תמונות בעמוד
PDF

וחכמיס

שהבעל מוניה : עיין כפי' קרין כמתני' דלקמן : (ב) נכסיס ידועיס לכעל ונכסיס 6sינן ידועים חית

עד פרח ניפחת וניסGB D6מעפנפלו לפני דמפרפיס נכסיס ידועיס מקרקעי (פסיכן ידועים מטלטלי ניסוחין נלין לכר מפסיק כין נפילת נכסיס לניטולין יקוס (ליק רחמרי לו ו6לו ידועיס סס וbו סס סלינס ידועיס כל סדין 6פי' נפלו לס קולס לירוסין ללל תמכור מפנים כלפיי פקיס יופכת כלן ונפלו לס נכפיס במרינ' היס יופסק ההלכה קרין גריס מתניתין וכפירס

כין נכסיס פנפלו לה על רס"יסס וק6 נקט על סל6 שהכעל מוציא מיר הלקוחות • עד שלא נישאת • סלח פתורס וכין סנפלו רק ניסת למסמע ומסנת6רפק ונישאת רבן גמליא אומר אם מכרה ונתנה קיים מסנת'רסי 6ס מכרה חותם לשמועינן דחפי' 6ס מכרק אמר רבי חנינא בן עקיבא • אמרו לפני רבן גמליץ: חסר סנפלת הכעל מונית

ונכנס קייס תוס' : הואיל וזכה באשה לא יזכה כנכסי': אמר להס על מיד קלקוחו' פירי כחי ונוף ג נכסים ידועיס*כתב החדשים אנו בושין • אא שאתם מגלגלים עלינו את הקרקע לחקר מיפקס וסנכס

סר"ן חית הישנים : ב רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים כרכי שמעון פקולק כין למפרסיס מקרקעי פירסי נכסים הידועים לבעל לא תטוכור' ואס מכרה ונתנה נכסיס קילועיס לכעל (פעל מכס) חותס נכסיס בטל* שאינן ידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה

לנכסיס טחינס ידועיס { גט6ת לפיכך תכרי, כטל ונתנה קיים: ג נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע ג סמין חותן וקסנר מק פקית מלפק (פתעול) לה והוא אוכל פירות פירות התלושין מןהקרקע ילקח

פגרל ניסותו קון פירות ומק חומת ירושה : לא תמכור בהן קרקע והוא אוכל פירות והמחוברין בקרקעי סלח נרל ברפותו קון קרן ולס מכרה ונפנה קייס אמר ר'מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה לפיכך מיס פרמי הקרקע נרות למכונתו נכי רמתני' הן יפין בלא פירות והמותר ילקח כהן קרקעי והוא יְקָרים עכשיו כסכיל תכולת דלעיל מסור וחפי'מפניסת אוכל פירות וחכמים אומרי'המחוברין לקרקע שלו זוקו קרן וכרין ליתן לס רפורמליכן כמין ידועי' לכטל והתלושין מן הקרקע שלה' וילקח בהן קרקע והוא לפיס ולקחנקן קרקע וקול והיינו טעמ6 דכיון פסיכן אוכל פירות : ו ו'שמעון אומר מקום שיפז כוחו סוכל פירותית : ידועיס לו לס זכס כהן מס בכניסתה הורע כחו כיציאתה - מקום שהורע כהו חומריס לף 6לו סלס גללו כן תת לי סנפלו לה קולס בכניסתה יפה כחו ביציאתה • פירות המחוברין כרסותו תורת פירות נתנו סנילת 6ר לחקר סניפחת לקרקע בכניסתה שלו- וביצאתה שלה והתלושיןטן כהן קיסיל והקרקט קיימה כיין ט65 ילע נתן לה זכת הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו : ה נפלו לה וסלכס כחכמיס : ו נקן (זה גרוס לי טעמ6 לה עברים ושפחות זקניס' ימכרו וילקח בהן קרקע ניניחתת לס כס לגרסה : לטור סכתס 6פילו נפלו לס והוא אוכל פירות • רבן שמעון בן גמליאל אומר : פירות המחוכריס לקרקע מסגיסס • וינ"י לח כיסר

לא

ככניסתה סלו כלומר כוס כלוס גס לס כתכ סי6

כסעת נפילתן פלו כרכרי מי שחולק פניו והתסובוק פסכיח פס מטמפן נמי דמיירי חכמיס וליכ6 כין קכמיס גרני סמפון פירות המסונרין כנפלו ל6חר סניסת כסט שלו לעתיק נכסיס סנפלו לס כסעת יניחס רלס סיירו בקו קכמיס ולית (קו קל וחמרר" מפנקלרסס °(מס סכתכ סרינוסלכס כרכי פמעון רי"ף כינילקס פלק רקפכרי מק פנדל כרסותו שלו וסלכס כרכי מכונית הנמרק :

סמסון : ה רבי שמעון בן גמליאל לומר ג והתלושין וכו' • היינן קיק ור' מאיר נתי 65 פליג כסוף

6k נ"ל מפוס וכמסנס ז' כריכס לסו לרכנן למתני וקתלופין לכל הקורס זכר הלכן פנינהו קכס כמי (התלוסין וכו' ומס'ג לו תני כקנרקי וחכמיס חומרי Eלן: ו וביציאתה סלק כתב הר"נ וליכ6 כין חכמיס ליס פירוק המסוכריס נסעק יכילס וכו'דקסכרי רכטן מק פגרלו ברשותו

קרי סן פלר • ועיין מ"ס כמסנס ז' פרק ח' הכנס כתרס • וכתכ רס"י פלופ כפעתיכילס ליכ6 למימר ופניני פליס ונימרו פלס רכיון רקלפן הכל מודיס סוכס כסן עין • ונמכר עכסיו סרני סמעון מפות מרותיו נכניפה וניניקס קלכן

מסתנרס טעמיס וסלכס כר"סכ"נ קרח וקרין כתב כסס סרחב"ד מסוס וכתוספת שכלו כסתס ולגכי סלכות פסוקות: ה ימכרו נלקח נתן קיקט כלומר סלס ירנק כלים למכור לו פרלסק רונס למכור כדי לקנות כקן קרקע כדי שתתקייס

לה סקרן ין 6קד מסס יכול לטכנ כ"כ הטור סימן פיס כס קרמיק • ופקרו"c חולק וסובר דימכרו על ידי הכפל קלמר כו' 6ס יונתי וקים חינס יכולס לעכב לכל תיק חינה יכולה לכופו וטעמה כי לפי פקוח יכול לומר קרי לין 6ני סוכל חלל הפירות ולס ימותו מה לי לעסות °(טור רכסוניס ולעיל מתן פסקי' כחנניח ולמיתר לח חייסינן ונס ססמי טעמן קכי כמ"ס קרלס ננית כניסה מז למלכת כו' לפי סכוח חיכו מכנס כו') ולקמן כדין וקיס ונפניס ימכרו כתככסס יארמנ"ס חינת יכולת לעכל פלין גס לינק יכולס לכופן

למוכר

[ocr errors][ocr errors]

יפגע כמה הוניל ויטול וסכועס זו כעין סל תורס הוח והני מהלכות חיסו' 6 סהעתיק לפון המפנק וכח כיחרנות כלוס: נילי ססי' קזנס כנגר התוכחת קניותר לכל חס סית'ססוכחס שבח בית חניה סויס לס ולכית סכית לסס ולתפחרת רס": יתיר'פל השנה ישכע סכועת

רבי יקולס 6ומר ל6 קמבוי קורס סתונים כנג?הפכת לא תמכור מפני שהן שטח בית אכיי נפלו לה זתים מפני פין סכח בית ויטול כנגר הזנת גלגר ונפניס זקנים יימכרו לעציי וילקח כהן קרקע והוא חכית קסיס לי סמלי לס וה:6'יפסיד וכל זה כסניסי אוכל פירות רבי יהודה אומר: לא תמכור מפני פליג רבי שמעון בן גמליחל הנעל לכל לס מררת כיח שהן שבח בית אביה • המוציא הוצאות על נכסי כסיפה (חפפר 67קין פלין בין כל הנעל כין לס 6כל • אשתו • הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל bk כי המרה בסג"נ למלתיק ישנם כמה סוניה ויטול הרבה מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל • הוציא כריס6

6מרק ורבי יהודה כי כנגל קפכס וכגכסי כחן ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול: שומרת יכס למר כסיפס חמר למר מקי כרו! כל הזכח סb כעל שנפלו לה נכסים מורים בית שמאי ובית הלל וסמיט ליס מרכיק קלמר החמרי' 6ס הוסיפוהוסיפו שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתוכתה ומר מי לסמיט ליס מרכית :ופנפלולה נכסיס

ובנכסים קלמר וקכען רני כמפנתינו מכית סכית כעורק פומרת

כסמועקן וכיוכס כוס עיין ינס : מה יעפת ככתוכתה מנק • מחתיס ותוספת נ6ס סרין משנת ר' פר' כ'לגיריס ולעולס תרוייסו כסרח וכרוניס • ססכניסס לו וקכל עליו אחריות : טיטס קיימס וסיינו טעמס כמי לפסק קר"נ וכן קרמכיס

כנכסיס כפירופו כר' יסולס ולח כתיק כיון ורכי יכולת כרפכינס'

וקי"ל כל מקוס סBכתיכי סמעון בן גמלים כמשנתינו הלכה כמותו הפילו למ"ס כתסנתר' פרק ו'רפסחיס לחיכס כיררוקח היכלו כמסתברח טעמיס. חיכ6 למימר מסתכרח טעמיס רכה נסיפל מוקמינן כנמר' ברוקס כפרק סמינה פלס כנון פbכיס קנת זתיס כל6 קרקע לחכול פירות ער שיכסו דומים רענדיס רמי כפות סלינק פלה רמיין הכי מייתי כליל קרנלהכל נזרק פלס ר"ס לל סמכור מפני פנס כיס לכיס רס"מ דלק"ק נמי פייכס סכרח זו קלכן. מסתכרח טעמיק ורפכין לל6 מסלק כסכרח זו כלל ומיסו 6כתי ליכא למידק פרתי למה לי כיון רופיס דומיס רעכריס וגרמה לי לחברנר ה6

656 E65כיע' ממג'יתירת לופיס דלוקס כפרק סחיכו פלס חולק חיק ומי לקומפנק יקירת ה"ח רל6 פליס טעמל כפרי סלינס פלה כלל ולעולס סכירס ליק תנ6 קמ לל6 חיישינן לסכת כית סכית ולפילו נסדק פלס ולס סות לייקיכן מותנן עכריס ולס 6פמועינן זתיס נורת פלס רלס סכרק סכת כית סניק וכיס כעכרס וק"ל נפוליטן כחו לרשכ"ג תניעכליס לכסרת סלינה סלת דמי ו6פילו הכי סנר רלס תמכור מסוס סכה בית חניק לסכי bסמועי' מפנס יתירס רוקיס רוקס רומיס רעכריס חולק פ"ק לכל כפרי סbת תורת • ועור נרחס לי ריכטרך לרכי יסודס רמי מרים6 קו המיכל התס לוקח כעכריס סחין לחקר פוס סייכות כקו לספיג רדמי לסרק סלינה סלק לענין מכלי קרנס מכל מקוס חינן דומין כזק סכותיסיס סיכות fחריס וכמכריס סין שייכות ל6חריס והוי למינס רכי סגר ר' שמעון בן גמליץ רחיכה ich' שני כיס חניק כסכריס ס6ין ל6חריס סוס סייבות כהן הינכן מיכל נתן מסוס סכח נית חנית לכל נזתיס סקס כפות טחינה פלס לימס כיון ריסל6חריס פייכות בקרקע פקס עומדיס וכו' ניכס נסו טעמה הפכס בית חכיס קמלין לפילו סכי סכיר ליה לר' יסול' דים סנס כיס לכיס וסtתס 6פסר רחר"ג ור' שמעון בן גמלי: ל6 פליג כסיפס זכולת לתכל קמח וחיס מכרכרי הרינוסרמנ"ס כפירוסוחס לומר כן סוליל ופסקי כרכי יסורי ולין פrס כרכר 6

% מסוס וכסטתית ור' שמעון בן גמליץ 6מר ולס ר' סמעון בן גמליS6 מור' לתכ6 קמס נסיס 6ס כן הלכת6 כתיק לר' יסוד' מכל מקוס חזינן לסרמכ"ס סכקכורן פרק כ"ב מהלכות מפות חזר בו ולפיפ ספסק סס כרסניג דריסb כסיפה פסק כת"ק כלכן גרסת ליורלי וטעמו כמו סכתכפי

כחסרונק ודרסכין מורי נסיפל לק"ק מסטעס סכתכתי ולתי גמי ספיר דכריסס כקט ר' רסכ"ג וכסיפה נקט רכי יקוות ישבע פירט קריר כעין סל פורת שכן כל סכועות המפכ' כעין פר תורה תקנוס כמ"ס סר"כ כפרק דלקמן מפנק ז'ובל כמי

רכב לכל 6ס סיתס סיכילס יתירס כו' יסכע סכועת התורה לחו למימרס סקיס סכופה מן הפורק וקל תנן כריס פז וסכופות כל סנסכעיס סנתורת נפגעיס ולח משלמין ללס סכועס כעין פל קורס קלמר ומ"סהר"ן חכל 6ס מרלה וכו' ישכע כמה סוניק ויטול רדסקל למשקל ולמיפק ל6 קני לס •

וכתב סרמכ"ס פרק כ"ג מהלכות מיסוס רמס סלכל פומ לווינכו לו ממה טרחו ליתן לו מהפגנות ולא ידעתי למס ל6 סספיקו הטור וקטע: ו ומורים כית פמלי ובית הלל פמוכרת וכו' 6ע"ג דפליגי כריס פרקין כלורופת ממס רכית פמלי ומרי' תמכור ובית הלל fומריס ל6 תמכור הכל מודיס כית שלל פמוכרת כתחלק לל6 רמי פומרת יכס ל6רוסס לכי לרוסס קנוייס ער פנתסייך הכח פליי פקינס הנכן כל כך זכה כס פלין לק נימכור לכתחלה לכל נפומרת יכס 6קכל כליס לס מחייכ bk מלקית לימור (למירכוכותקן

ו 13

יג א נפלו

:

הרי"ף

[ocr errors]

שהבעל מוניה

מוניק : עיין כפי' קרין כמתני' ולקמן (כ) נכסיפ ילועיס ננעל ונכסיס 6sיכן ילופים חית

עד סל6 ניפחת וניט6ת מפמע נפלו לפני המפרפיס נכסיס ידועיס מקרקעי (פסיכן ילועיס מטלטלי נילין ולין לכר מפסיק כין נפילת נכסיס לניטומין ותול ומיק רלמרי 6לו 6לו ידועיס קס לוקס סbינס ידועיס כל סרין 6פי' נפלו לס קודס סירוסין לכל תמכור מסניסת כלפי פקיס יופכת כלן ונפלו לס נכסיס נמריג' היס ופסק ססנכס קרין גריס מתניתין וכפירס

כין נכסיס פנפלו לה על רס"יסס וסס רנקט עלסלה שהכעל מוציא מיר הלקוחות • עד שלא נישאת • סלח פתחרס וכין נפלו עס ניפת דמשמע ומסנת6רסק ונישאת רבן גמליא אומר אם מכרה ונתנה קיים • משנתחרסי 6ס מכרק 6ותס c5מועינן דחפי' 6ס מכרק אמר רבי חנינא בן עקיבא * אמרו לפני רבן גמליץ • חקר שנטחת הנעל מוכיח

ונענס קייס - תוס' : הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסי' • אמר להס על מיד הלקוחו' פירי כחיי ונוף נ נכסים ידועיס • כתב החדשים אנו בושין • אא שאתם מגלגלים עלינו את הקרקע לחקר מיפקס וסנכס

סר"ן חית הישנים : ב רבי שמעון חולק בין נכסים :לנכסים כרכי שמעון סחולק כין למפרסיס מקרקעי פיוס נכסים הירועים לבעל לא תמכור' ואם מכרה ונתנה נכסיס הידועיס לכעל (פעל מנק) חותס נכסים בטל* שאינן ידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה לנכסיס סbינס ידועיס : נפחת לפיכך מכרי, כטל ונתנה קיים: ג נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע ג סמין חותן רקסכר מק פריס מפת (פתעול) לה והוא אוכל פירות פירות התלושין מןהקרקע ילקח סגול ניסותו קון פירות נמק חותם ירופה : לא תמכור בהן קרקע והוא אוכל פירות והמחוברין בקרקע סלח גרל כרפוקו קון קרן ולס מכרס, ונתנס קייס אמר ר'מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה לפיכך מה טרמי הקרקע נרות ללכולסו נכילמתני' הן יפין בלא פירות והמותר ילקח כהן קרקע והוא יהָרים עכסיו כסכיל תכולק ללפיל מהלר ולפי'מפנים אוכל פירות וחכמים אומרי' המחוברין לקרקע שלו זוקוי קרן ונריך ליתן לס למלמלינן כמין ידועי' לכטל והתלושין מן הקרקע שלה' וילקח בהן קרקע והוא למיס ונקנקן קרקס וקוק והיינו טעמ6 דכיון פליכן אוכל פירות:ו ר'שמעון אומר מקום שיפ זכוחו סוכל פירותית : וחכמיס ידועיס לו לס זכק כהן מס בכניסתה הורע כחו כיציאתה מקום שהורע כהו חומריס 6ף 56ן פלס נלנו כן תת לי סנפלו לה קולס בכניסתה יפה כחו ביציאתה - פירות המחוברין כרטות! תורת פירות נקגן סניפרת לו לחקר סניפחת לקרקע בכניסתה שלו וביצאתה שלה והתלושיןטן נתן הגליל והקרקע קיימ6 כיין סל6 ילע נתן לה זכה הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלי :ה נפלו לה ותלכק כחכמיס : ו נקו ווק גרוס לי טעמ6 לה עברים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע ניניחתת סט כ6 לגרסה : דטור סכתס 6פילו נפלו לק

והוא אוכל פירות • רבן שמעון בן גמליאל אומר : פירות המחוכריס לקרקע מסגיסחק : וסכ"י לח כיסר

לא בכניסתה סלו • כלומר כוס כלוס גס לס כתכ סיס

נסעת נפילתן פלו כרכרי מי שחולק עליו וסתסוכות סרכיס סס מסמפן נמי דמיירי חכמיס וליכ6 כין קכמיס לרכי סמפון פירות המחוכרין כנפלו ל6חר סניסת וכס"פ סלו תעתיק נכסיס סנפלו לס כסעת יניחת דלח סיירו בקו קכמיס ולית לקו קל וחמרר" משנתחרפס °(מס סכתב הר'כוסלכס כרכי פמעון רי"ף כיניסמס פלק רקסכרי מק סנדל כרסותו פלו וסלכס כרכי מכונית הנמרק :

סמסון : ה רבי שמעון בן גמליקל לומר ג והתלושין וכו' • הינן קיק ור' מחיר נמי ל6 פליג כסוי

! ניל מפוס וכמסנס ז כריכה להו לרכנן למתני והתכופין דכל הקורס זכס קלכן פנינהו קכח נמי והתלוסין וכו' ומפ"ם על פני כקנרקי וחכמיס חומרי'פלן: ו וביציאתה סלסי כתכ סר"נ וחיכה בין חכמיס לביס פירות מסוכריס נסעס יכיסס וכו'דקסכרי רכטן מק פגרלו כרסותן

קריין פלר • ועיין מ"ס כמסנס ז' פרק ח' רככס כתרס - וכתב רס"י פלוס כפעתיכיחה ליכא למימר דפליני פליס ונימרו פלס לכיון רקלמן סכל מודיס סוכה כקן עין • ונמכם עכסיו פרני שמעון מפות מרותיו בכניסה ונינילה הלכן

מסתנרס טעמיס וסלכס כר"סכ"נ הרחם וקרין כתכ כסס סרחכ"ד כסוס וכתוספת שכחו כסתס ולגבי הלכות פסוקות: ה ימכרו יילקח נתן קוקט כלומר פרס יקנה כלים למכור לו סbחסס רונה למכור כדי לקנות כקן קרקע כדי סקפקייס

לת הקרן חין חסר מקס יכול לעכב כ"כ הטור סימן פ"ס כפס קרמיק • ופקרו"ס חולק וסוכר לימכרו על ידי קכעל קלמר כלו' 6ס יינתוהיה חינת יכולת לעכל לכל סי חינה יכולה לכופו וטעמ6 ניל לפי פקוח יכול לומר קרי לין 6ני 6וכל חלל הפירות וחסימותו מת לי לעסוק ועוד רכסוניס ולעיל מתן פסקי' כחנניה בלמיתה לה חיישינן ונס סס קוי טעמך קכי כמ"ס קר6"ס נכיס כניסה פז לחלכס כו' לפי סרוס חינן מכלק כו') ולקמן כדין וקיס וגפניס ימכרו כתככסס סרמנ"ס וחינה יכולה לעכל פניו גס לינק יכולק לכופן

לסוכר

65 תמכור יכולת סי6 לעככ והלכת6 כותיק: רכי יהודה חותר למוכרן וזה כלפת קרח bk פסרמכ"ס כריסס 6ינו פוסק ל6 תמכור וללכת'כותית: קמטח רכר מועט וחפילו כל ססו6: כקנס קמס ולפיכך ל6 כתר סס לכל חני ( מנחתי כפרק כ"ה יפגע כמה קוניס ויטול וסכועס זו כעין של תורת סוס) וסני מהלכות bיסו' : ססעתיק לפון סמסנס ול6 כיחרנות כלוס: מילי סתי' הפנס כנגר ההוכחה לו יותר סכל fס סית'קסוכחס שבח כיס לכיס סויס לס ולכית סכית לסס ולתפחרת רס"י : יתיר'פל הנס יסכע סכועת

רסי יסולס לומר ל6 קמבו קפורק סקוניס כנג?הסכם לא תמכור מפני שהן שנז בית אכיי נפלו לה זתים מפני סן סנס בית זיטול כגנר הוכח כלכו ונפניס זקנים יימכרו לעציי וילקח בהן קרקע והוא חניה וקפין לי סמלי לס הפסיפסיר וכל זה כסנירס' אוכל פירות וכי יהודה אומר לא תמכור מפני פליג רבי שמעון בן גמליחל קכעל לכל לס מרות קיס שהן שבח בית אביה • המוציא הוצאות על נכסי כסיפס (6פסר בחקים פליג כין לכל הנעל כין לס 6כל

אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל ה כי חמרה רס"ג למלתיק יפני כמה קוניס ויטול הרבה מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל : הוציא כריס סמרק ורכי יסולק כי כנגר קפכס וכנכסי כחן ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול: שומרת יכס fמר כסיפס חמר רמר מקי כרז כל הסכס סל כעל שנפלו לה נכסים מורים בית שמאי ובית הלל • דסמיט ליס מרכיס קלמר רbמרי' 6ס הוסיפוקוסיפו שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתוכתה ומר מי לסמיט ליס מרכית ל ; ו פנפלולה נכסים

ובנכסים קלמר וקכען רני כמשנתינו מכית סכיק כעולה פוגרת

כסמועקן וכיוכו כוס עין ינס : מה יעפס ככתוכתה מנק • מחתיס ותוספת כסס סרין מפנק ד' פר' כ'דנלריס ולעולס תרוייהוכחרס וכרוניס • ססכניסס לווקכל עליו אחריות : מיטס קיימס וסיינו טעמס כמי לפסק קר"נ וכן קרמנ'ס

כנכסיס כפירופו כר' יסולת ולח כתיק כיין ורכי יסולק כרסכינס'3

וקי"S כל מקוס ססנת וכי סמעון בן גמליץ כמשנתינו קלכק כמותו 6פילו למ"ס כמסנתר' פרק ו'לפסחיס לחיכס מיוריקל היכל רמסתכרל טעמיק. חיכ6 למימר מסתכרח טעמיק וכו כסיפס מוקמינן כנמר' ורוקח כסרס סחינת פלס כנון פbכיס קנת זתיס כל6 קרקע לאכול פירות על פיכטו רומיל רעכדיס דנמי כפלת סלינק פלה רמיין הכי מייתי כליל קרנלחבל נזרק סלק ריק לה סמכור מפני פנס כיס לכיס ס"מ חלקיק נמי טייכס סכרס זו קלכן. מסתכרס טעמיק ורפכין לל6 מחלק כסכרס זו כלל ומיסו סכתי חיכ6 למידק פרתי למה לי כיון חפיס דומיס לעכריס וכרחה לי לללרנר ק6 6תם E65ניע' ממסג'יתירק רותיס דלוקס נסרק שליכו פלס חולק חיקוי ללומפנה יקירתי"ח הלל פליס טעמל כפרי סלינה פלס כלל ולעולס סכירס ליק תנ6 קמb ללס חיישינן לפני נית חנית ולפילו כסדת פלס ולס רות רייקינן מותגן עכריס ולח t6מועינן זזים נורת פלס רלה סכר רק סכס כית סכיק וכיס כעכרס וס"6 להודיעך כחו לרשכ"ג תניפבריס רכפרק סחינת פלס דמי וספילו הכי סנר דלל תמכור מסוס סכח נית חנית לקכי 6סמעי' מפנה יפירת רותיס רוקס רומיס רעכריס חולק פ"ק לכל נזלת סלס תורת • ועור נרוס לי ריכטרך לבני יהודה רחי מרי:6 קו סמינח סקס לוקח כעכריס סמין לקסר פס סיכות כלו רחמיג ררפי לפרה סלינה סלק לענין מכליל קרנל מכל מקוס ליגן הינין כזק סכותיס ים סיכות לfחריס וכמכריס לין סיכות למחריס וסוי מינס רכי סגר ר' שמעון כן נמליץ הליכה מסו' וכת בית חכיק כסכליס ס6ין ל6חריס סוס סיינות בהן קינכן 6יכ6 נתן מסוס סנח נית חנית לכל כתיס פקס כפות טחינק פלה חיפ6 כיון ריסל6חריס פיכות כקרקע פקס עומדיס וכו ליכס כקו טיפתח דפנס כיס לכיס קמלין בחפילו סכי סכיר ליה לר'יסורידים פנס כיס לכית והסתה לפסר דחה"ג ר' שמעון בן גמלי ל6 פליג כסיפס זכולת לתכל קמח וחייפ סלרנרי הרינוסרמנ"ס כפירופו 66 לומר כן סוליל ופסקי כרכי יסורי ולין סתס כרכר ! מסוס דכסטתית ר' שמעון בן גמליץ למרי ולס ר' שמעון כן נמליחל תור' לתנ6 קמס כסיפק 6ס כן הוכתר כתיק לר' יהור' מכל מקוס חזינן לקרמכיס סכקכורן פרק כיב מהלכות מיפות חזר כן ולפיס ספסק סס כרסניג דריסה כסיפו פסק כק"ק סלכן גרסה ליולי לטעמו כמו סכתכפי

כחסרונק ודרסכין מורי נסיפל לת"ק מרטעס סכתכתי ולתי גמי ספיר לכריכ6 נקט ר' רס"ג וכסיפה נקט רכי יכולת ישבע פירפ סר"כ כעין סל פורת סכן כל סכועות המסנ' כעין פל תורת תקכוס כמ"ס סר"כ כפרק ללקמן מפנה ז'וסל נמי

לכתב 6כל 6ס סיתס סיכילס יתירס כו' יסכע סכועת התורה לחולמימרס סקיס סכופת מן הקורס להלן תנן כריס פז וסכופות כל סנסכעיס סכתורס נפגעיס ולה מפלמין לל6 סכועס כעין פל קורס קלמר ומ"ס סר"3

6כל 6ס מרלה וכו' ישכע כתת קוניס ויטול החלפתח למשקל ולמיפק לה חקני לה • הרי"ף וכתכ סרמנ"ס פרק כ"ג מהלכות סיסוס רמס סלכל פותר לווינכו לו ממס סרחו ליתן לו מן התכלת ולא ידעתי למס ל6 תספיקי הטור וקטע: ו ומורים כית סמלי ובית הלל

מוכרת וכו' 6פ"ג רפליני כריס פרקין בחרוסת ממס לכית פמחי חומרי' תמכור ובית הלל fומריס ל6 קפכור הכל מודיס כית שלל פקוכרת כתחלק ללס רמי פומרת יכס לחרוסת לפי 6חרוסת קנוייק ער מנתחייך הכח פלי סקילה הנכן כל כך זכה כק סלין לק לימכור לכתחלה לכל נפומרת יכס 6סכל פליס ל6 מחייך !6 מלקות חימור ורמירכוכותקן

ו 13 יג א נפלו

:

וחכמיס

שהבעל מוניק : עיין כפי' קרין כמתני' דלקמן : (ב) נכסיפ ידועיס לכעל ונכסיס פסיכן ילועיס סית

עד סלח ניפחת וניט6ס מסמע סנפלו לפני המפרפיס נכסיס ידועיס מקרקטי (פסיכן ידועים מטלטלי ניזולין נלין לבר מפסיק כין נפילת נכסיס לניטמין וסו6 וחית רחמרי סלו bלו ידועיס סס bוקס סbינס ידועיס כל סרין 6פי' כפלו לס קולס bירוסין לל6 תמכור מטניסת כלפיי אקים יופכת כלן ונפלו לס נכפיס נמריכ' היס ופסק ססלכס סריג כריס מתניתין וכפירס

כין נכסיס פנפל לק על בסיס וקס רנקט ערפל6 שהכעל מוציא מיר הלקוחות • עד שלא נישאת • סל6 פקחרס וכין סכפלוס ניסת למסמע רמסנתרסק ונישאת רבן גמליא אומר אם מכרה ונתנה קיים מסנת'רסי 6פ מכרק 6ותס ל6סמועינן דלפי' 6ס ככרק אמר רבי חנינא בן עקיבא • אמרו לפני רבן גמליא: 6חר סכפלת הכעל מוכיח

וכפנס קייס יתוסי: הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסי' : אמר להס על מיד הלקיחו' פירי כחיי ונוף נ נכסים ידועיס כתר החדשים אנו בושין • אא שאתם מגלגלים עלינו את הקרקע לחקר מיפתס וסנכה

סר"ן חית הישנים: ב רבי שמעון חולק בין נכסים :לנכסים כרכי שמעון פקולק כין מפרטיס מקרקעי פירס" נכסים הירועים לבעל לא תמכור' ואסמכרה ונתנה נכסיס קילועיס לכעל (פעל מנת) לוקס נכסים בטל* שאינן ידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה לנכסיס סbינס ידועיס : נפלה לפיכן מכר כטל ונתנה קייס: ג נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע ג סמין 6ותן רקסכר מס פתית מכפר (סקפול) לה והוא אוכל פירות פירות התלושין מןהקרקע ילקח פגרל ניסותו קון פירות ומה 6ותת ירופה : לא תמכור כהן קרקע- והוא אוכל פירות והמחוברין בקרקע סלח גלל כרפותו קון קרן ולס עכרי ונפנק קייס אמר ר'מאיר שמין אותן כמה הן יפין כפירות וכמה לפיכך מת פרמי הקרקע נרות ללכונסו נכי למתני' הן יפין בלא פירות והמותר ילקח כהן קרקעי והוא זקרים עכשיו כסכיל תנוק דלעיל מהלר ולפי'סמטניסת אוכל פירות וחכמים אומרי'המחוברין לקרקע שלו זוקני קרן וכרין ליתן לס למלמלינן כמין ילופי' לכטל והתלושין מן הקרקע שלה' וילקח בהן קרקע והוא לפיס ולקח כסן קרקע וקול והיינו טעמ6 דכיון סליכן אוכל פירות : ו ו'שמעון אומר מקום שיפוכוחו סוכל פירוקיק : ידועיס לו לס זכס כהן מס בכניסתה: הורע כחו כיציאתה מקום שהורע כהו חומריס לף 6לו סלס גרלן כן תת לי פנפלו לה קולס בכניסתה יפה כחו ביציאתה - פירות המחוברין כרסותו תורת פירות נתנן סניtלת 16 לאחר שניסחת לקרקע בכניסתה שלו וביצאתה שלה והתלושיןטן נתן קליל והקיקע קיימס כיין של6 ילע נתן לה זכה הקרקע ככניסתה שלה וביציאתה שלי : ה נפלו לה וסלכס כחכמיס :ו נקו וזס נרחה כי טעמ6 לה עברים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע נינחתס 6ס כל לגרסה : לטור סכתן 6פילו נפל, לק והוא אוכל פירות • רבן שמעון בן גמליאל אומר: פירות המחוכריס לקרקע מסגיסרק • הר"י לח כיסר

לא

נכניסתה סלו כלומר כוס כלוס נס לס כתכ סיס

נסעת נפילתן שלו כרכרי מי שחולק עליו ותתסוכות פסכיס סס מסמען נמי דמיירי

חכמיס וליכל בין חכמיס לרכי סמפון פירות המסוכרין כנפלו לחר סניסת וכסס סלו סעתיק נכסיס סנפלו לק כספק יניחת רכס סיירו נסו חכמיס ולית לקו קל וחמרי" מסכתסרפס °(מה שכתב הר'כוסלכס כרכי פמפון רי"ף כיניסקס פלק רקפכרי מק סנל כרסותן שלו וסלכס כרכי מסוגית הנמרק :

סמסון : ה רבי שמעון בן גמליסל חומר ג והתלושין וכו' • היינן קיקורי מחיר נמירה פליג כסוי

6k נ"ל מפוס וכמסנס ז כריכ6 לקולרככן למתני נסתלופין כל סקולס זכר הלכך פנינהו קכס כמי (קתרוסין וכו' ומסר לה תני כקנרקי וחכמיס חומרילו: ו וביציאתה חלק כתב קו"נ ו6יכ6 כין חכמיס לר"ס פירות מסוכריס נפעת יניקה וכו'דקסכרי רכין תה פגרלו כרפותו

קריין פלו • ועיין מ"ס כמסנס ז' פרק ח' רככס כפרס • וכתכ רס"י פלוס כפעסיכילס ליכ6 למימר ופליני עליס ונימרו פלס רכיון רקפן הכל מודיס סוכס כסן עין • ונמנה עכסיו סרני פמעון מוס מרופין בכניסה וביניקה הלכן

מסתנרס טעמיס וסלכס כר"סכ"כ הרחם וקרין כתכ כסס סרסכ"ו כסוס וכתוספתי פכחו כסתס ולגכי סלכות ה ימכרו וילקח נתן קיקע כלומר סלס יונק כלים למכור חוסר6סס רוכס למכור כדי לקנות כקן קרקע כדי שתתקייס

לה סקרן חין חסר מיס יכול לענג כ'כ סטור סימן פ"ס כפס קרמיק • ופתרו"ס חולק וסובר דימכרו על ידי הכפל קלמר כלו' 6ס ייני וקים חינם יכולת לעככ לכל קיל חינת יכולת לכופו וטענה כי לפי פקוח יכול לומר קרי לין לני סוכל חלל הפירוק וחסימותו מס לי לעסוק ועוד רכסוגי6 דלעיל מתן פסקי' כחנניה בלמיפק לה חיישינן ונס 6ס סוי טעמך קכי כמ"ס קר6"ס נכיס כניסק עז לחלכק כו' לפי סרוס חינן מכנס כו') ולקמן כדין וקיס וגפניס ימכרו כתככסס רמכ"ס לינק יכולת לעכל פניו גס חינה יכולה לגופו

למוכרן

פסוקוק:

« הקודםהמשך »