תמונות בעמוד
PDF

ווטפון

! כל הקורס ניס זכק קרמו יורםי' זכו וחין מוכיחין מירס ג כל הקורס נין זכה וכגמ' 6פליגי המער6י 6י נעי לוקל) ומטלטלי ריתמי לח מסעכרי לכעל חוכ ולכתונת יקוס 6קר תפסו מרסות סרכיס סחינו מקוס קניית כלל זליכ6) מקס כלפה חוסמלוס זכס קול (ד') טרפון חיק בית תפיסס למימר וזכו נתן יורסיס 6ו ספי' תפסו מסימטח ולס 6מרינן דל6חר מיתת מיניס : זכתה חזק יותר על כתוכת' 6ס קדמס וכין ססימטל מקוס רסו-לקניית כרפי' הרינכמסגת רפ"ק ותפסה ייס יותר מן קכתובת

דנ"מ וכן נקן יורסיסטת סו קוס כעל חוב ותפס ס ג הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם זכה מיתס וסמחזיק נתן למחזיק יותר על קוכו המוק' ינתנו בהן זכתה אשה יותר מכתובתה ובעל חוביות על נניתס: ינתנו לכופל פי לכופל זק בעל הפטר פילו הובו המותר ר"ט אומר - ינתנו לכושל שכהן ר"ע קל"ג בעל הפטר ר"לפטר על הפקקונ' ולס כן ליר אומר אין מרחמין ברין - לא ינתנו ליורשים שכולם חוב חו פטר כפונס וסניקן היתומיס פֿון 65 יוניסו מסס צריכין שבועה - ואין היורשים צריכין שבועה : ו כופל הן כננו היתומי' ולפין כל 6סס ול6 ניח. והחיונס המושיב את אשתוחנונית • או שמינהאפטרופא הר"ן לכוס5 פנקס כוסS הנתיני בכל בתי דיני'סכיפרן ה"ז משכיעה כל זמן שירצה ר'ליעזר אומר אפילו הכרחי' 6ו כתוכ' 6פס מסוס ומטלטלי ריקמי מסעכלי על פלכה ועל עיסתה : ה כחבלה נדר ושבועה. חיכח ע"כ ונרחה פנתכוין לכעל חוב - מי סמת וסנים אין לי עליך * אין יכול להשביעה אבל משביעה נופר חסיס סני כ"ס וכתונת מטלטלין והיה עני נ"ח הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה • נור 6פס וקלס 6חד מהן ותפס וכתונת 6סת כל הקורס וכק ושכועה איןלי עליך יעל יורשיך ועל הבאי'ברשותך יותר מחובו סינתנו לכוסל כין כיס מוקוס כין כעל חוק אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את סנסן למר כרחית לייק ולמר מחומר סלין דין קדימה הבאים ברשותה

אבל כרחית ליה: הכותר ר"ע כמטלטלין ולס על קוס 6'

סופר חין פרסננין כדין וכן' מרס יסלקו קמטלטלין כיניסס כדfמרינן לקמן פרק מי פסיק ומפרסינן כנמר' רנרט 6פילו כולס נתי דיקמי נחיתפס ל6 נטוי: ו חנונית למכור ולקנו' כחנות: פוטרופס להתעסק מקניס ומפקינן מיניס : וסיידי ותנח רני טרפון מותר תנה כממונו וליכ6 וליתן: מסכיעס כל זמן פירלת סנוע' כמין סל חיסונמי מותר כלומר ללרני טרפון חינטון לחcמועינן דלק מורה על טענת סמ

יכול לגלגל פליס סלח עפקת חונחת תימ6 למותר לו כמלן רמונס סכתי כמקוס סתקס תפס העת טל פלכס ועל נסתר : ר' יעזר 6ומר 6פי' לכתחלס סלס ע"י ולי קרס חל ותפסומקן 6"נ יקינלית ותפיספו תפיסה קמ"ל ננגול יכול לקסניעת על פלכה ועל עסקת וסין סלכס כר"ס :

ללה 6 דקות כמו פירין דלעיל : ה מסכיע קול 6ת יופיס 6ס גרפה ומפה ויורסיס תוכפין והמושיב 6ת 6סתו חנוונית וכו' והחי ליכס לfו לוקל סימנו כתוכתס נסכעיס סכועת ריורסיס סלח פקדתנו כסעת

ג6סתו - לכל 6רס נמי סמינה אותו 6פטרופס מיתר ולס סמרה לנו קולס לכן ולח מנינו כין סטרוקיס ססטר כתובתה פרוט : ולת ינליס נרסותס 6ס מנרס כתוכתס סלס כטענס כו' והלפטרופין ונקט 6סתו לרכותח רלח תימס נחקריס ונתנרסס ומתס וללקוחות מוכעיס כתוכתס נסכעיס כיון סיס לק לקסניעה כסתתנע כתוכתר רלח תפגע חלס סף הן סכועת קיורפיס :

חנS לכסון וכסכרתית ורסנסיפה ערמתני' חי) לחינה תוכנת

!

:

в

в в

וסוכחס כלימר סתונית 6ותו סלח נתנה לו הכל ול6 סיס כזס קפיר'נין שתות לפחו'מסתות כרין החוכ6'וכל גלגול

в

ה כתב לה לחו לוקח והיה כחמירק כל סהול פוטרת המחילס כחמירק כעלמס סני ני : נדר כתכוסתוס'תימת המחי נקט גרר רכור 65 סייך !6 כמנס כדמוכח כפיר לגיטין (מפנה ג') ותיקן בין סקסס כוורת כו'ולי עליך לח מיין 6

% כנרוסס וי"ל דחיילי דנקט כסמוך גררנכייורסין נקט נמי כריסל ע"כ וני נתרן רחמין ללס כתקנת חלק כמנס מימ כיון סקנדר הוס הקל עליי ולינה הוסכסכועס 6ס לח פטרת כפי'מcתיקן זית יוכל לומרלס פטרתיך !6 מן הפכוע'חבל כעלמ' כל סחייך לחכרו סכועס ופטרו ממנו הרי פטור מכל נדר וכן חיפכל עיכ : אבל מפגיעה קול חת יורסיס פי' סר"כ סלח פקרחנו פטר זס פרוע וכנמ'סלוח טוען ספרט ומכקס סכועת כדלקמן כמסנס ז' וח"כ היכי לחנתו מולו סמקכתר פרועת מידי וקוס היס עכמס מפנמק סנסכעת כלל טעין הפנעי כדלקמן לכל כסקיס פגמה ומתה ומת כעלס קולס סמקס חין יורסיס נוטלין 6פי'כסכועס כמ"ס כסמוך : ואת הנחיס גרסותת פי' הרינ6ס מכרת לוכתנת סרמכ"ס וכן כתו' ומים קרים ומתה כך פירסו(נ"3 פירס"י)יטפמס 6ס סיס כחיי סין יסכעו ללקוחות ctטר זה הינו פרוע והלל למחר חחמרפהול פרוע ומסמג'מינו סיכולה לחזור ולמסול ג'י וקרמים והחרין עול :

חבל

אבל יורשיו מסכיעין 6ותס וכו': כן סול ככל סספריס וקס לכל יורסין מסכיעין 6ותס 6ס נתnkג'ולי לוורסיס נפרעין

דלח תנן לכל יורסי וסכחיס כרטיקו מסכיעין לותר מן היתומי' גריניס סכועס ססרי כח פטרן אין ממנו 6סתנכי וכו'ונ': קול סלכליס נרסותו יכולין לססכיעי' ועול 6פסר כתובתה כחיין : לכלין כרסותי ct למכור נכסי וסת כח לי לומר לדעת הרי"ף (רכי'תנכל ספוסקיס רלין נלמכו'מועיל ליפרע מן הלקוחות : ו הלכס מקכר כעלס זו מפטרי כעלס הנני לקוחות 6פילו פטרו

מן הסכוע': לבית חכית סלל כפי רלחו כל כמינית אבל יורשיו משביעין אותה * ואת יורשיה * ואח נתעסקי סונ כנכסיס: סין לחפסודי לקיזות ס"ב מס' הבאים ברשותה ינדר ושכועה אין לי ולא ליורשי קיורטיי מסכיעי' חוזק כמה קנוניס דלמו סחזיר קפטר ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאי' שנתעסקת כין מיקס לקכור' ולוקח על יורסין מועיל ברשותיך. אינו יכול להשביעי לא הוא • ולא סחס קין יורפס יכוליס הנחתנות לתינון כרפס יורשיו ולא הכאי' ברשותו' לא איתה ולא יורשיה הגיעה על כך תוך סהין דניקין ורדי הון כולו ולא הבאין ברשותה. ו הלכה מקכר כעלה לבית נריכס לקכיס עדיס כמה הנכסי'כרשותי Sc לוס טלמן או

אביה אושחזרהלבית חמיה ולא נעשית אפוטרופא פקית מוכרת וקינק לכוון כסעת נוכיינf סכל לס אין היורשין משביעין אותה ואם נעשי'אפוטרופא קבורת המת יספק המת כלקוחות ותנן לקמן ולס (סיל) היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ויקנאל : על הפמיך לכוס לבחי'ניוקי חין ספי' כו"ם ואין משביעין אותה ערמה שעבר : ז הפוגמת סלס עככס כידיס כלוס מן קרין חס למכור נכסי חלם כתובתה לא תפרע אלא בשבועה

כתובתה לא תפרע אלא בשבועה • עד אחר הפסק' סנעסית לפטרופס כמ"ס ג"ינס גרמנין לפני מעירה שהיא פרועה * לא תפרע אלא בשבועה • עליו לחי' קכורת נעלה לכל כריס כרסותי 6S רופיס מנכסי יתומיס מנכסים משועברין

מקנים כיס פטור ליריק ותני bחריני ספירס פרס

ושלא פסלי הנכסים סיתומיס לקוחו' 6ס סניקס 6פטרופל

סס : על ספכר על פסק סמינר על נכסיו לו נתן נכסיו כמתנקש"מ דכיורסין פיוס סכסיי כעלק : ן לו הפרש 6

% 3פנועק הנפרע ממכירו הינו רככן ע"ס • ולפיכך נכל זו רלה תני קנליס נרסות תפוס נורקרק (פוס לך על כל מה שפרעו וזו סוחיל וגפרעה כמקנת פיפ'רנפטור לומר ללנג' ריליק יורסיס ורומיס ריוזיס רוקי 6פסר סנפרעה הכל ורמו רכנן סכועט ענק כי היכי וסילוק : והיינו מתנת ס"מ ו6פטרופ'כמכ"ס לכל לקוחות לnk f היכל ערbחר מעין סהול פרוע לתפרע !6 כסנופק תקנת חכמי' כל מי כמכ"ס כגון כתסכיעין לכל כפטור לה וחין נרחס לומר היה כדי להפיס דעתו על כפל וסכועות הללו לעיר פתקנת ריסוס וכקן ככח רמטכיפין חמין ככ"ס לכן לח סגת ויכfי' חכמיס תן חיון :: כעין טל תורת כנקיטז ספcכל סכועת כרזיסו רות מין בין התכלו להשמיט נגח 6חי ריכז הכפר שתקנו במפנה כעין של קורה קן : מנכסיס מסועכריס ענין זני לית לכל מטר' הליכ'למדחי ככן קולין ולbrכתנ"ס מטוס לחי קוק נכי מן הלוק גופית • וקות הנכן 69 מסתייע קרייף מכס וגס לס קיוכתר לחולקיס עליו

טפין חבר מיקי לפי דרכו של הרי"ף ידעתית יש לומר כן : ואת יורסיסלסון סר"נ 6ס נפלמנה וסים לויורסיס נפרעין מן היתומי'כו' (כןלסון רותימס רכריס פ'דלקמן מפרש הר"ן

לכספיח חייכח סכועס ומתס קיס סנסכעס מין ליורסיס כלוס ותכס כסנתbמנס סיכת סנופה ליורסיו כרתנן כמשנה זו ולין לייסיק כלו'וקטור סי'נ'ס כתכ כנון 6ס נתגרשה ומתס לכל נתמנה ומתס קולס סנזנעס מין יוסיק יורסי' כתוכתה ועיין עיר יפי' הויג מפנק ז'פ"ז הסכועות : ו על העתיד לכוח פי' סור מן העסק שנעסית לפטרופל פלין 65חר קכורת כעלס וכו' ונסנכס כדין לפטרוכל כדתנן כסכועות (סוף פר'ז) ונסכעין סלה נטענת כריקשותפין וקלריסין ותחפוטרופיס

רס"י כגמ' : על מהספכר קל ככר תנס מרעיל • 69 גלגול מכוער 6תס Sחסמועינן • סרח"ס : ז הפוגמת כתובות וכו' ער 6חל וכו' לח תפרע bk נסנועס וbפי' להטעין קסכע לי חבל כי לח פנוס נריך סיטפון הסנט

לי כדפי' הו"נ ככח מנכסיס מפוסכריס • ומי לח טעין לה • סומיל ונקט סטרח . wc : מנכסי יתומיס מיין יו"c פ' ולקמן פסגת ז' ועיין ריס פ"ו דערכין כפי' סר"כ וכסרר סמסנס לירוס'וכן כספר הרי"ף נרסי

מנכסיס מפוענדיס קילס מנכסייפומיס וכרגקט סידרס כמתני'דנקנן וסכי מסתברח דורחי המסתכר טפי פקסכע

ללקיקית מסלע נעלי תוניס וכי קתני קילס קוס לס 6ף זולות לפי סדר הספריס הוס וו6"ג לומר זו : יתומיס מיין מיס כמסני ד' כ'ווסנועות: מנכסים מסועכריס פי' קוין מפוס רמי קוק נכי מן קלוק גופית כו' וכן

לשון רש"י ותן דינק חימר כגמ'פ'סכועות קריינוס דף מיס נכי סטר חונ רעלתי מסוס הכי חסכרק לקו כלוס ולס בעל הטוען כן כענקכקונה לע"נ רנסנמינונק קיימס: משועכריס פיין מק ספנקי כמפנק ו' פרק י' לפכנפות {

מפרס כגמי

טעין לות 6:תכט י דלח פרעתיך מסכעינן ליה ולכן טעניגן ושלא בפניו כשהיה מוליסס כתונס וגט וקיס כעלס כדרן כסניל לקוחות דלמ'חי קוק נכית מן הלית קוסטטין לך חתנע רחיקי לספוקי פסול כמקוס קרוב בכדי שיוכל לילך לי ולס פרעתיך ונעית 6סתכעי לסתס כמי 6סתכס: ח ריס סליח ויחזור תוך ל' יוס הנודיעין 6ותו ו6ס ל6 ינון יפניעות קונטיל חרככן רלתרי קמפיך חת לפתן סנונית לו 6פטרופ' ותטול כרcb) 6כל 6ס כלן נעלס ולת גרסה 65 קפרע מן מסניעה כל זמן סירכס 6ס

הכוונה לפי ססעקר רגלינו כתב לה גרר וסכושס 6ין לי ושלא בפניו לא תפרע לא בשבועה ת הפונמת ל6 נתנה כתונס ננבות ולס ליוסי עליך לין יורסין כתובתה כיצר • היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה מחייס חכלים רק מזונות מפניעין 6ופת ולתח. קול התקבית כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אא כמו סיתכחר כפר' החסרון ל6פלוני והת' וכל אן סקיל מנהי לא תפרע אא בשכועה ער אחר מעידה שהיא מfחת המסכקל הרמכ"ס : מונעת כתוכתס

כתוכתס יורפין פרועה • כיצד היתה כתוכתה אף זון * ואמר לה חובי סמעון 6וגנר כל זמן מסכיעין חותה ולפי'כקכלס התקבלת כתובתיך: והיא אומרת לא התקבלתי פייס תובעת כתונתי נהר וסכוע'לין ליונס ליורטי ועד אחר מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא קיורסין מסכיעין 6ותס פי' עליך וחס חינה קוכעת בשבועה: מנכסיס משועברים כיצד מכר נכסיו קר"נ וחפילו כתכ לק גדר כאוכפת לין יורסין מזכין לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות - לא תפרע אא (סכועס כו' • חותה על חפוטרופס סכחיי. כשנועה מנכסי יתימים כיצד מת והניח נכסיו רחכס ססול כן מריס רחמר כעלס ולפילו לס פטרת כן ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע ארא (יף פין ע"6) נין דלס נלר הסכועת דלית ליה דר'שיעור בשבוע'ושלא בפניוכיצד הלך יילמרינ'חים והיא כין נקי נור כו' נין קול כין וחלוקתו לפת'לעיל כנותני' נפרעת שלא בפניו * אינה נפרעת אא בשבועה רבי יורסין סין מסכימין הופק מסכיעס כל זמן פירנס וסין שמעון אומר פרזמן שהיא תובעת כתוכתה הכל מת לעסק ססרי חמרן קכ'כר"ס: ט הוכיחת נט היורשין משביעין אותה ואס אינה תובעת כתובת' חכמיס קכח לפרע מנכסי וחין עמס כתוכס כמקוס אין היורשין משביעין אותה : ט הוציאה גט ואין יתומי' 65 קפרע ס כסנועה פלין כופלי'כתוכק וסומכיס עמה כתוכה גובה כתובתה כתובה, ואין עמה גט פיוטי דלעולס יורPoc על תנחי ניק דין :

גונס היא אומרת אנרגטי והוא אומר אכר שוכרי וכן מסכיעין 6ותס 6ס מת קול - כתוכתה ותנחי כקונ'מעסה בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול נסיס נפרעת מסס ע"כ בית דין הוס וכל מעסס כית

הרי

ונרלס כעיני לסיינו טעמם דין כמ6ן דנקיט סטרח רמי •

דרכינו סקדום נטר ליה לר' ולוקח מנה מסתיס קול רנגייס 6כל תוס' 6ין לספר פתוכיס פמעון ולח סרמ bמתני' נ' דלעיל דעלס קחי פלונקס • מסוס סטר כתוכק 4 פרננגול הכל תיקן פרוזכול כדי סל6 חסמט לטעמיה נפק ליס מקן מתני' והכל רונן כה מנכסי יתומיס סניפית פמוטי סטוקיו לבית דין סיננו מן הלוק סופר כל זמן כו'ותקנת קדומה קיל וחמרי'סמעון סלח חינקו כת 6 לעולס פיתגענו רקת'ל6 קרינק נית ל6 יגוס bלינו תוכעוכלוס bk

6מרו שהנפרעת (ככסי יתומיס לס תפרט hk כפכועס 6פילו בית דין יוכטין :

הרי פטרה, מקס : ואם, חינת תוכעת כתוכתס מין היורסין

מסכיטין לותר פיי גרינפל חפוטרופס סכחי' כעלס ולפי' לה פטרק כו'ומית לן למימר דקלי רנקס 6ין תיורסיס, וכו' לחו לוקח • וקול סרין קול ענמו • לסוחיל וכלפטרופה בחיי בעלת מניירי מלי חילוק6 6יכ6 • (ליידי דנקט כריס6 דמלתח פוכעת כתוכתה יורסיס מסניפין חוקה רקbס יורסיס לוקח

מנח כמי סיפר יורסיס הוספת וכחכורים חיןתלכס כרכי שמעון • ור"ת פוסק הלכה כמותו : ט הוציאה גט וחין עמס כתובת נוכס כתוכחת וכנת מפרט רקרעינן לניטס וכותכין סנכיס ניטת רגן וקרענותו לחן מפוס

לניטל פסולת סוס לס רלס סקלר ותגכס כיס נימנס 6חריני והלכן סוליל ומוכיחס סגס כלל נקרע גוכה כתוכתס ופירס סר"כ כמקוס b6ין כותכין כתוכק לחלו כמקוס סכוקכין כתונת חיכו נוכק לף על נכ דקי", כותכין סוכר (כמו שכתב סר"כ) כמשנה ו פרק ט' רככס כתרס (וכן כתכתי כריס פרק נ' לעיל) מסוס וריעס טענת פרונר מוכיח ספרעס

והחזירה לו הכתוכס • קרין: וכן כתב ה64"ס. סוף פרק קמס וככל מניעה : והוא חומר סכר סוכרי ולח מכעיס למ"ד כותכיןסוכר ססוכרן לפרוע על ידי סוכר • לה לפיללתידלין כותכין חקיק

מתניתין מסוס לכיון דכמקוס סין כותכין כתוכה חיירינן הוכן כפתוניסק גט: 6ף עלנב וטען רחיקו כתר לס כתוכה חיכו כחמן !6 6"כ קניס עדיס סכקל וכיון דלק חייתי סקרי 6מרינן ליה זיל פרע • וכיון ספרעכיק לכתוב לו סוכר :

הרי

[ocr errors]

עכמן

הרי חלו 65 יפרטוי פרכינן כנמרח תינח פקר כתוכס סיס לו טענת • פוכר היה לי כספרעתית ע"י קנט כלס כתונת 6כל

תוס' פלין לו לכרוע על ידי סנט הלח ע"י הכתוני עלמס כמ"ס סריג צמת יהל נחמן כטענתו כיון סמוניfס סכתונת ומסניכן הניע כ6cין cd טרי נירופין מנו דיכול לומר לס גרפתית יכול למימר גיסתיק ונתתי לה כתוכתס - ויס"מ ז'ק סרי לו להיפרעינר"6 כלין bס טילי גרופין לכל יסtס עילי נירופין נכיל תוס' • ועקר לי מפקח גיטל גכיס • ומי לס נפקל ניטל לס נגיל ויין יסכנס ותלן הגנ"מנ6 פקf ניט נגיח הרי אלו לא יפרעו

הרי אלו לא יפרעו • רבן שמעון בן גמליאל אומר קרי חלו ל6 יפרעו חייסינן פרנשמעון בן גמלי? חומר מן הסכנה ואילך- אשה גובה כתובה שלא בגט : סמס ככר נכפה כפונקה וכו' וכתכו סתוספת מחי ובעל הובגובה שלא בפרוזבול • שני גיטין ושתי וקיסמיטתו פכיעית : מן

מגן סנל: זה לחס יגנר 5 כתובות' גובה שתי כתובות שתיכתוכות וגט אחר הסכנה פגזרו עכו"ס על • גר]תין יתחיי'כפור וכסות • או כתוכה ושני גיטין * או כתובה וגט ומיתהאינה סמכות וקיי ירחות לסעור ועכסיו דלהכנר פרעתי פוטר גובה אא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה ניטיקס וממקכלתו פורפתן

ויין רכסלמר 65 על מנת כתובה הראשונ'מחזירה קטןשהשיאו אביו וכן פרוזנוליסן :. גרפזיך כמי פטור נסמפלר כתוכתה קיימת שעל מנת כן קיימה יגי שנתגייר פרק י מי פהיס • יורסי וכפות רדמי לטענן חטין ואשתועמו כתוכתה קיימת • שעל מנת כן קיימה : כר6פוג'ק־מיס וסודי לי כפעוריס לפטור פרק ימי שהיה נשוי שתי נשים ומת

פירסי קסניק 6ס מקו נסיו (כרתנן כמסנסני פרק 6פי

הראשונה קודמת לשניה

חמריו על פלח הספיקי הסכועות) ע"ג : ויורשי הראשונה קורמיס ליורשי שניה • נשא את לנכות: פניס ויורסים קורמי פרוזבול כתב הר'ג קלהראשונה ומתה • נשא שניה ומתהוא • שניה פקיס נפלת חום ויורשי תקן כו' סמוסר

ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה : ר6פונס כחיס כירס מחכיקן מטרותיו כו' פיין כמשנס ל'

כתוכות כנין דכרין להס 6כון פ"י וזכיעית :

ירקון תנן לפי פורעין 6ת שני ניטין ופפי כתוכות פירס רס"י זמן (כחוכס) רספונת החור תחלת ימי פסלר ירפו ולוקח כפכפגע הזכייה על

קדמת לזמן גט ר6סון וזמן כתוכס סנייק קולס גט כתוכתס חזקיה חו יורפית גיטליס כתונת לכל 6ס מזה היה פני נוכס פקי כתובות ספרי גירסת והחזירה וכתב לה כתונת פחחר סמת כעלס ולס נסכעת על כתוכתה חין יורפס נוטליס פניה לכל קרמו פמי זוכות לנטרפין לס פסרי כפסחזירס כלוס מכתוכתי רקיל לין ליס מודים זכות לגנין, כלומר ל6 כתר לס כתוכס ותכן כסיפה פי כזוכות סינונונת 6ל6 ממון ס6ין 6רס זוכה גו סל6 כסכועס (מת קולס סנסכע חוקן חקת על מנת כתונת רקcונס החזירק • סתי כתובת וגט

ממון מין ללס מוריסו כככין : פקרנו מתיתן לנט וכנמר6 מפרס כגון להוסיף לס דיקנס

נ ויתומיס. כסניית ול6 כפר כי נכיתי וחופים לה סך 6קמיית ה"קלס תפרגי למחול פענוד קמייל נכי כתונת ? קמרונס וbס לחונכי פרספונת המופטת סנכן הי מנייתו לכעיס נכי חבל תרווייקן • 65 • כזוכס נפני ניטין כתוכס גניטולין תרופונה וגירסת וסחזירס וליכתב לה כוונה וחזר ונירסת ומיקה ועילי מיתק

נזק לנכות כי נתיבות 6חת כתורת גירופין ואחת בתורת 56מנות : רס"י : כתובתה קיימת סכ"מ כן קיימת וללכולי כילתס קייקי רח*6. פתטרוף מן סלקוחות רסטר מיקרס הוס רקטן חינו יכול לפענר וכיון דמגקלס פסול לטרוף כת מהלקוחות כצפור נמשנה ה' פרק כתרס הסניפיק • וכ"כ התוספת וכנמרס נמי לל6 סנו חלק מנה ומסתיס : 6כל תוספת לין נס וכתבו התו' ג"כ מלי קמ"ל מתני' סכ"מ כן קיימת חפי' 6 כקכ לס מעולסיס לק כתיבה כרתנן כמשנה ז'פיר)וי" רחסמועי' קיכל רגסלת כתולס 6פיג רכסגרת לו שנתגייר ככר קיס כעולס : 6פ"ס יסלס כתוכת מחקיס סעית כן קיימת סקיל עכסיו כתחלת ניסיויסי כיס • ויש לתמוס וכיון שהגיורק קיתירה מכת ג'ויוס 6'כחוק כעולס קיס כרתנן כמסנס ר' פ"ק למס קרח לי מלתיס כלל דורסי לליכו למוקמי מתני' דמיירי ככסגס6ר פחות מכת ג' ויוס 6* וגרמנ"ס נפרק י"ח פסח כתר וכן נר וכו' כתבתר מני ויקיר המגיד כלי טעמ6 חלל רימקס סדרס קוסיס לרוכה' מלי קמיל גלין לומר רקמ"ל 6פי' לס כל עליס וסמניר כקכ גפס קרסני6 דרוקח 6ס כ6 עליס מסוס רחין 6רס עוסס נעילתו בעילת זנות וכן מפורס כירוסי ע"כ זנ"ל רנ"מ לענין פנוי רמטנע כדתנן כסוף מכילתין כ6

fמה כ.)יוכו' וקמ"ל מתני' וכתונת הר6סונה קיימת כלומר סקול קייב ליה כחוקן מטות היוכליס נמקוס ניסוליקן קרלטוניסים ברנר לסקל ולהחמיר : פרק י שנייה ויורפות קודמין ליורפי כ6פינס פי' קרין ריורסי רספונה כחיס לירס כו' ומס סנסלר ירסו ומ"ן מיס6) ס

מוזר דינו דתנן לקמן רמילי הו6 טעמי לסתקייס נחלס לחוריים' כמ"ס סר"ככפיר מסנס י' וקכס כפרפון כמונ' הפני' מזקייס נחלס ריורייק6סכסמת נפלי נכסיס לפני יורסיס וכטיונס פטר חוב על סכיקן איילטופין מנוס לפרוע חוכגזלניקס וריח תיסירופין גמרל ומים קרינ רקיי6ין 6רס מורים עכועס לכנין : עיין כפי' סר"כ כמסנס);'פרק ו' למכונות ומ"ס 6ס :

נ קיק

:

[ocr errors]

ומר :

נקס לחלי, בתוספת

תוספותודסטוב ב ויתומיס מנקסיס כתוכות למן סכתוכס (סל) fחת מרוכת נ היה סס

ובכך לתרמי כככס רסיפ6 רמתניתין כ"כ מסל סכרקס וחומרים נניס כתוכס כנין דכרין נטול וכן לפס דינר וקסלר נחלוק : חולקיס כסוס כסלר כל קירוסות וחין נוטליס

כפרק דלק, 6ין דיניקס פווין לככתוכס לוק6 לכתוב נפג

לכריס כו' :6 כלומר כרfתרמי כו' : כתובות כנין דכרין: 6ס למרן יתומיס כני קכתוכק קנרול'•

יוסף כסימן קי"6 מ"S

סריג מעות לקנות סחורה לסגורס"י: קרי חנו מעלין על נכסי

פחתו לו הותירו כתנורים הכינו מעלין רמיקן לקכלס ב מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו • ואחר כך

כך ולוקח כסה:סיקו עלינו ביוקר כרי פיריק סס יותר וינר ייטלו כתוכת שתי כתובות ' חולקין בשוה' היה שם מות'רינר הוא ויתומים מבקשין כתובת אמן * ואין שם אלא מחמת מפות עכמן כגון

סנסתנס קמטנט מסייס ג קיק cc נכסים אלו נוטלין כתובת אמן • ואלו נוטלין כתובת אמן

הרמכ'ס 6ו הוסיפו עליו גרלו כנון עסקי מכיר 6חרי' אם אמרו יתומים - אנחנו מעלי'על נכסי אבינו יתר

אס בחלוף לו פחתו על לין זס חן סלולר : חינן ככמוסוק דינו כדי שיטלו כתיבתן אמן * אין שומעין להן

וגרות רעתו כרעק חינן נחסכיס לסיות כוקן אלא שמים את הנכסים בבית דין : ג היו שס

כג 3

סמפרס סגס6ו ונתנו מוחזקיס נילווים כחן כותר נכסים כראוי • אינן ככמוחזק • ר' שמעון אומר דינר : bין לסס 6סריות אפי'יש שם נכסים שאין להם אחריות אינו כלום • עד טיל

ולפילו הכי חולקין

עור חופן מטפט מטלטל' :סיס לסס 6חריות עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריו' • יותר על קרקעות והלכה כרבי שמעון שתי הכתובות דינר : ד. מי שהיה נשוי שרש פיר מסנס י' כתכתי מטה וfכזמן סוס לנקיני נשים ומת. כתובתה של זו מנה • ושל זו מאתים

לגמרי לכלוכות כנין לכרין ומטלטלי דיקמי מסנגרי ושל זו שלש מאות אין שם אלא מנה :

: ל6 ננכית 62 ממקרקעי ננעל הון סין כתוכס כנין

חולקות

ולפיכן כתר פרחים לכל דכרין נותנת כמטלטלין 6k

דר' סמעון ורכנן ל6 פליני נקרקעות : ו סל זו מנת ופל זו מלתיס כו' וסלסתן נחתמו עליק נסיעור פתי כתוכו' עלמן - וכעינן סיס כמקרקעי כיוס 6חר : רלי נזלעס יומי • הקודמות כסטר קורמת כפיעור התנחי כתוכס ככתונת(ומטלטלי ל6 מסעכרי לכתוכי ננגו • לו סbס מנית ok מטלטלין סלין דין קדימ'כמטלטלי : לרכנן דרכי מחיר נכנסנס ז' פרק ח') ול6 פליני bk כמותר

חולקות מטוס וסכרי רחף במטלטלי מתוקמח נחיס רחורייק6 • ער

כלן דכרין • לכל גרמה לי לנקר"כ וסרמן סכתכן סלכס כר' פמנון דסגירה לקו לליכ6 פלונתה כלל ולכולי עלמס כעינן סיקס 6פי' קמותר מנקרקעי וחי לס קימ6 הכי מגה להו לפסוק שלח כתנ6 קמ6 !6 דסנירס לסו לליכ6 פלונתה כלל • וכיוכס נזס סכתכתי נסס קרנרכינו ניסיס לעיל בפרק ו' מפנק רי ויקטור פסוכר כדעת הרחם דליכח כלונקס פסק כסימן קי"ל וכמותר לפילוגמטלטלי סגני. לך נרחס סקרמניס כחכורו חזרנו סקרי פסק כפרקין כותלכות חיפות דלfפי' קלוילכל לינה כנכית חלל ממקרקעי יכפרק י"ט סכתב רין המותר על הקנס סיס לוקח ממקרקעי וקרי מכס ריקן פירס ולפיכך לח הוה ליה לסתוס סלח ולחי ססוכר ורכי ממעון לליכיס רנפסיק מפרע ופנה קמח פליג עליס כמותו כדעת הרחם וחפי' כמטלטלי סני וסלכס כמותו ולכן כתר נסתס סיתס מותר לינר וסיינו 6פי

ממטלטלי • כך נ"• ומ"ס קריכ 6ף כזמן סוס כו' כתכתי סטעס לעיל בפרק ד' מסנס י' בסיר ו של זו מנס וסb זו מלקיס כו' כתב קרן רבינו עובדיה מברטנורה (חלפתן נחתמן כיוס 6קר עיין כמסנס ללקין

(מס סכתך קוינ ח לל הניח חלק מטלטלין כו' • וכן כתר קר"נרנינו מסס כר מיימון • וכסתפסו מס יס רחי לו תימ6 סכי מקני' דל6 כסלכסח למפנק ו' פרק ח' - ונגמר'ליכ6 וקמתה הכי • לכל 6Sותס לוקמת 65 מוקמינן לקמן כוכתכת דין ולכריס כו' 6 כספי תפיסות ריס6לקיו סס מלמיס וכו' רנפלו ע"ה נחל זימנס וקכיס כסר זימנ6 סיפח לנפלו ט"ר כתר וכנר ומסתיס וחמסס ופטריס נחל זימכל ופירס"י לנפלו עיר נסר זימגח וכחו לדין פניקס חמרינן לקו חולקיס) כפות פטרי סענול bלפתן על מנת • וקניה כחל זימנ6 כעלת מנת כבר נכת כ"ק וָבחת לריב על טיקקלכן ע'ס מפוענוס נכוננת וסולקין 6ותס קרי בין כל החל ממפיס וסמותר לין לנטלת מנת חלק בו היינו רקלמר סb מלתיס ופל פלס תחנת סלt פלספל זקכסיפ'כספי תפיסות כו'ורכ"ס כסר וימכח ע"ת מנייקו יד כולן טון כו וכעלת מסתיס (נ"ל מנה) סלח ננת בתפיסה רפונק 6כפריס וקמסר כלה לריב על טניס על מחק מכעיס וחמסס ופלגי ע"ס כין bלפתן ומ6סכין בעלת מחקיס וכעלת ג'תחות • וקלי מחר SEפית פנס6ר כולו לכעלת סלס מלנת נמלחות סל מנת נוטלת חמסיס וסל מלתיס מנסיופל bn c5cות נוחה וחמסיס ססן פסק דינרי זקן וכריך לומר דחפים לתפיסת מחייס כעינן ומחייס תפסוס ומכל מקוס כסנלולרין לכנינו קכילו כפתי תפיסות וכסכfו כרחסונה לה ידעינן כתפיסס פניס נינה כדין וחלקו כבר קורס פכחו לפנינו כתפיסה סניק רחי לחן קכי כיון דלין לין קרימ'כמטלטלין

יך א יחלוקו

:

{

« הקודםהמשך »