תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סוס חשוב לספלאס ומסאי או הייתם יודעים שבית המקד' חרבי הייתם נוזרי'

[ocr errors]

אמרו לו לאי והתירןנהום המדיי וכשבא הדב'אצל חכמי אמרו לו כי שנז' עד שלא חרב בית המקדש נזיר ומשחרב בית המקדש אינו נזיר : זה היו מהלכיןבדרך ואחד בא כנגדן יאמר אחד מהן הריני גזירשזה פלוני - וא' אמר הריני נזיר שאין זה פלוני הריני נזיר שא'מכם נזיר שאיןאחד מכס נזיר ששניכ' נזירים שכולכם נזירים - ב"ש אומריס כולן נזירים. וביה אומרים אינו גזירי kא מי שלא נתקיימו דבריו ורבי טרפון אומר אין אחד מהס נזיר : ו הרתיע לאחוריו אינו גזירי רבי שמעון אומר יאמר אם היה כדברי הריני נזירי הובה - ואס לאו הריני נזיר נדבה: ז ראה את הכוי - ואמר הריני נזיר שיה חיה - הריני נזיר שזה אינו חיה - הריני נזיר שזה בהמה - הריני נזיר שאין זה בהמה - הריני נזיר שזה היה ובהמה

[ocr errors]
[ocr errors]

הרי כולם נזירין פרק ו

[ocr errors][ocr errors]

הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמהי הריני נזיר שאחד מכם נזירי הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר * הריני נזיר שכולכם נזירין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ו האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר כיצדגלח או שנלחוהו קרוביו - מיחה או שמיחו קרוביו היתה לו בהמה מופרשת החטא' תמות והעולהתקרב עולה והשלטיס יקרבושלמי' ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחס - היו לו מעות סתומין יפלו לנדבה מעות מפורשין - דמי חטאת ילכו לים המלח לא נהנין ולא מועלין - רמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן - דמי שלמים - יביאו שלמים ונאכלין ליוס אחר - ואינן טעונין לחם ז האיש מגלח על נזירות אביו - ואין האשרח מגלחת על נזירות אביה - כיצד מי שהיה אביו נזיר והפריש מעות סתומים על נזירתו - ומת - ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא אמר ר' יוסי הרי או יפלו לנדבה - אין זה מגלח על גזירות אביו - איזהו שמנלח על נזירות אביו. מי שהיה הוא ואביו נזירים והפרי' אביו מעות סתומים לנזירתו " ומת - זה הוא שמגלח על נזירות אביו : רק ה בית שמאי אומרים - הקדש טעות הקדש - ובית הלל אומרים אינו הקדש - כיצד אמר שורשחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים הקרש ובית הלל אומרים אינו הקרש: בדינר זהב שיעלה בידי ראשון - הרי הוא הקדש - ועלה של כסף - בית שמאי אומריס הקדש ובית הלל אומרים אינו הקרש חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי היא הקרש ועלתה של שמן - בית שמאי אומרים הקדש - ובית הלל אומרים אינו הקדש : - ג מי

ססיס לכיו נזיר כו'

ז מי סוסיו וכו' כלומר

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »