תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ורבי שמעון מתיד - יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי - מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין - או מפני שאני קובר ארת המתים הרי זה מיתר ור"ש אוסר : ה הריני נזיר ועלי לגלח נזירי ושמע חבירו ואמרואני ועלי לגלח נזיר - אם היו פקחים מגלחים זה את זה - ואם לאו מגלחים נזירים אחרים: ו הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמרואני עלי לגלח חצי נזיר זה מגלח נזיר שלם - וזה מגלח נזיר שלם - דבריר"מ וחכ"א זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר: ז הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולרלו בן - הרי זה נזיר - נולד לו כת טומטום ואנדרוגינוס - אינו נזיר- אם אמר כשאראה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- שיר

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »