תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ן תגלחת הטהרה כיצד היה מביא ג' בהמות חטאת - עולה י ושלמים ושוחט את השלמים • ומגלח עליהם דברי רבי יהודה - ריאיעזר אומר לא היה מגלה - אא על החטאת שההטאת קודמת בכל מקום. ואם גילח על אחד משלשתן יצא : ח רבן שמעון בן גמליא אומר - הביא שלש בהמות ולא פירש הראויה לחטאתי תקרבהטאת - לעולה תקרב עולה לשלמים - תגרב שלמים היה נוטל שער ראש נזרו - ומשלח תחת הדוד - ואם גילח במרינה (נמ' למ) היה משלח תחת הדוד - במה דברים אמורים בתגלחת הטהרה ". אבל בתנלחת

הטומאה לא היה משלח תחת הדוד

רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

או שסיפסתכל שהוא חייב נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק רבי ישמעצ אומר - לא יחוף באדמה מפני שמשרת את השער : ר נזיר שהיה שותה יין כל

היום - אינו חייב א\א אחת • אמרו לו אל תשתה : תשתה - והוא שותה חייב על כל אחת ואחת היה מגלח כל היום - אינו חייב אלא אחת " אמרו לו אל תגלח - אי תגלח - והוא מגלח - חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל היום - אינו חייב אא אחת אמרו לו k תטמא א תטמא - והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת : ה שלשה מיגין אסורין בנזיר - הטומאה והתגלחת - והיוצא מן הגפן חומר בטומאה ובתגלחת מכיוצא מן הגפן שהטומאה והתגלחת סותרין - והיוצא מן הגפן אינו סותר - חומר ביוצא מן הגפן - מכטומאה ובתגלחת - שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו .

וטומאה

מכללו כנון לשתות יין מנוס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ר' יהודה - ר' יוסי אומר שלא תטעה בזוג של בהמה - והפנימי עינבל : ג סתם נזירות שלשים יום • גלה-- או שנלחוהו לסטים - סותר שלשים יום י נזיר שגלח בין בזוג - בין בתער - וסונ מינו לוקס עדשימכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »