תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות - כולןאסורות" חוץ מזהקטנה שבקטנות - דברי רבי מאיר ר'יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות קדשתי את בתי הקטנה - ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולו' או גרולה שבקטנו' שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולו' כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגרולו"דבריר"מריוסי אומ'כולן מותרו'חוץ מן הקטנ' שבקטנות: י האומר לאשה קדשתיך - והיא אומרת לא קדשתני - הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו - היא אומרת קרשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו - קדשתיך והיא אומרת לא קדשת איא בתי הוא אסור בקרובו'גדולה וגדולה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרוכו' קטנה וקטנה מותרת בקרוביו : יא קדשתי את בתך והיא אומר'לא קרשת אלא אותי - הוא אסור בקרוכו' קטנה. וקטנה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובת

גדולה - וגדולה אסורה בקרוביו :

- יב כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והיא יא קדשתי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

האומר לאשה - הרי את מקודש'לי לאח'שאתגייר או לאחר שתתגייריי לאחר שאשתחרר או לאחר שתשתחררי - לאחר שימו'בעליך או לאחר שתמות אחותיך - לאחר שיחלוץ לך יבמיך - אינה מקורשת וכן האומ"לחבירו אם ילרה אשתך נקכח הרי היא

מקודשת לי אינה מקודש' - אם היתה אשת חבירו

מעובר והוכרעוברה דבריו קיימין ואסילרה נקכי מקודשת: ו האומר לאשה הרי את מקודש'לי על מנת שארכר עליך לשלטון - ואעשה עמך כפיעל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקורש ואם לאו אינה מקודשת - על מנת שירצה אבא - רצה האב מקודשת - ואם לאו - אינה מקורשת • מת האב - הרי זו מקודשת - מת הכן - מלמדין האב לומר שאינו רוצה: ז קדשתי את בתי - ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמראני קדשתיה נאמן זה אמר אני קדשתיה - וזה אמר אני קרשתיה שניהם נותנים גט - ואם רצו - אחד נותן גט - ואחד כונס: ח קדשתי את בתי. קרשתיה - וגרשתיה. כשהיא קטנה. והרי היא קטנה - נאמן קרשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה : והרי היא גדולה : אינו נאמן - נשבית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סרנ"ס לתני מס לכר עליס לשלטון כדרך סמדכריס למשמע שדכריס ידועיס סן מס שיש לו לדבר עליס :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יחולו סקידושין :

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

כין ככערס מלמסbינס בוגרת מיירי - ולפיכך נריך לפרס לקטגס לתנן - סיינו למפוקי כוגרת ולשון סטור סוף סימן ל"ז

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »