תמונות בעמוד
PDF

65 תמכור יכולת קי6 לעככוסלכת כותיק: רכי יהודה חותר למוכרן וזה כלפת קר6c46 סקרמנ"ס כריסס לינו פוסק 65 תמכור וללכת'כותיס : קמעל לכר מועט ולפיל! כל ססו6: כתנס קמס ולפיכך לח כתר סס לכל חנילס מנ6תי כפרק כ"ה יפגע כמה קוליק ויטול וסכוכס זו כעין טל תורת קול ותני מהלכות bיסו'! פתעתיק לפון קמפנס ולל ניסרנוס כלוס: מילי סיי' קנס כנגר ההוכחה לו יותר bכל 6ס סית'ססוכחס שבח כיס חניק הויס לס ולכית חניה c5ס ולתפחרת בס : יתיר'על הנס יסכע סכועת

רבי יסולס 6ומר לה תמכו קתורס סקוניס כנגד הסכם לא תמכור מפני שהן שטח בית אכי נפלו לה זתיס מפני פקן פנס בית ויטול כגנר הזנת כלבו ונפניס זקנים יימכרו לעציי • וילקח כהן קרקע והוא חניק וקפיק לי סמלי לס ותפb'יפסיד וכל זה כסגירס' אוכל פירות וכי יהודה אומר לא תמכור מפני פליג רבי שמעון בן גמליחל קכעל הכל הם מרית קיס שהן שבח בית אביה • המוציא הוצאות על נכסי כסיפס (6פסר 67הין פליג בין כל הנעל כין ל6 bכל : אשתו • הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל 6

% כי 6מרק רס"ג למלתיק ישנם כמה קוניס ויטול הרבה מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל • הוציא כריסס 6מרק ורכי יקורת כי כנגר ספכס וכנכסי כחן ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול: שומרת יכס 6מר כסיפה חמר למר מלי כרז כל הסכם סל כעל שנפלו לה נכסים • מודים בית שמאי ובית הלל • דסמיט ליס מרכיק קלמר רחמרי' 6ס הוסיפוהוסיפו שמוכרת ונותנת וקייס מתה מה יעשו בכתובתה • ומר מי לסמיט ליס מרכיס ל : ו פנפלולה נכסיס

ובנכסים

קלמר וקכען רכי כמשנתינו מבית חכית בעורק פוגרת

כסמועתן וכיוכס כוק עיין ינס : תר יטפס ככתוכתס מנת • מסתיס ותוספת כסס תרין מפנק ר' פר' כ' לנדריס ולעולס תרוייסוכסרס ונרוניס • ססכניסס לווקכל עליו 6חריות : מיטס קיימס וסיינו טעמס נמי דפסק קר"נ וכן קרמכיס

כנכסיס כפירופו כר' יסולה ולח כתיק כיון ורכי יסולס כרפכינס'3

וקי"ל כל מקוס ססנת וכי סמעון בן גמלים כתפנתינו הלכה כמותן 6פילו כמ"ס כתסנתר' פרק ד'ופסחיס לחיכס מיורוקח היכלו רמסתברח טעמיק. חיכ6 למימר מסתברח טעמיס רכו נסיפל מוקמינן כנמר' ברוקס נסרק סמיכת פלס כנון סחכיס קנת זתיס כל6 קרקע לחכול פירות ער סיכסו לומיל רענדיס הנמיכפלה ספינק פלק רמיין רכי מייתי כליס קרכחחכר נסרק סלק ריק לח תמכור מפני פנס כיס סכית רס"מ דלק"ק נמי מיכל סנרס זו קלכך. מסמכרס טעמיק ורפכין לל6 מחלק כסכרס זו כלל ומיסו 6כתי חיכ6 למידק תרתי למס לי כיון רופיס דומיס רעכריס ונרס לי לללרנר 67

66 E65מיע' ממסג'יתירס רופיס דלוקס נסרק פלינו פלס חולק חיק וחי ללו מפנה יקירתה"ח רל6 פליל טעמל בפר' טחינת פלק כלל ולעולס סכירס ליק פנס קמ6 כלל חיישינן לסכם כיס לכיס ולפילו נסרק פלס ולס הוס רייקיכן מותגן עכריס ולח t6מועינן זתיס נורת פלק ולf סכריק סנכס בית חניק וכיס כעכרס וק*6 להודיעך כחו לרשכ"ג תניפכליס רכפרק סלינה סלת דמי וספילו הכי פגר רלח תמכור מסוס סכח בית חניק לסכי bסמועי' מפנק יתירה רותיס רוקח רומי6 רעכריס חולק פ"ק לכל כפרי לק תורת • ועור נרחס לי רסינסיך לרכי יסולק החי מריס6 קו סמינח סקס לוקח כעכריס סחין לקסר פוס סייכות כסו לספיג רדמי לסרק סלינה סלקלענין מכליל קרנל מכל מקוס אינן דומין כזק סכותיסיס סייכות לfחריס וכעכריס סין סיכות ל6חריס וסוי מינס לכי סגר ר' שמעון בן גמליץ הליכה מIt' שכח בית חכיק כסכליס ס6ין 6חריס סוס סייבות כהן הינכן 6יכל נתו מסוס סנח נית חנית לכל נזקים סקס כפות טחינה פלס חיפה כיון ריסל6חריס פיכות בקרקע פקס עומדיס וכו ניכס כסו טעמ6 דסכת בית חכיס קמלין לחפילו סכי סכירה ליה לר'יסורידים פנס כיס לכיס ותסתס 6פסר דחה"ג רבי שמעון בן גמלי: ל6 פליג כפיפס ומולה נתנס, קמח ולייפ סלרנרי הרינוסרמנ"ס כפירושו לי לומר כן תוליל ופסקי כרכי יסורי וחין סrס כרכר סמסוס רכסטתיק ר' שמעון בן גמליץ סמר ולס ר' שמעון כן נמליS6 מור' לכ6 קמס כסיפ6 6ס כן הלכת6 כתיק לר' יהור' מכל מקוס חזינן לתרמנס סכקכורן פרק כין מהלכות חיפות חור כו ולפיס ספסק סס כרסכ"נ רריסכסיפס פסק כת"ק ולכן גרסת ליורסי לטעמו כמו סכתכפי

כחסרונק ודרסכין מורי נסיפל לק"ק מרטעס סכתכתי ולתי גמי ספיר דכריסb נקט ר' ב50*ג ונסיפה נקט רכי יסולס : ישבע פירס סר"כ כעין סל פורת סכן כל סכועות למסכי כעין על תורת תקנות כמ"ס סריג נפרק דלקמן מפנק ז'וסל נמי

וכתב לכל 6ס קיקה סיניתס יתירס כו' סכעפנועת התורה לחולמימר פקיס סכופה מן התורה לה' תנן כריס פז וסכופות כל הנסכעיס סנתורס נסכעיס ולח מלמין לל6 סכועס כעין טל קורק קלמר ומ"ס סר"ג הכל 6ס מרדק וכו' יפכע כתר סוניק ויטול החלפתח למשקל ולמיפק לה חקני לק • הרי"ף

וכתב סרמכ"ס פרק כ"ג מהלכות ריסוס רמס סלכל מותר לו וינכו לו ממה טרחו ליתן לו מן ססיכלס ולל ידעתי למס ל6 תספיקו סטור וקטע: ו ומורים כית פמלי ובית הלל פמוכרת וכו' לע"ג דפליגי כריס פרקין כחרוסת ממס רכית פמחי חומרי' תמכור ובית הלל לומריס ל6 תמכור הכל מודיס בית סל פמוכרת כתסלק ללס רמי פומרת יכס למרוסס לפי שחרוסת קנוייס ער מנתחייך הכח פלי סקילס הנכן כל כך זכה כק סלין לק לימכור לכתחלה לכל כפותרת יכס 6סכל פליס לח תחייכ Ab מלקות חימול ורמירכוכותקן

ו 13. יג

יג א נפלו

[ocr errors]

D

[ocr errors]

וחכמיס

שהבעל מוכיח : עיין כפי' קרין כמתני' דלקמן : (ב) נכסיפ ידועיס לכעל ונכסיס 6ליכן ילועיס חית

ער 656 ניפלת וניסחת מסמע סנפלו לפני המפרפיס נכסיס ידועיס מקרקעי (פסיכן ידועים מטלטלי ניסוחין (6ין דבר מפסיק כין נפילת נכסיס לניטולין וסוס וחיק רחמרי הלו ו6לו ידועיס קס bו סס bלינס ידועיס כל סרין 6פי' נפלו לס קודס סירוסין ללס תמכור מכניסת כרפיי פקיס יופכת כלן ונפלו לס נכסיס נמריג' היס ופסק ההלכה קרין גריס מתניתין וכפירס

כין נכסיס פנפלו לה על רש"י סס וק6 נקט ערפלה שהכעל מוציא מיר הלקוחות • ער שלא נישאת • לה מתחרס וכין פנפלו לס ניסת למסמע ומסנת6רפק ונישאת רבן גמליא אומר אם מכרה ונתנה קיים • מסכתסרסי 6ס מכרס 6ותס c65מועינן דלפי' 6ס מכרק אמר רבי חנינא בן עקיבא • אמרו לפני רבן גמליא: 6חר פכסחת הכעל מוני6

ונפגה קייס - תוסי: הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסי' אמר להס על מיד הלקוחו' פירי כחי ונוף נ נכסים ידועיס כתר החדשים אנו בושין • אא שאתם מגלגלים עלינו את הקרקע לחסר מיפתס וסנכה

סר"ן הישניס : ב רבי שמעון חולק בין נכסים :לנכסים כרכי שמעון סקולק כין רמפרסיס מקרקעי פירס" נכסים הידועיס לכעל לא תמכור' ואם מכרה ונתנה נכסיס קילועיס לכעל (פעל מנת) 6ותס נכסיס בטל* שאינן ידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה לנכסיס סbינס ידועיס : נפלה לפיכן מכר כטל ג

ונתנה קיים: ג נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע ג סמין 6וין רקסכר מק פתית מרפק (חתול) לה והוא אוכל פירות פירות התלושין מןהקרקע ילקח פגרל ניסותו קו פירות (מק 6ותס ירופה : לא תמכור כהן קרקע- והוא אוכל פירות והמחוברין בקרקעי פלח גרל גרפוקו קון קרן ולס עכרי ונתנס קייס אמר ר'מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה לפיכך מת פרמי הקרקע נרחס לכונסו נכי למתני' הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא יהָריס עכפיו כסכיל תכולת דלעיל מסדר ולפי'מפניסת אוכל פירות וחכמים אומרי'המחוכרין לקרקע שלו זקני קרן ונריך ניתן לק רמלמלינן כמין ילופי' לכטל והתלושין מן הקרקע שלה' וילקח בהן קרקע והוא לפיס ולקחנקן קרקע וקול והיינו טעמ6 לכיון פסיכן אוכל פירות : ו ו'שמעון אומר מקום שיפוכוחו fוכל פירותית : ידועיס לו כל זכר נין 6ס בכניסתהי הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כהו חומריס לף 6לו סלס גללו כן תת לי סנפלו לה קולס בכניסתה: יפה כחו ביציאתה - פירות המחוברין כרפותו תורת פירות נתנו סניסות לו לאחר שניסחת לקרקע בכניסתה שלו וביצאתה שלה והתלושיןpן כהן היחיר והקרקע קיימי כיין של6 ילע נתן לה זכה הקרקע ככניסתה שלה וביציאתה שלו : ה נפלו לס וסלכס כחכמיס : י נקו ווק גרסה לי טעמה לה עבדים ושפחות זקניס' ימכרו וילקח בהן קרקע ניניחתת fס כס לגרסה : דטור סכתס 6פילו נפלו לה והוא אוכל פירות • רבן שמעון בן גמליאל אומר: פירות המחוברים לקרקע מסניס6ק : ותג"י לח כיסר

לא

ככניסתה סלו • כלומר נוה כלוס נס לס כתכ סיס

נסעת נפילתן פלו כרכרי מי שחולק עליו והתסוכות פסכיח סס מטמפן נמי דמיירי חכמיס וליכח כין קכמיס לרכי סמפון פירות מסוכרין כנפלו ל6חר טניסת וכסט שלו קעתיק נכסיס סנפלו לס כסעת יכילס דלל היירו כקו חכמיס ולית לקו קל וחמרו"ם מפנקלרסס °(מה שכתב הרינוסלכס כרכי פמפון רי"ף כיניקה פלס רקסכרי מק סנדל כרסותו שלו וסלכס כרכי מכונית הנמרק :

שמעון : ה רבי שמעון בן גמליאל לומר ג והתלושין וכו' • היינן קיק ור' מחיר נמי לפליג כקוי

6k נ"ל מפוס וכמסנס ז כריכס לקולרככן למתני וסתלופין לכל הקורס זכה הנכן פנינהו קכח נמי והתלוסין וכו' ומסיק לה מני כקנרקי וחכמיס חומרי מלו: ו וביציאתה סלק כתר קר"נ ו6יכ6 כין חכמיס (ריס פירות המקוכריס נפפת יניס וכו'דקסכרי רכטן מק פגרלו כרסותו

קריין פלר • ועיין מ"ס כמסנס ז' פרק ח' רככס כפרס • וכתכ רס"י פלוס כפעתייחס ליכא למימר ופליני עליס ונימרו פלס לכיון רקלפן הכל מודיס סוכס כסן עין • ונמכר עכשיו סרני סמעון מפות מרותיו בכניסה וניניסק הלכן

מסתברח מעמיק והלכה כר"ס כ"כ קרח וקרן כתר נסס קרסנ"ד מסוס וכתוספתי שכלו כסתס ולגכי סלכות פסוקות: ה ימכרו יילקח נתן קוקט כלומר סלס יונק כלים למכור לו clocק רונס למכור כדי לקנות כקן קרקע כדי שתתקייס

את הקרן חין חסר מקס יכול לעכן ג'כ סטור סימן פיס כסס קרמיק • וסרמ"ס חולק וסוכר רימכרו על ידי קכעל קלמר כלו' 6ס יינס • וסיל חינה יכולה לעכל לנל סיל חינה יכולה לכופו וטעמה גיל לפי פקוח יכול לומר סרי סין חני חוכל חלל הפירות וחס ימותו מס לי לעסות ועור רכסוניס כלעיל מתן פסקי' כחנניה בלמיתת לה חייפינן ונס 6ס קוי טפמן קכי כמ"ס קרח"ס נכיס כניסה פז לחלכס כו' לפי ססוח חיכו מכלס כו') ולקמן כרין וקיס וגפניס ימכרו כתככסס סרמנ"ס לינק יכולה לעכל פלין גס לינקיכולק לכופן

למוכרן

[ocr errors][ocr errors]

לה למכור יכולת קיח לעכב וסלכתf כותיק: רכי יסודס 6ותר למוכרן וזר כלעת קרח-ס bk סקרמכ"ס כריס0

6ינו פוסק ל6 תמכור וללכת'כותיק: קמע6 רכר מועט וחפילי כל ססו6: כקנח קמח ולפיכך ל6 כקר bס לכל חני ל6 מגחאי כפרק כ"ה יפגע כמה קוניס ויטול וסכועס זו כעין של תורת קול ותני מהלכות bיסו'! שהעתיק לפון סמסנס ול6 ניסרנוס כלוס: מילי ססי' קזנס כנגר ההונחה 6ויותר חבל חס קית'ההוכחה שבח נית חנית הויס לס ולכית סכית לrס ולתפחרת רס": יתיר'על הסכם יסכע סכועת

רכי יסולס 6ומר ל6 קמבוי קתורס פונים כנגוהוכח לא תמכור מפני שהן שטח בית אכיי נפלו לה זתים מפני פקן פנח בית ויטול כנגר הזנת כלכר ונפניס זקנים יימכרו לעציי וילקח בהן קרקע והוא חניק וקפיס לי 6תחילה הפלייפסיר וכל זה כשנירטי אוכל פירות וכי יהורה אומר לא תמכור מפני פלין וכי סמעון בן גמליחל קכעל חכל לס מכלת הים שהן שבח בית אביה • המוציא הוצאות על נכסי כסיפס (6פשר לסקין פליג בין כל הנעל כין 65 6כל : אשתו: הוציא הרבה ואכל קימעא קמעא ואכל לf כי למרק רס"ג למלתיק יפנט כמה קוניס ויטול הרבה מה שהוציא הוציא מה שאכל אבל • הוציא כריס' למרק ורכי יסולק כי כנגר הפכח וכגכסי כחן ולא אכל יישבע כמה הוציא ויטול: שומרת יבם למר כסיפה חמר רמר מחי כרו! כל הסכם סל כעל שנפלו לה נכסים - מודיס בית שמאי ובית הלל • דסמיט ליס מרכיס קלמר הממרי' לס הוסיפוקוסיפו שמוכרת ונותנת וקייס מתה מה יעשו בכתובתה ומר מלי לסמיט ליס מרכית לו פגפלונס נכסיס

ובנכסים קלמר וקכען רני כמשנתינו מכית סכיס כעורת פומרת

כסמוען וכיוכס כזק טיין ינס : מה יספס ככתוכתה מנק • מחתיס ותוספת כסס סרין מפנס ר' פר' כ' לנדריס ולעולס תרוייסו כחרס וגרוניס • ססכניסס לו וקכל עליו אחריות : מיטס קיימס וסיינו טעמס כמי לפסק קר"נ וכן קרמנ'ס

כנכסיס כפירופו כר' יסולס ולח כתיק כיון לרכי יסולק כרסנינ ס'3

וקי"ל כל מקוס סBכתיכי סמעון בן גמליץ בתפגתינו הלכה כמופן חפילו למ"ס כתחנת ה'פרק ד'ופסחיס להיכל מיר רוקח היכלו רססקכרח טעמיק. חיכ6 למיתר מסתכרח טעמיס רקס כסיפ6 מוקמינן כנמר' ורוקס כפרק סמינה פלס כנון פנס קנת זתיס כל6 קרקע לאכול פירות על פיכסו רומיס רעכדיס לכני כפרת לינק פלק למיין וכי מייתי כלים קרנח הכל נזרק פלס ריק לה סמכור מפני פנס כיס סכיק רס"מ דלק"ק נמי פייכס סכרח זו קלכן מסתכרס טעמיק ורענין לל6 מחלק כסכרס זו כלל ומיסו 6כתי חיכח למידק פרתי למה לי כיון חפיס דומיס לעכריס וכרת לי לללרנו קל 66 E65נוע' ממסג'יתירה רופיס דלוקס נסרק פלינופלס חולק חיק וחי ל6ומפנה יקירת ה"ח הלל קלים טעתה כפרי סלינה פלס כלל ולעולס סכירס ליס תכל קמח ללא חיישינן לסכי כיס לכיס ולפילו נסרק שלה ולח רות דייקינן מותגן ענדיס ולח מועינן זתיס נורת פלס ולf סכריק סכת כית סכיס וכיס כעכרס וס"6 נפוליטן כחו לרשכ'נתניעכריס רכסרת פליני פלס רמי ו6פילו הכי סגר רלס תמכור מסוס סכח כית לניק לסכי bסמועי' פנס יפירק רותיס לוקח רומיס רעכריס חולק פ"ק לכל כסוי סלת תירק • וקור נרחס לי רסינסין לרכי יסודת רחי מרים6 קו 6מינה סקס לוקח נעכריס סחין ללסר פוס סייכות כלו רחמיג רדמי לסרק סלינה סלק לענין מכלי קרנס מכל מקוס ליגן דימין כזק סכותיס ים סיכות לfחריס וכפכריס חין חייכות ל6חריס וסוי מיכ6 לכי סגר ר' שמעון בן נעלי הליכה מic' ענת בית חכיק כסכליס ס6ין ל6חריס סוס סיבות בהן הילכן חיכח נתו מסוס סכח כית סכית 6כל כזתיס סקס נסרק פלינק פלס סיתס כיון דיסל6חריס פיכות בקרקע פקס עומדיס וכו ניכס נסו טעמח דפכח כיס לכיס קמלין דחפילו סכי סכיר ליה לר'יסורידים פנס כיס לכיס ותסתה לפשר דחה"כ ור' שמעון בן גמלי: לח פליג כסיפ6 ומורה לתכל קמח וחייפ :לרכרי הרינוסרמנ"ס כפירושו חיל לומר כן הוליל ופסקי כרכי יסורי ולין סrס כרכר לס מסוס לכסטתית װ שמעון כן נמליץ 6מרי ולס ר' שמעון כן נמליS6 מור' לתנ6 קמח כסיפק 6ס כן הלכת6 כתיק לר' יסוד' מכל מקוס חזינן להרמנס סכחכורו פרק כיב מהלכות 6יאות חיר כו ולפיס ספסק סס כרסניג דריסb כסיפל פסק כת"ק ולכן גרסה ליורסי לטעמו כמו סכתכפי

כחחרונה ודרסכין מורי נסיפל לת"ק מרטעס סכתכתי ולתי כמי ספיר רכריס6 נקט ר' רסכ"נ וכסיפה נקט רכי יסולס : ישבע פירפ סר"ן כפין של פורת שכן כל סכועות המסנ' כעין סל תורת תקנוס כמ"סר"כ כפרק דלקן מסנס ז'ורל נתי

כתב לכל 6ס סיתס סיכילס יתירק כר' יסכעפנועת התורה לחולמימרס סקיס סכועת מן התורס לסס תנן כריס פז וסכופות כל הנסכעיס סנתורס נסכעיס ולח מלמין ללס סכועס כעין על קורס קלמר ומ"ס סר"ן חכל 6ס מרדק וכו' ישכע כתר קוניס ויטול רbדעתו למשקל ולמיפק ל6 קני ה • הרי"ף וכתב סרמכ"ס פרק כ"ג מהלכות חיסות רמת סfכל מותר לווינכו לו ממס סרחו ליתן לו מן ססיכלס ול6 ידעתי למס ל6 קמפיקי הטור וקסע: ו ומורים כית פמלי ובית הלל

מוכרת וכו' 6פ"ג ופליגי כריס פרקין בחרוסת ממס לכית פמלי bומרי' תמכור וכית סלל fומריס ל6 תמכור הכל מודיס בית פעל פאוכרת כתחלק ללס רמי פומרת יכס לחרוסת לפי bחרוסת קנויס ער מנתחייכ קכח פלייס פקינס הנכן כל כך זכה כק סקין גק לימכור לכתחלה לכל כפומרת יכס 6קכל כליס לס תחייכה מלקוק חיתור ורמירכוכותקן

ו 13 יג א נפלו

כפלות(כן מוכרת לכתחליכן כתב כמוקי יוסף כפיר ריכמות כנכסי'סנכנסין ויוכחין נכסי מלוג סכסית'נכנסת נכנסי' וסתוס'כרים פרקין כתכו 6c7ני חרוסת לכולחי ליכס קיימ' כמה וכסיוכחת מכטלס יונחיס עמס: נ"ס חומריס יחלוקו בכל המחרס רכתו ליפס סילכן לכתחל'65 תמכור חט"פ ססיל מרפי תנעל עס יורמי סחר וספק גסוק לינס היל וזוכה לחי מכל כסומרת ינס כן עומדת לתלינק כפולינוס וקומין כחני ירומקה מספק : ככסיס כחזקתן נכסי כהן כרול כחזקתן זרים ורחי 6מרו חכמיס

וכל חימפרס כקוקת מי לי שולמכור לכתחלס ועיין ובנכסים הנכנסין • והיוצאין עמה ב"ש אומרים נחנקת יורסי הכטר קולי מיס כמסנס 6' נריה יחלוקו יורשי הבעל - עס יורשי האב ובית הלל (סחריותן עליו חי כחזקת

וכ"י חומריס כו' : אומרים נכסים בחזקתן - וכתובה בחזקת יורשי יורסי הספק פקין סלק וכפ' יורשי הכעל עס יורשי הבעל • נכסים הנכנסים והיוצאיס עמה בחזקת ו' מיבמות תמכו סמסכת

כ6ן מייןמ"ס כמפני יורשיהאב:ן הניח אחיומעות ילקתכהן קרקע • קPeg : ז יפקס נין קרקע נ' פרק ד' דיכמות : והוא אוכל פירות • פירות התלושין מן הקרקע • לפי סכתוכת' על נכסי נעלי נכסים כחוקן כתב הרך ילקח בהן קרקע • יהוא אוכל פירות • המחוכרין הכספון לפיכן נכסי המת זלה תפרט כן בקרקע * אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפין 6חרחין (כתונת hk

6תיכס עיין מ"ס סס : בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח - סוכל פירות חס מיכס לוקה ז

בהן קרקע והוא אוכל פירות • וחכמים אומרים. (וסכ') מטלטלי מסעכרי כתב סר"כ וכנ' המחוברים בקרקע שלו • התלושין מן הקרקע לכתוכק: פמין לותר וכל פריך וקח כל נכסיו 6סרסין כל הקידס זכה בהן קרם הוא זכה קדמה היא ילקח מס פנדל כרסו'קמת לחרקין וערכלין לכתוכ' פירס'י כהן קרקע - והוא אוכל פירות כנסה הרי היא לכתונת : וחכמיס לומריס

המחובר לקרקע כקרקע כאשתו לכל דבר : ובלכר שתהא כתובתה • על פירות כמחוכריס לקרקע ולח רמי למחוכריס לנכסי נכסי בעלי הראשון:ח לא יאמר לה הרי כתובתיך פלו כנמרח פריך וקו כל : מלון (כתפנה נ') והתס מונחת על השלחן : אלא כל נכסיו • אחראין נכסי מקרלין וערכלין מירס תקילו לי' רכנן קיכ6 לכתוב (ס"6) (וכןלא יאמ'ארס לאשתו הרי כתובתך לכתוכתס ומסני תני פלק : הליכי קרן קייס והכי נמי מונחת על השלחן אא כל נכסיו אחראיין לכתוכת') כל הקורס, זכס קסנרי פיי נינהו לגמרי כרסותיס

גירשה מטלטלי לכתוכק לכל קכח קרכס ופירי רילית

משטכרי 656, 6ס כן תפסת ciטכולל סול דחי לי עלייסו ומלי הפתעכור לק מחייס וממי רכס כעינן פפיסק וקול קיין נמי דפליני כספיס דכעל לס 6מרי' פירי הון להפקוטי סיעכולס ומסני קני פלס דמ"ס כספיס מפירות תלוסין והלכה כחכמיס : קרי קיר ולס פליני רכנן פליק חלה התלוסין וכספיס ולמימר דלח . כ66תו סמנרסס כגט ומחזירק ולס 6מרינן ויכמ' 6מרוממנה מפענר מטלטלי לכתוכס ע"כו'פ סכח לה קוק לקו חכמי' ועדיין יכומין רספוניס עליס ולח, תסגי לס כנט וקכס כמי למימרח פירות המחוכרין כו' כיון דכסכילס פליניס מסוס כסגרם (כוס) 6מרינן מקוס ורטיס רחמנס עליס קס קעכו דלעיל כנכסי מלוג פליני פליס כסל הלכך נקטינהו נמי הכי תיקו פליס כחסור חסת לה ולה מני להחזירס קחיל להמר וכיוכח כזו כריך לומר התס כתלוסין כמ"ס סס ומפני פוה רחמנה ולקחת לו לחפק כיון לקחת קרא היה כחסתו : ח פחמרו חכמיס ניסן סמחוכרין לה כריכ'הכל 6 מיירי דלפיל

כל נכסיו פירס מלחין חחרחין לכתוכקר : תפוס כן 6קכוס קכח ותנח פלו כדלעיל וכענין מטלטלי כלה

גרסה מסעכרי לכתוכס פיין מ"ס כמסנס ס' פרק ט' דנדריס הרי היס כ6סתו פירסקרינרכינו עוכרית מכרטנורה סמנרוסכו' נלס 6מרינן כו' מכות לרמח מכח ענק עכוק סוחיל

וניסה ליקו פליק בניפוח סניק כחיסור 6סס 6ס 6ף על גב דכפיכמה מותר לכח עליס כיחות הרכק ככל עת סירנת וליק לן למימר מנות דרמה רחמנ6 כוי ופנרח קול לח חמר ממנח ויכפה כדי לגרש'לאתר תוקפת • וכתב קונרכינו עובדיה מברטנורת קתסמכלן כתכ רסיוקלי ויכמס דרסינן לכעל כרחס כיכמוס ע"כ וכן כתנן כפרק ר' דיכמות • ונראה לי רכחנס נדחק לפי כן דחף לפריין יכומי הרלסון עלית סינטרך לענין 6חיו סלח קיס כעולמו ונתיכמה ומפ כמו שכתכתי כמסנס כ'ופרי נ' דיכמות וחמרינן סתס כנמ' דף כ' רמסתברח למפרי קיקרס דלpc6 חתימרח למינס pcb חח וניקכח • ולתס7' לסורס רטלין יכומי הרספוני' עלי'6חיסורס כי התס פ"נומיס קר"נ דחמר רחמנ6 ולקח לו כחסס ללס'קרס יתירס רס"י : ח על ססלחן קן מכוח פהול מסתתסנין לס קוס סלחנירסיילף פיו : וכן ל6 יחמר 6רס e6קו כו' רמסו לתימה

לטעמל 57 יחר להליכמה כדי למכור פלר מכסיס 7מינו יכול למכרס כיון דלח כתכ נס רקכלי סכל כספתו לה שייך לומר פלח יוכל למכור מהחי טעמל • לקס כתכ לק רקנלי (סמכו רעתה כסמייקר קמיל גורל • כנפי פי'סתוספת

:

[ocr errors]

דע מברטנורה. כר

תוספות וסטוב ניוטס 6ין לה פלח כתוכס 6כל כל זמן סלח נירס קוו כל גירשה לין לס 6לס כתוכס פירס סר"ס סכל כל זמן סלה הנכסיס מפויכרי' לק: קרי (סיס) כבל קנסיס סקמנרס חת

גירסקו כל הנכסיס מסועכריס לק כלומר ולינו חתן והחזירה ע"מ כתוכס קרלסונס סקזינק סינטרין רסלי למכור כלוס נמר' : דחי מפוס גופס פפיטס רfין לס לסמועינן הס כיכמת דלק תיכנס 6תר סוס דליקו כתכ כס .6לס כתוכתס ' חלק ולחי לריוקי) דיליס קניה למירק קס לס כתונת מממונו סגל יכמתו

גרסס לס וכתכ רס(ירים' ללחן חיק כתנ ה Dt נכסי גירשה אין לה אלא כתוכתה החזירה הרי היא ככל ל מעיכן דתנן כל בסין בטנת סרחסון הול דקור

הנשים ואין לה לא כתובתה בינר : 6קרלין לסתס ענת טוכס החרסין וערנלין

היכל פרק ט הכותב לאשתו דין ודברים אין דה) כיפותו דיכול למכור דניפר • וקסורק חימר

לי בנכסייך הרי זה אוכל ופי' קכי תנן רלס כרמיתל כתוכתה מינית קמ"ל : פירות בחייה ואם מתה יורשה * אם כן למה כתב כנמרח לעיל דף פיל ופירס פרקט הכותב לחטפו אין לה : דין ודברים אין לי בנכסייך' שאסמכרה סס רסי סמס יחכרו

ולכריס לין * ונתנה קיים • כתב לה דין ודברים אין לי כנכסיך קמטלטלן ונמכרת כלל לי כנכסייך כעולס לרוסס ובפירותיהן : הרי זה אינו אוכל פירות בחייה כפוכס וכריך לכתון כתוכה כותב רק לכסתנסbי לי דין ואסמתה יורשה • רבי יהודה אומר • לעולם חקרת וכתוס' פירסו סלק . ודנריס (סין) ליבנכסין אוכל פירי פירות. עד שיכתוב לה דין ודברים תתה קלה בעיניו לסוניק חט"ג רלה קנו מינית מוכרת אין לי כנבסייך ובפירותיהן • וכפירי פירותיהן ועוד כתכו סתו' והחסמטיגן ונותנת ומכרה קייס פנחלק

מריbt הניח חמין מפות קכלס לחרס ממקוס 6סר

ילקח כסן קרקע וכיון דכרין פרס מתנס עליס סל6 יירפנס ולי קנו מינית 6פילו 6סר לקנות 6"כ 6"6 לו למכור • ויל רלי פריסה הרס לוקס ככנר סנסfת מכרק קייס לכל פירות סיכל ו6ס מתת יורסה דקכי כמוכחת לכל כל הנכסיס עח • קמ"ל ממפנה יקירת ע"ס : משמש כנכסין 6ין לי דין לכל נפילותיקן שלי דין וכל זמן ואין לה 68 כתוכתס כלכריכתן קריג וחיכטריך (chמועינן סתן נכסייך 6ת כחייס לחין לי דין ולכריס כתס כ6 לסחר הל כינמת כלומר 6ע"ג לכסלר קנסיס תנן לק כפוף מיתתיס לינקס דין ודבריס : רכי יסולק חומר לעולס סו6 - פרק דלקמןומ"ס סיתס כתוכתס מינית כלומר מלכר מס סיס סוכל פירי פירות כגמרס מפרס מלוסן פירות וחלו הן פירי לה על קרלסון לפי סעכסיו כסלקחת ככיסוסי עכמו יתיק

,מתניך לעcות לק כתונת ממנו וקרספונה במקומה עומלת

קמ"ל דמין לס ללח כתוכתה פי' הסחת סתיס לס ככר וכפכו התוספת ונימ6 ולפני קסיס להכל ולס תניקסיס דלקמן ר6סתו שמעי' מקל וחומר דיכמתו וי"ל וסמס סיס סכרס חיפכח עיר רס"6 רוקח יכתת פקולס מנרסס נמי לח הוק לס כתוכס מינית ומעולס ל6 סעכו קול כלוס כננדה ולפיכך דין קול סעכסיו כסמחזירת סעל דעת כתוכק קרופונס הוס מחזירה לכל 6סתו פככר כניסוחין הרלסון תיק קול סועכר ככנרת • כפעכעי

חוזר ונו6cת חימת מסתמ6 לרעתל פיסעכר לה סנית כנגלה סו6 סג6ס ויהיו פתי כתובות •קלכן כריכס • ני : פרק ט הכותב ל6סתו וכו' פירס סר"כ bע"ג דלה קנו פירורים לחומר כלכר רמקניכרתני רכי דין החומרי גמרה •

ומ"סקר"נסנסנס הנחה לו לחלס ממקוס 6חר פיר פינת ירושת הכופין 6לו על ידי מעפיו תכל לו כגון נחלת cfתוסכמת לו על ידי כסוחין cלו להנחיל ותפוס תקנתס לידיס פקוורכנן וקול כל למחול עלית ממול - ומקפה כנמרי .ח"ק 6פי' כסולס נמי ומפני רכיון ס6cbת סרי סו6 כפופף כנכסיס וכיון סנכסיס סלו כריך מתנס ומין מועיל לסון רין ורכריס • ,ומ'ס קריכbדס מפנק עליק שלל יירטנק • קכי סיתס כנמרק • ומייתי רחיה וכמו 66ס יתנס בקרי6 סלה יירסנת רמקני קול קלין נמי לענין ססר תכליס שיכול להתנות ומסני 656 לקכלכתכחי זה חינת נכללפלס יירס כמו סמפרס קריננסמיך ומים הריב וכי קנו מינית ל6חר סנפחת כרמפרט טפמס כנמי דמנופה 50 קרקע קנו מילו ומתנס גמורק היח: דין ולכריס נרחק לי וכלפון לין חין לי כלחוד קו סני סקרי מסלק עכמו פלח יהיה לו דין על חלוקנכסיס ומה לי עור ולס נקט ולכריס 6לס לסופר כעלמס סכן יין בני 6רס לומר סfפי' כדכריס לחוקמי לקנדינ6 וליינר מסלק עכמו : אין לי • לשון חכמיס סול לומר לין לי כמקוס על יסס לי - רנ"ס פי'חזקת דף מ"ג : שאם מכרק וכתנת קייס וסקסי סר"ן רקס נכחו תנחת נמי הכי דינ6 כרתנן רים פרק דלעיל פר פלח כסלק וגט6ת 6ס מכרק ונתנס קייס ולע"ג רלמרינן לעיל חמרן ליס לרכן נמלי! סליל מכה כחסס כונפיס כעלמס היל ורכן נתלי56

65 הם קורמית לרנר למתמיין כנמרח עלייתו לרב וסמנחל רחמרי רכין נפלו לס מפכפלת כו' הכטל מוכיס כו' (כמ"ס סר"כ לפיל לפסק הלכה) כמון וחמרינן כרכותינו ול6

fמרינן כחמרולו הלכך מקס פמפיגן רסלי קנלי מפני 6פילו כנכסיס שנפלו לס חסר סנפלת רכיע מכרק כטל ולס כתב לה דין ולכריס נפולק ורופק מכרה קייס עיכ וכן מסיק קרלס וכתוספת כרכור המתחיל רכ 6סי כו' כתכו תימס סמלי קתני פרס מכות יתנק קייס ליענק : לכתחלס נמי אמכור פלילי ולקרןתמיסתס ליכ6 למימר דסה"נדחפילו מוכרק לכתחלל

ג 13 יג ב ולקתני

[ocr errors]
« הקודםהמשך »