תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לזה סניס ולזס סגיס • נריכס רמסו לתימס כיון ללכסוף

נריכס דפקו ותימס כיון ללכסון חסיו bל זס מינס חנוכתו סלזס ממס נפסך ל תרוייקן כתיכמין קן לקחי כיתס וסן נתחי ניקס חתו

נסיך ספרי חסין לס חלן לזר לל6 65קותס ס למימר מס לנו לסלינה ודילמ6 מייכמו כל6 חלינת קמילן • ולינק כלוס וחיללו יכמתו קיל פפיר נסיך גמ': ת מצוה כגרול לינס כסנתרים חרסינן ולקחה לו, מפוס חסות זקוקה ליכ'ססרי חלזחסין 6ת 6ת ל6פס וקיס סנכור וכו'

ופקעק זיקס , קטוטיכנו ולפי' ננמ' מדכתיב כי ישנן לזה שניס ולזה שנים אחיו של זה חולץלאחת ואחיו • 5סוק קרי סלנס זו מחתי לסיס יחדיו קוקפת ימינו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מיבס חלוצתו של נטלר : קדמו פנילקין של חסי'זס נזק לענין יכוס וחס זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קרמו שנים , 6חת וחללו לפתיקן מסוס קרס הקטן זכק ומסוס סכי וחלצו לא ייכמו השניים לא אחר חולץ וא'מיבס • רלח ירעי סיון קיל יכמתו : בכור נמי לחי דוקל 6ל6 קדמו וכנסו אין מוציאין מירס : ח מצוה בגדול 5חייכמן פני חמי' (ק6חרי') פגכורתוגרמה לווסו קרין ליבס • ואס קרס הקטן זכה • הנטען על השפחה זס 6ת זו ווס 6ת זו מסוס חס לין ככור הגדול סכלחין ונשתחררה אועל הנכרית ונתגיירה הרי זה לא רקמה רנסנ bית ליס למימר גדולתו נרמס לו וסיינו דתנן יכנוס ואס כנס

אין

זו היס חות זקוקתו 68 שקל מכנס כנרול ולח תנן מכות

סולן תחלס לקחת ולח'מינס כנכור וקרי ליס ככור סbינו נוטל כרחו ככמוחזק כככור

לסניק ממס נפסך חי יכמתו קיח ספיר וחי לחוכסחות זקיקס נכניס סרניקוס

הבכור קינס על bס חמין לנחול 6ותו • לה פגע סקרי חלן למיו ליכמתה ויכמס לפוק לה קויס ססרי פפרס כנמ'מגזירת סות רכלומר כלן יקוס על סס 6חיו וכלמר קלנה מסי כעלס : ו6ס קרמו 6לו כ'6חרוניס וכנסו לסר להלן על st סקיקס יקרסו בנחלתן ולמרי' כנמ' רע"ג דככל חניכת ג'ק6חריס ולס כלו כולך ככית דין מין מוכיחין מילן התורה חין מקרס יוכ6 מידי פשוטו הכי 6תי גזרת סוס (6פקתי' כדפריסית ספרי לין כלן 6ל6 ספק ספור לחות זקוקי כנפוחי לגמרי לחין נריך לקרות לכנו גטס 6חיו כלל •

וחתי פפיר ר6פונה ומיכל למימר קמ6 רנסיך יכמתו קיס וספיר נסיך הסתה פקר"נ הוכרח לכתוך גרסה זו רכולית קרי ולכסורק (כפרס כמי ספיר נסיך נכרית וחי נתי תור לניסיכל ליפכה לס סיס גרין לכתוכ ורסק רנסנס כלל 6לס וכיון 7קן לרסס וקמס פגע כסחות זקוקס כיון סכח פני וינס פקעת זיקתה ... מפיק נקרח מפסוטית נמרי זה מכריס לרר60 רוסית הבכור

מלחין והותרה לו 6סתו ולסורס לעבר עכר: ח מנות בגדול רחל לפרסוהסתל כפסוטו וכמו סכתכו סתוס bk ניכס לחי לינס וורסינן ולקחס לו לסססויכמס ותיס סנכור קמינס . על הנכור סתלר סיכמס קלמר קרח פיקוס על סס המת

יהל נכור 6סר תלך וחוקת כמס תתס רויס לינו פרט לנחלה 6cותו ככוריירס 6ת התת לח"כיקיס על סס חחי לכיו לחיננית יקוס הבכור קיכס על סס סקיולנחול 6ותו ולו) יחלקו מכעי ליס ע"כ. וכמו כן סוכר חני סלפי מגזרת פות זו מפקח לחין עמו :

קנטען בקרה מפסוטית סות קכריס לתרמנס סכתב בפירוסונס בחבורו פ"נ מסנג'ינוס 6פר תלר ריל 6טר תלך 6ס סמת ופלל כמקוס יללת וכח העתיד כמקוס עכר : ע"כ • וקפה סקרי תגמולס לרסק לחקרת לרסק כמ"ס סר"כ פרט לחיננית ונס קרמנים העתיקה פין מתלי יכוס 6% משוס לפסטיק וקרח מתפקר לנמלי סונר קרמכיס ס6"6 לומר כן סלח יקח פט מוכן למקרח

ורחיק לרנרי וכפ"נ לכתוכות דף כ"ח ט"ו ? מתמת תלמולס לר"ט לכריית'חתם נזרק פות ומפקיס מפסטיס לגמרי ומסני קרי כיס כו' סמע מינק לחי לכפר פתעקר ספסט לגמרי 655 יקח לו פוס קכנס כלל - וזס: סהכריחו לקרמכ"ס כזס ספסוק פעל כל פניס יס פסט פסוט ומוכן לכל למקר'זק כמו נס התקרחות רק טפטוטו הנרחק דהיינו לנכור כל כן הרלסון ויקוס על סס ר"ל סס ממס לזה קפט עקרוניק קנזרת סוס לגמרי !הפרס הככור ככור רחמין ועל סס קיינוסס הנמלה וכל זה קרוב לפסוטו ומסמס סמקרס וקסיק לייק לסרמכ"ס ססי6סר תלך 6tס נפרסקו כמדרסר פרט למילני'מילתח לפסיט'סון קיח לרסס גמורק רוקיס קככור הסתטי במינס (6פרפלר משפטי כיכמת ולס כנליפסט כלל לחלו סקי המלות לכך מפרס וכפי קפסט פומרנו מוסך 6פר קלר על תיק הבכור כמשמעו ורונס לומר מס המת !ח פתוח עתיר כמקוס עכר וכוס נמכחורכיס כמקרס כמפורסס ולכונס טעמיס כלי ספק וגס לות מכן ניתן לידרט

פרט חיננית ויכח לנו מותססכתוכ יש לו משמעות מוכן קרוב לפסטית לע"נ רעקרתיק קנזרת סוס מפסטית לגמרי ! הנטען פי'קרן החפור כלומר פטועכין עליו לכרי לפז רס": פי'כספר קמפכי ספיקר ענין טענק מלסון טענות כערכס

פמפמיסן ונוסחין עליו וכר זה : לא יכנוס • גמ' קלמר קרל קסר ממך עקפות פס גלזות ספתיס הרחק ממך וקט גמי 6יכ6 נעו סיbמרו חמת קיק סקול סרספון : ואם כנס כו' • כתנכ"יסוף סי' י"6 כפס קרסנ"ס ס6פילו כל כנס כנפולין הפקידט מין מוכיחין מתחת ידו פכל הנריכס נט מוכיחין קרינן כיס ולין מוכיחין כריעכרויס חולקין וחלון נוסחלופ כירוסלמי קן • עין • וכעיני נרחק לרקרק כסכרת קרסנ"ח למלכנפ לגכי יכמס דלעיל ססוכחתיסס 67פי'

כקרופין

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

כנטען. על 6*6 סיפור על 66 (סוניסוס ניר מנתחת בעלת כקלוסין כלכר די

הכל לחין מוכיחין ולחי רסן לקכס נמי נסגיל זס סbסרס עליו וסלך זה ונפלה : יונית למדלורייקח דכוותת דקל מטוס רדמיין כדין כנס חין מוכיחין קוף דתנינן מסורת נמי לו כמו ס6סורס לכטל כדורפינן מנטמ6' נטמ6' נס סכל : אין מוכיחין מידו לכרנכס 5 מפקי לפת מתותי נ' פטמיס מ' לכטל ומלכועל ולוק' לנטען על 6"6 לכל נטען כעלס וכתיכ דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותית פלוס ולה על הפגויס נר'דמנות לכנוס

לוקח רננה 656 חפילו כס ס"ן ברחפכחונכי סונס ולו תסי' אין מוציאין מידו הנטען על א'א והוציאו מתחת. על הספח'ועל הנכרי'כורסי מנחם':ט המכיל נט ממדינת ירו אע"פ שכנס יוציא : ט המביא גט ממרינת ובתו' קתני לק כקריל ניי ; רון היס נריך מיחמר נפני נכתב היס ואמר בפני נכתב ובפנינהתם לא ישא את אף על פי סכנס יוניון • זי: וכפני נחתס וטפתח מפורט אשתו מת הרנתיו הרגנוהולא ישא את אשתו • ר' טיין כפירוס קריר כגיטין למר מסוס bחין יהודה אמר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשי

דסיף פירקין : נקילין לפפק ולמר פין אשתו: יהחכם שאסר את האשה בנדר על בעלה ט ואמר כגון כתב הר"ן פיס עליס מכוס לקיימו :65 יסל הרי זה לא ישאנה • מיאנה או שחלצה בפניו

וטעמ6 מפורט 6ת pc6ן מסוס לסרכוריס ישאנה מפני שהוא ב'ר וכולן שהיו להם נשים כניטין ברפ"ק: לא fic תסמכינן : מת קרנתיו וכו' ומתו מותרות

לינשא

חת 6סתו• כתכ סר"נ מסוס ת': החיל ועל ,טרותו נפחת

רחליכורית סמכינן : וכתר קו חיכה לזות ספקיס סמס עיניוכתן כק וסעיד עלות סקר טלית נייות מים מחותן נפיס פלין כסמכות לומר מתנענת סה" לכל תנסה לסחר ב6סתכח6ת כער חסר : רכי יסולס סומר' ו'כפיככסמכות לקכיס 6ת ניטק ממדינת קיס כרתנן כספ"ג אלי קרנתיו לח תנס6 fפתונערותו לפילו נחקר מפניסקוס וסע לניטין ולקמן מפנק ר' פט"ו) ולע"נ רפליקו קל סמלי מסוס ן מין התורה למרן 6ל תסת רסע על וסין סלכס כר' יסורס וק"ל רסיכס כתכס י"ל לסקס כיון דמפס סיכת כלסוך קו

חין 6רס מסיס עכמו רסס דחוס קרוב חלל עכמו דחיישינן לה מעייל כפפה לסקורי כיון דספסר לחתיכפלת נסיעת התנינן לי' פנתרן 6כל ל6 מסמנין ליס כמחי רחמר סקול ומכחיס לס חייסb ומרתקת לכל הכח רחייסינן פמס יגרו היופי הרגו (סילכן 6פילו כי למר תרגקין סנס 6סתו : סרגנותו

תקפו מסקר ודחי כיון דעליק סמכינן ע"ג : זיקה c6 6tsתו מפר'כס"ס כלומר, חני הייתי עס קורנין לכל חני מת וכו' פי' קריר קוחיל ועל עלותו כו' לכל תנס6 לסחר

:דוח הרגתין :י כנרר סגורה הנחת מנעלס ולל סיפר לסוכחת רחפת כסלע ע"פ ערסחר לקמן כרפ"י הקונסחכס לסתיר לה ולס מכס פתס לחרטת: ל6 יסחנק מטוס

טעמי רסתפח רייקח על סיורפת פמת ורקי ומינסבל מסוס פרט seq : סקול כיר כלומר מילן סו סלינק לה עסק חכס זה

הכי מקסיגן קכל כס"ס סריסי רתנן סמניס נט ממרינת היס יוג גיחידי מסוס רק"סלינה ומלונין ככ' ונ' לל חסידי חבל כו'קכ6"י סחכיל ככו"כ יפסי מסי פנס מחומר מת וסקס

היתר נוריס גיחיד מומסת : (כלן קחכס והמכיל נט והמעיר 65סמכינין עליס 6 חלמתח גופה וחפילו קני ל6 יס6 מסני

צל החסה להפיחס לתנן כקול יכנוס 6ס קיולקן כפיס פלני ניט6 לה חיכ' כקכס וכרתנן כמסנס ר' פט'נמס נין זהו נפעת מעפת ומתן לסחר כן מותרות להנפ6 (נקס) רקטתה מיפה לגט סהכתר מוכיח וכן כספ"ק דניטין ועיין מ"ס פט19 ניכס קפל :

וכולן מסג'ה': "הרגתיו ותרנגולו לה קוק גרין למתני קרננוקים

כיון דספילו כמת ל6 יס6 6ת 6סתו לה קוק כריך למתני נמר התנוסו ולפילו כקרנתיו קנסי לחקר ולס קני ליק 62 מפוס דר"י מפליג כין קרנתיו לסרנגוקו תוספות •

ושיין גלולק מון כמסנסו' פרק קמס רכינק ועין כמסנס דלקמן כסר"ס מיסנס כו' : לנקרי

יסולס 6מר קרנתיול6 תנס6 פי' סר"ג 6פילו ל6חר מפני ססוס וסע עיין כפירוסולמסנקג'פיג רסנסדרין נפלו הרגנוהו ת'כתב סר"כ מפרסנס"ס כלומר וכו' ופי' סתוס' רסעיג דחמר הרננותו נעסס כחומר חני הייתי עס קורנין : וינקה החכם 60סר חת קלטת נגרר לשון קריב ולח מלח פתק לחרטת וכן S'רס"י וככר כתכתי כוס כריס פרק ג' רמ"ק : לומר מיאנה כו' מפני ססו6 כיור: כתר קריר מפוס לקיימ' לן חלינס ומיחונין נג' וג' לח חסידי - כס"ס מפרס רס6 דקתני

מפני פרולו כיר ל6 לתלקי מהימנות6 קרי ל6 רקורי כמי מקימני וקח רקתני מפני סהול ניו לbו מסוס לספוקי מספר זרי 611 65סמעינן רלין מיסון כפחות מג' ל6פוקי מ"ר כפ"ק דסנסדרין מיסון כסניס ולפי דברים הללו רחוי נקניק סמים קרע נינסגני ניל כג' 6כל קסי' הס וכתב סר"כ מסוס רק"ל חלינס ומיחונין כני וכמסנס ג'פ"ק דסנסדריןפסק דסני כסניס ורכי ליקר מין קרי' כס"ס בפיינרמכילתין דהלכה כמ"ו כסגיס וסיס כרחת לסגיס עוד רוס רק". נ"ל דקמ"ל 6כל לסון מסוס לס רייק כנס/פוס כן : ונ"ע • וטעמס ול6 חסידי סלין סגיס תלויס חסוס כסכין חמד ירושלמי כתכו סרי"ף וכתב ניירי: סימן "נ • לופוטה"ס רקס דתנן כמסנס דלעיל קרננותו ל6 יס6 כו' ל6 ססניס מעידין כן !ח כלומר סהרנוטס לנסיס קרנר: שָׁהין לקס פיס - הנה ליפה לונגבון • רש"י : ומתו לחילו נקנרסו וקכעעס נרמו הגירוסין 6סורות כלbיתח כסיס

ב א

• וסס מפורט

[ocr errors]

וכולן

2 3.

[ocr errors]

וכולן וכו'חוסנקbכו מוקרוס לינס6 נקן פי'קר'כפיכס וכולן קנסיס כל סניס6 ל6חריס כסלסרק ססנס לו

ולער וכו' ומפרסיסנס"ס הנער המעיד על כעלס כססעיד קערטמת כעלס ומתו סכעליס ססנייס : מותריס סמת 65 תנס6 E כסנתנרסר לכל כי נתחלמנס קי"ל רקוס לינס6 לחכ'וער ולמניס נט : וכולן מותרות לכניסן ולקמיסן קטלנית (לסורס נקנסל כמו סלכתוכ כמסכ'נ' פיו וכתונו': סל או קמקיריס חוקן וחינן 6סורות ob לקס לכוס דחין לרס וכולן מותרו' לכניסס וכו

חוט6 כסניל ככן סנכסכיל כיס למניקס דמותריס לינשא להם - וכולן שנישאולאחרים ונתגרשו או 6חיו וכל קני דחמרינן לק שלח מייסי'סמח יזנס מתיר שנתאלמנו מותרות לינשא להן ? וכולן מותרות יכנוס חס כנס חינו מוכיח זק 6סור סכנן כס מלכין לכניהם או לאחיהם :

חון מקנטען על 6סת מים ועיין ר"פ יזמים פסנסיך פרק ג ארבעה אחין שניים מהם נשואים

סוס סוניסוק נ"ו מתחת

שתי אחיות ומתו הנשואים כענק כעדיס ורסיס כרורס לס יכנוס וכו' סס כנס לה את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות• ואם חפיס כנס יוכיח וחס כהן יוליה וכפר חסד סחמר מת קדמו וכנסו יוציאו רבי אלעזר אומר בית שמאי עדי רכר מכוער כלכר כגין כו' נריכין למימר כקיס אומרים יקיימו

ובית

פרס6רס יוכ6 וסיס חוגרת חומר נכרי ני סמק וחלקיק

כפינר חו חוס יונס וקי6 כי קיימו כלסס תלוי סקר ספק קול לק וכי סימס כס'ס פומרת מעל קמטי וכיוכס כזס 6ס כנס סל יוניס ולס לסתר פין וכתוכות דף כ'נ ועיין מסנסקי פטיו ללקמן ועיין מיס סכחו פרי לכו מכועריכה קלה ולה פסיק פעמר סקול יוס נרפ"ו דכריתות • ומיס חוז מהנטען על מס רכנטען

חני לס כנס יוניס 6לס ס כן קין לו כניס ממנס ibt לינו סקוניחוכן נכיק דין כטריורסיס כרור'הרי כחסרק על קנופל

מוכיח כדי סלל נתונים לעז על כניו : הרהוריקס כדלעיל cp"ן ככולקו ולפילו כער סמסילס פרקג ארבעה חמין: חולכת ול6 מתיכמס וכיון דתרוייהו דלתת) מנסכס ודייקל וכל המקדם לרעת'לרכנן מקלס וסיינו

זקיקן לקלי ולסלי קמח קמינס פנס כלקות טעמו לחס כלו עלי כיעור כלכר סכתכ כריך רחס כנס לס

זקוקתו לקוח כחמתו : ניט 6ומריס יקיימו יוניק מסוס לססתס מין מוכיחין כניך מסכעל ונמכסת חומר

ונת סלס כחסרת לכופל וחף כי חיכס כמי כקלי פרי כטור קלח שלח פסיק לח ספקיכן ככ"ר מקכעל ולכן כסיס כוכניס ממנה חין מוכיחין ופירו' הילוכניס ממנס סכתכ סר"נ גרלין דכרין

כוכרי קרי"ף ורמנ'ס וכנטען קלמרי דלת כפירס"י רמפרסת כיס לסכניס מכעל סרלסון 4 פיג ארבעה לחין וכו' לח מכעיסני חסין יפניס מסן נפוחיס כ'חתיות ומקו רתרוייסו עליס רמים וזיקתו תמורת וכינסיק

פונט כחחות זקוקתו bס 6פילור' 6חיס כו' רנפלי קמי קרי לחי ולס סלימס זיקת רקמס דמיכס מנינו למימר ירי קלין יוס ורמיס עליס ולחוקה על חסיו 6ס 6סירי: פירס"י : נשואים סקי לחיות כתר קרמכיס ספין מסי ינוס כל מקיס סbמרוסתי לחיות חחלנ'קסיות סוc6 וכתס לו 6סס וכק כקת וכיוכסכוענין סוכריס ססן סתיכסיס 6קלחת מקן פרות לס המחרת.מ"ח לי60cזיין תפוס ערות • עיכ6 רקנס נקט כ'6חיות מפוס רמניקו ילפינן ולסס : 6חותס לס מקח ועיין משני ו': הרי הלו חולות וכח משיכמות ולחס קלמו וכנפו יוכיחו כמנ קר"נכיון רפרוויקו זקיקין כו' וליכל למימר רכי חלין חר לקן רלינס היין לסידן וכל יכמס סכחסרת סעס 6חת על יכמס קרי קיס כחסת חססס לכניס ולסורס לפולסימס"ג כמתניי ז'פ"כ רח' חולץ וחי מיכס ומס קרמו וכנסו חין מוכיחין מירס ותפס א סכחסרת מסוס חמות זקוקת לחוכמת היקת וכי פקע קיסר חחות זקיקי ניכוס חחותה הרי זו מותרת ופותרת לכחו PC6 6ס סיס סילכך מספיקו לה מפקינן לה רחימי כל חד וחר רירית ופרמיניס. כרכפיל כסיס פ"נרף כיר:רכי שיעור חומרנ"f6cומריס יקיימו כמנקר"נכסיס מפכינן לס כו' וכמסכי כריות מני נסס ר"ח כו'כלו' וחכמיס פליניעליס וסכרי רכיה חומריס יקיימו וקייכו ככרייתס חכס סמול קול רחמר הכי ור'סנמי סוכר ול6 נחלקי bk כ"ע סכרייקיימו - "סהרע כטיס ספכינן לס לס מפכחת לק נהריה כלל ועיין רפ"ח דחולין • וכן פסקירמכ"ס כפירוסו דיקיימו ומשמע רט'כל"פ חלס כיקיימו ויוכיחו לכל כחולכות ולח מתיכמ' כסל ליפ ונכיט חונכות אי ולח מתיכמות • ויזה כן הפת) מסי סנס מסל לפ"נ רחל חולן וחר מיכס רקס קסס רכיון דקי"ל יקיימו ליכח פתרוני זה מטוס ובלינמס כו' רחל לחיקיימו ונרחה לסה"נרקסיס וקר לח פרכינןלק נסיס היינו טעמס רכלחו הכי נותנינן נה אדר' יוחנןרמר כשנפלו כ'לחיות כוו חחר סין לסנייס סיתר לעולס כיון רכסעת נפילתת חין חני קורס כת יכמת יכס עליה הכל כחלכת ססניית חזרה קרלסונס (התירת הר6סון ומותיר ניס מרתנן חולכות ולק מתיכמות וחומרי ניקו חרמניקו לחלון , ג'ו נה נסניית ומהוי רקcונס לנני מידן כיכמה פפוקרת וכחסרת וחזרס וסופרק קחזור לסיתירס קרלסון ומחולבות לייק לסיכל למימר דלכתחלה לס מ"3 נחלן ולינס (מירן גזירס סמס יחלו לרחסונס כריסס וינס לפניי • חלל מרקתני ולח מתיכמת אי. דמשמע דליכס כחן דין יכוס כלל קסיס • וכי קימס ללח ידעיכן די נפול בריפל ק"ק קל רקמני קרמן וכנסו יוכיחו כסלמו רספונה ל קלן פריק כך חלה •

סניק

.

[ocr errors]

נק'ס יוניסוכס"ס מפכינן לה כ696 יוכיחו וכריס יקיימו סניק 6מר סכרח סניק מיכס 6כס רקסונה מיכס ופירס וככל מקוס ניס לתומרס ונ"לקולה - סיז מהמקורות לליכס 6ל6 ספק פגעכחחות זקוקס (ככה"נ 6מרינן כפרק הידועיס מקוליכים ומחומרי ניק והכי חמרינן כעלמ6 כ"ס דלעיל קדמו וכנסו חין מוכיחן מידן • ומפיק רס"ר יוחנן כמקוס ניה חינס מסנס כלומר כל סיכל דחסכון כמסכ' ניס 6חיות ליני יודע מי סכחן כלומ'ולינס מפנק כמנינו למדין מקילין ונס סול סורכן

ולפוס קוסטל וריכס לס לסקל וכמכלועתס כית סמלי ובית הלל אומרים יוציאו : ב היתה אחת קלמו וכנסו חין מוכיחין עומדיס. כמקוס בית הלל מהן אסורה על האחר איסור ערוה אסור בה

מידן מי סלקס סר6סון סחר חינה מפנק ומסכפתח, הים ומוותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור טנמיכמה קפניס ולס לק וכרין לקפכס 6ל66ס כן מצוה : ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת :

נודע מי רחסונס ומי פניק קיס מסמסניו'קילועות סקס

ג. היתה

קרן קמינס כסנייק חינו מקולי כית סמחי ותחומרי

מוניקה זלכתחלת קולכות כ"ק • (כמסכת עריות מני לה נס רכי 6ליעור מקולי כיק ו65 מתיכמת וחי קדיס וחלין חקר מן הלחין למכונת סותרת פמלי ומחומרי כית סלל : ג חִיסור ערות כגון חמותו וחס קרלסונס bk דלכתחלס לס סכקינן להו לחלון ל6חרונס תחלה חמותו : ומותר כסחומס ולחו חחות זקוקמו קיח רערוק לה דילמס 6תי למיעכרס חיפכח ומפני זק חני תמה על קרמכ"ס ומיס קמיס ליכומי :

מסור מכות רמיס קמיס מרקורית סכחכורו פין מהפסק כר' יוחנן רסס נחלות החסרונק קנכן 6פור כהחוקה לחקות זקוקיו קיח :

הותרה קרלסונס ו6פילו סכי פסק סחס קלמו וכנסו מוכיחין נ 6קותס

חואן מירן : והכימ קסכיס על ילו מסוס דר"ח תל הסמר

כ"ח יקיימו וכר"6 יוכיחו (חנן כתיק חית לן למפסק מפס הכי חזר בו מרכריו פכפירוס פפירס רכיס כמקוס נ'ה הינו מסנת ולפיכך פסק ההלכה ככחן יקיימו ככ'ר קכ"מ למחי רחמרן קול מסכחת רמקייס 6ותו סכנס קסנייק 6חר כניסת 6חין חחסר6פונסוסמניל כתר על רכרי קרמכ"ס ולף כסלין ידוע חיזה מסן מס רמסון 6ס קלמו וכנפו יוכיחו עין • וקסיס נמי ליס כסליס 6מרינן חזק פיינס נסנייק יקייס • ונס קרי"ף וסרח"ס6פ"פ סכתכן (67 לר"יורקי"ל כוותיק קסמיטו סוניה זו לחותכינן עליקס ורמי מפנה זו חלח קכיחו קמפנק כלורקה וכל הכיסופליק ניככריית'לחכ6 cלול לגרחק מות פרכונס לפסוק כתיק ללח כתיכמות כלל וליוכיסו ולוחת הסוניס מסכחק רק רמתיכמק הלסת וסbס קלמו וכו' קלקר מקייס וכריך עיון ייס גס כרכרי קרמכ"ס ט"ס סכתנ מתק החסרונה וכו' סולכות ולח מתיכמות ופשוט סלריך להיות לו מתיכמות • וקטור כסימן קע"ה פוסק כמסכתינולחין מוכיחין מילן וכדכריסרמכיס והר"נכפירוOE • וקסיס לינס כן עליו פכסימן קע"רוחמתני' לפרק קמח דחס קרמו נכנסו חין מוכיחין מילס כקל כtס קרח"פיל רוקל היכל bכל 6סל וחסר חומר כנסתי קזקוקס לכל מי סוכר ויכס 6חות זקוקתו כולחייוכיס כיון סכל עלית כסיפור כולחי גרין להוכיח • עין • וכוללי דחף על גב לקופרק הזיקס מיירי • דלי כח פימי קכי פסיטל דיונים לכל רכעיל כיפור כפיל ומחי החידקאמר כיון סכח פליס כחיסור וקי קול עדין פותר כחיסור - מלח 6ף על נכרתופרק הזיקה קלמר • וכן הכיל סרמ"ס לכריתס לחכס סול 6ל6 כתכ כמסנס כפסטס משמע לכקכח קמל רונס לפסוק ריוכיחו כפקין זקוקות נודלי וכלות הללכמה מכתב כסימן קע"ס כמbנתינו לסתיקן זקוקות נוכחי ולפילו סכי 6ס קרמי וככסן סין מוכיחין מילס

ולע • סומס סכתכ קרנוקכי 6מרינן כעלמס רונס לומר כפרק כיכר מכרכין דף ל"ח : נהיתה . 6חת מסן 6סורק על קלסר חיסור ערוה וכו

כ"ס קל תני קלס זימכל כמפנק נ' פרק כי 6סומק סקיס יכמקס וכו' ומפני כריכקידי מכתס מפוס לליכס למגזר מסוס סכי דסתס ליכס 6ל6 סך 6חל

לכל קכל החיבה למיגזר קלמר פני 696 ליכומי כחחין חית6 לגזור קח מסמע לן

וחי מקכס מפוס דסיכל פני ולס מיכס קז מיכל לסקופ זקוקקו לסירח ולח 6קל למפרי כעלמ6 חלה ידעינן מלקחי מיכס וקלי לח מיכס לטעמח מטוס רערות כח רמ רק 6 •

לכל סיכל דליכל חלל חל 6ימה לגזור דילמס למי לתפרי חסות זקוקתו כעלמ6 כריכה איסור, ערוק פירס קר"נ כגון חמותו וחס חמותו • עיין מ"ס מפנק נ' פרק שני : והשני 6סור כפתיסן- מוקי כס"ס כנון רנפלק קן בחינת חמות כריס לכי נפלה החמות כריסס וחול חתן ויכס הן לחינה

חמות קויס חמות לגבי חיון יכמת ססותרת וכחסרק וסורק וסותרת לתחזור לסתירה קרלסון וכמיס לטיל לק6 דרכי יוחנן וקניק יוסף סכקכטל רכרי קטור כזס ססייס קרמכיסו ומס קדמו וכנסו כל 6חר 6חת מן החיות מוכיחין לותן מקס פיג • ונרחה מרכריז ססוכר סנסמטו מסטור סלס כמתכוין • ולי נרוס סכלין וכמתכוין קסמיטן לפי סקול 6ינו סוכר כן

סלח ליקיימו וסמך כוק מס סיכתוכ כן 6ח"ככסמוך כתעתיקו מפנק ללפיל ופוסק נק דיקיימו : איסור מכות וכו' כנמרח קל פניכס חרס זימנס

• כמחנה ר'פרק כ'חיסור מכות וכו' • סל"6 מסוס מכות עכול יכנן שקפקייס מכות יכוס ולס קעמילן חיסור זיקת רמלכריקס ל6סור 6ת ססוק (קיכס לקיס עליו חיסור מכוס) קמיל:

ב ב ג קיתס

.

0

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 2

.

[ocr errors]
[ocr errors]

ג היתה 6חת מסן וכוכנמ'ס קו למקרי סיינו קן - מת לי לחו • מק כי נתר גרבל דמי לפמוטי' סקס מטוס דליכה

סני רמוכח • הכל הכל וניכחסני רקמוכס • ססרי סזיקן מתיכמות * (חתי כמטרי לחות וקוקס כעלמס וימלאי כח ליכמן קיי' • ולי 6סמעינן הכל 6דרכה תרווייהו מוכחי חסורי • סוס 65 יוכל ליסלק לחרם •

וכן זס מוכס מילתל סור לסורס על זס • מו על זה : לפיכן ליכס 6תות זקוקתו הכל חיון 65 - בריכה :

וזו סיס ממרס 6חוקק בר • נמי על זו למעוטי מסי למפוטי חיסור מנוס לזס . וחיסור ג היתה אחת מהן אסור'על זה איסור ערד והשניי' ג החופה כסיל יכמתה פל מנות פזס וכריכה ומתן אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה - מותרת לחופס סל מרוק כססיה ותימס כי לחמר חוקי לזה: והאסורה לזה מותרת לזה וזוהיא שאמרו (יכפתק לפת לחי כטלס חיסור מכות כמנקס חיסור אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת : ו כסנופלת (עמס ליכס): חן ערות לספינס חסותת היכל שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה חוללת חן מתיכמס דללו הזין חיסור מנור 6 נחחה • ובתה או אשה וכתבתה : או אשה ובת בנה • הרי החות זקיקתו קיס • ספרות ולסכי סתיסן זקוקות לסיכל אוחולצות ולא מתיבמות • ור"ש פוטר היתהאחת לה רמיר קמיס : ו וכ"ס למיגזר מסוס סני • לכל מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר פוטר טסמס לריו דכתיב היכל דליכח למיגור תפוס באחותה אסור מצוה או אסוד קרושה חולצות ולא וS6 Ef 6סותס לס תקף פני - לימס נתחי לוקמינח מתיבמות : ה שלשה אחין שנים (ס) מהם נברור כספק פנטסו נרות חיסור מכוס כמקוס חיסור נשואים שתי אחיות וא' מופנה מתאימבעלי אחיות זו לזו כנון קכל E6תיקן ערות • וכן להחיוניכמי יעשה בה מופנהמאמר: ואח"כ מת אחיו השני : זקוקות לו ניכוס • לה יקל קמיל ולקי נמי ספיר דלה בש'א אשתו עמו: והלה תצא משום אחות אשה • כך לקוחין כל כזו ולח כזו : קני • קיח פחמרו כמתני'

ובה"א

מוציא ולין סלכס כרכי סמפון דלעיל • רס"ג כס הקי

ה ורחל מופנס כלל 6סק : כמטוטי מידי כיון דחיסור מכוס וכו'כקליס קתני לק הקס: 6סתו פמו דקסכרי כ"ס כעלה מחמר קיס חסונס ככניסת ו או 6סס וכפס וקני סכיחי טפי • פיקיו כסולות לפני וכסנפלס לחותר למחר כן לס מתסרס משוס 6חות וקוקתו : מחין מכתו וכת כתו קסנדיוק כתחילס כריס מכילתין

וקלס תכל 6ף מן סחלינס מסוס 6חות 6סס : הכי נקטינהו • וסיס לכל העריוקי וכמו סכתכתי כר"9 •

מוניק קל ופריס לקו תנ6 קכח • נ"ל דמסוסי"ס נקטית ללל חימר קל ופוטר לוקס כ6סס S6 6חוקה • למינס יליף וכסלר עריות מורק רחין ויקר bמדרכנן ופרט למטוס ר"ס נקטיק•

דקל סיפ'תנינה חרס זימכס כמסנס ני פ"נ 6סותס סריס יכמתו וכו'bס כולס מתני' מסוס ריסנקטיס : הרי ללו הולכות לסכירס כן יש זיקה ולפיכך חונכות מרחורייתו • וכח מתיכמות מדרכנן : "י : ורכי שמעון פוטר

פי' סר"כ טעמ'דר'ס וכתיס וכו' כסעת סנעסית ברת זו לזו • היינו כשנפלו לפני 6ס 6מר רכפפות נרות וכן פירס הרמנ"ס וכי התוספות וכסנפלו לפניני יכמין לס פלין ותכי פניס וכו' עין וסיינו טעמ' רלח פליג כר' חמין לריס פרקין : היתה 6חת וכו' ומפרס ננמ' דמסוס ר"ס קני ניק רמקו לתימס סומיל וסיל וויקס רחורית לגזור כחסת מהן פרוק מtוס

חקיות דפלכוס (65 ניכס לסחוקת סל קערות קמ"ל: איסור מכות וכו' סוכנות ולח מתיכמות פרין כגמ' סס 6מר ר"ס דרוקת לחוריית6 לפטור כלל חלינס וקח דחי דנריס 6"ל - ומפני נזירק מטוס קקיס דחיסור מכות רפלמ'סbינו חמות ערות דחפו לפטור נמי כלה חנינה פילמרי למיסור מכור יוכלת כלה סלינק וכלסותת החיסור מכות נמי מרו(חלון ולס פטרו כלל חנינה חט"ג רזיקת רחורייתח קיס לרכי סמפון מסוס קסיס לחיסור מכוס וחט"ג רכלחוק פרוק לח נורו מסוס קערות רצחני ערות רכ"ט נמירינה וילפורלח רמיס קתית וממותק (חר חסות זקיקס ולח 6תי למסרי חחות וקוקי דעלמס 6כל טרוק רכטפות נרות דריס ל6 כיס נמירי לה וחי חתית ומפקד כלה תלינק לקי נמי למיפק חסומק ססיס חיסור מנוס כלח חלינה ונפק מינס תורכן (חיסור מנות כעלמ6 : ה ואחד מופנה כתר קריב כל 6סס וק"ק 6ס קו נטוי נכרית bס לcbמוטיגן פלין כריך סיקים נסו bס סני ליס כמופנת דחילו כמתני' 6חרינ6 bס סני ליס כמיפנק מלח כריך סיסית כסו נכרית ניי ; מאמר מפורס רפ"ג : כ"ש חימריס חסמו עמו פירס קרינ רקפכרי כ"ס כעלת המסמר קיס חסוכס ככנוסס נלסון רס

בכניסה למיס ועיין מ'ס כמסנסנ' פ"ר וכתכו סתוספות ללכיס 6פילו מרקוריימל וכו' : והלה תני פירס סר"כ 6ף מן סחלינס לפי סהתחמר רוקת לbחוקס דחייס נמורק וסימ כיכמה לחזית לכולסו מילי דיכמה

לסיינס ינחלין כי הכל היינן חזיה למקכתייסו למחמר לדחות לחוקק לחייס גמורס לכל כר'פרקילס סיכסקמסמר בני נפלו פתיין ולס חזיין לכולסו מילי דינמה דה6 65 מני ליכומי קלכן למקנתה למחמר נמי לח מזיס סתרחק כי החומה וחיים נמורס ומסיס יכי תנן סתס נסיס יקיימירדיקל כדיעכר סכל לכתחלס ל6 מליחד סחס לעסות מסמר 6ף על פי סלין גת. מר סוס 6סור ותרחק חסותר דחיית גמורה וקנס יכניסנס מפוס דלס קויס לכולס 65 קזים למקנת' כמפורט נס"ס :

[ocr errors]

11

« הקודםהמשך »