תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

לזה סניס ולזס סניס : נריכס רמסו לתימס כיון ללכסוף 6חיו סל זס מיכס חנוכתו סלזה מכך נפסך ל פרוייקמתיכמין מן החי כיתס וסן (קחי כיתה חתו נסיך ספרי חסין על חנן לזר מל6

6Sקופה 6 למימר מס לנו ולסלינה ודילמה מיכמו כלה חלינת קמילן לינק כלוס ולי נחו יכמתו קיס פפיר נסיך גמ': ה מצוה כנרול לינס כסנתרים רגרסינן ולקחה לו, מסוס חסות זקוקה ליל'סקרי חלזחתיו 6ת 6ת ל6פס וקיק הבכור וכו'

ופקעק זיקת מטוסיכנו "נפי' כנמ' מדכתיב כי ישנן לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץלאחת ואחיו • לסוק קרי חלנס זו מחקי לקיס יקרין קוקזה יסיכת של זה חולץלאחת אחיו של זה מיבס חלוצתו של נעלס : קדמו פנילקין של לסי' זס לזס סענין יכוס ולס זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קרמו שנים. לסת וחללו לפתיקן מפוס קוס הקטן זכק ומסוס סכי וחלצו לא ייכמו השניים • אא אחר חולץ וא'מיבס • 657 ירעי קיז קיח יכמתו : בכור נמי כחי רוקח 6ל6 קדמו וכנסו אין מוציאין מירס : ח מצוה בגדול חייכמן פני חקי? (ק6חרי') סככורתוגרמה ליוסוף קרין ליכס * ואס קרס הקטן זכה • הנטען על השפחה זס 6ת זו ווי 6ת זו מפוס לס לין ככור הגדול מכסחין ונשתחררה אויעל הנכרית ונתגיירה הרי זה לא רקמה רנסינלית ליס למימר גדילתו גרמה לו וסיינו דתנן יכנוס ואס כנס

אין זו היס 6חות זקוקתו 68 שקל מלוס כנרול לח תגן מכות

סולן תחת חקת (סח'מינס כנכור וקרי ליס ככור סfינו נוטל כרחו ככלוחוק כככור לסניק ממס נפסן לי יכמתו קיה ספיר וחי לסו כסחות זקיקס וכוס הרניקוס • ינכור קינס טל 6ס 6חין לכחול 6ותו 65 פנט סקרי חלן למיו ליכמתה ויכמס לפוק לה קויס סקרין פפרס כנמ'מגזירת פות רגלמר כלן יקיס על סס 6חיו וכחמר מלכת מלחי כעלס : ולס קרמו 6לו כ'6חרוניס וכנסו לסר להגן על s חקיקס יקרחו כנחלתן ולמרי' כנמי ל6ע"ג וככל חניכת ג'ק6חריס ולס כלג לסלרככית דין 6ין תוכיחין מילן התורה חין מקרס יוכ6 מידי פשוטו הכי 6תי גזרת סוס ו6פקתי' כדפריסית סקרי סין כסן 696 ספק ספור חסות זקוקה כנסוחי לגמרי בחין כריך לקרות לכנו כסס חסין כלל • וחתי פפיר ר6טונס וליכל למימר קמח לנסיך יכמתו קיל וספיר נסים . הסתל ססר"ן הוכרח לכתוכ ררסה זו רכולית קרי ולכסורק (כפרח נמי ספיר נסיס נכריס וחי נתי תור לניסיכל ליפכו כל קיס נריך לכתוב לרסס רנסנס כלל חלס וכיון 7קן לרסס וקמס פנס כחחוק זקיקס כיון סכח פני וינס פקעת זיקתה מפיק קרח מפסוטיק כנמרי זה מכריס ללרסח רוסיס סככור מלחין והותרה לו 6סתו ולסורס רעכר עכר : ח מנוק בגדול ה-6 לפרסוהסתל כפסוטו וכמו סכתכו סתוס' 6 ניכס לחי לינס ודרסינן ולקחס לו לחזק ויכמס וקיס סנכור קמינס על הבכור פתלו היכתה קלמר קרח פיקוס על סט המת יהל נכור חסר תלך וחוקת כמס מקס רויס לילו פרט לנחלה 6cותו ככוריירס חת התת רח"כיקיס על סס חחי סכין למילנית יקוס הבכור קיכס על 6ס לקיולנחול 6ותו ולר) יחלקו מכפילית עיני וכמוכן סוכר חני סלפי סנזרת סוס זו מפקח לחין עמו :

קנטען נקרק מפסוטית • סוס הכריח להרמכיס סכתב כפירוסונס כחכורו פ"כ מסלכ' יכוס 6פר תור, ספר תלך 6ס סמק ופלל כמקוס ילדס וכח העתיך כמקוס עכר - ע"כ וקפיטררי תגמולס לרסס 6קרת לרסק כמ"ס סר"נ פרט לסילנית ונס קרמנים העתיקה פין מתלי יכוס kס מפוס לפסטיק הקרח מפנקר לנמלי סונר קרמכיס 66"6 לומר כן סלס יה6 פפט מוכן להקרח ובסיס לרכרי וכפ"נ וכתוכות דף כ"ח ט"ו י' מתמת חלמול6 לר"ע לכריית'חתם נזרקפות ומפקית מפסטית לגמרי ומפני קרי כיס כו' סמע מינס לחי מכפר מתעקר ספסט לגמרי 655 יקח לו פוס קננת כלל - וזקן סוכריחו לקרמכ"ס כזס ספסוק פעל כל פניס יס פסט פסוט ומוכן נכל למקר' זס כמו לכל התקרחות רק ספסוטו סנרחק דהיינו לנכור כל כן הרלסון ויקוס על סר"סס ממס לזה קפסט פקרתיק הנזרת סוס לגמרי

הפרס הככור ככור רחמין ועל סס היינו סס הנחלס וכל זה קרוב לפסוטו ומסמע סתקרס וקסיס ליס לסרמכיס ססי6סר תלך 6tם נפסקו כתררפו פרט למילני'מילתח לפסט'פזו קיס ורסק גמורק רוקיס קככור לסתטי כמיכס ('פרפלר מסתפי ניכמה ,וחס כניפסט כלל לחלו סקי המלון לכך מפרס וכפיקפסט פלמרנו מוסכ bמר פלר על תיק הבכור כמשמעו ורונס לונדר מס אמת !ח פתוח עתיר כמקוס עכר וכזת במכחולכיס כמקרס כמפורסס ולכונס טעמיס כלי ספק ינס לוס פכן ניתן לידרס

פרט חיננית ויכח לנו מוקסכתוכיס לו משמעות מוכן קרוב לפסטיק לע"נ רסקרתיק קנזרקת פות מפסטית לגמרי ! הנטען פי'קרן החסות כלומר פטוענין עליו לכרי לנו רס"י פי'כספר קתסכי פעיקר ענין טענס מלסון טענו 6ת כערכס

שמעמיסן ונוטלין עליו רכר זה : לא יכנוס • גמ' • דסמר קרל קסר ממך עקפות פס גלזות ספקיס הרחק ממך ,וקט (מיכס לטו סיסמרו חמת קיק סקול קרלפון : ואם כנס כו' כתככ"יסוף סי' י"ח כסס קרסכ"6 סספילו על כנס כנפין אפקייט חין מוכיחין מתחת ידו פכל סנריכס נט מוכיחין קרינן כיס ולין מוכיחין כליעכרויס חולקין יחלוף נוסחלופ נירוסלמי קן • עין • וכעיני נרחק ליקלק כסכרת קרסנ"ח למלכנפ לגבי יכמס דלעיל סקוכחתי bס לפי'

כקלופין

קנטטן. על 66 קפסור פל 6*6 (קוליסות נייר מתחת כעלס כקלוסין כלכר די קכס רלין מוכיחין ולחי לקן לקכס כמי כסכיל זס פרסום עליו וסלך זק ונפלה : יוכיח רמדורייתח דכוותס וסס מטוס רדמיין כדין כנס חין מוכיחין קול דתנינן לסורס נתי לו כמו סbסורס לכעל כרררסיכן מנטמ6' נטמ6' לה הכל: אין מוכיחין מידו רכלנכס לה מפקי 6פת מתוקי נ' פעמיס מ' לכעל ומלכועל ולוק' לנטען על 6"6 וכל נטען כעלס דכתיכ ררכיה דרכי נועם וכל נסיכותית פלוס ולס על תפגויס כר'דמנות לכנוס

לוקח רננת חלל חפילו כל ברחפכחונכי סונס ולו תסי' אין מוציאין מידוי הנטען על א'א והוציאו מתחת. על הספח'וכל הנכרי'בורקי ;ch' :ט המכיל גט ממדינת ידו אע"פ שכנס יוציא : ט המביא גט ממרינת (בתו' קתני לק נסריס ניי ; היס נריך פילמר כפני נכתר היס ואמר בפני נכתב ובפגינהתם לא ישא את אף על פי סכנס יוניון • ונפני נחתס נטפמס מפורט אשתו מת הרנתיו הרגנוהולא ישא את אשתו * ר' טיין כפירוס הרים נגיטין לתר מסוס ס6ין יהודה אמר הרנתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשי לסיך פירקין : כקילין לפפה ולמר פלין אשתו: יהחכם שאסר את האשה בנדר על בעלה ט ואמר, כנו"ן כתב הר"ן עריס מנוס לקיימו :65 יס6 הרי זה לא ישאנה • מיאנה או שחלצה בפניו

וטעמ6 מפורט חת לספן מסוס רחככוריס ישאנה מפני שהוא ב'ר וכולן שהיו להם נשים בגיטין כרפ"ק: לא • סמכינן : מת סרנתיו וכו' ומתו מותרות

לינשא 6ת 6סתו• כתכ סר"נ מסוס הוליל ועל עלותו נ66ת

רסליכוריס סמכינן : וכתב זיכס לזופ ספקיס סמס עיניו נתן כק וסעיד ערות סקר פליק נרות מיס מחותן כפיס ס6ין נלמנות לומר מת כעלק לכל תנסה לסחר בלסתכסחת כער לחן : רכי יסולס לומר וחספיכ נתמכות לקכיס 6ת ניטק ממדינת קיס כרתנן כספ"ן קרנתיו ל6 תנסל חתונעלותו פילו נמסר מפניסקוס וסע דגיטין ולקמן מפנק ר' פט"ו) (6ע"נ רפליקו קל סמכי מפוס התורה למר 6ל תסת רסע טר ולין סלכס כר' יקולס רק"ל לחיכס כתכס ל רסקס כיון רמפוס חינם כלחוך קו ין 6רס מסיס עכמן רסס רלוס קרון 6כל טלמן וקייסינן לס מעיילה נפסה לסקורי כיון דספסר רלתי נפלה יז תתנינן לי' סנסרג חבל ל6 מקמנין לית במחי קלמר סקול ומכסים לס חייסb ומרתקת לכל סכל וקייסינן סתס יכר ייגן וסילכן 6פילו כי למר סרגתין תנסb bסקו: קרגנותו תקפו מסקר ודחי כיון דעליק סמכינן ע"ג : ";cf brתו מפר'כס"ס כלומר, חני הייתי עס קורנין לכל חני מת וכו' פי' קרין סוחיל ועל ערותו כו' לכל תנס6 ל6חר והרגתין :י כנדר סנדרה הנחת מכפלק ולל קיפר לס וכחת רופה כסלת ע"פ עוסקר לקמן כרפ"י . וסס מפורס זכס לסתיר לק ולס ככס פתח לחרטק : לל יטחנת פסוס טעמי רחתת רייקח פר סיורעת סמת ולחי ומיגסכל • מסוס sE : סגול כיר כלומר מיסן סוסלינק לה פפה חכס וה הכי מקסימן קכח נס"ס סריסי רפנן המכיל נט ממרינת קיס גיחידי מסוס רק", חלינת ומלונין כו' ונ' ל6 חסידי חבל כו'קל כ6"יסfל"ל ככו"כ יפסי מסי סנס מחומר מת וסקס היתר נוריס ניסיך מומחה: (כלן קחכס והמכיל נט וסנפיר ל6 סמכינן עליס ל6 ססתתל גופה וחפילו הכי ל6 יסס מפני ל קופה להפיחס דחנננקו על יכנוס 6ס קיולקן כפיס פלני ניטל לקח ליכ' כתכס וכרתנן כמשנת ר' פט'ומס נין נטעת מעפר ונתן 65חר כך מותרות להנפ6 (נקס) רקפתל מיפר לגט פסנתר מוכיח וכן נספ"ק תניטין ועיין מ"ס פטיו

וכולן

מסניק': "הרגתיו ותרנגולו לה קוק כרין למקני קרננוקים כיון דספילו כמא 65 יס6

6ת 6סתו כח סוס כריך למתני התנוסו ו6פילו נהרגתין קנס ל6חר ולח תני ליק 6

% מסוס דר"י מפליג כין קרגתין לתרנגוהו תוספות • ועיין נלנלק מון כמסגסו' פרק קמל לכינק ועיין כמסנס דלקמן כסר"ס מיסנס כו' : וכי יסולס 6מר קרנתיו ל6 תנס6 פי' סר"נ 6פילו ל6חר מפני פתוח רסט מיין כפירוסולמסנקנ'פיג לסנסדרין : הרגנוהו תסכתכ סר"כ מפרסנס"ס כלומר וכו' ופי' סתוס' למעין רחמר קרננותו נעסס כחומר חני הייתי עס תורנין :

החכם ס6סר חק קלטת נגרר לסון קריב ול6 מכח פתח לחרטה וכן ('רס"י וככר כתכתי כזה כריס פרק ג' רמ"ק : ליאנה כו' מפני סקול כיר כתב קריס מפוס דקיימ' לן הלינק ומילונין נג' וג' לח חסידי - כס"ס מפרס וס6 דקתני

מפני סהול כיר ל6 לתלתי מהימנות) קרי ל6 רתרי כמי מקימני וקל רקתני מפני סיוס כיו לbו מסוס לחפוקי מיסו ת נחסמועינן רלין מילון כפחות מג' לספוקי מ"ר כפ"ק דסנסדרין מיסון כסניס ולפי יכרים הללו רחוי נקניק סמיס סרע נ' גיל כנ'לכל קסי' קל לכתב קריכ מסוס דק"ל חניכה ומיחונין כנ"וכמסנס ניפ"ק דסנסדריןפסק דסני כסניס וסכי חיק! סי' כט"ס רפיינרמכילתין דהלכה כמו כסגיס ותיק נרחה לסגיק פור רו"ס וק", "ל דקמ • 6כל לסין מסוס לס רייק פוס כן: וניע וטעמס ר65 חסידי סלין סניס מלוס לתסוס כסכיל סחר ירושלמי כתכו קרי"ף וכתב ניריסימן "נ) ש"ס רקס דתנן כמסנס דלפיל קונגוקו לס 6c כו' ל6 ccניס מעירִין כן !6 כלומר פתרנו עַס לנפיס סרני: הי, לקס סיס • חליפה תפ זנגבון • רס"י : ומתו לחילו נקנרס וקכעעס נרמו אגירס'ן 6סורות כוסיתל כסיס :

וכולן

[ocr errors]

2 1.

וכולן וכו'6פכפלנו מוקרוס לינס6 נקן פי'סר"נלחכס וכולן הנסיס כללן מניסו לחסריס כסלסרק המכס 6ו

ולער וכו' ומפרסיס נסס דער המעיד על כעלס כפסעיד קעד סמת כטלס ומתן הנעליס החנייס : מותריס סמת לס תנס6 62 כסנתנרסס לכל כינת6למנס קי"ל רקוס לינסb לחכוער ולמכיס נט : וכולן מותרות לכניסן ול6סיסן קטלנית ולסורס לסנסל כמו סלכתוב כמסג'נ' פיר דכתובו': סל או סמקיריס חוקן וסיכן 6סורות hb לקס לכוס ו6ין 6רס וכולן מותרו' לכניסס וכו

חוט6 כסכיל כנן לו כסכיל כיס למניקס דמותריס לינשא להם • וכולן שנישאולאחרים ונתגרשו או חסין וכל קני רמרינן לס דלס חייסי'סמס זנק מתיר שנתאלמנו מותרות לינשא להן : וכולן מותרות יכנוס 6ס כנס 6ינן מוכיח זק 6סור סכנן כרם מחניו לבניהם או לאחיהם :

מין מקנטען על 6סת לים" עיין ר"מ י' מ"פ פס כס"ד פרק ג ארבעה אחין שניים מהם נשואים פס קונילוס כ"ד מתחת

נעדיס לס יכנוס וכו' סס כנס לה את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות. ואם חפי'חס כנס יוניס וסס כחו יוניל) וכעל קד פלמר מת קדמו וכנסו יוציאו רבי אלעזר אומר בית שמאי עדי רכר מכוער כלכר כגון כו' נריכין למימר כקיס אומרים יקיימו

ובית

סרסו 6רס יוכל וסיל חוגרת חומר'כרי ני סמק וחלקיק

כסינר חו חוס יונס וקי6 ביל קיימb כלסס תלוי סקר ספק קול לס רכי מיקל כס"ס פומרת מעל קמטי וְכיוכל כזה 6ס כנס 6ל יוכיס ו6ס לחסר פין וכתוכות דף כ"נ ועיין מסנס ס' פט"ו ולקמן ועיין מ"ס סכלו עלי דבר מכוער ינס קלס ול6 פסיק סעמר הקול יוס כרפ"ו דכריתות ומיס חוז מהנטען על 6"6 וכנטען (חני חס כנס יוכיח 56ס 6ס כן היו לו כניס ממנת פ6ן 6ינו סקוניתוקן ככית דין כטריוריק ברור'הרי נחסרה על סכופל

מוליס כדי סלה נסוכיס לעז על כניו : הדלוריקס כדלעיל cn"כ ככולסו ו6פילו נער המסיחס פרקג ארבעה חמין: חולנס ולס מתיכמת דכיון דתרוייקן דחתת מנסנס ודייקס וכל המקום לרעקיררכנן מקלב והיינו

זקיקן נהלי ולסלי קמל למינס פנס כסחות טעמו לחס כלו עלי כיעור כלכר סכתכ סריג לחס כנס לח

זקוקקו לקנס כחסתו : כי חומריס יקיימו יוניס מסוס לקסתס מין מוכיחין נכיר מסכעל ונמכחת חומר

וכ"ת פרח כחפרת לכועל וחף כי חיכח נמי נקדי פרי כפור קלח ולהפסיק לה ספקיכן ככ"ר מקכעל ולכן כסיס כוכניס ממנס 6ין מוכיחין ופירו' היו לו כניס ממנס סכתכ סר"כ כרחין דכרין

כרכרי סרי"ף ורמנ'ס וכנטען קלמרי ללח כפירס"י רמפרסת כיס לסכניס מכעל סרחסון 4 פיג ארבעה לחין וכו' לה מכטילני חסין יפניס מסן נסליס כ'חתיוק ומקן דתרוייסו עליס רמיס וזיקתו תמורת וכי נסיך פוגע בחסות זקוקתו bס 6פילור' 6חיס כו' רנפלי קמי קרי חחי ול6

6לימח זיקת רקמה דמיכס מנינו למימר הליך קוח לרמיס עליה ולחותה על המיוחס לסירי: פירס"י : נשואים פתיחתיות כתב סרמכ"ס ספין מקיינוס כל מקיס 66מרוסתי לחיות לחלכ'סקיות 6ו 6סס וכתס 6ת 6סס וכק כתה וכיונ6 כוענין סוכריס סקן פקינסיס 6קלחת מקן פרות 6ס המחרת .6"6 ליGotזיין מסוס ערוסי עיכbk לקכס נקט כ'חסיות מטוס רמניקו ילפינן ולחססחחותס לה מקח ועיין מסג' ו': הרי חלו חולות 650 מחיכמות ולחס קרמו וכנפו יוכיחו כקכ קר"נכיון דתרווייקן זקיקין כו'וליכא למימר רבי חנין חל פסל הלינס מידן לסידן וכל יכמס סכחסרת סעס 6חת על יכמס פרי קיס כחסת חח סיס כוכניס ולסורס לעולסימס"נכמתניי ז' פ"נ רח' חולץ וחי מיכס וחס קדמו וכנסו חין מוכיחין מירס תקתס זו סכחסרת מסוס לחות זקוקה לחוכמת היקת וכי פקע ליסי חחות זקיקת כינוס חסותת הרי זו מותרת ועותרת ולחו 6סb חת קיל סילכך מספיקה לה מפקינן לק רחימי כל חד וחד רירית התרמי ליק. כדלעיל כסיס פ"נרף כיר:רבי איפור חומרנ"סfומריס יקיימו כתב סר"ננטיס מפכינן לס כו' וכמסכי כריות מני נסס ר"ס כו'כלו' וחכמיס פליגיטלית וסכרי רכיה חומריס יקיימו והיינו ככרייק6 לכל סחול הולדחמר הכי ור'סנמיסונר דלח נחלקי bk כ"ט סכרייקיימו - "סקרן כסיס ספכינן לה לה מפכחת לק נהריה כלל ועיין רפ"ק לחולין • וכן פסק סרמכ"ס כפירוסו דיקיימו ומשמע רט"כל"פ ולח כיקיימו ויוכיחו מכל כסולכות ולח מתיכמי נקל ליפ ונכיט חולכות ולה מתיכמות • וקשה לך הפת) מסי סנס מסס דפ'כרחסל חולן וחתך מינס רקס קסתס דכיון דקי"ל יקיימו ליכ6 לפרוני * מסוס ובל ינמס כו' רחיכ לס יקיימו ונרחה לסה"נרקסיס וקס ללח פרכינן(קנסיס היינו טעמ6 לכללו הכי כנותנינן לה סדר' יוחנן דלמר כסגפלו כ'לחיות כזו אחר זו סין לסניק היתר לעולס כיון דכסעת נפילתת חין חני קורס כת יכמת יכל פליק * הכל כחלכק ססנייס חזרה קרספונת להתירס סר6סון ומותיר ניס כדתנן חולכות ולל מתיכמות וחמלי ליקו חלמנייקו לחלון לקרסניית ומהוי לקcונס לנכי חיון כיכמס סקוקרת וכלסרס וחורק וקומרק קחזור נהיתירק קרספון ומחולנות ניק לחיכל למימר דלכתחלה לח 96(תלז וליכס לקירן גזירה סמס יחלון פרסונס כריסס ויכס לסניף • חלל מרקתני ולח מקיכמס 4 דמסתס לליכס כחן דין יכוס כלל קסיס • וכי סימס רלח ידעיכן די נפול בריפס ק"ק קח רקדני קרמן וכנסו יוכיחו כסלקס רחסונה 36 מספריה לך קלה •

סניק

[ocr errors]

כסיס יוכיחוכס"ס מפכינן לס כ6*6 יוכיחו וכלל יקיימו פניס 6מר סכרחי פניק מיכס סכח רלסונס מיכס ופירסי לנכל מקוס ניט לחומרה וניה לקולה - מיון מהמקומות הליכה חלה ספק פגעכחחות זקוקה וככה"נ 6מרינן כפרק קילועיס מקוליכים ומחומרי נ"ה והכי חמרינן כעלמ6 כ"ס דלעיל קלמו וכנסו חין מוכיחן מירן • ומפיק רח"ר יוחנן כמקוס ניה חינר מפנק כלומר כל היכל 67סכסן כמסג'ניס לחיות חיי יודע מי פנ6ן כלומ'ולינס מסנסי נמנינו למדין מקילין ונ"ס קול סקרכן

לתפוס קוסטל ורינה חס לסקל וכמכועתס כית סמלי ובית הלל אומרים יוציאו : ב היתה אחת קלמו וכנסו חין מוכיחין עומדיס. כמקוס ניק קל, מהן אסורה על האחר איסור ערוה אסור בה מידן מי סלקס סרסטון לחר חינת מסנס ומפנפתח קיס ומוותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור סכתיכמה קלניק וקס לק זכרין לקפכס סלח 6ס כן מצוה : ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת גורע מי רחסונק ומי פניק קיס מסמסניו'קילועות סקס

ג. היתה קן המיכס כסנייק חינו מקולי כית סמלי ומחומרי

מוניקק זלכתחלת קולכות בית . (כמסכת טריות מני לס כסס רכי 6ליעור מקולי כיק 65 מתיכמת וחי קליס וחלין חסר מן הלחין לסחרונה סותרת פמלי ומחומרי בית הלל : נ חיסור ערות כגון חמותו ומס

נ חיסור ערות כגון תמומו ולס קרלסונס bk דלכתחלס לס סכקיכן לקו לחלון לחסרונס תחלה חמותו : ומותר כסחותס דלמו 6חות זקוקו ריח רערות ל דילמ6

6תי למיעכרס ליפכח ומפני זה חני מת על סרמנ"ס רמיס קמיס ליכומי : מסור מנות רמיס קמיס מלסורמל סכחכורו פיו מרש פסק כר' יוחנן לחס נחלות החסרונס קלכן 6פור כלחוקה רחקות זקוקמן קיק :

הותרק קרלסונס ו6פילו הכי פסק 6sס קדמו וכנסו מוכיחין נ חקותת

חותן מירן : וקכ"מ הסכיס על ילו מסוס דר"ח הס רסמר

כס"6 יקיימו וכה"ח יובילו (לכן כת"ק זית לן למפסק מפס סכי חור נו מרכריו פכפירוס פפירס רכיס כמקוס נ' מינו מסנת ולפיכך פסק הסנכס ככסן יקיימו עכ'ו קג"מ (למי רחמון הול מפכחת רמקייס 6ותו סכנס קסניית 6חר כניסת 6חין תסר6פונסוסמניל כתר על רכרי הרמכ"ס לף כסלין ידוע חיזה מקן מס רמסון 6ס קלמו וכנפו יוכיחו עיר : יקפית נמי לס כקליס 6מרינן לוק סיינס כסנייק יקייס • ונס קרי"ף וסרח"ס 6פ"פ סכתכן לקס ור"יורקי"ל כוותיק קסמיטו סוניה זו דחותכינן עליקס דרחי מפנלו 6לס סכיחו סמסנס כנורקה וכל הכיסוטניק ניככריית'דלכס סול לגרות חוק סרכונס לפסוק כק"ק רלח מתיכמות כלל ודיוניסר • ולולת הסוניס מסכחת לק דמתיכמת הלסת וס6ס קלמו וכו'קלקר מקייס וכריך עיון ייס גס כרכרי קרמכ"ס ט"ס סכתנ מתק החסרונס וכו' סלכות גלס מתיכמות ופשוט סגריך להיות לו מתיכמות • וקטור כסימן קע"ה פוסק כמשנתינולחין מוכיחין מילן וכדכריסרמניס והר"נכפירוOE • וקסיס לינס כן עליו פכסימן קע"ווbמתני' כפרק קמח ללס קרמו נכנסו חין מוכיחין מילס כתכ כזס קרח"פ רוקח היכל bכל 6סר וחסר חומר כנסקי הזקוקה לכל מי פֿעכר וכסלחות זקוקתו כולחייוכיס כיון סכל עלית בסיפור כורסי גרין (קוניס • עין • וכוללי דחף על גב לקופרת קויקס מיירי • דחי לס קימל קכי פסיטל דיונים בכל רכעיל בחיפור כפיל: ומלי קלי דק6מר כיון סכח פליס כחיסור וקי קול עדין מומר כחיסור - 6ל66ף על נכרתופרק הזיקה קלמר • וכן הכיל קרס"ס לכרייתס לחכס סחול 6ל6 כתר קמפנק כפסטס מפמע רכפכס קמס רונס לפסוק דיוכיחו כסהיו זקוקות כולי וכל זה הללכמס סכתכ כסימן קע"ק כמפנתיכן הסתיסן זקוקות כולי 6פילו סכי 6ס קרמו וכנסו לין מונילין מידס

ולע • סומק זכתר קרינוקכי 6מרינן כעלמס רונס לומר כפרק כינר מכרכין דף צ"ח : נ היתה. חמת מקן 6סורק על קלסר חיסור ערוק וכו' כ"ס קל תני קלר זימכל כמפנק נ' פרק כי חקיקה פסיק

ינמקס וכו' ומפני כריכה דחי מכתס מפוס לליכס למגזר מסוס סכי דסתס ליכס 6לח חך 606 לכל קכס הליבה למיגזר ללמה אני 6p ליכומי כסחין חית6 לגזור קח מסמע לן • ומי מקכס מפוס דסיכל פני ולח מיכס קf מיכס דסמופ זקוקקו לסירס ול6 חתר למסרי כעלמס סלח ידעינן מלקחי מינס וקלי 65 מיכס לטעמח מטוס רערוק לח רמק: 6 •

לכל היכל דליכל חלל חל חס סימס לגזור דילמס לקי למסרי חסות זקוקתו כעלמ6 כריכה : איסור, ערוק פירס סר"נ כגון חמותו ולס חמותו עיין מ"ס מסנס נ' פרק שני : והשני חסורנפתיסן - מוקי כס"ס כנון דנפלת קן בחינת חמות בריסל רכי נפלה החמות כריס קול חתן ויכס קן לחינה

חמות קויס חמות לגבי חיון יכמס ססותרת וכחסרק וסורק וקופרק רתחזור לסתירק קרחסון וכמ"ס לעיל לקח ורכי יוחנן נקכית יוסף סכתבטל רכרי קטור כזס ססייס קרמכיסו וחס קלמו וכנסו כל 6חר 6חת מן החחיות מוכיחין חוקן מקס כ"ג • ונרחה מרכריו ססוכר סכסמטו תקטור סלס כמתכוין ולי נריה מכלין וכמתכוין קסמיטן לפי פקוס 6ינו סוכר כן

656 דיקיימו וסמך כוס מס סיכתוכ כן 6ח"ככסמוך כהעתיקו מפנק לכפיל ופוסק כק דיקיימו : איסור מכות וכו' כנמרח קל פניכס חרס זימנ6 • כמשנת ר'פרק כ'חיסור מכות וכו'

סל"ס מסוס מכוק עכור יכנן שתפקייס מכות יכוס ולס העמילן חיסור זיקת רמלכריקס (6סור חת לחות (סיכס לקיס עליו חיסור מכוס)קמיל: ן

ג קיתס ב ב

2 2

[ocr errors]

ג היתה 6חת מסן וכו' כגמ'קו קו למה לי היינו קן • מס לי לחו • מק כי נתר • נרבו דמי 6פמופי' סתס מסוס הליכה

סני רמוכח • לכל הכח הליכ6סני רקמוכר סקרי סתיסן מתיכמות (לתי נמסר לחות וקוקס כעלמס ימס כח ליכמן קמ"3 • ומי לסמועינן הכל חדרכה תרווייהו מוכחיחקור • סוס 65 יוכל ליפס 6ת 6חרת וכן זס מוכס מילתה סור לסורק על זס • מר על זה - לפיכן ליכס 6חת זקוקתו הכל חיוך כה בריכה : וזו סיס פלמרס 6חוקק כו' : נמי זו למעוטי מסי נמטוטי חיסור מכוס לזה . וחיסור ג היתה אחת מהן אסור'על זה איסור ערו והשניי' ג לחופה כפסיק יכממס מנות לוס וכריכה רמון אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה - מותרת לחופס סל פרוק כססיה דתיתס כי לח חמר חוקי לזה: והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו (כספק 6סת לחי כעלס חיסור מכות כמקיס חיסור אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת : ד כסנופלת (עמס ליכס): חן ערוק לסתיכס 6חותה היכר שלשה אחין שניים מהן נשואין שתי אחיות או אשה הולכת לו מתיכמס לללו הזין חיסור מנור 62 נ6חק • ובתה אואשה וכתבתה : או אשה ובת בנה • הרי החות זקוקקו קיה • ספרות ולסכי סתיסן זקוקות לסיכל אוחולצות ולא מתיבמות • ור"ש פוטר היתה אחת לה רמיר קמית : ד ור"פ למיגזר מסוס סני • לכל מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר פוטר • טרמל דריס וכקיר קיכל דליכח למיגור מפוס באחותה אסור מצוה או אסוד קרושה חולצות ולא ולמס חל חסותס ל6 תקח פני • סימס לקחי חוקמינח מתיבמות : ה שלשה אחין: שנים (ס) מהם נברור כספק פנטסו נרות חיסור מכוס כמקוס חיסור נשואים שתי אחיות וא' מופנה מתאימבעלי אחיות זו לזו בנון קכל ccתיקן ערות • וכן לקלי וליכמי יעשה בה מופנהמאמר: ואח'כמת אחיו השני : זקוקות לו לינוס • לח יסס קמיל • ולקי נמי ספיר דלה בשיא אשתו עמו: והלה תצא משוס אחות אשה • כך לקוחין כל כוו ולח כזו : קניישן קיל פחמרו כמתני'

ובה' א

מוציא סין סלכס כרכי סמפון : הכפיל • דק"ג כל חתי

ה ולחל מפנק כלל 6סק: למעוטי מידיכיון רחיסור מכוס וכו'כקליס קתני נס הקס: 6סתו פמו דקסכרי כ"ס כעלת מסמר קיס חסוכס ככניסת י או 6סס וכקק והני סכיחי טפי • פיקיו נפוחות לפני וכשנפלת חסותה לחקר כן לה מתפרק מסוס חמות וקוקתו .

קחין מכתו וכק נתן הפנויות בתחילת כריס מכילתין וקלה תכס 6ף מן החלינס מסוס לחות 6ק : נסכי נקטינהו • וקיק לכל קעריות • וכמו שכתבתי כר"9 *

מוניק קל ופריס לקו תנ6 קכח • נ"ג למסוסי"ס נקטית 657 קימל קח רפוטר לוקס כחסה S6 6חוקה • רמינה ילין וכסלר עריות מורה לחין ויקס hk מדרככן ופרט למטוס ר"ס נקטיק• דקל סיפ'תנינ6 חרס זימנ6 כמסנס נ' פ"נ 6סומק ססיס יכמתו וכו'bס כולס מפני' מסוס ריסנקטיס : הרי ללו הולכות לסכירס כן יש זיקה ולפיכך הולכות מרחורייתו • ול6 מתיכמות מדרכנן

ו65 מתיכמות מלרכנן • ני : ורכי שמעון פוטר פי' סר"נ טעמ' דר"ס וכתיב וכו' כסעת סנטסית ברק חולון - היינו כשנפלו לפני 6ס 6חר הכנסות נרות וכן פירט סימניס וכינהתוספות וכסנפלו לפניכייכמין לה פלין והכי טניס וכו' עיל וסיינו טעמ' רלח פליג כר' חמין דרים פרקין : היתה 6חת וכו' ומפרס ננמי רמסוס ר"סקני ניק דמקו דתימס סוחיל וס"ל לויקס לחוריית לגור כאחת מהן פרוק מפוס

חקיות דסלכוס (65 ליכס לסחומר סל קערות קמ"ל: איסור מכות וכו' סולכות ולח מתיכמוס פריך כנמי סס 6מר ר"ס דויקת לחורייתל ולפטור כלה חלינת וקח דלי דנריס "ר יומפני מזירק מטוס קקיס דחיסור מלוק רעלמ' סינו חמות ערות דחפו לפטור נמי כלה חלינס פילמרי למיסור מכות יוכלת כלס סלינס וכחסותת וחיסור מכות נמי נזרו לסלון ולל פטרו כל חנינה 6ע"ג דזיקת רקורייקח היה גרני סמפון מסוס קסיס לחיסור מכוס וחט"ג רכחחות פרות לד נורו מסוס סערות רסלני ערות וכ"ט גמירי לס וידפו רכס רמיס קתית ולחותר לחו חחות זקיקס ולח 6תי למסרי חחות וקוקי דעלמס חבל טרוק רכטות נרות דריס ל6 כיס נמירי לקולי חתית ומפקת כלה חלינס סקי נמי למיפק לחותס ססיס חיסור מנוס כלח קליני ונפקח מינק תורכן (חיסור מכות כעלמס : ה ואחר מופנה כתר קרי כלה c6 וק"ק 6ס קוינסו נכרית רק לחcמומינן פלין כריך סיקים נסוי של סני ליס כמופנת רחילו כמתני' 6חרינ6 לס סגי ליק במופנה סלס כריך סיסית כסוי נכרית ניי : מאמר מפירס רפ"ג : ב"ש fומריס 6סקו עמו פירס קרינ רקפכרי כ"ס כעלת המסמר קיס חסוכס ככנוסק ולסון רט

ככגוסס למיס ועיין מ'ס כמסנסנ' פ"ר וכתכו סתוספות ללכיס 6פילו מרורייתס וכו' : והלה פלח פירס הו"נוף מן החלינה לפי החומר דוחה לחקותס לחייס נמורק וקיס כיכמה לחזית לכולסו מילי ריכמה

לסיינס וחלזכי הכח היינן חזיה למקלחייהן למסמר לוחות לחוקק לחייק גמורה לכל כר'פרקידס סיט:המספר גני נפלו סחתיין ול6 מזיין לכולסו מילי דיכמה דק6 65 מני ליכומי קלכן למקנתה למחמר נמי לח חזיה סתרחק כה החוקת דחיית נתורס ומסוס סכי תנןסתס נסיס יקיימודריקת כדימכר לכל לכתחלס ל6 מליסר 6חל לעטות מחומר הן על פי סלין בתי. כל סוס 6סור ותפרחת חסותר דחייס גמורה וקנס יכניסנס מפוס ולל קזים (כולס ל6 קזים למקנת' כמפורט נס"ס :

« הקודםהמשך »