"טרנ"ע : ו כנסה סכח כיס כרכתיב יכמס יכס פליק נ"י: הרי כ6סתו לכל רכר פירס סר"נ סמניסת בנט ומחזירה וכפירושו

למסנס ז' פיח לכתוכות ת6רין כזה ושס לפרס כסיו: ובלכר פתרה כתוכתי וכו' כלומר וכלכל לענין סות חינה כסcתו פלין כתוכתס על נכסיו מלח, על נכסי כעלס קרספון (כגמ' מ"ט חסר הקנו לו מן ססמיסיכתן קריב וחי לית לק כתונת מבעלת תרח פון פירס ר"י דלית ליס נכסיס בקנקר"נ כותכלס הינס וכוי וסיל מנס כלכר וכ"כ הטור סימן קס"ח זקרמנ"ס פכ"נ מהנכות חיטות וכוס נסתלק מִיס סתוספ'מס מרויס כיכס גכן כיון דחי לית לס מרחשון תקינו לה רכנן מפני - אגרחקו למלוק מחי.רנית ולפירופ' ל"ק ולח. מירי רמתניתין סתמס קתני ומן הסקס היף 6למנס מןסנסולין לכל ורמי סיכל לקוק סומרקינס מן החירוסין וכמ"ס כמסנס נ' רפ"ט רנפלק נמי לפנייכס ולחי רחית

לס

נ

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

על נכסי כעלה קרחפון סיקין קרקעות של כעלה סרטון לק מסתיס כדתנן כמשנס ג'פרק קול וכתוכות וסר"ן חסרלין וערכלין על כתוכחה וחי לית לס כתוכק מכעל'קרלסון כסקיס לכתוכות סקסק כן וb'ת נמלי נפק מינס כמחי כותל לת תינס כקונס על נכסיו וסיס מנק כלכך : ה מכות דחמרינן סלין סעכולו על נכסי קטני רסיף סיף חית גת כנרול ליכס כדילפינן מוקיק קככור : ו וכנרול שהיה גדול כתוכ'מיניק לנכסי רספון נמי לידיס נינסו • ערכים חס כוחיס כמדינת היס ותלק

מכר נכסיו וחסיב 6פתרון נדון ק6חין שלפנינוכו לומ' על נכסי בעלה הראשון : ה מצוה בגדול ליבם נכסיס סלינה יכולה להוכיח קמפינו לו פרו' גרול ממנו לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין. אצל מן הלקוחות (ותירין וק וכחלם וכמוטת ער פיכריחו גדול. ואומרים לו עליך מצוה. * או חלון או כתבו התוספת ג'כ) מין לין שומעין לו): עליך מכות יבס : ותלה בקטן עד שינריל • או כגרול עד הנפקה מינס לענין גרוניס מ"פ פלחין סכמדינת הים שיבא ממרינת הים • או חרש או שוטה • אין להפייליכס נכסיס מסר6סון קול גדול ממך כיון סתס שומעין לו • לא אומרים לו עליך מצוה - או חלוץ חין לה על הפני 6 עיקר גדול קחחין שלפנינו עליך או יכם : ז החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן כתוכק חף פיספסוליס מSt מנוס וסקויי מנוק כח האחין לנחלה : ואם יש שם אב נכסים של אב

סקיו נכסיס סקין מספיקין עסקינן : ז הרי הוא כלחך הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו. ר'יהודה

לנרוניקק. ע"ס : פן החמין ולו הפסיד חלקי אומר בין כך ובין כך: אם יש שם אכנכסיס של אב ה מצוה כנחל ליכס כקן נסכיל חנן וסריס לקנסי' החולץ ליבמתו הוא אסור בקרונותיה והיא אסור קר'נרכינו מוכרית סולי והפסידס מינוס בקרוביו • הוא אסור באטה • ובאס אמה • ובאס מכרטנורק כדילפינן מוקית

