תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ר אמר רבי איעזר משום ר' יהושני כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין עליה על ביארת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין ווייבין עליה על ביאת מקדש אמר ר"מ לא תהא זו קלה מן השרץ - אמר ר"ע דנתי לפני ר' kיעזר מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באהל הנזיר מגלח על מגעו ועל משאו רכיעית דם שהוא

מטמא אדם באהל אינו דין שיהא הנזיר מגלח על

מגעה - ועל משאה ' אמר לי מה זה עקיבא אעדנין כאן מק"ו וכשבאתי והרציתי דברי לפני ריהושע אמר לי יפה אמרת - kאכן אמרו הלכה : פרק ח שני נזירים שאמר להן אחר ראיתי ו אחד נכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם מגלחין ומביאין קרבן טומא'וקרבי טהר' ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה לי וקרבן טומא'שלך וסופרין שלשי'יום ומביאין קרבן נהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך - וזה קרבן טהרתך מת אחד מהן א"ר יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר ואנמר אם טמא הייתי הרי אתה נזיר מיד ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום וסופרין שלשים יום ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהר ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהו' קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וסופרין י' יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני (ירו' הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלד וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וזהו קרבן טהרתך - אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וא יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם: ב על או טומאות הנזיר מנלח - על המת ועל בזית מן המת ועל כזיתנצל ועל מלא תרודרקבעל השררה ועל הגולגולת - ועלאבר מן המת - ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי - ועל חצי קבעצמות - ועל

חצילונדם - על מגען" ועל משאן ועל אהלן ועל עצם כשעורה - על מנעו ועל טשאו - על אלו הנזיר מגלח - ומזה בשלישי ובשביעי וסותר את הקודמין - ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר .

[ocr errors]

ומביא את קרבנותיו : ג אבל הסככות והפרעו' נלו פלס שלא נחסר ממנו ובית הפריס * וארץ 6כר: פרול - כך גיונס שמחזקי מלb חפניס : על

ספדרס 6פי' bין כס כפר כלל : וכן על עגס סגולגולת של

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »