תמונות בעמוד
PDF

:

עכמו

תוס'פלין פולכרוע על ידי הגט חלfנמנ6 נקן מלקיס סולקות כסות סקרי כח סbפמן סוס כסערור מנס וככולקו ומסניכן הגיע כפלין cd עדי גירופין מגי סמתיס לסן סכל 6לf fיכ' מנס : קין סס תחתיס 6ין לכעלס מנת לעבור לח כתנ' סיפרעינר"6 כפלין פס טילי גרוטין לל:חיסונרך נסלרין נזס לכר כמנת פניחין פעכור 65טר6

5c בעלת מנת :So מנת לס נניח זיון יסכנס וללן .פיסוק עכתו ומהי מפרס נוטלת חמסיס כנמר' פרין סלייק מנת קית בלו סקטול חקנ"מלח הפקf ניט נניח הדי א

וסילך נוטלת חמסיס סקול פרנטמעון כן נמליץ לנמר מן הלקות בשוה • היו שם מאתים של מנה נוטלת חלי מכס ומסני רמתני'חיילי וכו' וכתכו סתוספת ומי ורשומשים של מאתים ושל שלש מאות •• שלשה רחמרת לה בעלת מספיס מגן תן זה רחס יסגר 65 כו שלשה של זהב •היו שם שלש מאות • של מנה לבטנת מכת דין ודבריס לין גרפין יתחיי'כפור וכסות • א נוטלת חמשים. ושל מאתים מנה • ושל שלש יעמן כמנק הפועבר לך ועכסיו רנזמר פרעזי פוטר

מאות ששה של זהב :

נפח יתמעט חלקן כפלילי ויל וכסלמר דלה

וכן קילכך קיל וכפלת ג'מלות גרסתיך נתי פטור נסמס מיתק

חולקות אותו ומפני טל וכמות לדמי לטענו ולין רמימ מחסרי נונייג' 6כל כמעות לה נתנה בעלת המסתיס לכעלת המנת חלקית כמתנת 656

6מרת וסורי לו כסעוריפר ע'כ חבל לפון רס"יכסתי תפיסות מתפסו לס סל6 תריג פמס וכסכילס 65 יתמעט חלקה לסחר פלקית (כרתנן בו נכתוכסן ע"כ וכריך לומר כמ"ס ומה פלח פירסו. בעלת תקנת חכמיס נסחר זכות בעלת סמתיס סוס פֿס זכות

רמכ"ס וסר"ב דרוקח 3סתי תפיסוק י"ל רניחס לסו לחוקנני בעלת קג' נחות כמנת וחני קנפלר וכל 6קת ננסן נוטלת מתני' כחל חיקמתה והיינו נוכחכס וכין כסכתוכות לפתן פלפס דינרי זון פון ע"ה דיכריס סלכסף בכל דינר זהב קוס כיוס 6'ונין סחין ומנס מוס וכמטלטליס ננתחי לנוקיס סתי כ"ר רינריס סל כסף : קיו סס נ' מחות מנת בחסון0:ועכר תפיסות וסתיסן היו מחייס 6 65c גלו לפנינו כפטס 6חת לכולס ותחני נכעלת מספיס ולכעלת נימלות נסcלישי לנער ורכינה לרווחת המלת' קלמר ומיקו מכ"מ תפיסת חייס תיק נ' מלות כלכר : סל מנה נוטלת תמפיס וtל תחתיס מנת לקרמכיס ולכריכ לפרי. קינכן נרסיסות סכקכולס כתכו לדין כגון 67מרת לקו בעלת נ' מסוס לכעלס מנס ולגעלת מלתיס סמסנס סלח לדילן דקסילנס 6ף מטלטלי מסחעכרי לכתוכת דין ולכריס 6ין לי עמכס כמנת סילכך מנת קרלסון סולקית מתקנת קנלוניס כת': הרמנ"ס פרק ט"ז מס"ס וכיון' נזת בעלת מסתיס וכעלת מנה נמכרת בעלת מני נוטלת חמסיס כריס דלקמן : של מנת נוטלת חמסיס כתנסר"ס כנמר' ומנת קסני חולקות כעלת ננחתיס וכענת ג' מחזות כמנחת פרין וכו' ומפנירמתני' 6יירי רח", וכו' ונרחס נעיני רמיירי נטלת מסתיס נוטלת מנת חלפיס סחלקת מסמנת הר6סון עס נמי כפקנו מילן כדלקמן ריס מתני' רמסי סנל (מ"ס ומפני נפלת המנק וחמסיס מסמנת הפני מחלקת עתנעלת תגי סלס נתנס כו' וויליס מרין ולכריס סליקות נפפלילס נתתי מסות וסמנס קג'נוטלת כולו כעלת קג'מות נמכחת ניטלת חלקי כמקנת ומת סגנת ל6 נסליחתי נכק סתמר לי נטלה זו דינרי זקן סקס מנת ומחנק המנק הסלפי כולן סנסקרלה חלקן חני סלקתי עכמי מכריע עת ומלמעט חלקה כמנת ונגר (סני גמנס סחלקת עס כעלת המסתיס וכגמר' מסיק דמתני' ירק לגנות קני המנס כסעכוך סטרס עכסיו חנינות לחלוק ר'נתן סיס ולינס הנכס 67מר ר'חין חני רוסלנריו סלר'נתן עמך ככותר סל6 סנקתי עכמי מלריך עמך וסעכולי וסעכורך כוס ל6 חולקות כסות דקוליל וכל נכסיוסקרלין לכתוכק כל פייס ע"כ ומ"מ חין דין ודברים מסולקי'וסרין הוק פיס מקוס סלסת המניס מסועכריס לכעלת המנק כס6ר חכרותיס על לבעל דין לחלוק ולומר שתוכל בעלת הס' לומר הרי מנת פתגנק כל כתוכת' סלכן חולקות כפות וכן נוטלת כעל'תמנת מונס וכין סלסתנו לחלוק ולמת מפני: ססלקס נפסך ל6 חטול חני חלקי סנכל סמנס וסתוס'כתנו ק6"ל כדין ודבריס סליקי כפסחי כח מתפרס ספיר טעתה ותל מלחת ע"כוהפוסקיס לס כתכו את הדין ולע"פ סלכסורת ר' דפסקיכן כמותו הינו חולק עסי' נתן כזר כסכותב ונימ נמי לדידית כגון 6ס לין כלן ס מנת כלכר וכתבת נפלת תלתיס לכעלת מנת סנוטלת כפלת מנת חמt'וסית מן הדין מכפלת ג'מות - תטול ליג ופליס וכל נטענת למדין ודבריס סליקת כו'חינת נוטלתbk כיס וחולי לפי דלח 6תפרס טעמי סונריס סרכי חולק ככל 6סיפ פלח 6תר ! כזה הל'6ין6ני רו6ס וערין : יין כוס 6ל6 חלקיתנסות וכתכו עור סתוס' לה ידעתי למחילה מפני כגון סכתכו כעלת ס' וכעלת ריככעלת ק' דין ודנריס סין לנוטמן נכיה ע"ס ומיסו כזה לה הקסו כלוס וכיון רנטל יגמר' סוכר קלין קול כן סתוכל לטעון מרין ירכריס סליקת כפפbי וכו' 6"כ טובה קמילן יוחני מcין חלו בית דין סמסנס ccתיקן כתכו לכטלת קקי מחי קמ"ל כמפתח רפטיט' יותר מכיעקל ככותחל היו סס סc5 פחות סל מנת נוטלת חמשיס כו'כתב סר"נ כגון דחמרת לק בעלת נ' מחוק כו' וכקב סר"ן לל6סמועינןדלק

מימינסלמיריס6 כיון דססתלקח רק נטלת מנה לגמרי ודחי רעת סל כעלת מסתיס היה סתטות בעלת מנת ג'ספרי לין לק לחלוק עמס עול סכל כסיפ'רמני ממרס כעלת סנכעלת רילה להוסיף על חלקן נסתלקתי ממכ'רלטון חלס לס רכיפי לטרוח כל כך כחלוק וסמכתי פלכס לחסכון עמך כמנק סי6 לכו לחלק קמ'כן זקנ"ל עיר :

וכן

כמו

[ocr errors]

תוספותויוסטוב
פרק

נר כמו נטלת קמ6תיס וג' קלוק 6כל כססס פסטילו מעות לכיס וכן סbס כלומר כך לתרמי כככס רסיפס למתניתין כ"כ זה תנקווה מחתיס רוק סלסה מסות דֶקתס סכח סקסכיסו קריף לו67

66ין דיניקס טווין לככתוכס לוקח מעותיסן קל סקלי לינל סול סכל 6סר יטול כפי מעותיו ולוקח כסכתכס דין ולכריס כו' :6 כלומר כרfתרמי כו' : כסרסניחו מחמת קמפות עכמן כגון פכטענת המטבע 6 שהטילו לכיס פירס סריג מעות לקנות סחורת לסכררס"י: הוסיפו עליו 6ו פחתו חז

פחתו לו הותירו כתב גרין חולקיס קטנה והספסר לפי וכן שלשה שהטילו לכיסי פיחתו או הותירו • כך ולוקח כסbסליחו הממון לכל 6ס קנו סחורק הן חולקין: ה מי שהיה נשוי ארבע נשים • ומתי מחמת מטות עכמן כגון מן המעות סקטילו לכיס הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית סנסתנס קמטנט מסייס וסווית כסחודק חן ספסידו השלישית לרביעית : הראשונה נשבעת לשניה הרמנ'ס 6ו הוסיפו עליו סין מסלקיס קריות ולהפסד שניה לשלישית • ושלישית לרביעית והרביעית כחלוף לו פחתו על דרך זס 62 לפי מספ'סשותפין לפי נפרעת שלא בשבועה יכוגנס אומר וכי מפני שהיא

ונרות רעתו כרעם סממין זקן מטל נתפסו

אחרונה רש"י פמפרס פגססו וכתנו ונשכח מי שנתן ככיס מפות

כמעות ואפילו הכי חולקין מועטיס • כמו 6ותו סכקן מפות מרוכיס 6ס ל6 תתנו תחלס לפי קמעות וכל חך 9חי ריקין סקיל • פי' טור סוסן משפט מייקלקו לפי ממון • וכן רניס נכל בתי דיניס : ה קרלסונס סימן קע"ו סוחיל ילין לקס 6לו סכוס קרלסון וז"ל התוספת קודמת לפניס 6ותת פזון כתוכתס מוקלס קורמת לפניה סלדעת (כן) נסתמפויחר פ6ס ל6 ירויחו חלס חליף סמעות פומנת פסוחר וכן כולס; קרספונה נפגעת לסניס לס פניס סכסניל ריוס מועט כזס להיקפילו חלק כל 6חל וחסר יקח טוענת הנכס ליסלח גבית מסל נעלי כלוס ולכל 65 •סחרי חסכון מטותין פ"ג לכל קרמכיס כחכורו כתכ כפרק ר' תכנס bcננר כתוכתי ולף סליסית תומר כן (סנית ורכיעית מסלכ' סותפין וז"ל מס המעות קיימים ועדיין לא הוכיחו לוותן פליסית לכל קרניעית נפרעת סלח נפנועת תכנון פלין סס ופחתו לא הותירו מחמ'המטבע ססינס סמלך סו bכסי קמריני יורם סוניק חסר סיסכיעס : נן ננס חומר כו' חולקין הפכר לו הקכסר לפי קמעות ער כהן • מת נרחר ולחי

פלונתייקן כונת קרמיק כטור חוסן מספט דלוקס כסנסתתפו כמעות

ועלת נסס ריוס סו קפסו כלל עסק וכו' לפילו כל נסתקפו 6ל6 סיס לכל 6חל מעותיו ככיתו קוק עולס לוזס קריוס חג ההפסד זכתר הטור וכרכריו מסתכרס וכן יש לפרס רעת קרים מ"ח עור 6כל 6ס קנו סחורת מין מחלקין קריות וקקפסר 56 לפי מספר השותפים וכן לסון סרמכ"ס כפירוסו • וכפי פסטה דמלת6 מסמע רבכל מיני סחורת סלין כןוז"ל סרסים וכן דעת רוב סמפרסיס ככל מיני סימון סחורות חס נפתתפו כסתס ניקח קמופט כמרוכס כסכר ונתפסו והטעס כמפורס כירוסל' bו מסוס דלכעי ליס לתנויי כעל סמסקיס סיטול כריות כפי הקרן ומרלס תקנת חכו fומריס לעתו ססכיס סיטול בעל המנה חני הריוס לפי סקול חריף וכקי כמסל ומתן לוטוס 6מתל6 לתר לפי סדרך כל המשתתפים להתנות לחלוק הריוס לפי סקרן ומרלס התנק ומרכל רמוכח סול ע"ס • נזכורושס כתנכענין חסר דלוקס (סחורה ]לינה עומדת לחלק bס למוכרת כיסו ומכרו כיקר רון קסחורס כל חלקיק מנטרפי' יחל ולס לזה כלל זס ומסוס סכי קולקין כפות לכל כרכר העומר לחלק ולס מכרות כגון סור סטכחוקו ומכרו קנטר לו חלקוקו

פיניקס כיון דססתיכות חינן כריכין זס לזס ועומדין לחלן חולקין לפי מוותיקן זעיין מ"סרפיררכ"ק : ה מי ססיס כפוי 6רכע נפיס 6ע"נ רפלוגת' רת"ק וכן ננס סייכיס ככ'נסיס נקט טפי 65סמועינן הסכועס לסר סכועת

למחק וכינסכעס רcbונס לפניס סינס נריכס לסכע לסליסית וליכטריך לחcמועינן כורכעס רלח תימ6 מסוס סליסית חינה נפגעת עור כיון פקיס 6חרונס סמס ככר נתקכלס כתוכתס ולכן 6מרו סקר6פונס לינס נסכעת סור לסליפית 6כל 6ס קיפת נסכעת חותססליסית כגון סיסרכיעית • רקסקל ידעינן דלח נתקכלס כתוכתס ה"ח רנחמיר טפי ותסכט גס לסליסית 6ע"פ סככר נסכעס לסניס נקכי תנינ6 ו'נסיס 'תוספות: הראשונה נסכעת לסניק כתב קריכ 6ס סניק טוענת הסכס כיוכו' וכן לפון רס"י וכריך לי עיון רמילי קון טעמ6 רנסנעת כטענת 696

bס לפי סוקו ככלל מנכסיס מסועכריס רלח תפרט חלקכסכועס כרתנןפרק דלעיל מסנס ז' ח' רמה לי מכר מה לי לוק חונקהייננליות ענין פיסית נמכס 6לו נכסיס מסונכריס

לו והנת כח לנכותן ולס כן 6פילו כלס טענק תקח נפגעת לסכן טעניגן סתסכע כמו ספירסתי לעיל סס : והרביעית נפרסת פלח כסכועס כקכ סר"כוכגון ססין פס יורס פי' 6פילו נרול רקס דתנן כמסנס ז' פרק דלעיל מנכסי

יתומיס היינו בין גדוליס כין קטניס כן מסקנת הפוסקיס : בן ננס חומר וכי מפני סתיס 6חרונסנזכרה כו' כתן ור'כ מפרס כגמרל כגון סכתכחת טוק6חת כו' סכולט פנזלס כו' וכן פירס רס"י וכתבו התוספת וקסס לר' רמסתמה כסתסכיעין הרכיעית מפמע שעדיין ל6 נכתס מדקתני נכי רכיעית נפרעת לה תפרע • וסוחיל וכן הקולמת עס למס לינס לוקחת חוקת פרס דככירור סלווין סכרח לומר סכתכסת 6חת מסן פרק סלינושלו ואינו יודע ליזי ועור ק"ל מחיקתמר כן וגנס וכי מפניפקיס 6חרונס נסכרקנפסלק

ג 14. יר. ב קופר

קלמר סלינה נקבעת לפי ס6ין גבייתת כלוס מתקדמת לס פרוגקייקו רקיק וכן ננס מפרס כנמר' כגון סנמנחת סרק נוטלת חיתת סוס ותיכס 6חרונס נפרעת כנון סלה נמנ6ת 6חת מהלו קסדות סנכו הסל: נסיס קרופונות סלינה סלו 6חת מסן פינה שלו התס מולס נמי כן כנס רנפרעת פלס סנורט סנונס וסוף סיכוסו כעליס וטלוק וכסכלת הרביעית נקכועס ע"כ נרות כפרים דחפילו לס נמנחת פליני דקתמר ננכות כתונת מסרק רכיעית כחה אחת והימרת לה למחר יכ6) גן גנס סנפגעת קוניטית

הנגזל ויטיל סרקו מירי מטוס חמס :bס קתנ6 6חת אחרונה נשכרה אף היא לא תפרעאא בשבועה היו וכונו סתסכפילי פלח גנית מתן סרק ספינת פלו ולה יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפי' כתוכסן כחיי קנעל • קנס יכול לחר כן לחזור עליה שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלי'שעות היו קתס סכר כטל חוב מסוחר

רמס סנכתס נכתס ע"ג : כולן יוצאת בשעות אחת : ואין שסא מנהחולקות סקרס ינכס מס סננת לס היו יוכחת כולן כיוס חסך בשוה : ו מי שהיה נשוי שתי נשים • ומכר את נכה לכן למס קפכע 6ס יכ

כלומר יוכחת לפנינו שדהו וכתבה ראשונה ללוקת דין ודברים אין לי קננול ויטריף מז: תחזור ומלמרות שכולן (נכתנו) עמך השניה מוציאה מהלוקח וראשונה מן השני'. היה על הרכיפית ותטול :

כיוס 6קל רס"י : והלוקח מן הראשונה וחוזרת הלילה ער שיעשו ממני מי פנכר • דקים לה ואין סס 6ל6 מנס סקיק

פשרה ביניהם וכן ב"ח-וכן אשה בעלת הוב: רכיעית כעל קוך מחוסר הכתובה הפחותס

פרק יא אלמנה ניזונת מנכסי יתומין וכן ננס סנרכעל חוב מלוס' כתורתינו • רמכיס :

מעשה ידיה שלהן סקוס ונכק מס סנכס נכת חולקות כפות נ"ט מסי

.ואין ולס תחזיק זלת סין קסליסי' קתלין קניני

יכולה לחזור עליס ולכן כריס מתניתין דלעיל : ו וכתבה ר6סונס כו' כתכ תסכע לס סל6 נכפת מנכסי כעלס כלוס וסלכס כתכס קמח קר"נ וכנון סקנו מידת גמר' ופירסו התוספת הרנניח לכסוחס וממילס סמעינן ס תפסת מטלטלין סנריכס ליסכע לדברי דר"פ דלעיל ס6ין הבעל מסתלק 656 על ידי קנין (ה"נקי6 לכל כיון cפֿין דין קרימס כמטלטלין ומה פגכר נכס : ו חינה מסתלקת ל6 על ידי קנין ומ"ס סר"כ וכנמר' פריך ותימ' וכתבת בחסוני פלוקס וכו' כגון סקנו מילה ונגמרה פרין נחת רוח וכו' פי 65 תנן (כמסנס ו' פיה לניטין)לקח מן החים ותימס כקתרוס עסיתי לבעלי ומפני כגון שמכר הנטל פרת זו וחזר ולקח מן סcfק תקחו כטל וכתבו התוספת ליכס לסנויי לחיס 6חר קילס לזס ולח רנתה הoc6 לחקוס לוולות חתמת נלקח מה6סס תחלת רוז קוי קייס כדקתני סיפח • לקס פן 67ס ליתר הנחת רוס עוסס נכעלס קיתר חותמת לרfסין : הספה וחזר ולקח מן החים מקקו קייס לכמתניתין מסמע פטרת ננוע לס כולו לזס ולח כולו לזס ולפין פיפרין הוס לס לאחר מכירת הסרת כתנת ללוקח לקכי קתני ומכר סרקן חנניס ול6 קריס : וכן נ"ח (סני לקוחות רחוכן כוס כפמעון וכתבה ע"כ: וכן כעל חוב וכן לסס כטלת חוב כריכי רחי מנת ולו FCי סרות ומכרן לסניס זו כחמסיס וזו כחמסי' וכתב מקמייתס ק"ס קרלסונס מוכיחס מיר הסניס כיון דחין לסניק נ"ח ללוקת פני רין ולכריס ליןלי עמך כ"ח נוטל מיך הר6סון כל כן פסילק סתוכל לנכות מנעלס סעכורה כל רספונת סקרי הינויכול לומר לוקנחתי לך מקוס סתגבה ממנו סמוכו קורס וכלין תפסה לכל נ"ח מלקיחות לח ולי לסמועינן כיס כנגר פניקס ולוקח ר6פון מוניס מין השני וניס חוזר ומוכיח מל קח כדי סל תנעול דלת בפני גווין 6גל לתנ"ס כלוקח חף זו מןירלסון ולוקח סני מכ"ק וחוזרין חלילס ער סינטו 65 הכי נריכי כולתן קוספת • ופי' נעל חכמת שלמה דריל פסוק : וכן 6סת בעלת קור פסיס לס כיוכתר על כעלק.. רכ6סס סיסנית (6 היתה ה 56:f סגכול נעלי נוכל לוכנר ומכר סקי פרותיו לסניס ומין כסניסס ל6 כלי כזוכתס וכחנק 66ס יקית נכסי' לנעלי שתוכל לגלות מור (6כ fך ססילקי: לסני דין ורכריס 6ין לי עמך הספק מוכיח מיד לוקי כלפון קרלסונס עכמס מן ססרס מ"ת סימבודיה קורס להכל גני לוקח (סול מן ססני דיסני מן הרמה (וק6פה מן קרספון) ולוקח : סקנת הסרה והוי פלז מ:ם וחוף הסדס ססניית סטיף כפר

רחמין מיר קטני וקשריט הנינה : פוקסי כו וסוף סוף לוקח הו6 נני סוד הפנים כננקוס פרק יא אלמנה כוונות מנכסי יתוויין נין קרקעות פרק קרספונת עומדת 6"כ נימר) מחקר פסילק כ"ק 6ת עכמו

בין מטלטין ותגלי כקונסהול מסותת סדת סיולf ס לוקח 6"כי"6 דסון לח יוכל לחזור

וחת עסק יתכח גביתי ולתזנס מנכסי: ולנכות וק"ל עכ"ל :

,פֿין פרק יא אלמנה ניזינת נכסי יתומיס מעסס ידית פלסן"

קינ סתוספת : ומעשה ידית מרחכעי' לקו נגמר' סנזונת קנן וכלנטייתולת (רספ"ר) לכיתמי תלי ולי כעי ל6 יקני לס • לו כזיכת תכן וכסנסי גליל ול6 סני רלח יסכילה • ווינרס ומעסס ידית על כרחך ניזונת תכן עכ"ר • ולפי

פסק סרינ רספ"וכסנפיניל 6ע"ג רלח תכן ומעשה ידית סיפ ניזונת נעל כרחן של היתומיס ומעסה ידית פלקן : מני יקומיס פי'קלין כין קרקעות כין מטלטלין - היינו חסר תקנת הגלוי וכתוכס כנכיק ממטלטלי ופנלי כתובת ככתוכק למי לכל לס מרין קגמרס :

וק

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה כתובות פרק יא תוספות יום טוב

תוספות יום טוב נה ולין חייכיס כקכורתס סקכפל חיים כקכורמה תחת יסופקת וקור ניס לפ'זה לכל נמכל כיוכס כוס כמסנסו' פר' דלעיל : ועכסיז פירסיק נונין כתוכק'מיורסי קכעל הסיקנרוק וממילי ואין חינים נקנורחק ימסקי התו'דלכטריך לסמועי'6פי' פמפיגן 6sס מפת ולס נסנט' על כתוכת' סעכפיו חין יורשית מיכל דלק פקלח למנס כתוכתס כנון דליכ'k מטלטלי גזלין כהוכתר על יורסי סכעל מוטל נקנרס : ב נין כן 6ינן חייכין כקכורפק ומעין רקפתל קוכיורפיכתוכתס כיון הטרופין פין לה מזונות

פרינס נוכס לותס מסס • ומוכרת לכתוכתה : כין מן ואין חייבין בקבורתה , יורשיה יורשיכתובתה ולנופיק לח חכטרין רפטיט' קנסוין שסיס

מוכרת חייבין בקבורתה: ב אמנה בין מן הארוסין - בין כיון דקנורקס תחת כתוכת'למזונות : מוכרת שלח כנ"ך מן הנשואין מוכרת שלא בב"די ר' שמעון אומר מן וליכל למימר רסיס גופס כלומר סלל כבית דין מומחין. הנשואין מוכרת שלא כבית רין מן האירוסין לא קמ"ל רקכורס פסת כתונתס ומ"מ כריכה למכור כפני תמכור אא בבית דין : מפני שאין לה מזונות • וכל 657

cמעי'כמפנס ער הסתר טלפק מיסיו נקיין כסומות שאין לה מזונות • לא תמכור אלא בבית דין :

רס'כליתני נמי וחין חייכין קרקע:ר'ס חומ'מן סנסולין ג מכרה כתובתה או מקצתה - משכנה כתובתה • נפרקונה ולי מסוס דכעי פתיח מוכרת למזונו' מוכרת או מקצתה * נתנה כתובתה לאחר או מקצתה לא למתני יורשיכתוכתס חייכין פנל נג'ו פbי 6פסר לי המכר את השאר אלא בבית דין : וחכמים אומרים נקנורתס קל כמי פפיטל נקיות יוטבת (ומתענק) על מוכרת היא אפי'ר' וה' פעמים• ומוכרת למזונות

חלק מי יקכרנס : פיזדקקו לקנ"ו • חנל מן שלא בבית דין • וכותבת למזונות מכרתי : יורשיה יורטי כתוכתס קלרוסין טין מכירתת מלח

וגרושה

כו' מרמינטריך לכתובתה הינה מוכרת 56)

נתנס למתני חותן יורסין נכית דין ולין הלכה כרבי שמעון : ג מכרק כפולתת מנת פיורסין כתוכתס סימ חיכ'יורסיס 6סרינינקלייקו הלס ירקי ומסתיס ל6 תמכור חת הסחר התוספ' הלל גניר ומתני' רני כתוכתר וחיזו מנת פיס לה סני יורסיס קוי חומר זן סוכרת פמפון סיל דחמר חין מוכרת סלל נכית רין 6לס למזונות וזן ינס כרתנן כפ"ס מסגסו' כפלוגת6 רכים וכ"ק הכי מפרס קליל ונכתת תקנת כתוכס סין כת מזונות.: וחכמיס חומריס התס כגננ'לף פ"6 וכקכ התוס'מיקורס רייק חבל עיקר מתני' מוכרת תיל לכתונס 6פילו לפרקיס וסע"פ כן מוכרת תיל 65 מיירי כtומרק ינס חלל כסתס 6למנס דה6 קתני מנכסי כנתיס למזונות סלח חנות מווכותית וע"פ זנבתת קנת יתומי'וסומרת יכס לית לה יתומיס ע"כי ומ"ס נמי למיקורח כתוכתס : וכותבת כסטר המכירה למזונות מכרתי : ריורסיק יורסי רייק: ליכ6 לפרוג'לטיל רקח לתנן ולין חייבין

וגרוטה כקכורתס ללגופית 65 מינטרין bk מסוס סיפל) רסמועינן

נפומר' ינס ריורס כתוכס קייכיס ולח יורשי נכסי מלוג דליל תיפוק ליס מדחנטריך למתני הן ככ6 כלל • תוס' דסכל : יורשי כתוכתס חייכין כקכורתת • כתר קריר וממיל6 סמעינן פלס מתס ולס נסכעס סעכסיו 6ין יורשית גונין כתוכתה(כמסגרים פ'רלעיל) על יורסי סכעל מוטל לקוכרת - וכ"כ סרמכ"ס בפירושו ונפי"ח מס' חיסות וכרcfכחן כסוכרת ינס סנתנתי לעיל ריורטינזונתת והן יורשי הבעל חייכין כקכורת : חכל הרחכירהשיג עליו לס6ני סומרת ינס ריורסי הבעל יורשי הכתונת ממס. הכל זו פ(!פני סל6 כסכעס הו6 • 60ין יורסיס נוטלי'

לס מפני כן נוכל לקרוס ליורשי הנעל יורשי כתוכתס וסלסתס fומריס סככר נפרעת ונטלס כרכי וקוליסת 6לס ולחי יורסי נדונייתו ונכסי מלוג סלס קוכריס חותס (חע"פ סלח ירסו כלוס • פ"ס • וכן הפיל עליי הטור סוף סימן פ"ט :

קלרוסין • פיר' קרין סוכרת לכתוכה י' ועיין מ"ס כמסנס ס' פרק טיוליכנות : מוכרת סלח נכיר טעמה

פירס כריך נסיך מתניתין דלקין ג מכרה כתונת לשון הרינגנת ומסתיס כן כתכו סתוספ' ומסיימי תפתח 6תי ספיר רקחמרי 69 תמכור השחר 6ל6 כניר

והיינו תוס'. טיב : כלומר התפתח קלי סחר 6כלסי וחמכרת כוונתס נמי ו6פסר רק"ה :fס מכרס סתוס'לן קמקכתסגרת הזוגות גיכ וכ"ס לרס"י ורמב"ס ותר"ן סלח פירזומנת ומסתיס : נתנה כתונתס ל6חר מסיק תר"ן רכ"ס

כשמחלתה ליתומיס וכין סfין כס עליסן כתובת על הסתלקח תכיפייתו לגמרי זלין לס עליסס מזונות : אפילו ד' וה' פעמיס - עיין מה זכתכתי כריס פרק י"חוסכת : ומוכרת למזונות סל6 ננ"ו - כל מינטריך למתני' סלס ככ"ו ילפי' ו'סמעין מין זס וכל סמוכרת למזונות תמכור סל6 ננ"ר ולח לת6

65סמועי' 6 סמוכרת למזונו' וכל חינוס • פפרדלס קימה רמולו רכנן מסס רכריכה עכשיו לג'ו סוליל ותתחילה למכור הכתונת מס"ס bינטריך למתגי

דחפילו נכתינ ין כריכין נ"ו 6כל מלסון סר"נ גרסת דלק סינטרין למתני סלח נכיר : וכותבת למזונות מביתי - נגזרה דף כ"ו מפרפיס דכנת טוכס קמשמע לן דלל לקרל לק רעבתנות6

cלרוחק סמוכרת כל קרקעות ללו סכור פמוכרתן למזונות מוניוf עלית פס רעכינות (סוג 6ין 6רס נופלת (כלומר פלס ממכיר

בסמס

:

כסתס יממרו סככל מכרה למזונות מכל 6ס כוקכת כמקנתן וגרוטס ל6 תמכור לכסונס & כנ"ולטעמ6 מלי 6מור רכנן למזונות ממיכל מסתמע מינסי סמק פלס נכקכ כק ללחן שמנס כין מן המרוסין כין מן סנסולין מוכרק סלס כנ"ר לפי למוונות מכרק ז6ע"נ דיותר טוב קו לס סכמכירות סל6 קיו ס6ין 6רס רונק סתקכזס 6סתו כנ"רחו סוחיל ונרוסס היס ל6 למזנו'סתפרס נתןפריו לכתוכס רקפתח כ"כ ידעי סקמכירק לכפ'ליס וסלכס כחכמי'ococ מוכרק כין לכתוכס כין למזונו סולת חקיקה למזונו'וסטו

סלח כנ"ך מומחיס ו6פילו כתככן כסי'ק"ג ועלק טוכס וגרושה לא תמכור אלא בבית דין : ו אלמנה התקבלה מקלת - כתוכתה קימלה סתפרס מס פמוכרת שהיתה כתובתה מאתיס ומכרה שוהמנה במאתי מוכרת למזונות עד פתתקכל לכוון כתוכתס סלס למרן או שוה מאתיס במנה נתקבלה כתוכתה היתה כל כתוכתס וכסמוכר כין כו' • הכל נרק' לירמשנתינו כתובתה מנה ' ומכרה שוהמנהורינו • במגה' לכתוכק כין למזונות כריכה נקטה ברוק וכוסג'למזונוקה מכרה בטל* אפי' היא אומרת אחזיר דינר ליורשין סכעס וחינת כריכ'קכרות * לפי סיס מול פנס טונה מכרה כטל • רבן שמעון בן גמליאל אומר' לעולם ו סוס גנחתי'כמנס נתקכלס חסרת ככן וקיס ס6ס יכלו מכרה קייס • ער שתהא שם כדי שתשייר כשרה כפולתת דחכורי' נס 6ת כל סנכסיס קלמר כל מה בת תשעה קבים • ובגינה בת חצי קב קפסות וסוס מנס כמסקיס סמכרי הול לנווין מזונות

וכרכרי העין רסיס קרויסק ל6 מני פטרוף מהלקוחות שקנו

למימר חנס מרווחי הסולת מכפלה לכורך כתוכתס - ומפני פנס טונס 6מר רכי יוסי סלוחו לשוק לסחורק ולקח כוול הכל נכעל סמעות ול6 סמעי' סכווכת סתס 6כל תכח רמתני חס לת לטונה זו נס כן סלס מהכל 6ל6 נדנר פמין לוקננת כנון קרקע פררכו לסמכר קה: נק 6'ועבתנות6 - ולפיכך במקנ'מתן תכתוך סרןלמזונו' כלומר זס כפחו'חזה ניתר לכל רכר סיסלר קנכק וקנס קפלים וממילס לסחרות 6

$ , לכל לינה כותבת נסריס כלחרות כפחות לח חתכרירס לן דינס מקכל וקזינו לרכוותס 67פלינו הלכתיכה לפי cfic יכלו כל הנכסים תלמר סנוכרק הכל כק ומסקנס לפוס (מלי) דחזי לן סחולקין סcליח והמפלס : למזונות • זכורים לי לומר דפנה לפון קנרס סוס סונס • מכרה נטל סbנקו דינר חין לה רסות למכור נמלס סכל סמכר וס'קנfותן סמוכרת למזונו'תפרס למזונות וכלותן סמוכרת טעות סקייככת 6חת קיי: לעולס מכות קייס וקיס תחזיר נכתונת תפרס לכתוכס : וכלסין רכי יסולס נכרייתה מוכרת לת הרינר ליורסין דמה קפסירתן : ער פיתח בחלונות כדי

וכותנקו למזונות מכרתי • יילכתוכס מכרתי: ס6לן לו היתה ההוכחה היה מסתיר סדק כת תפעס קכין ו ומכרה סוס מנס כמחתיסחו סוק מלפיס כמנס נתקכלס זהו סיפור טרק : וכגינת תני קסקול סיעור ניני וסין כתוכתס כמסנס ו פרק כתרס וסכיעית כתכתי הלכה כרסכ'ג :

ס סגרת מחלוקות קפוסקיס' מיכלס וסכרי דין הוכחה לקרקעו' כלל הכרירסו מתני'והכל כפסטס • וליכ6 רסכרי רחין 6ונחת על פלג 6כל נפלן סיתס חונחת ומפרס כירוסלמי דיכח סוס מנת כמלתיס מיירי סקוקר ועמוכמלתי'קלוקס רנס לקייס המקס וסוס תחתיס כמנה כסקוול ועומד על מנת וכתכ קטיר וריח רונק לקייס המקס חזק לוחק לכל התו' כתכו לסוחיל וכפעס סקכלס הקרקע היה פוס מלתיס מיד ונתת להוכיח הקרקע מקרקע

מרפות סיתומיס ולהכניסה לרסות הלוקס וקרי היח כמו שנתכוונת נקמת הקרקע (ככתונת : כלומר סעס) ע"כ: נתקבלה כתוכתר כתב הר"נ מהפולח שלוחו לסיק לקנות סחורס כו' כרתני' כנמ' ומסוס סכי כח לסכרס כפולס למכור כי

מתני'ומס סכתב לכל דבר פס לו קככס כו' סולקין פירס"י וסנוקר מפנת סיס ני*3 לשליח נתנס וי"ל למפלס : . היתה כתוכתה מנק ומכרה סוס נונה ודינר • מסוס דכולס מתני' 6סכרק לק נמכרק מנה מנת זקכס וכעי למיתני

המכרק כטל כי 6סכרק לס נמיכמכירת מנק נריך פלח תרח כתוכתה יתירה ממנה לחס לס כן ל6 נתנטל סמקח

! כל מס ססטת נתקכלק כמו בריפל • ולפיכך הוכרן (הקריס ול6סכרת נמי דכתוכתס מנס כלכר כו' : ודינר כתר קרח"ס ל6ו לוקח רינר ק"ק כפחות זיס מפרסיס דינר לוקח ולח נקיכס כיון דחפי' פחות מכרי חונקת

בטל חין חנוק כין ריגר לפחות עין :ולעים וקרח"ס קול מקני רסכרי לים חונחת לקרקעות חין נר'הפכתר כן

דוק6 ליניק לסכירס ליק הכי חלק ה'ת לרסכרי דחין חונחת ופיין כריס פרק ללעיל ל6סכסן דינר לוקל : ר"ש בן גמלי! חומר כתכ סר"כ ומין סלכס כר'סנן גמלי? (כן כתכ הרמנ'ס ועיין מס סכתכתי כפיח רטירונין לפנק ז':

סתטייר נסרק וכו'ולסון סר"נ ס6לו לה היתה ההוכחה קיה משתייך כו' - וכן לפון רס"י וכלומר סגס6ר כי היתומיס

מן הקרקע ולו ל6 סיתס לfוכלס זו קיק כין קכל כסרס וכו' ומסייס רס"י חג הסוכ6ת עכמס ט' קכין וס"ס 6ס נסחר ליתומיס סס לכל קלינחת תפעס קנין דכיון דיס ליתומיס קרקע פס כסיפור סרק יחמרו חין רכונינו למכור קרקט קרסו לנו מכל 6סרין קחוכלה רלו לקנטרף לכלי פלס ל6 הפסידתן כלל : ע"כ :

וכדכרי

« הקודםהמשך »