סנס על הלחין : זכק אביה • ובכתה ובכת בתהובכת כנה ובאחותי • סככור כמיס כמסנה חי פ"ס בנכסי החיז וחפילו נרסס בזמן שהיא קיימת והאחין מותרין • והיא אסורה ועיין מס סס נסיך : למחר ריקוס על סס 6חי כאביו ובאבי אביו ובאבי (נ"חני) אמו וככנו וכבן לא רכה מפרס כנמרק סמ' רסמכס וקייקס: נכסי בנו • באחיו ובכן אחיו מותר ארי בקרובת צרת ל רכס ליכס חלק 26 חג וכתיב וקיק קככור

חלוצתו : ואסור בצרת קרובת חלוצתו מחלת סולכיס על כל קלקיס פה נכור מין לוכחי הלב

ח החולץ

כמי סקול קרוב לו כפניס הן יכס סין כו כחיי קמר

וחס למרכקנס קוס ניכס מלין כן הלכ' חלה הכונס לק יכמתו וכק כנכסי קולכיס לסליסי סקור נרול 6חריו וכלעולס רנוק לנוכינוס לחין וחפילו כמקוס קר

לסור: כקרוכוקילל אל קטן מחלינת קנרול • קטן כלומר קטן 67חיס ומינו פחות קיס 6סתו וכל קרוכות הנחסרות מחמת חפה גמורה מסורות מסלסס עטר ויוס 6חר וקכיס סתי סערק • ני : מדרכנן כחלינס : כזמן שהיה קיימת החסות קלי ולל 6c6ר ותלה וכו' ונמלך בו ולס לס יונק כי ליכס לן 9 כריות : מופר סלס כקרכת כרת חלונתו: ולל חמרינן כרק

החלון קרמכיס פרק כי מק"י : כחלונס סיקס 6סור כלקות גרפ חלונתו כמו פהול מסור ! גאס יפcס לכטו' : החמר מר (מפנקכ'כתוכ'כ) כוחות מלונפן: ולסור כנרת קרוכת תלונתו רחוכן חלן ללח• והלכקורס נכל יוכחי יריכו נמי : ורחל נפולק לנכרי ולק כרק ומת סנכרי 6סורק חומק גרה פה

כנכסיס סל חמיו פירססו"גריקוס וכו' מפרט לרחוכן וטפסח קוי סכזמן סלחס חולכת פוליכת רחל החוק'

כמפנק ח' פרק מ : כמה לבית דין יכולי עלמס לחילעי לסי מניקו חלין וחיכו ובאבי פכיוחסוס כלס כגולף פלנט וכפתו נמורה וסכר לרחל סלין וכי נסיך נרת רחל לקינוברס קרוכת

סין מסורק לחכי חכין & מר'ס רקס כלת כע חלונקו חמרי ברת מלוכתו נסיך ללכקו סנריסרחל ונרמס מפניות ורכנן סיס פילו קכח נזרוק רכנן נמי מחלנר נסי המין היו מקרי חלן לרחל הכל חין קיכמס מוליכה גרפה כפירס רסיי והיינו למסקנה דנמרק תנור 6 'כחלונס פקס כומן סחולכת הילכן כי נסיך חסות קנרק לה חמרי' וכקט קפוספט והן רלח פני כמתניתין וכי לו יט מסוק קלונק נסיך : מ וכן

כתו מסוס וקכל וס"ר

ואסור כנרת קרונק חלונקו • פרס קרינתינו עוכריה כרטנורק קלן 9חס ורחל נפוחה לנכרי וכו' וכן פי' רש"י ותמהו כתוספס רקס קנח כמתניתין וכחוקס כזמן סקימקיימת ס מקס פריס ותנן נמי לקמן חלן לה ומתס מותר כחחותה ולמחי קח סכרי סחלן לחופה לפילו גרם לחות קנסולה לככר מסרים מהחי טעמל ועור רתכן הלחין מותריס לע"ג וחולי כזריק לבידינח- bk נרות רמיירי לוקח כס3להלחמין וסייע העמל קקי לסקפניך כק מעסק כסנסלכס ולמיס טפי מנרוסס : מסרו נסכרת קרוכתר כסגסס לחמין ורמיל גברת פרס

הכל נרס קלותן ולס סמעכיר נס מפסק על רמיס לגרסת קלכן קרוכתס סריס

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

:

[merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »