תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

וכרברי רכי פקכו פזמענו ממנו כמקוס 6חר (כסוף פרק קמ6 לכיכ) כיס רוכס קוק סיעור נינס רס"י :

היתה כתובתה ק' זו מפרסינן כנמ'רbנטרין דלק תימס לוקח בריס'וכי מכרס מנס כמלסיס לססתלק מהחי ניקס לגמרי bכל סכח נימס לסס טעמס כמנס ר6סון יקח מכוס נטל חטר מנס 6חרון דלל ניתי למימר מברק קייס קמ"ל ונ"3 ולג'ניסוי מני למשמע כסיפס כתוכתס פסתיס וכל חייני ברים ומכרי לוס כמנס ולזס כמנקולינר כו'לפית ניח6 ליס טפי

ל6פמוטיכן נקיקס כתובתה ה 6גרת כקורפ סכרס סעל, וכדבריר'עקיבא בית רובע היתה בתובתה ארבע מרונס סיסכה הרנק מטרו ייסגרות כניbדס מכקריס מאות זוזי ומכרה לזה במנה יולזה במנה - ולאחרין ולס נזרינן כלל - ולקני נקיט כס וגס6 פורק פנס קמיפהמנה ודינר במנה של אחרון בטל' ושל בולן * סיתס ק' זוז סכן כמכסות ערכי פמעון בן גמלי! וסלכס מברן קיים : ה שום הריינין שפיתתו שתות או

שום הריינין שפיחתו שתות או כתובות כסניס במפנקה' גענח קמה : הוסיפו שתות מכרןבטל רבן שמעון בן גמליא אומ' פ"ק לף על גב לכתפנק רי / ספניק מכון קיים* א"כמה כח בית דין יפה * אבל אם עשו פרק דלעיל נקט כתונס

אגרת בקורת אפי' מכרו שוה מנה במאתים או שוה רמלם תלות היינו לפי דמיירי מאתים במנה מכרן קיים:

והממאנת כסc5 נסיס סתחיל כמנס

וסייס כס' לכל קבל ניקי ליס טפי למנקט כתונת קנקונס מיקת כרכיס : ה שם נערוך סביח ויקרס רכס פרפק ט' וס ורן הרסגוניסט אסיס נסייןכתיב רסליס חורחיק סני סוי עיכ וכ"כ קרליס כפ' לך כן פיפקה פנלב הפומה נפי"ן ימיניק : שפיחתו סתות חן הוסיפו פתוק מכרן כטל • סתמס 6פילוכקרקע מcמע וכן מוכח ממוקמתה לנגר' פלכוון לקמן כסיו ' וכתב סרחב"ד פרק ייג מהלכות מכירס והיינו טכטר לפי פכל מי סקינס מנין לס עלס כדפקו סיתסנס ויהיה פס טעות סוכך 6פילו

קרקעות קפידי מינסי: שתות קכח נימי תקין סיתס נטל 6ע"נ רקייל פות קנק ומחזיר חונקס (כמו שכתב הרינבמשנת ר' פרק ו' וכ"מ) ג"כ מסרי פחלק כהן כפ"ע חושן משפט סימן ק"ט : מבין כטל הם פחות מפתות קייס ומקטין כגמ' מרקתני סיפח 6כל 6ס עם חברת כקירק (פירס סריג קכרות)ס"מ דריסה כלל סכרוז וקח תנן (כריס פרק ו'דערכין) סוס סיתומיס פלסיס יוס כו' ומכריזין כו' (כל טועת ברנר (פנס חוזר (כמ"פ סר"כ כריס פיגלסנסררין וכמפנק ו' פרק ד' וככורות) ומוקמינן למתניתין כרכריס ס6יך הכרות והלו קן עכריס סמ6 ישמעו ויברחו מטלטליס סטרוק סמל ינגנו וחיכעית לימה כסעת 66ין מכריזין דלכרני למזוני לקנות מוכנינין כלל 6כרותס וbי כעית לימה כמקוס סחין מכריזין סכמקוס קקוס 6ין קונס לנכפֿיס הנמכריס נקכרות מטוס דקרי לסו כני לכלי נכסי החכראת'גורן כיון לכזותס על סקוניס קסרות הנמכרות נוול ע"י הלחן זו תרחק 50 הנוזת הכח לקחת : רבן סמעון בן גמלי חומר וכו'. פסק סר"כ כתיק לקכי הפסיק כגמ' : מוכרן קויס על פלגס ותכיס נמי הכי אגרת • פטר • הרפניס - לפי סכל הקונה לו סהוחלט לו ניח6 ליס

דלקריות לינפילקסי סטרס כי היכי דלידעונים על ידי הכימרין וכלקרוק היתה תקניית סל6 יכול לידי כיזיין יקיף רב הוליל ותמכר לס כעפר מן סכעליס עכמס ולמיחם חיכס לקלח כיפה פיוכיחו עליו ולפיכך נוח לו ביותר סזת הסטריפהקרוי גלוי לכלכן קרחותן 6גרת סכן רך חנות לפסטה ול6 לסתמת וכמו שכתבו הפוסקיס נססרן החי כקריסת המנילה ספופטת

כלנית 65 כרוכת כסית כן נ"ל : ועיין מסכת ח' כ"ק דנית 8 שוה מנה כמלתיס וכו' - וכתב נכס מסנס פרק י"ג מהלכות גנלוס ולוק פסרמנ"ס כתב רוקח מלתיס כמנס 6כל נפחות

ממנה 65 ע"כו6פסרפוס כרעת הפוכריס וקס לכקרקעות סין לקס 6ונחת והיינו על מחנס רוקלס עכ"ל הכסף מפנקי ומסתכרח ולחי לסרמנ"ס מר פתרתי נקט וקית מנת בתחתידלוק' לכל כיותר ממחתיסלח ומוכס כמיססכרת קרמכ"ס דלמחי דסכרינן דיפ יוגחס לקרקעות סזיתו רוקח ביפר מפלג • וכחמת רפסטל המתני' הכי מסמע מדנקט מנת בתחתיס ולהפך למכון קייס ומסתמכרוקח פי תניח • לזיקפי כי דמי הכי ח"כ ריפ6 רמתני' דלעיל מכרק סוס מנת כתחתיס כו' ונתקכלס נתונתה סמפרס כירוסלמי כהיקר ותוול וסיינו תפוס רקסיסליס סיחזור המקח ומחי קפי6 ליס כלל קל ליכל חזרת כפלג חלק ולמי לסגר לית לסירוסלמי רכפלג חיכ6 חונחת לקרקעות (דהיינו כטול מקח חלס נקט ליסנס רסיסורירכקרח 5 תונו) וכן קול נטור חוסן חטפט סי' רפי ולכתחנה הני חובה לקרקעוף ומיסו קתוספת כפ"נ לקלופין יף מים עין נסתפקו כזה חי חמרינן כמחנסייח סובחי ימי לוקח ביתר ממחנס ועלי רמספקה לקו בקידופין תפלס פפיטי להו כפיק רנ"ק דף ו ע"ג• פכתכו דיפר מפלנליס נקס חונחה • ווס כסכרת קרמכ"ן - ולכן נרחס נעיני דף קירוסלמי סבר ליס רוקח ניכר מפלנט וכפסטס מתן תתניתין דמסתמס כדוקל מתניתין • וס6 למקסס למתניתין דלעיל ויחזור למקס היינו מסוס לפיל ולחו גלוק נקטק מנת נמלתיס וכו' מלח היס נמי כפחות ויתר רקקיס מתניתין לה פתיח לחסמועינן סלח לנתקכלס כתוכקה ולפיכך לסוכרוקח תתניה • 6כל קן רהמ דלcfמועינן גרין המכירק ענמס • 6ס קיס קיימת 05e0 • קיח ורחי ברוקו פניסי ולפיכן נפמפיגת מינק דין חובהק. הלס כיקר מפלג • ועיין מס סכתכתי כסיף מסנס כ' פ"ו דערכין :

ו הסניק

גמ' :

[ocr errors]

והשניה בין הכיר כס כין לס סכירכת מדפליג כסיפה י הסניק פניות לעריות סקן מרכרי סופריס : סין לקס

כחילונית ולסכסניס ועול לכמסנס ג' פרק ט' כתוכס מנק מלתיסממלכת מסוס למעכמס יוכל • סניק ריכמות תכן לק כסוי חלמנס וסיס רוקל נקכירק כמ"ס סר"ג, קנסות רכנןמפניסקיס מרנילקו לכס6ק פרינס נפסות כלוס

וחס כן סניק רפליג כרילס נמי נקכיס כק • סרי"ף : כנסולין פקרי חינה נפסלת נסן ווללס כסר • חילונית מסוס או פקס כתוכת • פירס

רמקח טעות קול: ולל פירו' קרין מנק מחתיס: ו הממאנת השניה - והאילונית: אין להם כתובה הפירות סbכל קכעל מין ועיין כפי' מפנק נ' פרק ט' ולא פירות • ולא מזונות • ולאכלאות' ואם מוכיחין ממנו : ולת מזונות דינמות ומ"ס סס ומ"ס סר"ן מתחלה נשאה לשם אילונית. יש לה כתובה כגון כוס לותס וסכלינטולת סניק קנסוס רכנן מפני

אלמנה תחתיו ולח"כ מסנס לין פהיס תרגילתו לסcס רונה

קכעל קיין לסלס סכל קיין פרנסס יותר מהמים• רס"יבמות דף פ"ה • ונטיל כיכמות כמזונותיה נעילת תחתיו ותפנית וקלילונית לין לסס מזונות פרק ט' כתב סר"כ טעס 6חר סכסניות תר"ס וגריכין חיזוק נטולן תחתיו וכל סכן חס לו וסכלו סbין סכעל חייך לפלס : וקרוס טעמל ר'חמרת ככרייתס ולסותו טעס סלונה דתנן ולח כלחות סכחכרן וכלו לגמרי כין ליככסי מלוג בין מנכסי כתרי רחורייתן לפנות ליפן קול כמ"ס סס כס"רי ונס כתכתי כחן ברזל סין הממלכת יכולת להוכיח מיר נעלס לכל כללותית סס כלכך טעמ6 דקכח תלונס רינת כפל פורת מכניסנס היה סקייויס נוטלק לטולס נין הממתנת בין השנים בין החילונית חינת מרנינתו לסוליל ומחמת קלוסו'כהונת ממסרח מפסלס ולפילו זיכתס לס ספסילס כללותית הקיימיס וקסניה סין לק תכסונס • ונמלח רכרי הרינרקחס ולקכח) לסו כחלק ממתח כלחות סל נכסי מלוג חכל בלחות של נכסי ניכים לק : נינהו : ולא פירות כתכ סר"נהפירות סחכל הנעל מין

פרק מוכיחין ממנו עיין כפי' מפנק ג' פרק ט' ליכתות וכתכ סר"ן

בממלכת היינו טעמ6 מסוס וכיון דתיקין רכנן נסולין כקטנס מסוס תקנתח כלי סלק ינסגו כי מנהג ספקר זיכו פירות נכסיס לכעל וכפניס מסוס קנסס וכחילונית היינו טעמו מטוס רחף טל ננ רניפוי טעות קול כיון סלס סכיר כת bפילו סכי כיון פרחתת תחפה בעלת סוכל פירות נכסיס וסתקה מקנס ולף על נג דמקינס כטעות סו6

67

6מר רכ נחמן כפרק חיזרונזך דהוי מסילת וחפי' תימ6 65 רות מחינת הכח מהניס מסוס רניק'לס בתיפוק עלס סמס לחיפות ע"כ וסקסי סרח"ס וכממחנק פסיטל רסין מסלס פירות לכל בחפילו קרן נופית 6ס 6כלו לין לס וסינטריך לחסמועינן דחין לי פירות סליקט חפילו מונחין נעין נתון ניקו ופורים לפרס תקנת פירות כגון סנסכית ולוותק ופרחה עלמה וחסר כן מיתנס דומיל רמזונות יכ"כ ! ולא מזונות' פירס כר'נ רחילונית לין נס מזונות נטווס תחתיו כרין ססניס וכ"כ סרמכיס וכז: הרין ולי ניופכת תחתיו

לחקר סגמנות חילונית סמלי לית לס וסרי היס כסנסלת כוחחלק 5:o חילונית סיס לי מזונות ע"כי ועיין מס ftכתור כוס לקמן נס"ו : ולא כללות פירוס כר"נ ממחנק כין מנכסי מלוג כין מנכסי נ"ג דגנ"ג יכול לומר לי הוכחתי סרי כרסות נ"ד נ6תיס וכססוניסנק מרעתי סקזיר מס סקכלתי ונכסי מלוג קיימ'לן וטיילה גליל פירי קות ומכסי כיס ער וכלו ולפיכך כססוכיחס גרסות קוניחס כן מסיק קרין • והטניס פי'סר"כרחין לה סל מלון לכל 5c כ"ס יסלק מהטעס סכתר קרמכ"ס כפי' מסנס נ' רף ט' ריכמות ולמר סוס קרין 6מנס קנס סול לסניק על העבירה לפי סהדעת נוטל חקר סלין לק כקונה סל6 יסיס לכעל חקי הניסוחין ולח יסנת מנכסי מלון לכל מכר הקנס עסינונכסי מלוג סלס כנכסי פלר הנסי'סספקר מכלינו עילס גלימה פירי סוס כו' ורין סלילכות ל6פ' סר"כמה דינה נכללות ולבחירת תוכן מפטתית סוגי בריכת כדין קממסכת סומיל וסוכיס ססנייס מן סכלל ופי' מס לינס ולס כן כחילונית חלה היינו טעמ6 רס"ל ריינו כדין לענמסנת סככר מפורטת כרכריו וכן ריחנינ רעת קרין ויסינ טעמ6 להסתס נfתי ולח כלחות כפסטיק וממלכת.. וסילנית לין לסס כלסות כלל

סניק 6ע"פ סיס לס כלחות סלכ"נ פֿין לה כללות מלוג ונמכה כולן טון ככללות מלון לכל סנפרט ולח כלחות החילונית ופניק כסיפך גמור חינו מסוור עיכ "חבל מה נעסס סכן כל ספוסקיס מפרסיס דוחילונית כנ"ג סין לס ונ"מ יס לס ו"ל סרמכ"ס גנים

לין לס פסרי קיס נתנס לויסות לסיותן לכלו• וכ"מ פיס לס מפניפלין ססחיסות גמורת - לס זכק כנכסי מלון : לס כתוכס - וסוס סרין לכל תכחיס ותנחי כתונת ככתונתי וכתנקטור כסימן קיין 6פילו מזוניסית לק כחיין • וכן

דעת הר"ן כמו ססעתקתיו לעיל יק' לי וכמסנס ס' פ"ו דיכמות מפורס 67סור ליס' חילונית ול"כנעמול והיכל קלי ולח תריס לס מזונות כמו קסניק ספי' כן קריניכמות פ"ט (כסליס כתכ סרמכיס כר"פ כ"ו מס"6 רמי פלין לו כניס ול6

cf חתרת לפרות ולרכוש ממנה ונס6 חילונית סכופין 6ותו להוכיח • ולע"פסמפמע מזק פלס קייס חי יוכל לקייס פריק וכיס רסין כופין לסולים מכל מקוס מיסורס לרכנן סכר כמכוחר כרכרי סרמכ"ס פ"6 מהח"כ ורוחק לומר דכיון רלח פסיקה ולח כל הכוס6 חילונית כעמור וקונ6 לפיכן לס חלקי ול6 קנסות ממזונות הגליל (קכיר נס • ויותר נרחס לומר "חה"כ דלית לס וקוס רומים קרמנק וסיכך לכתו נמי תנן יס לס כתוכק וספיק לית לס מזומות כחיין : ומקרני נמי ככן מה סיקסק סרין לטיל • כמ"ס נפסקתס ולס מזונות •

סגמנק

[ocr errors]
[ocr errors]

אלמנה לכהן גדול וכו'. חתכיר נס רחילונית קלי וקלמר דbמנס כו' נמי כי קכיר כקיס לס כתוכק • נמרח וכנר פיי

כן סר"כנפרק ט'ריכמות . (כדין חלונת כתכתי כריס דמתניתין פרק יב ופסקה פמוי פירס קריכסמר לעריס 6תס עלי וכו' רחילס 6תר סקס פרי פטור מטעס סלה והסכים לת טלמו כרפירס סר"נ כמסנס ו' פרק נ'רסנסורין וסתוס' כתכו לפטור נס כן מטפס ממטק קייקי כן?•

לכל כטור סימן פ"6 כתר פרק יב הנושא את אלמנה לכהן גדול • גרושה וחלוצה לכהן כלה פוס חילוק לליקר טעני

קלטת הריוט ממזרת ונתינה לישראל • כת ישראל לנתין זר bk כסכיתה הפורחת על ופסקי מונסטר וקנין 6ו ולממזר יש לה כתובה

ידי תביעה וכנרון רירן כס: פחמר לעדים מקס עדי שחני פרק יב הנושא אם האשה ופסקה עמו ממט פסיפס פוס תכיעס מחייך ענמי : לזון 6ת נתת סיc לי מליס 6קר שניס חייב לזונה חמש שנים נישאת לאחר ופסקי ע"פי סמעולס לק קרית חיים לכסכו' לכלי כלו'חסהייתי עמו כדי שיזין את בתה המש שני' חייב לזונה חמש לק כלו'סיכול סוס להתקיים פקייס 6ת 6מס הייתי זנת : שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אוונה אא כקורחת לתס ערי 6ע"פ מוליך לס מזונומית למקוס מוליך לה מזונותיה למקום(ס"6 שהיא אמה וכן לא שמעולם לא היה חייב חן שלמה סס וק"ל נת חג יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחר אלא א' זנה דעת סרמכ"ס פרק י"6 מס' למה נין גרולס נין קטנס כל ואהר נותן לה דמי מזונות : ב נישאתי הבער מכירת סימן ט"ו : חמש זין סקלס רונקורגן ער נותן לה מזונות והן נותנין יה דמי מזונות • מתו סניס וכרו כרווס סכן סס פניס 6כל 6תו וחייך בנותיהן גזונות מנכסי בניחורין והיא נזונת מנכסי' מקפלת סתרס ניזונת פר קלב לפרנסי (וקוס) חלל משועברים מפני שהיא כבעלת חובהפקחים היו סתרס כת סכעס סניס ולין חכו לס סלס יונק : נ כותבים על מנת שאזין את בתך חמש שנים - כל ק6טס מתקלס' ער 6חר זמן בנותיהן ניזונות מנכסיס זמן שאת עמי :

ג אלמנה יניקה לסיינו כיר חולם בני חורין ול6 ממסועכריס

כמפורס כbיק סימן ג פלין מוכיחין למזון הלסת והכנות מנכסי' מסועכלי' מפני ולעיל פירס סר"ן פרק ד מסנתר וקטני קטניס גקרחת בת תקון העולס פלין הלקוחות יודעים כמה יעלו קמזונות כי 6ס סניס ומקפלת עול על פני : נשאת ק6ס ל6חר • היכי דלזכרו להניח לתס מקוס לגנות : וקים ניזונת חותק

סנירס קרסטון • רס"י מכת : פקיס כנ"ח סיס לס עליסן סטר מזוכות : כל זמן נ הבעל נותן לה מזונות סיר ללה מחייב דכיון דיס לת פחת עמי ל6 of חמות חן מתותי 6ולגרסן :

מזונות מחקר כלו קתני עמת ע"מ b6ין לס פלין ג (נותנין

מזונות קמל"ן תוספת וחפילו חי מזוני רחורייפל כלפתרון

ספוסקיס כמ"ס כמסנס ר פ"ו מ"מ כל תנחי סכממון קייס אפילו התנק כסל תורס כמ"ס נרפ"ט : והן נותנין לו 6נטרין סיר דל6 פסקי & כל זכין סלס כסלס תוספת מתו מסוס גנומיקן ללין לתס מזונות bs bkחר מיתר ליכטריך למתני 6ס (נתו ול6סמועינן רלין לקס 6 מניח ולפי' קנו

מידו (כמו ספרס לקמן) 6כל נכת fסקוהיה רחפי'נקייקס היה יכול להסמיענוססיס כוונת מהמסועכרין מניר ספל"ג מס"6 : שהיא ככעלת קול לסון קר"נ פיס לק עליון סטר מזונות וכן לסון רס"יוסיינו כמסקנה דנמרח דמוקי למתניתין כפקנו מילו וכיכ קרמכ"ס ספכין לו סחייכ עכמו כסטר ופי'סכ"מ כלומר לס כוס לכפון סטר ע"כ 6כל כקתול נוכח סכתר קר'גלטיל סbמר לעדיס לתס ערי 65 • לחלוק עיפ כעליס לס גכי ממסעכלי כרתנן כסוף כ"ג לכל התוס' כתכו ססוכן כפיה לגיטין דף נ"ח וככה"נקל6 לית ליה רל6 כעינן סטר אס בסלולר מטוס רמחן דיזיף נכנעת יזייף ע"ג ' ו6"ת כי ליכו סטרס מס מסני סקרי סין ללקוחות ידעי וכו' וי"ל וכיון לקכ'כקכוכ זמן עסקינן כרתנן ה' פניס הוי דכר קנים וכן הוס כפירס"י דניטין שס לכל ככנותיסן 6ע"ג דסיכל כמי זמן קנול רכוגרת לין לס מזונות כמ"ס סר"כ כמסנס 6 פיו מימין כמ'ס תוסי דריס פירקין דכיון דלח ידעת כמה כנות יהיו לו לפי'לינן קנונין ולפי זה כנותיסן לחו דוגלס דככות 6סתו והורחק

כל כמסקנה נגמרס 6פילו כי קווין דומים דכנות חתוממC וכנון דגירסק ותור מקררת וקנו מינית על מזונות כנותיו לפילו לכי תנן למבני חורי לוקס וטעמ6 כיון דחיתנו כמנחי ניר חומר סספסק כררי ומפרס קרן לחו דוקר חימר דסיקניתסקיל כסנועה כדין כל לפרוע מנכסי יתומיס (ומנכסיס מסועכליס כרתנן כמסנק ו' פ"ט) דחיישינן לכררי ולפילו קכל סקיל בסנטה 66 הכל לגני מפענדי כורסי הסכינן לס כיון למקרנ' רעתיס לגכיכרפיס וכתכלי ניר קלכלת ומפ"ס מכני סרי גבי עיר ועיין מtריס פיר הלקמן: כבעלת חול ומיסו לחוכ"ס ממס קלמר סלס מתת חין לה מזונות ולס רמיס לנחלת דנ:6' נתנזוכות קי6 וו לינק כן ולכי סיתס כירוסלמי חלתה כמי סכס6'מתי כבר מתר: טכ"ל והיינו רל6 סין מפני ססיי כ"ס kה פגן כני : הפקחים קיו כותכין כו' פסוט לוח סקכל לפי 9ס bקתנו ומשנתינו הוריעתנו כינוקיו עוסין מגיוסף פכ"ג מקנוכס סיפוק

טו א ג ונותנין

:

:

[ocr errors]

כדי כתוכתס :

מסיכת סמפני

נ ונותנין לק מדור לפי כבודק כתב סרבולם נפל כו' ג ונותניןלת מלור וכן כלימפמים ועכריס וספרות פסיפה

רות חרס יפנ6 כנִיתי תכן ודכר תימס הול לדיין מסתמbתכסס כחיי כפל'ולס נפל הכיס חין חייכיס לכנות נס * סכיוכי סני ליס לכתוכ הת תתל יזנח bס לל סני ליה נלחו ניס 6חר לחת קסס יתנח בכיתי תנן ולפילו רכתס לכנופן הכי וליכל למידה מינית והי' 6פשר לומר ודייק מלל כ מתמונה מין פומין לס : c6 חם הכלינוילין מזונות את תת) מתיתנת ומפוגע

סכרכת הבית מרוכס : ו נכסי • 6. נמרח הכי אמנה שאמר' אי אפשי לזוז מבית בעלי . אין כל זמן שקים בבית הכיס חיתה קט ; מדור חלזנת היורשין יכולין לומר לה "לכי לבית אביך ואנו זנין וקיורפיס נענו לק מונופיס סנפל ס ע מיכס ללח אותך אלא זזאותי בבית בעלה ונותנין לה מרור פס נוכס כתוכקק בסערנס : ריק כ35 יסני נקטינן לפי כבודה • אמרי אי אפשי לזוז מבית אבא . פמפסק טוכס מנכסי פוקי מקמחי ומיסו מיכל נגיפי יבולים היורשים לומר לְה • אם את אצלינו ישליך נותנת לים המלח לפכנופיס יתירה כלפון הכחולה כדגן מזונות ואם אין את אצלינו אין ליך מזונות • אם

וחכמים ספ"דוס מפוסנס"ר : היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים זניןאותה חומרים לה הוכרו סמפק אם חת לכלינויס לך מזונו' והיא בבית אביה : ו כל זמן שהיא בבית אביה ועשריס סנס כקפסירס

פי' לריך סכרכת קניק נוב' בתובתה לעולם • כל זמן שהיא בכית בעלה כתוכת'כסכיל קטוניסתפק * מרוכת ופירס רס"יכני לדס גובה כתובת'עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרי מנכסי קיתומיס לס נפנין ספוריןזיון זק ומשתכרין וחמש שנים שתעשה טוב'כנגד כתובתה : דברי קמחינס הוכרו דפוסיל : ומזל ורכיס עדיף וכנת לפי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל ופתקס ולס פכעס כלכסני * ברכת הבית מיקכירכנן לק. וחכמים אומרים : כל זמן שהיא בבית בעלה גוב' הללו מסלס קילכן כל זמן וכתכו סתוספת דנר נחקרגר כתובתה לעולס . כל זמן שהיא בבית אביה גובה סקיל ככית בעלת קין נמחק וכל כה"ג חין נותנין כתובתה עד עשרים וחמש שנים •מתה : יורשיה סתיקתק ולסון סרמכ"ס כפרק ס (סי0 מזכירין כתוכתה עד עשרים וחמש שנים : סמככליס לותק היה כופה מהלכות חיות חמסה סריק

פרק

לקבוע כתוכתר לכל ככית ס מזונות כל החל מהן קי

חנית מסEתקת כ"ה סניס : נסילכל נכלו לס היו חממתן נכי' רחל ולוכלין כעירוב מספי' מחינססיה : מתת יורס מזכירין כתוכקק כלומר נריכין * נתן חרבעה קנין • וקיה bc5ר כרכי סכית : ואם סיןלר לתנועת כתוכתס כתוך כיס פנס ולוק כסנסכע'על כתוכתה חכליגו מין לך מזונות כי מס כפי כרכת סניק כמו סכתכתי קודס סמתה. הול דיורפית יכוליס כתבות כתוכתס 6כל 6ס לכל כפוסק לכל 6סתו ללעיל קגן רמולין נס מווכותית כלומר לא נסכעס על כתוכתס לין יורטיס יוריס מכתוכתה כלום כל המזונות מ:לס וסיינו טעמל רמס מחייך עלמו סלין ס מוריס סכועס לכנין:

פרק כסוך - מש"כ קכס וכין כתכונין 65 כתכ תתחיל מכח מבחינ'וומייקרס כי 6תקין סכי תקינו גיל וסר'ן כתל כריס פירקין יכלמנס כתכלת ולק יתכו ככיתי ומתוכס מנכסי חבל ככת 6סתו לח ע"כ • ותמיקני לח"כ 6פילו מוונות לפי כרכת קכיס כמי לית לס ופור, דקן בכיתי קמס ל6 ררסי' נקכלל דחי דרטי טפי :י:6 למדרס על קכית עכמו לכינפל לח ורטי' ליס כמו שכתבתי לעיל ועור רספילו'נכיתי תנין דמיותר וכתיב' כתר (מקזכס מנכסי חסקינן כנמרח סיף פ"ו רלס דרסינןליק חמזוני להמלית עכמו לככיקיס נכקתי • *הטעמל כרפריחים וחני הכח רתכחי נ"ו הוס • וככה"נ החי דלתקון : ו כל זמן שהיה ככית סכית פי' קרנוקיורסיס נתנו לה מזונוקיה כו' כ"כיס"י וכרחת לי רמסוס רכנן מפרשי הכי כלו' דכולס מתני' כנותנין לה מזונות מיירי ולפ"ק לרכנן כסליח ככית לבית פיין מחילה ולספוקי תפרים שכהן קרליס לסכירה ניק וכסכוונס ככית מכיק נונק כתוכקק לפולס • מקסוס עוכדי וכגמרל רסמטייק עס לכתפיה וחייכוסוככתוכמת kס כמו סכתב הרמ"ס רתמ'רוקח סרניח כעכמו סכסכיל חומר ככל ספקס ולל מחלה וכן רעח קרחניס : שתעשה טונק פי' סר"כ נותנת לחס ומלח כו' ולפילו מרתח כט נייקוס דכתוכתה מרובה דפוס גמל6 סיסנס כלו' לפי העופר קיו מתנותית מרוכות נמרק וחכמים, חומריס כל זמן סקיס ככית כעלס וכו' 6"ל חני לרב יוסף 6תסי קולס שקיעת החמס גוכס כתוכתס למחר פקיעת החמה להנפיק כסקוס פורקו וחילקה לתר נתן 6ין כל מרת חכמיס כןי ?־עמידת יתר ולל תמוט) כת' סל' טוכל כמ' סחס חסר קוטון חין יכול לסבול כקס ומסקינן כגמר ומחלוקת כסחין כתוכס יוכס מתחת ידיס כגון כמקוס סחין כותכין דחי כתוכק כירק הנרי קג

דנונה לעולס כין סתיס ככית סכיק כין פריס ככית כעלס • וסנכס כחכמיס : יורשיה מזכירין כו' כתב הרינ ולוקח כסנסכעס וכו' 66ין 6רס מורים וכו' מפורס גרפי : מזכירין הכח ודחי מיכעי למתני מוכירין : לסי פנס זוברין סוס מסמע 6פילו כינס לכין עכמס וליקר • nk שיתבעו

פרק

:

[ocr errors]

נח

ריע מברטנורה כתובות פרק יג תוספות יום טוב פרק יג שני דייני נזילות פסיו גוזרין נזירות על הגזלני פרק יג שני דיני ניירות למון גריל פני רייני נזילות וקונסין פניקס קנסות : סני לכריס סחין

סתיו גוזרין כו' כנמר'רמי חמקניתין דקתני חכמיס מודיס ל :pמכט כסוף כסיפמטו כו סמת ותכח לגנות נזירות מברייק'דקתניכס גזירות ומפניסקיו גוזרין כו'ומנחתי כתוכתה תסכע סל6 ככנס כילס מסלכעלס כלוס: ולס קסנט ניק לנרס כמפני נזילות וגרלה ללגי' נרסי נכרייק'נזירות : כתחלה נסעת גביית מזונות

תשבע כסוף פירס קרן זרחניס מ'. "כע כסוף פרק יג שני דייני גזירות (כי נזילות) היו

כסיסמעו כו פתק

בירושלים • ארמון וחנן בן ותכס לגכוס כתוכתס • וכרין ויתר הנחתי לך מזונות אכישלום חנן אומר שנירברי'ארמין אומר שבעה פיון לקכח למרינן רמזונוק קפכס סלס סניס לס כלוס : מי שהלך למדינת הים: ואשתו תובעת מזונות חנן נכיח כלל פנוטה מסיל ר'יוחנן כן זכחי חומר והלכת אומר תשבע בסוף ולא תשבע כתחלה נחלקועליו כתוכה ולענין מפעכרי כמותו ולוקח חסר פלסק בני כהנים גדולים אמרו תשכעבתחלה ובסוף אמר מייסינן כמוונות טפי לכרטי קדשי' לינילת הכעל פוסקין ובירוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבי יוחנן בן מככחוכ' וכתונת נפרעת מזונות ל500 מס מכעת זכאי יפה אמו חנן" לא תשבעאא בסוף : ב מי כסכועס מנכסיס' מסועכדין מזונות לכל קורס ומן זה לה שהלך למדינ' היס ועמד אחר ופרנס את אשתוחנן (כדתנן כמסג'זיפ"ט)ומוני פחזק' 6ין 6רס מניק ניתן אומר איבר מעותיו נחלקו עליו בניכהנים גדולים 5 נכיס כלל 6פילו כסכועק ריקן ויוכס : כ 6כל חת ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול • אמר רבי דוסא בן (כמיס כמפכ'ניפרק דלעיל) תעותיו הלמר 65 6מרתי לך הרכינס כדכריהם: אמר רבן יוחנןכן זכאי יפה אמר קוספ'פרק ס'רניטין דף כ"ו קוויני וכי לפרט לכל 6ס חנן • הניח מעותיו על קרן הצבי: ג ארמון אומר ומיס קרכככסןוכמתניתין הלוק חת ק6חת מעות שבעה: מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים ללקמן דקלכס כר'יוחנן כן במזונותיס על מנת פתסלס מרובין הבנים יורשים והכנות מזונות : וכנכסים

וכלי נמרח דף ק'ט : לוקוס תונעת וקיס תובעת מועטים • הבנות יזונו והכניס יחזרו על הפתחים • נ חנן חומר חיכו לייק את הנעל ויסלס ולס הכפל ארמון אומר

בשביל

מטוקיו • כמיס טוען הנסתי לס מזונות והיה

קר"נ כמסנקכי פיר רנררי סומרת לו הגיח ורולס לסוכיח ממנו נסכע קכעל סכועס סחין זה 656 מניעת מניעה וכיון סמין מכיס לו תועלת חלק דיסק ונפטר וקיו המעות חוב עלי' לכסתת6למן סו קפנרס • מסלק ממנו נזק חיוכו • מין וס חייב לוכלוס וכן לין לומר נסח מתני' נמי קלכק כרכי יוחנן בן זכחי : ג וכנכסיס כזה ססתלס לפי ססקנה חת קופק חן חוקה לפי פקיס ככר מועטין סלין כקס פרנסס סניס עטר חולם לזכרים ולנקכות • קיס לס מי 6סיק מחויב לזונק וקול הנעל החלו לחון חותה ורענניס פיר'כל 6לין נלס לפרנס קנניס וסננות פרסינגרו זס סיתס ניזונות מנכסי הנעל לו היתה לות וסוכלת וקוק הכנות יקרי נכסיס מועטיס :

פורט כמכל סbינו מכיל לק פוס קופלת מסולס סככר קיק (ק כסניS מי סמחויב לעשות כן• כ"כ קמניל פרק י"ב מהלכות מיסות :

הניח מעותיו על קרן קככיססנכי קל (רוז כקסיס דתנינן פוקס' לחכות קו רכנני ונמנ6 סזס סמניס מטותיו על קרן נכי קול מזומן לספסל סתנכי ירין קל חיס ולל יוכל לקזינו •

וסמכתי סטנט קנני לספיל קרנתיו לומן ידוע וסמח יפילס כ6חת הנחיות לו ספרתיס ול6 ימכלן : ג הבנים יורסיס והכנות ניזונות כתכקמניס כפרק י"ט כסלכות היפות פי' כזמן ססנכסיס מרוכיס קכנות ניזונות תחת יד

לחיקן וכל הנכסיס פומריס כרסותס וכן קול מוכרק כגמרל ריס פיט וככח כקרח ע"ב • וכמיס קרח"tcס קרלמרינן לקמן מוכיחין ס"מ והכל לס • כ"כ • ולי ברחה סמן סמסנס עכמה מוכרחיס לומר כן דקה קן ריס6

65 6ינטריך כלל דתנינ6 לס ספ"ובכן נוקכין כו' שר קל קמ"ל סוכנות ניזונות מסיורסיס • ומין מוכיחין מקס כפעס 6חת : לכנות ניזונות • קרינ רכינו עובדיה מברטנורת נקט כניסניק פרנסק • וכן כפירוס רסי גרוניס (רכות גס כסות

ומלכוס כרכרי נמוקי יוסף רים פרק תשיעי וככח כסרס בנכסים מועטיס סככות יזוכו כו' - פירס קריגרכינו עובדיה מברטנורה פלין נסס פרנסה נכניס ולככות והקסוכנמ'רים

פרק ט' וככל כתרס (חי ליכח לכולהו יקחו סכנות לק קכל לודחי מס סקול עולף על מזון לכנות Sח יטלוקויכנות ינופרן מוכיחין מקס מזונות לבנות על סיכנרת והסחר לכניס ולי ליכס סלר יקלו על ספתחיס ומ"סקר"נכסס סרמכ"ס הכי קתיס נס כריס פרק ט' וככל כתרס (סלין כוחן כרכריו 6קרי פניקסירופיס סס כנמרק ופייקרחסון רב למרק וקסני פמורל נרכי יוחנן וקלכק כרכייוסכן למל : כסכן סמול פפו • וכן הלכתס כסמוסל כריני :

ג 5 טו ב כסכיל

[ocr errors]
« הקודםהמשך »