תמונות בעמוד
PDF

ינתנן

=

דקתני כלcין דיעכר חיילי ור"פ דלעיל דקתני דיענו תכל פירות הכניסה לו קרקע ועסתק פיצית 6לו הן פירות מכר !s נמי סכי ריענר וחס כפפן לומר כן 6ך קוסיות קרין יסולקת הפירות ולקח כין קרקט ועסקת כירות הרי הן פירי פירות דלקכי מהני תנחת דחפילו לכתחלה יכולה סתמכור' וככר וכסחמר עת דין ולכריס כנכסין וכפירותיסן כלכך סוכל פירי כתכטור סי'נינגסס ר"רס"ר פ6ין תנחי רכטולק לרוסה פירות נוכרי ר' יסולק דקל 5 סליק נפסיס 6ל6 מן ספירות מעיל כנכסיס פנפלו לה

פלנר וסלכס כרכי יסורס : מענידלק וליכ על כרחן ער עולם • כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך: הפגין 6וג'6ס מתס יירפנת נתרן קוסית ירין 5"ל וכפירותיהן ובפירי(נ"ח)פירותיהן בחייךובמותיך: מפני סמקנס על מס סכתוך

דלכתחלה מיעיל הקכחי: אינו אוכל פירות בחייה : ואם מתה אינה יורשה. כתורס לכתיב וירס סותר ער טונס דמי ל6 כתר על ר' שמעון בן גמליא אומר אם מתה יירשנה • מפני מכהןססכעל יורם חס 6סתוי

טולס ר"ח פירי רפירי שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה לכל מסקכח רמלקס פירופת פירוט לכיל ערכי חינטון שכתוב בתורה תנאו בטול : ב מי שמת והניח קכטל 6ת 6ספו לינק מן } עד עולס וbי כקנלס ער אשה • ובעל חוב ויורשין: והיה לו פקרין או מלוה סקורס 6ל6 מלרכנן וקרי : עולס ולל כתב לק פירי ביד אחרים: רבי טרפון אומר: נתנולכושל שכהן 6סמכקס כעלמס וחע"פ כן פירות ת"6 לעולי חפירותיקן ר'עקיבא אומר אין מרחמין בריןאא ינתנו ליורשין הלכה כרסנ"ג לח כפני קלי פירסו התוספי לקות שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה : פמתנ'על מה שכתוב בפורק ,סמינ6 ער קפולס לפירוק

ג הניח

סלס סחכמיס פסוק מזוק פנקייק וסכמותת לה ילכל

כסל תורה : ב פירות נקכי סינטריך פירי פירות לומר דל6 יסכל עולס לה לכוס סכקן לית דמפרטי לפי פסטרו מחוסר ססוס כוסb וקלס פירות ולח פירי פירות • ומס סכתכ סר"נריט מברטנורק סנכלן סbינו יכול לטרוף לקוחות הקודמיס לו• וחיק דמפרסי והלכה כר' יהוות עיין כלכור ללקמן :

הפה וקי6 קרויה כוסs bפֿין דרכה לחזור חקר נכסי המת כתב נס כו'ונפירי פירותיהן סכי גרסינכרון ספרי'ולריך ולכקס היכן יפלו קרקע כמו ססיס ולע"ג דמטלטלי דיתמי כח

לומר וכתס כן כריקודס • וקל 7לס תני נמי ער עולס מסbעכלי לכעל חוב ולח לכתובת לסה קכו דלחו גרטוקייקן . סמ6 65 סס קרין 6 לסתוס כרכי יסולק' תוס' : מנחי סכירס לרכי טרפון רמוכיחין מיד קלות חומירסהפקדון מפני סכתנה על מה שכתוב בתורה כתב הר"ן רכינו חננו ונותנין לכעל סוג ולכתוכק: ינתנן ליוריס ולת מקניה

עובדיה מברטנורת לכפיר וירס חוקס וכו' מייןכריס תפיסה : סכלן כריכין סכועת סכנה ליפרע מנכסי יתומיס פרק ח'וכנס כקרח ו5ס לפרס כס"ו :

65 יפרט 6לו כסנופס וכל זמן 656 כסנט 6ין חנויודעיס לס וכל המפנק כו' תנחו כטל מסקי ספוסקיס דרכו לבממון ים סקס עליו כלוס הינכן מסמת רמת זכו נסן קיורסיס 6פי' כסל תורס פנלו קייס וכמו ספסק סר"כ רכינו וכרסותן הן :

ג כל עובדיה מברטנורה כסוף פרק פליטי לככו מניעה זכתכתיו לעיל ריס כית : נ והיה לו פקדון 6ומלוק נריכח דחי תנ6 מלוס כקו קלמר רכי טרפון מפוס רמלות להוכחת נתנה ג'ינס קיימס כעין דמחסל6 גוביינס מפוס סכי 6מרר' טרפון דלח מנחי כרסות6 דיפמי לכל פקדון דחיפה בפינית לימ6 מולי

ליס לרכי עקיכ6 (וכל סיכי דסיכל כרסוקס דיפני חית) וחי תנח רח • נהר קלמר רכי עקיכס כו' - גמרה : לכושל סנקן כתב סר"ניכינו עובדיה מברטנורה חית רמפרסיגמי GOטרו מחוסר כו' מסייס כנמרח וקוס כפר פירס"י

וקרנו כסר וקנון לעשות כן וחית רמפרסי לכתוכס 6סר מסייס כנמר6 מסוס חינם ופירסו ספופפת סימנקו הנסיס חן בעיני הלכסיס ויסיס לין קיפניס יותר • ומי מכתב קריגרכינו עובדיה מברטנורה (6ף על גב למטלטלי כו' קכס לכל כרסוקייקו קיימי כו' כן כתכ רס"י וכתב קריגרכינו נסיס דכריך לומר דרכי טרפון סכירס ליס כרכי מחיר לחמר (פרק דלעיל מסנס ז') במטלטלי מסתעכלי לכתונת לחי 65 תימס קני קינח כעל חוב לחיכח למימר לכל פלח זכס כקן יורסיס לקו מטלטלי דיתמי כנקו ומסתעכלי לכפל חוב חכל לכתונת חnחי • רכס טריפל מטלטלי וכרסוק 6חריס מלוקס סקס גרעות

הפעל מסייס רלס מפתיעכרי לכונס לרכנן דרכי מחיר : ינתנו ליורשיס כתנסר"ניכינו עובדיה מברטנורה ולח מסניק הפיסקי 656

6יך מחייס (פעל) דיקיס סעתס לס סייכל סכועס ול6 קרינח כיס סכס ליפרע מנכסי יתומיס כו' וכיון דחין כריכין סכועה זכו כמה סכיוס תוספת ומסוס נכל חוב יקינ ר'עקיכס לקן טעמ6 דלענין כתוכסכלקו הכי מטלטלי לח משתעכר.לכתונת חפילו מינית כמו סכתוכ כנדריס פרק ט'מסנס ר' וכירוסלמי קכיחו קרחים מכוחר נמי • לכללו קכי ל6 חפר רכי עקיכס לטעמו חלח לרווחה ומלקח :

ג כל

[ocr errors]

:

רייעמברטנורה כתובות

תוספת יום טוב ! כל הקורס נסס זכה קרמו יורםי' זכו ולין מוכיחין תיוס ג כל הקורס נין כה וכגמ' 6פליגי למער6י 6י נעי רוקו) רמטלטלי דיתמי ל6 מסעכרי לכעל סוכ ולכתוניי קוס 6קד התפסן מרסות סרכיס סחינו מקוס קניית כלל זליכ:) נוקס כלפה חוסמלוס זכס הול (ד') טרפון לית ליס תפיסס למימר וזכו נתן יורסיס לו ספי' תפסו מסימטח ולס 6מרינן דל6חר מיתת מיניס :זכתס 6סס יותר על כפונק' ס קדמס לכיון ססימטל מקוס רחו.נקניס כדפי' קרינכמשנס ד'פ"ק תפסת ויס יותר מן סכתוכת

וכ"מ וזכו כסן יורסימסעת לוקוס כעל חוב ופפס ים ג הניח פירות תלושין מן הקרקע * כל הקודם זכה מיתס וסמחזיק נקן מחזיק יותר על תוכן המוק' ינתנו בחן זכתה אשה יותר מכתובתה ובעל חוביות'על נניתס: ינתנו לכוסל פי נכוסb זק נעל יפטר פילו הובו המותר ו"ט אומר : ינתנו לכושל שכהן רע קר"ב בעל הפטר ר"ל סטר על התחתונ' ולס כח ניר אומר אין מרחמין ברין לא ינתנו ליורשים שכולם חוכ לו סטר כפונס לסניקן היתומיס וכ 65 יוניסו מסס צריכין שבועה - ואין היורשים צריכין שבועה : ו כופל הן כננו היתומי ולפין 6 6פס ול6 ניחוהלילכס המושיב את אשתוחנונית - או שמינהאפטרופא הר"ן לכוסb סכתס כוסb הנתיני בכל בתי דיני'סכיסר: ה'זמשׂביעה כל זמן שירצה ו'איעזר אומר אפילו סכרחי' לו כתוכ' 6סס מסוס ומטלטלי ריתמי מסעכלי על פלכה ועל עיסתה : ה כחכלה נדר ושכועה. חיכ6 ע"כ ונרחה פנתכוין לכעל חוב - מי סמק וקנים אין לי עליך : אין יכול להשביעה אבל משכיעה לומר חסיס סני כיס וכתונת מטלטלין והיה עני נ"ח הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה • נור 6פה וקרס סחר מקן ותפס וכתוכס 6סר כל סקולס וכק ושכועה איןלי עליך יעל יורשיך ועל הכאי'ברשותך יותר מסוכן סינתנו לכוסל כין כיס מוקלס כין כעל חום אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את סנסן למר כרחית ליס ולמר מחומר סלין דין קדימה הבאים ברשותה

אבל כרחית ליה: המותר ר"ע כמטלטלין ולס לס קלס סי

מותר לין פרחננין כדין וכן' מיס יחלקו קמטלטלין כיניסס כלfמרינן לקמן פרק מי פסיק ומפרסינן כנמר' לכריס 6פילו כולס נמי ליתמי וחיתפס ל6 כסוי : ו מכונית למכור ולקנו'נמנות: 6פוטרוכס לסתפסק מכניס ומפקינן מיניס : וליידי רכח רכי טרפון מותר תנה כממונו עליסס וליתן: מסכיעס כל זמן פירנס סכוע' כעין סל חיסונמי מותר כלומר ללרני טרפון ליגטרן ל6סמועינן רלח קורת על טענת סתר • ויניל לגלגל פליי סל6 עתה הוכחה קימ6 דמותר הוי כמלן רמונח חכתי כמקוס סמקס תפס הנת טל פלכס ועל עסתר : ר' פיטר חומר 6פי' לכתחלס 05c ע"י וחי קרס חל ותפסומסך 6"נ יקינלית ותפיספו תפיסה קמ{ נעגול יכול למניעת טל פלכה ועל עסקק ולין הלכה כר"ס :

ללה 6 דקות כמו פירין דלעיל : ה מסכיט הול 6ת יותרפיס 6ס גרסת ומתק ויורסיס תוכטין והמושיב 6ת 6סתו חנוונית וכו' והחי דינס ללו לוקה סימנו כתוכתס נסכעיס סכועת סיורסיס סלח פקדתנן כסעת

כ6סתו - לכל 6רס נמי סמינס 6ותן 6פטרופס מיתר ולס 6מרת לנו קולס לכן ולח מנינו כין סטרופיס פסטר מסכימו כל זמן סירנה כרמגןנפ'כל סנסכעיס וסלו נסכעיס כתונתס פרוט : חק יכחיס נרסותס לס מכרה כתוכתס . סלס כטענת כו' והלפטרופין ונקט 6סתו לרכותח רלח תימס 6חריס ונתנרסס ומפה והלקוחות מוכעיס כתוכקס נסכעיס כיון סיס לס לססכיעה כסתתכע כתוכתס ללח תסכע חלה 6ף הן סכועק היורטיס :

לכל לכסון וכסכרתית דר'c נסיפה ערמתני' חי) לחינת תוכנת

כתוכתס לין קיורטיס מסכיעי'סותר על חפטרופר הר"ן משביעה סלח פיככה Scnו כלוס רס"י וכתב הר"ב ויכול לנלנל סלס כסתס סוכחס על פלכס וכו' וכן לסון סרמכ"ס וליסנס

החוכמה כלימרטהונית לוקו סלח נתנה לו הכל ול6 סיס נזס קפיר'כין סתות לפחו'מסתות כרין הלוכו'וכלס גלגול 65 תקינו להסכיעס על פלכס ועיסתת ומפרס טעמ6 ככרייתל כגמ' דחין סוס לרעס נתס ככפיפה (כתוך קופס 6חת) 8 ה כתב לה לחולוק6 והיה כחמירק כל ססוח פוטרת רמחילס כחמירה כעלמס סגי נ"י : נדר כתנו סתוס' פימה 96חי נקט נור תנור לח מיין 6

% כמנס כדמוכח כפיר לניטין(משנה ני) ותיקן בין סתרס גוררת כו'ולי עליך לח מיין :6 כנרוסס וי"ל דחיילי לנקט בסמוך נדר נגייורסין נקט נמי נריסל פ"כ וניי נאפון לסטיג הלל נתקנה 6לס כלמנה מימ כיון סתנור הול הקל עלית ולינק הו6 כסכועס 6ס ל6 פטרת כפי'מסתיתן קית יוט לומרלס לס פטרתיך ח מן הפכוע'חבל כעלמ' כל סחייכ כחכרו סכועס ופטרו ממנו הרי פטור מכל נדר וכן חיפכל עיכ : אבל מסכיעק קול 6ת יורסיס פי' סר"כ bלס פקרתנו הפטר זס פרוע וכנפ'סתוס טוען ספרט ומכקס פנופס כדלקמן כמסנס ז' וחינתיכי וחנקו מולו סתקכתס פרועת מידי רקוס ריס עכמס ספנמק סנסכעס כלח טעין הפכעי כדלקמן לכל כסקיס פגמת (מתת ומת כעלס קולס סמקס חין יורסיס נוטלין חפי'נסכועס כמ"ס כסמוך : ואת הכליס נרסותה פי' סר"כ 6ס מכרם חוכתנס סרמכ"ס וכן כתו' ומים קרים ומתה כך פירסינג'ר פירס"י)יטטמס 6ס סיס כחיי סין יסכען הלקוחות ctטר זה הינו פרוע וסלח למחר קלמרסהול פרוע ומסמג'מינו סיכולה לחזור ולמחול ג'י וסרח"ס והחרין עור :

לכל

[ocr errors]

אבל יורסין פפקיעין 6ותס וכו': כן סוס ככל סספריס וסס סכל יורסיו מסכיעין חותר לס נת!pג'ולי לוורסיס נפרעין

דלק תנן לכל יורטיז (סכחיס כרותו מסכימין 6ותת מן היתומי' גריניס סכופה סכרי לה פטרן או ממנו fסתנכי וכו'רג'ס קול סקכליס נרסותו יכולין לססניעה' ועור 6פסר כתוכתה כחיין : לכין כרסותי cf למכור נכסי 6ת כסf לי לומר לרעת הרי"ף ורכי'סנכל ספוסקיס וחין נלמכו'מועיל ליפרע מן הלקוחות : ו קלכק מקנוכעלס זו מפטרי כעלק לנכי לקוחות 6פילו פטר

מן הסכוט': לכית 6כיל פלק כפי' דללו כל כמינית אכל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה * זאת נפסקי טוב כנכסיס: לין 65פסורי ללקיזות 6"כ מס' הבאים ברשותה נדר ושביעה אין לי ולא ליורשי קיורטיי מסכיעי' חוזק כמה קנוניה דלמס סחזיר קפטר ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאי' פנתעסקנין מיתה לקכור' ולוקוז על יורסין מועיל כרשותיך • אינו יכול להשביע' לא הוא • ולא הנחתנות ותינון כרפל יורשיו ולא הכאי' כרשותו לא אותה ולא יורשיה הגיעה על כך מחוך פריז דניקין : ורוי קו כחנו ולא הבאין ברשותה. ו הלכה מקכר בעלה לבית נריכס לקכיס פריס כמה קככסי'כרון 50 ליס עלמו אביה או שחזרהלבית חמיה ולא נעשית אפוטרופא פסיק מוכרת וקינק לכוון כסעת ניכיינf סכל לס אין היורשין משביעין אותה ואם נעשי'אפוטרופא קכורת קמת יזקק המת כלקוחות ודתנן לקמן ולח (ס") היורשין משביעין אותה על העתיד לבא זיקנהל : על הפתיל לכוס לבחי'ניוקי חין קפי' כר"ס ואין משביעין אותה ערמה שעבר : ז הפוגמת סלח עככס כידיס כלוס מן קרין חס למכור נכסי חלם כתובתה לא תפרע אלא בשבועה : עד אחר הפסק' סנעסית חפטרופס כמ"ס ג"ינקס גרמנין דקני מעירה שהיא פרועה * לא תפרע אלא בשבועה • עליו לחמי קנורק כעלת ללס כחיס כרסותי לו דומים מנכסי יתומיס מנכסים משועבדין

מקניס כיק פטור ליריק וסגי bחריני ספירס סקס

ושלא פרי הנכסיס יתומיס לקוחו' 6 הניקס 6פטרופל

סס : על ספכר על עסק סמינר על נכסיו לו נתן נכסיו כמתנקס"מ דכיורסין סויוס סכסיי כעלה: ז לח תפרש 6

% 3פנועק הנפרע מחכירו הינו רככן ע"ס : ולפיכך נכ) זו רלה תני קנליס נרסות מפוס נורקרק לסוס לך על כל מה ספרטו וזו סוחיל ונפרעה בתקנת פיפ'וכפטור לומר לגבי רירית יורטיס ורומים ריורסיס דוקי 6פסר סנפרעת הכל ורמו רכנן סכועט ענה כי היכי רפידוק : ,דהיינו מתנת ס"מ (6פטרופ'כמכ'ס לכל לקוחות by t5 היכל ער 6חר מעין סהול פרוע לתפרע el כסכועס תקנת חכמי' רחמי כמכ"ס כנון כמסניפין סכל כפטור לה וחין נרחס לימר היה כדי להפיס דעתו על כפל וסכועות הללו לעיר פתקנת ריסוס לכקן ככח רמטכימין חמין כחכ" לכן ל6 פגס ויכחי' חכמיס ין 6ינן : : כעין טל תורה כנקיטת חפן סכל סכועת כרזין רות לין לין קתנה להשמיט נכל 6חת יכל לפלר סקנן כמבנה כעין של תורת קן : מנכסיס מסועכריס ענין תני ליה חבל מסו' החיכ'למדחי ככן קולי ולbו כמג"t תפוס רחי קוק נכי מן הלוק גופית • וקוס הנכן 65 מסתייע קרייף מכס ונס לס קיוכתר לחולקיס עליו

טפין חבר מיקו לפי דרכו : סרי"ף ורעתיס יס לומר כן : ואת יורטיקלסון קר"נ 6ס נתמנה והיה לו יורפית נפרעין מן היתומי'כו' וכןלפון וזימס דכריס פ'דלקמן מפרס הר"ן

לכספיח חייכח סכועס ומתס קולס סנסכעס מין ליורסיס כלוס והכל כסנת מנה חינת סכופר ליורשיו כרתנן כמפנה זו ולין ליירסיס כלו'וקטור פי'כ'ס כתכ כגון ס נתגרשה ומתס 6כל נתמנה ומתת קולס סנונעת מין יורסיק יורסי' כתוכתה ועיין עיליפי' הויכ מסנס ז'פ"ז הסכועות : ו על העתיד לכוח פי סוג מן הפסק פנעשית לפטריפל פליי ל6סר קכורת בעלת יכו' ונפנטה כדין לפטרוכל כדתנן כסכועות (סיף פר'ז) ונשכעין פלח כטענת כריקסותפין וקלריסין ותחפוטרופיס רס"י כגמ' : על מקטעכרי קל ככר תנח מללעיל - 6k נלנול סכועס 6ת6

c65מועינן • קרח"ס : ז הפוגמת כתובות וכו' ער חסר וכו' לח תפרע bk נסנועס (6פי' ל6 טעין קסכע לי חבל כי לס פניס כריך פיטפון הפנט

לי כדפי' הו"נכנס מנכסיס מפועכריס י ומי לס טעין 5 סומיל ונקט סטרס • רס"י : מנכסי יתומיס טיין יו": פידלקמן מסנס כ' ועיין ריס פ"ו דערכין כפי' סר"כ וכסלר קמפנק לירוס'וכן כספר הרי"ף גרסיי

ונכסיס תפוענריס קילס מנכסייפןמיס וכרגקט סילרס כמתני'דנקנין וסכי מסתברח לורחי המסתכר טפי פקסכע

ללקיקים מפלוטנע ליזוניס וכי קתני קולס סות ל ו 6ף זו וחלו לפי סדר סספריס סוס ונ6"כ לומר זו : יתומיס פיין מי: במסני: ד' פ"ו סנועות : מנכסים מסועכריס פי' קוין משוס למי קוס גכי מן קלוק גופית כו' וכן

c5ון רס"י וסן דינה חיימר כגמ' פ'סכועות קלינוס לף מיל נכי סטר חוב לעלמי מטוס הכי חסכרה לקו כלוס ול6 ככעל קטוען כן כעוקכתונת לט"נ רססנינונק קיימל : משועבריס פיין מק ספנקי כמסנסו' פרק י' לפכופותץ

ופלת

:

טעין לוק 6:תכט לי דלח פרעתיך מפכעיכן לית ולכן טעגינן ושלא בפניו כסריה מוכיחה כתונת ונט ותיק בעלת כדין כסכיל לקוחות דלמ'חי קוק נגית מן הלית סוס טטין לך חbתכע רחיקי לספוקי פתוח כמקוס קרוכ ככדי שיוכל לילך לי ולה פרבזין וכעית 6סתכטי הסקס כמי 6סתכס: ח ריס סליח ויחזור תוך ל' יוס תנוריעין חותו וחס לה ינוח יפניעות קלי לטיל חרככן דחתרי קמפיג 6ת 6סתו קנונית לו 6פטרופ' ותטול כרח°c) סגל סס כלן נעלת ולת גרסה 5 מפּרע מן מפניעה כל זמן סירכס וbס

הכוונה לפי ססעקר רגלינו כתב לה גרר וסכועס 6ין לי ושלא בפניו לא תפרע לא בשבועה: ח הפוגמת ל6 נתנה כתונת נכות ולס ליוסי עליך חין יורטין כתובתה כיצד • היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה מסייס חכלים עת מזונות מפכיטין חוקה ולתר. תו התקבית כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי לא כמו סימכור כפר' החסרון 65פלוני והת' וכל אמן פקיס מנה: לא תפרע אא בשכיעה עד אחר מעידה שהיא תזלת המסכתל הרמב"ס : קובעת כתוכתס יורסין פרועה • כיצד היתה כתובתהאף זון * ואמר לה חובי סמעון 6וגנר כל זמן מסכיעין 6ותס ולפי'כקכלס התקבלת כתובתיך' והיא אומרת לא התקבלתי • פרי תונפת כתוכת' נדר וסכוע'לין ליול6 ליורם ועד אחר מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא סיורשין מסכיעין חוקר פי' עליך (6ס חינה קובעק בשבועה: מנכסים משועבדים כיצד מכר נכסיו קו"נ וחפילו כתס לק גדר כפוכפת לין יורסין מtניטין לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות • לא תפרע אא סכועת כו' : מפרס כגמי לותר על ספוטרופס סכחיי בשבועה מנכסי יתומיס כיצד - מת והניח נכסיו לסכל פסול כן מריס דסמר כפלק ולפילו לס פטרס מן ליתומיס והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע ארא (דף פין ע"ה) כין דלח נדר מסכועת דלית ליה לר'ליער בשבוע' ושלא בפניוכיצד הלך לו למרינ'חים והיא כין נקי נדר כו' כין סוס כין מחלקתו לסת'לעיל כמתני' נפרעת שלא בפניו • אינה נפרעת אא בשבועה רבי יורסין סין מסכיפין הופס מפכיעס כל זמן סירלס וסין שמעון אומר פרזמן שהיא תובעת כתוכתה • לכל מס מעסה סקרי סמרו קכ'כר"ס: ט קוליות נט היורשין משכיעין אותה ואם אינה תובעת כתובת' חכמיס קכח לפרע מנכסי ולין עמר כתוכס כמקוס אין היורשין משביעין אותה : ט הוציאה גט ואין יתומי' 65 מפרט bk כפנועת פלין כופכי'כתונת וסומכיס עמה כחוכה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט פיוס דלעולס יורsc פל מגלי ניק רין : נונה היא אומרת אבר גטי והוא אומר אכר שוכרי וכן מסכימין 6ותס 6ס מת קול כתוכתס ותנחי כתוכ'תעסה בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול קיה נפרעת מסס ע"כ נזרין הול וכל מעזה בית

ומרחק נעיני לסיינו טעמל דין כמחן דנקיט סטרס רמי •

דרכינו סקדום נטר ליס לר' ולוקח מנה מסתיס קול רנניית חבל קוס' 6ין (סער סתוכיס פמפון ולח סלח סמתני'נ'רלטיל דעלק קחי פלונתל • מסוס סטר כתוכק 4 פרננבול תלג תיקן פרוזכול כדי סל6 חסמט רטעמית נפק ליס מין תקני' והכח רתכן כה מנכסי יתומיס פנינית פמוטר סטרומיו לבית דין סיננו מן הלוק סופו כל זמן כהותקנת קדומה קיס וחמרי'סמעון סלק חילקו נר 6

% לעולס פיתרענו רקtת'ל6 קרינק נית לחינוס סליכו תוכעוכלוס bk

6מרו פהנפרעת מנכסי יתומיס לח תפרע kה כסכועס ולפילו בית דין קוכעין :

הרי פטרת, מתס : ואס חינת תוכעת כקוכתת חין היורסין

מטכיטין לותר' פי' הרינפל חפוטרופס סכחיי כעלס ולפי' לה פטרק כו' ולית לן למימר לקח רנקס 6ין היורסיס וכו' לחו דוקס • רהול סין קול טנמו • לסוחיל וכלפטרופס כסיי נעלה מיירי מלי חילוק6 6יכ6 • וליידי לנקט כריס6 רמפתח תוכעת כתוכתה, יורסיס מפניטין חותר והתס יורסיס רוקח

תנ6 כמי סיפח יורסיס • הוספת : וכתנורי חיןתלכק כרכי שמעון • וריח פוסק הלכה כמותו : ט הוציאה נט וסין עתה כתבת נוכס כתוכחת וכנמ'מפרט רקרעינן לניטס וכותכין סנכיס ניטת רגן רקרענותו לחו מפוס

לניטס פסולס סוס לס דלל מקרר ותנעת ניס נימנס 6חריני והלכן סוליל ומליחה סגס כלל נקרע נוכח כתוכתס ופירס סר"כ כמקוס bcין כותכין כתוכת החלו כמקוס סכוקכין כתונת חיכו נוכס 6ף על נכ רקי", כומכין סוכר (כמו שכתב הר"כ) כמשנה ו פרק ט'רככס כקרח (וכן כתכתי כריס פרק כ' לעיל) מסוס דריעס טענתר פסרנר מוכיח ספרעס

ותחזירה לו הכתונס • קרין • וכן כתב קוק". סוף פרק קתס וככל מניעה : והוא לומר לכר סוכרי נלח מכעיס ממ"ד כותניןסוכר סקונרן לפרוט על ידי סוכר • f ftפילו למירין כותכין חקיק

מתניתין מסוס לכיון דכמקוס bcין כותכין כתונת ליירינן סלכן כ6סוכיחס נט: 6ף על נר רטען רחיקו כתר לס כעולה חינוכלמן 6% 6"כ קניס עריס סכקל וכיון דלק חייתי סקרי 6מרינן ליה זיל פרע • וכיון ספרט ניקסכתוכ לו סוכר :

קרי

דקתני כמין ריעכר חיילי ור"פ דלעיל דקתני דיענו תנ6 פירות לכניסה לו קרקע ועסתס פיית 6לו סן פירות מכילו נמי הכי ריענר ולס נפטן לומר כן לך קוסיות קרין יסולקת הפירות ולקח כסן קרקט ועסתה פירות קרי הן פירי פירות דלקכי מפני תנחת דחפילו לכתחלה יכולה סתמכור' וככר וכסbמר נס דין ולכריס כנכסין וכפירותיסן כלכך סוכל פירי כתנרטור סיינננסס ר"רס' פלין תנחי הכפורק לרוסה פירות לרכרי ר' יקולס דקל 5 סליק נפסיק חלק מן ספירות מציל כנכסיס פנפלו לק

כלנר וסלכס כרכי יסולס : משכיסחק וליך על כרחך עד עולס • כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך: הפגין 996'6ס מתס יירפנת נתרן קוסית ירין כ"3 ובפירותיהן וכפירי(נ"ח)פירותיהן בחייךובמותיך: מפני סמקנס על מס סכתוך

דלכתחלה מיעיל תקני: אינו אוכל פירות בחייה ואב מתה אינה יורשה • כתורה דכתיב וירס סותר ער טולס רחילס כתב ער ר' שמעון בן נמלי אומר אם מתה יירשנה • מפני מכוןפרכעל יורם חם חתו•

עולס ר"ח פירי רפירי שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה לכל מסקכח רמbתס סירופת פירוט הכי הכי חיכטרך שכתוב בתורה תנאונטול : ב מי שמת והניח סכעל 6ת 6ספו לינק מן פר עולס ולי כקכלק על אשה • ובעל חוב ויורשין: והיה לו פקרין או מלוה סקורק חלק מדרכנן וקרי עולס ולס כחג לה פירי בין אחרים: רבי טרפון אומר: נתנולכושל שכהן 6סמכקס כעלמס ואע"פ כן פירות ת"ח לעולי חפירותיסן ר'עקיבא אומר אין מרחמין ברין: לא ינתנוליורשין סלכס כרסכ'ג לח כפני קלי פירסו סתוספי לקות שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה : סמתנ'על מה שכתוב בתורה סמינח על העולם לפירוק

ג הניח

לכל סחכמיס עצועק חזק פנקייק וסכמותר לה לכל

כסל תורס : ב ינתנו פירות לקכי סינטרין פירי פירות בוקר ולח יוכל לעולס לה לכוסb סכין חית ומפרטי לפי ססטרותסוחר ססוס כוסb וקלס הפירות ולח פירי פירות • *מס סכתן קונריע מברטנורק סנכלן סbינו יכול לטרוף לקוחות הקודמיס לו• וחיק דמפרסי והלכה כר' יקווס פיין כרכור דלקמן : הפה והיה קרוית כוס5 66ין דרכה לחזור חזר נכסי המת כתב לס כו'נפירי פירותיסן סכי גרסינן כרוב ספרי'ונריך ולכקס היכן יפלו קרקע כמו ססיס • ולעיג רמטלטלי דיתמי לו

לומבוכתסלן ברייקוס • וסל קלח תנינמי ער טולס מסתעכלי לכעל חוב ולס לכתוכת 6סס קכר ולחו ברטוקייקו . סמ6 65 הם נסחרין ל6 לסתוס כרכי יסודס - תוס' : מנחי סכירס לרכי טרפון דמוכיחין מיד קלות חומין סספקלון סכתנס על מק סגפון כתורת כתב הר"ן רכינו 36לו ונותנין לכעל חוב ולכתוכס: ינתנן ליורסיס ולס מסניה עובדיה מברטנורה וכפיר וירס סוקס וכו' עייןנריס תפיסת : סכלן כריכין סכועת סרכס ליפרע מנכסי יתומיס פרק ח'וכנס כחרס ועס חפרס כס"ו :

65 יפרט חלק כסנופה וכל זמן 656 כסכט 6ין חנויודעיס לס וכל המקנת כו' קנחו כטל מסקי הפוסקיס וככל רכממון ים סקס עליו כלוס סילכך מסמס קמת זכוכסן קיורטיס סכי' כסל תורס פנסו קייס וכמו ספסק סר"כ רכינו וכרטוקן קן :

ג כל עובדיה מברטנורת כסוף פרק סכיעי וככל מניעה וכתכחין לעיל ייס כית : נ והיה לו פקלון חומוס נריכס רסי תנח מלוס כקל קלמר רכי טרפון מסוס רמלות להוכחת נתנה גלינס קיימיל כטין ומחסרס גוניינ6 מסוס סכי 6מרר' טרפון רלח מנחי גרסותה רישמי לכל פקריון דחיתס כפינית סימה מורה

ליס לרכי עקיכ6 (וכל סיכי לחיכס כרסוקס דיפפי חיפה) (חי קנח רח • נתח קלמר רכי עקיכס כו' • נמרח ; לכושל פנקן כתב סר"כרכינו עובדיה מברטנורת חית רמפרסיומי פסטרו מחוסר כו' מסייס כנמרח וקול כסר פירס"י

וסוכר כסרוקנון לעסות כן ולית רמפרס לכתוכת 6סס מסייס כנמר6 מסוס חינם ופירסו הפופעת סימנחוסנטיס מן כמיני קלנסיס ויסיק להן קיפניס יותר • נמי כתר קרינינינו עובדיה מברטנורה יחף על גב רמטלטלי כו' קכז רלחן כרסומייקו קיימי כו' כן כתכ רש"י וכתן קר"נרנינו נסיס דכריך לומר דרכי טרפון סכירס ליס כרכי מחיר רלתר (פרק דלעיל מסנס ז') במטלטלי מסתעכלי לכתונת החי לה תימס קני פינח כעל חוב רחיכח למימר לכל פלח זכס כקן יורסיס לקו מטלטלי דיתמי כנתו ומסתעכלי לכעל חוכ 6כל לכתונת חמסי • רלה טריפל מטלטלי דכרסות 6חריס מלותס סכס כרטון

הנעל קסיס רלח מפתיעכרי לכתוכס לרכנן דרכי מחיר : ינתנו ליורסיס כתנסר"ניכינו עוכריס מנרטנורה ולח מסניל הפיפה • 656

6כ מחייס (וכעל) להסיח סכק6

Sח מיכל סכועה ול6 קרינה כיס סכס ליפרע מנכסייתותיס כו' וכיון לחין נריכין סכועת זכו כמה סכירס • קוספת ומסוס נפל חוב יקינ ר'עקיכס לקן טעמס ולענין כתוכס כללו הכי מטלטלי ל6 משתעכרי.לכתוכק חפילו מינית כמו סכתוכ כנדריס פרק ט'תסנסיי וכירוסלמי קכיחוקרקס מכוחר גמי רכלסו קכי כל חמר רכי עקיכל לטעמו חלס לרווח במלקק :

ג כל

« הקודםהמשך »