תמונות בעמוד
PDF

או

ובשביל כו' וכתנ קרין רלין הלכה כרמון כן קוכיס כסכיל שני זכר הפסדתי כלומר כסכיל ס6ני זכר וללוי לירם הרי"ף 6חר מסנת דלקין :

כנכסיס מרוכיס הפסדתי כנכסיס מועטיס ולין הלכה ו והודה נקנקניס 6ין לפרס S7הכי נקט קנקני המסמע כחרמון :

כחרמון : י (קולס נקנקניס רקיס גלח זמן וכנון טענו לוקח רקין כמו סקול מסיר גרקניס דסח תנן חכירו עפרס כלי שמן יפני סגלן: חלמון חוכר יס כיסתטנת מקס כחנות ים קנקן מלס

טענה זו פמן יכריס וכפתור' כו' וגרס'לי לפרט לכריקנקן בשביל שאני זכי הפסדתי. - אמר רבן גמליא רואה בו ככליס ריקיס קויל פני מיניס יס ולל מטענות אני את דברי אדמון : ר הטוען את חברו כרי קודחת כתקנת וחייג פנוט': סניס היה זה טוען כך וזה שמן והורה בקנקנים אדמין אִומר: הואיל והורה וחכמי' חומרי 'חין במשמעות מסיר קנקן ו6ס כן פפיטה במקצת הטענה ישבע וחכמים אומרי'אין זו הורא' טענה זו 6ל6 סמן גלגו ולח הוי ממין הטענת רזני ממין הטענה: אמר ר"ג רואה אני את דברי ארמון: סיעורי' כליס וכססורק לו קיימס לן כמנורת נרולת ה הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל תשב ככריס יקיס מס פטענו 65 ומנורה קטנה כמנטור ער שילבין ראשה ארמון אומר יכולההיא שתאמר: הורס לו ונת סקורס לז לח חוסן משפט סימן פיז חלה או אני פסקתי לעצמי אשב עד שילבין ראשי עכשיו טענו וסין כסן תגלח'במקלת פניקס טוענים סוכר חו שאכא פסק עלי * מה אני יכולה לעשות או כנוס ממין הטענת וסיני חיים קנקן ומתניתין קntrט לן או פטור * אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי סנועס וסנכס כסלמון ; ,לענין מקח וממכר כרוניגן ארמין:ו העורר על השרה והוא חתום עליה בער ה ופפט לו 6ת הרגל לזון כריס פרי נ' רנ"ק כמו ארמון אוטר (ס"6) יכול הוא שיאמי * השני נוח לי נזיין כלומר טול טיט וחנק סהעתיק or כס"ו - ולס והראשון קשה הימנו : וחכמים אומרים איבר את סתחת רגלי פיל תנס לותי קסיס רקמיל סלה זימנס זכותו עשאה סימן לאחר איבר את זכותו : ז כרגלי על קען סחין לי מה סקרי נכר וחנית כי התס מי שהלך למרינת הים: ואברה דרך שרהו ארמון ליתן לך ירמכ"ס פירסופסט 6.מועינן כי כפוף מסכת אומר ילך בקצרה: והביא יקנה לו דרךבמאהמנה' לו 6ת קרנל סקלך כורן רמלי כמו סכתכתי cd

מרחוק : על סתלכין רספה כסס סר"ס וע"פ :

על מתוקין (מין כופין חותר ארמון חומר סוחיל וכו' פירס קרין כנון שטענו פפרק 65 לכנוס ול6 לפטור : חרמון חומר כו' הלכה כחרמון :

כדי סמן כלולהפוקי 6ס 6מר עסרס כריס מלסיס ו העורר על הסוס וכו' כסוכן מערער על פרת סכין פמסון הלכ"ט טעכו סמן וכריס: וקכי סיתס כנמ' וכפי 67נועות ולומר לו לוי סמכר לך גזלה ממני והוה חתום על סטר מסנסני מפרס עונתייקו בעזרת כריס מלחיס וחס לפרס החכירת סכתב לוי s5מעון סמכר לו : חרמון חומר יכול סו בס"דגס כחותו פרק מפורס לין הורחת מקנת ממין הטיני • סילמר מי פלח ערערתי כסעת סליחת פרה זו מלוי וחתמתי סימיס קי"נ ככלן וכמתני' דלקן דהלכה כחרמון נמרח על כתוך ססטר לפי פלוסלס חזק וקפה קוניס' מילו ונוח לי חמתני' ולקמן : ה ופשט לו 6ת קרנל פי' סר"נ כפי' סתתס כיון סfוכיסנס ממך כלין : לכר 6ת זכותן וקוליל קזני זנת כו' פלין ליכו' וכן נמי כפי' הרחrו כטוען חין לי וחמס הודה פלין לועסק כקולין הלכה כחרמון ולוק'כסחתס ונס כפירוס הגמ' מיירי סל6 הניז כחן נכסיס לפי דמיירי נס כפר פול רפליני חרמון וחכמיס מכל 6ס קול חמוס נריין סיפסיקה תיזת נענין זזנת ומחויב bc5ס וbלו סיס לו נכסי' לקייס לא הסטר הכל מודיס פלח רכר 6ת זכותו מפני פימל בית החתן מוכיח ממנו נרין :

גומר לו הייתי יודע מס פגזול כסטר פסליין החותס על ער סילכין הין יכן סוח נסיפה • ותר"נפנורס tתלכין וכן התנפק לקייס 6 הפטר 6"ל סילע מה שכתוב נפטר 69 סיכיר קינין נtrכת כ' פ"ל". יגורסנסיפה פו פ6לכין :

חתימת העליס כלכר :

ז 6כלס בין סרהו פהחזיקו בה ו איבר 6ז זכינו פי 6פילוים לו מידי זכות 6ו פירי גזלת בעלי הפרות זכמכריו : יך לו כקנרס על כרחס יטול לו דרך

וחין לזנירו צירי מקז• נ"יח"מ סימן קמ"וכrס לזוז בליכרור לוירן קנרי סלח יונהליטול וכזמן סלה קייטניוכן לסין בינ"ס נוף ת' טוען וfין מזניחין על כני 6רס מקיפיס 6ותו מר' רוסו' מורה חרמון לחכמי'סכל לחך בלייז זיכיז על חוסרת :":: עשאה סימן ל6חר .

יכול פיי:"י :ftז ה"זיקנס פי' חזר לf לרחוכן זה מעורר עלי, חל זיזי היה מוכר tות נגרות ותסר לו ר' מנרי הסרת וכתב לו מכריס מגל פלוני סרת סלי ת חזס פל קסטר נס ערער ל:ו 6ת זבוזו 6פי' לח זין רזין לומר בסן סגי נוח לי ע"כ וסתו' מפרספtסת המערער סימן סחר מכר קרקז סמוך לזרם זיהוי תערער עלית לחס 6חר וכזס כמנריס מנו פלוני ספרת על שמעון חכר חת זכותו סתרי הורת פתוח לו : ז ואברה רין - עיין ריס קרוסין : יקנה לו דרך בתחת מנה וכו' מפרסרככסקיפרו 6רס 6חר סכח מכח ר' בני 6רס

ומניחמר ליה חי פקקת פתקי כו' פירס"י ולוויל נכך כסתקנת סלרך ממניוכתכו סתוסירוק לפי ססוכר סזקילמר

:

[ocr errors]

יע מברטנורה

כתובות פרק יגו תוספות יום טוב

[ocr errors]

יא הכל

יכול נותר חייתי רחית ודרכן נכחי (פקול ולס 6רס 6'תקיפקו לו לכי תקרר לפיכך קולרך נפרם פוס fומר סוויל נכן רקסr. . מל'רוחות מוריס חכמיס לחרמון רממס נפסך חרקי'גכיס קול מרויס כמה סלינו מחזיר (תס ולס מסמע כלל קלסון כן ועיר לו נחנקו 6 בפסקיפקו חרס 6' סכח מכס 6רכעס בני חלס דתני כמתני'יקת לו קרן כק'מנס מסמע כמו סירנת מוכ'ע"ג חרמון לומר מני bמר ליס ממס נפסך לרסי נגן ותכמי'6ומר' וכן סכרתס לעיל פ"י דף נ"נע"נ דלח מני למימר לכיתסוו מני ממר ליס קן לי ספקף

כפר קרח"ס כפ"ק דכ"ק פתקת ולfי ל6 מונ' סטר אויפרח באויר: ח המוציא שטר חוב על חברו * לפי סכל דכר סלס יכול למרייסו ולס מגי' לרספברי והלה הוציא שמכילו את השרה ארמון אומר יכול לעסות רוחין 6ותו כללו קוס דיני נסדייק וג'כחכמי': הוא שיאמרלו הייתי חייבלך היהלךלהפרע את כנר עפו עין לכל ככ"ק ח כנס סוניק פמכר לוחם שלך• כשברת לי את השדה וחכמים אומרים זה פ"ק דף ח'טיב כתכו סתוסי ספר' קלוס קונים עליו פטר היה פיקח שמכר לו את הקרקע - מפני שהוא יכול כפי' רם דיכול לומר לכי מכירה מחוסר'סט' קתנוחי למשכנו : ט שנים שהוציאו שטר חוב זה על תסלר ע"כ ומים קרים וחי ולומר סטרן מורן לו פרופ זה • ארמון אומר אלו הייתי חבלך - כיצר אתה לס מיררכס כו' כתכ סרמ"ס פלוס הייתי חייך לך 65 סיים לוה ממני. וחכמים אומרים זה נובה שטיחובו וזה סס דללו לוקח סלס סיס מוכר בית ספרס סקיס לן נובה שטר חובו :י שלש ארצות לנשואין יהורה מקויי לו הפטר לחנעכטל לנכות תוכן : זס סיס פקח ועבר הירדן • והגליל • אין מוציאין מעיר לעיר סמקח נסכיל זס 6ס לח שמכר לו 6ת ססלס לפי סיס ומכרך לכרך: אבל באותה הארז: מוציאין מעיד פיקנ'סטרק כקנין 6ו סימפו זה מכריס מטלטלז ולח קיר לעיר ומכרך לכרך אבל לא מעיר לברך ולא מברך לו הפטר ויכתוב לו סטר לו מהיכן ימשכננו על חוכו לעיר • מוציאין מנוה הרעה • לנוה היפה, אבל מכירת קני כן כו' וכתפו ועכשיו יטול 6ת סקרקע לא מנוה היפה • לנוה הרעה רשב"ג אומר אף לא התוס' דקכ' 6כל ה6

62 מלי וכחקר' והלוקח יקיר זוזי מנוה רעה לנוה יפה מפני שהנוה היפה בודק : למימר נקר יחתי מכס חד וסדר כתני סטר מכיר' כ"ע

מזכיכנס ליר 65רכעק ר5 לה פליני פתית למוכר לעכל

מליילסcתעויי דיני כקרייתו כחוכו המעות סקכל ולח יכתוב להפטר (כיון סכתכו הוכיח סלח יוכל להפקי' דינו ע"י מכירו הוליל וקורס סכחלילו 65 פלין לו פלין חוב כי פליגי כתר' וכתכי פטרל וקור יקים סיק רקוי. לומר כן חבל כחל רחתי מכח ר' יכול לומר מהדרכה סלוקח זוזי חרמון סכר סכעי ליה לממסר מורע6

fיני מוכר לו פטר'גמרייקו וזכות קכח על ילו קול יכול להפקיע ולהעמילן אל כדי סbוכל כמסכנו וחכמיס סומריס קלי ללח מסר מורעל

כזכותן ססיס לו קולס סכחו לו או סלות לילו : כי ירח סמס יסמט הרנר וימנע מלקנות 6ת הקוק ותלכק ח וחלה פיין מיס כמסנס ו' פיק: זה היה פיקח כף כחכמיס: ט ומכמיס 6ומריס זה נוגה סטר סוכר. וסלכה

כתב הר"נ וכסתרל רפלוקח יתים זוזי כו' כ"ט כחכמיס : י נ' רכות לכפולין פbס נcf6 htס כ6חת מסן ע"פ סקיס למוכר לעכככחוכו • וכשהגיע זמן פרעון החוב מינויכול לכופה נכחת 6חריו מרן: חרן : כרן נלול מעיר קורס ר"ן

קורס ר"ן • סומס סלמרו חכמיס זס סיס פקח כו' מפני כוס והות מקיס סווקיס ומכל סכיניו כלין סס לסחורת וכל רכו רו כדי שיוכל למכור זה היה מוכר הרנק רקוניס מכוס קס ! מכוי כו: הכל על מעיר לכרך פסיכת הכרכין קפה מפניססכל כמיס סתוספ' נריה ורכנן וכו' וברכה לוקחיס ימכל וחמרי

מתיפניס סס ולוסקיס ומקרניס קכתיס ו לזו וסין et חור: אינפיזכין קנית זכנת ספסות : ט שניס סקוכיחו ס'ס הנה מכך לעיר ונכרן זכיתי כל מיני נטיר 65 סכיח כל זה על זה רחוכן על סמעון (מעון על רחוכן ופטר סקוניס מילי: מפני סכנות היפה כורק לא הניף ומתלילו פנוי וסת רחוכן מוקדס ול שמעון גלוקר חרמון חונר יכול לומר לו או

פי' לטובת תחנת חולי מעייס • והלכה כרסנ"נ (6ס סים הייתי חייב לן כדברי סטרן כינר לתת לות עתני חמ"כ קיס לך אלון הגליל נסו מסס כחרן יהודה לו הפכו כופין חותר לתכות תוכן ממני וחל"6 זק גונת סימבו' 6cף הרחפון נוכה

לכלת

ופרכי' כנמר' 6י דמט זימניק כלו' של החול קרופון מחי

טעמייהו לרבנן דחמרו סקרפין נוכס חוכר ולי מסמע לן דפליני) כהקרח לכולין פטרה והדר ירכי וחי ורכנן סכרי דוס קיס פיקח כדי שיוכל לתסכנו וככה"נ קס תנו לייק פלונתו כמתני' רכסמיך של ירמי 6פי'כסתרס ריקני אחי וסדר כתני סטרס קלמרי יככן רוק נוכס ומסוס הכי קשיח ליק לי רמטי זימנה ת"ט דרכנן וחי לס מטי זימכס מיט רחרמון רק לח מני S6

6לו הייתי חייב לך כיכר חמק לוק ממני רמסוס ללח קניע ומגו(הורן) עלות ממנו ומוקמי לק כגמ' כנין פלוס ממנו ניוס דמפלס זמנית ופליגי לי עגיל חינם לייף ליומ'חולה • קר"ן : י שלש חרבות לנוחיוני 6רכות הן כחרן יפרחל חלוקות לענין נפוחי 6סס : רס"י • ות"ס סר"נ ססס נפח 6סי כו' פי

תה ממותה כקרן פנcלה ועיין כפי' סיף חסכתינו : יהודה ועבר הירדן והגליל קשה לי למה הפסיק כשכר בירדן כיןיקולס וגליל פפניקס מס"בעבר הירדן המערבי : ומכרך פיין כמסנס ר' סט לברכות :

... אל הכל

סליק מסכת כתובות

[ocr errors]

יא הכל מעלין כו' כתנקר"נ חפי'פכו עכרי מפרס כנמי לכלת פמו סכית כן כסחת וככל מקוס מוכיחין מעיר פרוכה

דהיינו למחן דלק קני עכליס נקליס ומ"ס סר"ס עכו"ס לפיר סרוכת יסרסל וכל גם תמיר סרוכת יסרחל כפיר נפלות עמו לירוסליס וכך לשון רש"י לפלו'וליסכעמו כירוסלי פרוכת עכו"ס: יא הכל מעלין• חת כל בני ביתו חרס כופה זקפים ליחמחי נטרי על סיפס ועל פירפו כריסbכוקכח קכל לעלו'עמו לירוסלס ולפי'6ס קנה עכו עכרי ילך סעכר 6חריו מעלין בחרן יסר :

על כרחו ופי' מנוק סיפק ואין קכל מזניחין לחתויי יא הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין לנו קרעת ולפי' מעיר

עכו °(היינו כנעני הכל מעלין לירושלים * ואין הכל מוציאין - אחד חָרוכס יסלח לעיר סרוכה ומקריסס כעכרי רחי ריס# האנשים ואחר הנשים (נ"ח וסחר עבדיס) נשא אשה עכויס : ומין סכל מוכיחין נכנעני הסתל מפלין למרק בארץ ישרף וגירשה בארץ ישרא נותן לה ממעות וחין מוכיחיןtוס 6רס: 6חי כריכס למימר רסין מוכיחין ארץ ישראל • נשא אשה בארץ ישראל ונירשה קחכסיס ול' ינפיס חס סוס קרין) פכרח מחולק לחרן בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה לומר לעלות וקיפ חומרת לורן רחמרי'ליק זכניס הכל בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל • נותן לה סלח לעלות מכס כלס כתוכה

גיל נמרק : ממעות ארץ ישראל • רבי שמעון בן גמליאל אומה ולס סיס מומרת לעלוק וקוס הכל מעלין לירוסלי'ללקויי נותן לה ממעות קפיטקיא נשא אשה בקפוטקיא • חומר פלס לעלות יוניס ניתן

מנות קיפס לנוס קרפ' וגירשה בקפוטקיא • נותן לה ממעות קפוטקיא : כמוכק : קפּוכקיס סים וחין הכל מוכיחין ליידי רתני

כפתור וקורין לה כערכי ריסר חין מוכיחין כו' פירס“

רמח"מ ומטותיק גרופות די מסוס מנות קרעה לכות

(Cקלות יותר מSc קרן קיפת רלח • 65 מינטרין כיון לסמועי' רמפלין מנות קיפס יסרסל ומסוס לכתוכס לסס מלכרי סופריס הקלו נס לפרופ

לכות קרע כיס דלין מוכיחין לפי' מן סרט יפה : סוקס כפחות חכמעות ורכי סמעון בן גמלי: סכר כתונת נותן לה ממטות הרזיסרחל וכלכר סל6 יקח פחות מתקנת דלורייתס מ'ק חזיל כק לקומרס וכית סילכתb כותיק :

חכמיס כקולס מסתיס ולשמנת מנס סכל תפוקת כן כרתנן ריס פרק ס' • מניד פי"ו מקיס :

סליק מסכת כתובות בקפוטקיא וייחד חותס מיר מסל מפניסקיס קרוכס לקרן

פרק יסר רתניס : רבן סמעון כ"ג חומר נותן פה ממעות קפוטקיס כתב סר"ן סנר כתונת החורייתח (מפוס הכי חזר כס (חומר) הלכך כתר סענולס 6זלינן כדין סטרי מוס • רס" וכן כתכ סרמנ"ס נכתב על זה קרין ולי תימל ליכי מודס כריסח לכם6 כר"י נותן לו ממעות 6רזיסרמל והות סכר ססכתוכק קיח של תורה וחס כן לעולס יקח לה מסתיס לכורי יהל מסיכס יליף לה ממוקר קכתולס לכסונס ומפתה וכן S6 כורי ילין לומר דהיינו טעממסוס רקו כשו התנס עמס כפירו' סלס יתן לה 62 ממעות חרן יסר! דקל חיק ניק גרט שמעון בן גמלי: רממנה על מס סכקוב כתורה תנחוכטל כרתנן כריס פרק ט' אס • לנרסכין סכר ליס סיס כתונת ליסה מן הקורס לכל חיו כתוכס סיסכימו כן פניקן מסקעכר לק מן התורה ולפיכך חל סעכודו כמקוס קנסולין לכל 65 מיקל סן המוסר כפך של חונס ומפחת 6 כסן סיסכימו כו וחכמיס קסו מרותייס למלתיס • כ"ג • ולנסעל פי מס סכתכתי לעיל כסס סמניל לכלכר סלס יפסוק כו' רל"ק ולח מידי רער כחן לס פליני bס כיותר מספור 6כל כפחות עכ"פלס (קיינו כרכנן כפחות מסיפור לרככן ולרסכ"נ כפחות משיעור רחורייתל ופלונתייסו לוקח כיתר וסכרי רכנן לכיון לכתוכה ורכנן הקילו כס ול6 bזליכן כתר מקוס הסינכור כמו כחול רעלמס ורbכ"ג סוכר וכתוכת דלורייתח ולפיכך bזלינן כתר מקוס סספכור כמו כפורקו : ומ"ס קרינולין הלכה כרסכ"נ הרמכיס • ועיין מ"ס כמשנה ו פרק ח' לערוכין :

נשא חסר כקפוטקיס • חתחן לכ'ע :

: סליק מסכת כתובות כתב סרמכ"ס סילר 6קר כתוכנת נדריס ספרסק נדרי'כונה (הסתכוננות פיס נקקוח נדרינפיס כמו שנאמר כין ליס (6פתו

כיךחל לכתו וכסיקיו קנסין נמורין וקריק הלסת נכנסת לחופקים לנעלס רסות לקפר נדריס ומפני זס סמך נוריס

לכתוכות עכין וכריס מסכת סוטה ליתח כנמר מיילי רתכס כתוכות ותנח המריר קכח נדריס : לשון הר"ן נר קוח כל מפני ענייניס 6ס נדרי הקורספהול מקדים לכוק קנית לו למוכס וכענין זס מינו יכול להקליס kה

מר סקול סלו וחיסורו כולל כל 6רס קונורי מיסור ס6סר על עכמו לכריס המותריס וענין זה יכול לחסור 6פי נכסי מנירו עליו ולין חיפורופוס לכר : ומסכת זקיק נענין נררי חיפור : וסרמיס כסספקוס כולל קרמי כרק קכית כן סול כולל

גלרי

מרbיסור • וין דהכל קיינן נמי נגררי חיסור לחלו הרפינדקסנית מיני כסי ססכעל חלד כסוי קדפיס לינוקס כלחלמפלפס ורכים סקר קנר וכינויו וילות עזר קנדר: סוממורמר וס חפור פלי כין סספפיסוכרכר 6חר: בין סלס ספפיסו וק נווילמור נפורס חלל קיכל פקעפיסו בעינן שיחפפנו כרכר סנדור ולסכלנרקוסור • וכינויי זילות מצורפיס כמפנקיג עכ"ל - מים זכו נדר סמכור בקורס וbע"פ סלין סס פנועס כלל ולח סוכרת סס לס כינוי וט"זכחמר מורה למסור 6סר על גפסו סיסור על ענמו דברים המופר'לסון סרמנ"ס פיס מקל'נורס ומינס ורוקה סיקסר לו 6תפים לכל האומר גדר פלס חובל הינו כלום וכן מנופי בתפוכס מקרס הפקר סי' עה סכפנכן נסס פפוכס לסרמכ"ס וססיס כק

קיס סנודר עס סקרן פותחין לו פקק ממקוס סחר • פלי סלליקנו כנוריס : פרק א כל כנו גרריס נמי מוקינן וריפל דמסניפין ברק א מ בנוי נוריס • כאן קרינ כנמרק מוקמיכן חסורון מחפרו והכי קתני כל ידות נדרים

חתני' ק"ס וס"ק כל ילות כו' כל כנויי כן' גנוריס כל כנו גויס בגרריס 6לו סן ירת נדריס החומר וכריס נויר הפרוסרנ רה"מ והכי קתני כל כנויי כו' כל ידות לחברו מור חני מעד מופרע 6ני ממך וכו'או קן בנוי נדריס כו' ווס עקר רחמר קכס כפרק כמו כינוי לסון נכריס קול קונס קונח קונס וכו' ילות

(וכן פירס קרין כתפנק נורים כמו ניס יד סל כלי מסכת נדרים

דלקמן) דמתנייפתח ככנון אוחזין חופן כו כן ידות

מהן דלורייקס דמסתקל נדריס פנקס קנדרי'נסחים פרק א כל כני נדרים בנדרים • וחרמים כיווני המורה לכל לטון לי

כחרמים ושבועות בשבועות • חרס וידות לס סתיס) חלק לחכירן סלינו עקרו c סס: ונזירות • כנזירות • האומר לחבירו • מודרני מררפס ועור סכרת הנמרח מולך סני ממך 6ס למרחקו . ממך • מופרשניממך מרוחקני ממך • דחף על נכ דס"מ ל6 מססרס מלטונות הללו מודר חגי ממך

שאיני ריסס סליןbלס מחסר נרקס סמיני חוכל כך ופליני טועס

דבריו חלל כחמנען ומסוס לך חו תופר חני המן פסיני אוכל לן וסליני טועס לדלו סכי נמי פריך כנמרק דכי היכי ופתח ככינון לפתח כמי מרוחק מניממך פמיני מוכל לך וחיני טועס כן הוסילוק כפירוס'לכינון (מפני רומנין מפרט התכח כתלי דפתח וזמנין נוריס ולסור לחכות ולטינוס עמו מכל 6ס 6מר לו מולר 6ני כקול לסליק וכמיס כריס מסכת סכק ולח מסיק נתר הכי מתן כלכר חין כמסמעות וכריו 6לס סלס ילכר עמו ומופרס כס"ק כל ילות כו' כל כנויי וכו' 6ל6 למ"ר כינויין Sפון סנדו מני ממך כלכך משמע פלח יפה ויתן עמו ומרוחק חני ממון חכמיס מלכן סילכן פירוסו דכנזיר קול פקר • ולילות נדריס נלכד מסמעסלק יפכ כמרכט מומין וחינן לסור למכול כפר כנדריס נפקח כן מסיק6c דנזירות חין מלנירנדר 6ין מן כל מלח חס כן פי חמר עס כל חסר מלסונות הללו היובל מפיו יעסס כרחית'כגמרל ומים קרים ידות נדריס כמו

סקיני

בית יד כו' וויל תרסיס כמו כית יי הכלי פמינו עקר קכלי

וקלנקו כק קכלי מוחו כולי עמו וכן הנך ידות מיני נומר וכרז לפרס סנדר חלה התחלס כעלמל ומתוכו ניכר סרעתו כדור ומחסכינן ליס כסלונמר דבריו ולע"נ לנמר כלכו לדור חי לחר

רחפנינן לקו בו קוניס נספתין לה הוי גור כדחמרינן כפרקנ'רסכועות סמר סמוחל נמר כלכו כריך להוכיח כספפין : וסרטים כחרמיס וכו' מסוס דנלר ומכוער נני קרדי כקיר (כלנדר וכל סכופות חיסר 6"ג כי ידור נדר נקי מו הסכם

סכועס) פּני לקולפנועות נמי הכס (מס b6ין כן כריס מסכת נזיר)וחיילי קני נמי למידך כולסן ונדריס רמתסר חפלה עליק לחומר קונס כמר זה עלי זכות הככר עליו הקדם (חפ"נדכתיכי יחזור ומסמי ליה דרין לגכרח מ"מ כתיב כי ילור גדול ומעפים ככלור • תוספות) ונכי חרמיס נמי 6סור חפלה פליק (דגלי קרח 6פריסרס מכל 6פר לו מסמט רחפן יהיה חרס מוספת קני לקו נניקוי לחפוקי סכועה לקלסרנפסיק מחפכח) לעיג לנכי סכועס כתיב לו ססכע סכועס (לחפור

מסר על נפט דמשמע החסר חפכס פליק • מ"מ גליקרה לה פכעו (דרוקר לנגרר • תוספת 8 מודרני ממך כו' כתנסרין פלומר מודרני ממך סחיכו לוכלך כו' וטעמו כנמר תפוס דעל כרחין משנתית סכרס ויליס

סמיון מוכיחות ל6 קוי ידיס • מרתני סיני אוכל (ור חמרתופולרני אלמו כנפי כנסת ופינת אוכל נמי תלתל כלכסינפסה) כתני סיני סוכל נרידל (וממילח ידפנה הלחופו סמלכר קליז וחסרוג כוסיסכל עמו קלמר • ועיין כפירס כר'ס

פגסנ' פרק ג') הלל מרתני לן ס"מ רסכרס מתניתין יוס סלין מוכיחות לו סון יריס סרח"ס • ועיין פ' לקמן כוס סר"ו)סלכך כי סר גמי מודרנל ולס 6מר סקיני חוכל לך לק השמט וכלכילס ולומר דלח מסתפינס כסון וויק כיון דלח מספר על החומר מודרני ממך סליני חוכל כך חמקי לקריין כבר מקרנרכינו נסיס לטעמו מפוס לנו מסיקיכורים

למימר כקרכן : חינמי ללס 6מר לסור נקרא :

כנררי

שאיני חוכר 1 רמי (סקיני יסןסמיני מרכר כו' ירים פרק דלקמן רתכן רמותר (מרחוריית6) דהוי לכר פbין כו ממס והתס ר מין כו ממס לחכרכו'ולס כסינס 6כל הכל מ"מ כמסכל סכול מוכיר יס כו ממס וקוס קונס סמסכל עכמו ענין זה סליגי 6וכל תו'

וכ"כ ג"ככפ"ק לכתוכות רן ניט ורכילו כרייקל דתנס קונס סלח חתן תכן לכקרן הינויכול לספר ותכל'ס כתר פ6ני סוכר לך כלומר נקונס יקל עלי מה bEוכל לך ולי פסיכומוכל לך פלין לנדר מקוס לחול עליו ע"כ כלו' וקחי ליפכח

הפכועס

קיס רמיסרנפסיק לחפכס ועיין כריס פ"כ ווס לפי דרכו סקול שאיני אוכל לך שאינו טועס לך אסור מנורה אני פליני וכל לך ופליני טופס מפרס רמקני' קסיפיק דחפי' לך- רבי עקיבא היה הוכך כזה: להחמיר כנדרי לן:ר'עקיכל קיק סוכך וכו כולס 6מר קוג'כS5 אס ממס רשעי' נרו בנזיר וכקרבן וכשכועה כנדרי כשרי' כלומ'מחכן ספחיו זו כווולה סמסרסס ידעיכן דל6סול

לא רבה למסור נפי' לכל תיק מכוון וכמו סמרחת עלפונו

נרלס מרעתו סריה חוסר : סכתכתי כטיל 6כל קרין מפר: ללמלי 67מרי'מתני' קפיתית כנררי רסעיסי גדל כנזיר וכקרכן (כועסfס fמר הרי עלי (כלית' חיקות מודרני כלחוד)סכרין יחמר קונס ולפי סbמר כנררי כספיס סנוריס נזיר וקרכן וסכועת הסחוכל ככר זו קינס וחמר סקיני סקול לסון סכועת הוה ליה גור ולח נדר ועכר וסכנת חייך לסיות נזיר ל'יוס ונסכיס קרכן עולס וחיים

נמור וקוי ידלנדר ועיין סוף פ"ג: לך פי'מפלן ועיין כפ"ג מלקות בעוכר על סכועת נטוי סירי סוכר כנדרי נזיר וקרכן המפנה י"6 °(מנינו לרס"י ספי' כפי' כתומם בפרשת וישלח על

וסכועס ומס סלמר למי לתת* ל מי לתת : מנורה חני לך לסון הומניס מי פילמר מנורת חניון פליני bוכל לך חי פליני טועס לך וכו' לכל התוספת כתכו לקכל 6', לסייס bיני חוכר רסין לספקו נסרחקת ר"6 ל' כלי נרו לפי ס6ין 6רס וניל להזכיר לסון נידוי לעכמו ל6 חומר כפי'להרחיק ר'חמות ממנו זקלכן כיון רלין לספק מנורת חני לן נהרחקת ר'חמות 6"כ ירחי לסון נור סוס לסון נע ונר ומרוסק מלנחקר : להחמיר כתב סרחכיר פיי לחכול כך חמותיו נרחס מדכריו דלעניןלחכול בר' חמותיו החמיר ריע ול6 לענין להכול כסלו • ולין פי' זס כנוכרת כחסנה • הדרכת מיכ6 למימר ולענין לחכול מסלו חתניית דומיס למודרני מופרטני מרוחקני ממך סליני מוכל לך רחקנו כקרק ולות מטין רכרי סרמכ"ס כפסטן ומרכריסטור נרקסמפרס כדעת הרמב"ס כפי' קרחנ"וול ג'יפי'ר' : כנדרי רסעיס סן ככה כמי פירו6c דירות תיל • יין : כנדרי רסעיס נדר כנזיר כו' לסון סר"כ 6ס 6מר הרי עלי כנררי רסעיס סנדריקס נזיר וקרכן וסכועס 6ס לוכל ככר וכו' וכן פי' לקמן כנרכות 6ס 6מר ככרכות כסריס סריני נזיר וסקרכן וכן פי' סרמנ"ס ולפי זס ריפל פסטל ועיקרס מסוס סיפס וכנדרי כסריס וכו'לכל כנמ' מפרסינן כלומר כנרי ופעים הריני • עלי - והימנו'• כלומר 6ס 6מר כנדרי רספיס הריני וקיה נויר מוכר לפניו וכתכ קרין ולס bינטריך 6 מסוס סיפ6 רכסריס רלח מסני מטוס רכחומר כנדרי רסעיס כטל ליק לכל כפלוכור קריני 6פי' 6ס לס bמר כנררי רפעיס מתני כרתנן כרים נזיר כלומר 6תס ע"כ וכן לס 6מר כנורי רסעיס עלי חייכ קרכן וכתב קרין רמסתכרס כססיתס נקמה מונחת לפניו • והכסף מפנק כפי ייר מסי מעסס קרככות כתר למרכרי רמנ"ס נרמה לנעליחינו מגרין הינו מוכרח נס נהנכות נדריס כתנסרכרי לכ"ס סתומיס • וכן 6ס חכר כנורי רסטיס קימנו מסמט סל6 fוכל ופי' הר"ן ותיק ככר מונח לפניונס כזה כל כ"י סי' רל"ו סלין נרחס כן מדברי הימניס ע"כ וקמיל ר6טין רלח מפיק סכועס מפומיס 6פי' קכי סוחיל ולומר כנדרי רסטיס מסתמע ורחי רקכי כעי למימר ירכן :S יפעיס הוח רחננ רפסייקו גורריס כנזיר כקרכן וכסכועס וק6 עלס 6מר 6 כנדרי ולמרנן סככלל זה לית בית סכועת הכי חיתל כנמ' וריפ כמרס רכלסון חכמי'סכועות ככלל נוריס וכמו שכתנכפי'קריכ ותימה לסרמנ"ס קר"נ סמפרסי' למסכתינו כדרך חקר מפי'סנכ' ופול רלדירתו כולס ריסס ל6 cfמועי'ולח מידי וקרמנ"ס נזכור פיח מת'נדריס כתכ החומר לחכירו קרי עלי כנררי רסעיס 6ס bוכל לך סמנדריקס נזיר וקרכן וסכועס ולכל חייכ ככולן כו'6מר כנדרי רסעיס הריני וכו' כנדרי רסעיס עלי כו' כנדרי רסעיס סלח לוכל ממנו וכו' וכתר הכסף מפנק מ"ס כנררי רפפיס 6ס bוכל לך סמנררית' זיר כף כלומר 6פי' כן חוק הגעת למק סיכתוכ 6ק"כ ע"כ נרחס מדכריו סרונס לומר סון הנעת ריח חכל חינו ענין כפני עכמו לסורות סbס 6מר כן מה דיכוכזה הענין 65 נזכר לס כמסנס ולס כנמר' לכל חח"כ מפורס וסולך כחיזולסון הול חומר והיינו הריני • עלי • וקימנותו חינו!6 הכעס והקלמס למס נין רסעיס לכפריס וחמר סרסעיס מנדריקס נזיר כו' לכל כפ'י"ר מסלימעסה הקרכנות לח כתר קרמניס bס נכס בחסונת קלומר הרי עלי כנדרי רסעיס סמנדריקן נזיר וקרכן וכו'וסכי מס הכסף מסנס ליפנק לגמ' ולסון סרמכ"ס מסלי נוריס וסיס כיוס ו' ונרות פרכריו סקול מפרס סרכרי סמסנס קס כולליס סני חלקיס

ק6חל סלומר מנדריקס כזיר כו' ססני כוס סלס 6מר 6ל6 ככורי רסעיס כלכרי עכ'S : כנדרי כסריס וכתב סר"נ ססכסריס יכסיס סלס לעכור ככל תחחר פיר' סכנדר קול הרי עלי כרמסיק כר"נ וכיון סכן חפי כסקיס כפתח קעורק סין עוררין דקל מיכה occo סמל תמות וקול חייב כססריות נקי פיליפקנס ככל מחקר פוספס

כריה

« הקודםהמשך »