תמונות בעמוד
PDF

רע מברטנורה סוטה פרק ג תוספותיום טוב קי

[ocr errors]

2 28 כח ב וסכלו

. . *

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[subsumed][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

e זה הכלל כל שתכעל ולא היתה אסורה לו - לא היה מתנה עמה : פרק ג היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת ונותנה על ידה וכהן מניה ירו מתחתיה ומניפה : בהניף והגיש קמץ והקטירי והשאר נאכל לכהני' היה משקה ואח"כ מקריב את מנחתה - רבי שמעון אומר מקריב את מנחתה ואח"כ היה משקה שנאמ' ואחר ישקה את האשה את המים אם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה - כשירה : ג ער שלא נמחקה המנילה אמרה איני שותה - מגילתה גנות - ומנחתה מתפזרת על הרשן - ואין מגילהה כשרה להשקנת בה סוטה אהררת נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני - המים נשפכין - ומנחתה מתפזרת על הדשן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

8 ר אינו כותב לא על הלוח - ולא על הנייר ולא על הרפתרא - אלא על המגילה . שנאמר בספרי ואינו כותב לא בקומוס - ולא בקנקנתום ולא בכל דכר שרושם " kא בריו - שנאמר ומחה . כתב שיכול להמחק : ה עלמה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה - אמן על השביעה - אמן מאיש זה - אמן מאיש אחר - אמן שלא שטירתי ארוסה - ונשואה ושימרתיבם ובנוסה אמן שלא נטמאתיי ואם נטמאתייבאו בי" רבי מאיר אומר אמן שלא גטמאתי - אמן שלא אטמא : ו הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על מאחר שתתגרש - נסתרה לאחרונטמאת •

ואחר כך החזירה - לא היה מתנה עמה

- זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »