תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

כולם נזירין הותר הראשון הותרו כלןהותר האחרון האחרון מותר וכלם אסורין אמר הריני נזירי ושמע חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו הרי זה נזיר הריני נזיר ושמעה אשתו ואמר' ואני מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה - ושמעבעלה ואמרואני * אינו יכול להפר :ב הריני נזיר ואת ואמרה אמן מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ואתה ואמר אמן אינו יכול להפר: 'ג האשה שנררה בנזיר . והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים - הרי זו סופגת את הארבעים - הפר לה בעלה - והיא לא ידעה שהפר לה בעלה - והיתה שותה כיין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים רבי יהודה אומר אם אינה סופנת את הארבעים תספוג מכת מרדות: ר האשה שנדרה בנזיר • והפרישה ארת

בהמתה - ואחר כך הפר לה בעלה - אם שלו

היתה בהמתח - תצא ותרעה בערר " י י ואם

[ocr errors]

סופריס ומכות מרדות סbמורס בכל מקוס כפי מרמס עיני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

פרק ג מי שאמר הריני נזיר - מנלהיום שלשים ואהד ואם נירה ליום

שלשים יצא • הריני נזיר שלשים יום אם גלח ליום שלשים לא יצא : ב מי שנזר שתי נזירות - מגלה את הראשונה יום שלישי וא"ואת השניה יזם ששים ואחד - ואם נלח את הראשונה יום שלשים - מגלח את השניה יום ששים ואסגלח יום ששים הסראחר יצא - וזו עדות העיר רבי פפייס - על מי שנזר שתי נזירות שאסנלח את הראשונה שלשים יום" מגלח את השניה יוס ששים • ואם גלח ליום ששים חסר י.חד יצא - שינם שלשים עולה לו מן המנין: ג מי שאמר הריני נזיר - נטמא יום שלשים - סותר את הכל - רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה • הריני נזיר שלשים יום נטמא יום שלשים סותר * את הכל : ר הריני נזיר מאה יום נטטאיום מארה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים י נטמא יום מאה ואחד סותר שלשים יום *

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »