תמונות בעמוד
PDF

גודריס כנזיר

גרר בנזיר

סא כגורי רסעיס לפי ססרסעיס קס סנולרי'ונסכעיס ל6 קכסרי' כר"ס כקלל קוקן ומ"ס קריכ ונזקרין פלס נתוליס סכועת מהכסריס ירמיס 6ל6 כעבור על כל מחקר ונוקריס פלס מפיס' וקל לכתיב נפגעתי וחקיימה לסמור משפטי נרקיד לקוליס סכועס מפיקס ולפיכך כנררי כסריס 65 6מר כלוס : קסוס לורוי נפסי'כעלמס סככר סס מחויכי'לקייס 6ת סמכות וכנלנוקס גרר כנזיר ונקרכן 6ס 6מר כנרכות בפריס קריני וכדי לזרז ענמס לקייס המכף לו סל6 לעבור על 6S

תכפר נזיר והרי זס קרכן לס 6וכל

סרי ליה למגדר ועל זק סכו ככר זו ולכלק חייך כנויר לא אמר כלום כנדבותם • גדר בנזיר ובקרבן : גרייס סייג לפריסות כפסקי וכקרכן שהכפריס פעמיס ב האומר לחבירו קונס • קונה • קונס - הרי אלו קרקס וכ"כ סרמכ"סכסוף

לפרוס כינויין לקרבן חרק - חרך חרף הרי אלו כינויין ק' נדריס ועיין מ"ס כמסנס פלסוג * ומתכוניס כקרכן לחרם נזיקי נזיח: פויח • הרי או כנויין לנזירות נ' פרק דלקמן : שמכילין קרכנ'לפתח העורק שבותה • שקוקה • גרר במותא • הרי אלו וכנדבותם ומקריפין מותס שסכלי סלק כינויין לשבועה : ג האומר

מקסי כנמר' יכולוגס לידי מכשול. ונרכת

חלקתני נלר וכל חמרת קיל כפילמ' הרי זן ונרר קרי עלי לפיכן הכפריס מנדניס דחינן גודרין ומפני תני נוב כנזיר וכקרכן ומס סכתכ סר"ן לכל מינס גוררים כי היכי רלס ליתו לידי תקלה : ב קינס ססכסריס פעמיס כודריס ככור ברוקל כקט לפי סל6 מייך קונה קונס קרי * כנויין לקרכן לסונות טל מוכרי כוככיס כנזירות 6 גדר ופי' סר"כ רכינו ניסיס לנדר פירו'רכר bלינו ומזלות קסום מקס מי סקורb bקרכן כך ויש מי סקורח פן כס לנמרי כנרכת קניונינה פיי מס סלרי גורר יותר כנרכת וככל לסון פילמר מלוקוס מקפים נקרכן:נור כמות'י כלוני נפסו וסמעפיו יותר רגוייס ומסוס סכי 6מרי'דנדר קוס קרי נפגע וקול כנו סל מומקל ססיס סכועס כלסין תרנוס

עלי לפי ססיכן מתגו' לגמרי כיון סלל קפריסו עכסיו ונלכס נ (חולין

קול כלומר הרי זו לפי סמתנון ונרר! יותר בנוי וכיון סוקו

פירופו סל גדר וכרכס 6ף כנזיר ע"פ פלין קנדר SE כזירות לח בענין 6חר (והיינו כלסון נור) מי שסכוונס פלו רכוייק יותר קריי נזירתו נרנס ומי סליכו רכוייק כל כך קריינדר וקרספיס כסנוכריס נכיר מין כוונתס רכוייה לגמרי לכל הכפריס מתוך סכוונסס פלמס ורנויה וסין כגזירתס סוס כרכור עכירס קרוי גזירתס נרכס ע"כ : וויל סרמכ"ס כסוף ק' נזירות החומר הריני נזיר 6ס 6פסר כן וכך סו סס לס לעזה וכיוכל כוס קרי זה רפפונזירות כזו מכזירות רסעיס קול לכל הנודר (ס' דרך קלופס הרי זה נחת ומפוכח ועל זה נחמר גור אקיו על רקפו וכו' : נ קונם פחמר קונס ככר זה עלי : רש"י : הרי אוכגויין לקרכן פי' קרין לסונות של עוכרי כוככיס ומזלות הסלפון

רס" דף נ' וקני קסין קו וסו6 סלין לכל לטון הנולר חלס מיחייך והס רקס מנו חכמיס קני לזוגות מפוס וכקני לפונות כקילי טיס וקרינ רנינו ניסיס כתכ כריס פירקין רמלי לפריס סני טפי מסלר ניסני ולה לומר הגורר ככל לסון הרי זה גרר דרנות6 cfמועינן דל6 מכעי' בלשונות עוכרי כוככיס ומזלות פקס לסוכות נמוריס סקנולר נקס נדרו נדר kה 6Eפי'כלסוכות פרינס נמוריס סהרי לפון סקוטסו6 ל6 סנסתנס וס"ר חמינס ססנודרנסס ל6 יסל נדר כיון סלינן לסון נמור בפני עכמו,קמפמע לן: ע"כ : עיין מה שכתכתי כריס כמסכת נזיר * ומיקו הכל לפי המקום והזמן כין ככנוייס סקוכירו לו פלח הזכירו וו"ל סרמכיס סוף פ"6 מהלכות נדריס וכן כל כיוכס כזס קולכיס 6חר לסין כלל העס כחותו מקוס כלוקו

זמן • וכן כתב כריס קי נזיר : וכפ"כ מסלכות פגועות כינויין נקרכן • לקמפיס נקי כן ל6כינוייס וריס קלי (פרוסי • (מטוס לסתס נודר מתפים כקרכן פתוח לכרקווס

ומכי נקט הרי לו כנון לקרכן • קרלס חרק כחומר ככר זה עליך חרס . רס"י ועיין מפנק רי פין : נזיק פחומר הריני נזיק fס fוכל ככר זס • רס"י : שביתה סלח חוכל ככרות - רס"י וקס דל6 נקט כינו סכוע' קורס כינוי כזיר כמו כמסנס דלעיל סכתוכ כסמוך נרו כמות פירס כפכע ומסוס רקחי כנדריס נקטלפון נר כדלעיל (כנמ'רף חי) כלומר 6פנה פרק זה נדר נרול כרר

וכו' ומפוס לכמותי חינו מענין סכומק פקוקה לקוו לקולפון נכריס וכמוקי חינוכענין סומן ככויןbס לפי

פתוח לסון סכועת קפסיק וסנס כיניסן נדר (וז"ל סרכ רכינו ניסיס מטוס לסכות סקיקת נגזרים מסכועת מה b6ין כן כמומי ולפי ססן כינויין חלק כיניסן ככרר) ומה פרקליס נזירוק לסכועס מטוס לכעי למתניי גכי קלרי חותס

סים כיניקס ג' לסוכות של כינוייס כרס"ס • ועיין עול מוס כסמוך כמותא גירסת הרמכ"ס כפיר מהל' סכנעות כמותח ומפרסנמיסקול כינוי כלפון תרגוס וני' טור סימן רניו מומי 96 לומי

וכלל כי"ת לוקח • וקנירסס כנוסח מפנק לגמ' כמותי וכן ניר קרין ומפי ולנוקי כינוי למסס כסכועת מפת כוכתר ניוS6 מסה וסכי bיתח כירושלמי ומסרה תגןכו כמותי לאו 6מר סכומק סקוקס כמוקי קיק מסמע לומר כמותי ככחול ומש"ק תכן גדר חשמועינן לכעינן פיזכיר נדרו סל מסס דהיינו שכועס וק"ג ככרייתחכמומתח החתר מוקי • עין

טן א נ החומר

:

3

16 1

[ocr errors]

: האומר לס חולין ל6 bוכל לך וכן קיל נירס' קרמניס נ (חולין סbוכל לך הלמיר נקודת פתק ומסמע ל6 חולין יסיס : כפירוסו ומפ' סכל מס סbוכל לך לה ירוק חולין מס סbוכל לך bk קרס : 6 כפר יקיס סלס פסול (וקיינו) ותו כשו חמר כל סחוכל כן יקיה קרנן: פ"כ לכל גירסת קרסיס רסייך כקו כסרות ופסלוק: 65 וכי ל6 מותר כמו חייל קר". לת לין bcוכל לך - וכן סיס נירסת קרחכיס כחכורו קמכס וכן (כמס'עכו"ס ון ליז וחפ"נ ולי מוקר ולסיר פיין וכי הפוסקיס וכתכ הרליס

כמי גני נכלס וטרפת ולכן סכן סמטלפון הנמרקמר ג האומר לא חולין לא אוכל לך (ניק לחולין פלוכל ק"5 פלין מתפיסין לס כרכר עלס סערות ממי (חולין ס לך) לא בשר • ולא רבי • טהור • וטפא קנרור וסנדק • הוליל וים סולין סיישה קרכן (מLמע נותר • ופנול • אסור כאימרא ' כרירים כמשמעות מותר נס כקדסיס וסיותי רוח מחוכל כך) ונס

כעצים

הפנן סתס כדריס לסחמיר מחניימיכחת וכל הגידמתני'

דכיון דדעתו לסתפיסוכנור סחני מוכל לך דריסה קיימו עין ! לא חולין לס וכללן חמרי על דבר הנידור נתכוין : טסור לס bמר לס טסור מס כו' לסור טעמס מסוס למכלל לחו לתת סינוט קן פכן תשמעו סbוכל לך : טתס נותר פנול 6ס 6פר טכנל מס סbוכל לך לס חולין נח קרין וני קריב נמי לחולין כמו לס חולין 6 קרם וכן כלס 6סור סכל ולכריס סנותניס כקלטי' סס: כלכרי ולפי מס סכתוכ לקמן דכולס מתני'ר'יסודס קיס וסר"נ כתר כסה של קרכן : כריריס כלסכת סעניס • bוכלכת סטנליס: דחין הלכה כמותו ניח6 רסס כן נכול6 מתני' לית סלכתח

כעניס וסיינו כמו ספסק כמסנס ר' פ"נ דקדוסין דלית לן מכל לחו אתה שומע קן לכל כפי פלח פי' כן סרנדכולי מפני ר' יהודה קול נוכל לומר דכריס6 קיל והלכתקיל 65 ליס כר"י ול6 קסיס ס6פסרפרעקו רטטחה רמקני' ל6 סוס 9פוס רמכלל לקו חתת סומע הן62 כמ"ס כימ רים ת'נדריס וכן כג'י סי' ריו לסרמכ"ס וסוכר לכיון פלומר (חולין 96סמפו לס חולין למיל6 מטמט רקרכן יקל והחומר יכר זה הינו מותר ממילה מסמע פסול 6סור פ"כ וכנירסל פנייק לס פולין לל bוכל לך לעין וסולס כקן דכסמסייס לל bוכל לך קוי מכס רמכלל לסו כוי כיון פנל לחמור וניל כולי עלמס מורו רחמרי' ניק מכלל לחוכו' ו6"כ לה קסי' 6פסק דלעיל קל ליתר דלי הגי'כן כנוסל'. 6ף הולם לא יוכל לכתון כן • דקל קנמר' מוקי למתני' כמין מכל כמו כו' ולסרופין 6וקמתה קיימ6 לכך חין לנו כמסכתיכוכין לגירס6 זוכין לניי זו ל6 נחס מפני סרכיס סכתכנו חי להיתל כפיר מכלל Sחנכו ולין סלכס כמשנתינו ולי דקכס כלו מטעתדסכלל כלו כו' הוא כלל לא כפר ולס רכי חריט6 קלי ומסייס סbס fוכל וכן כתב הרמב"סנפיריפו לגירסתתר'; מסייס .bוכל לך וכן כתב סרמכ"ס כחכורו וחיכילמסמס כנירסה זו רחממיגרס לחולין כפתס ותיתני לה כפר - והוה לית לתקני כחינן נמי דכוותיס כלמ"ר לחוד - וכן רכרי קרין דגרסי' להוכלמ"ר - וכיס לדעת סרל"ס ומחלק בין למיונכתם ולתיו כחולס וסוכר וכסתוס נחולס כיע מולו ולין כ6ן ענין למכלל לbו כו'hk רממיל6 מטמט רמס סליגן מותר פתוח 6סור וכיס קתיס'6"כ יוס זו מין כריך לומר זו• וספסר לקרן רקכי קתני ס6ותר לחולין נפקת כעסה כלומר לה כסו כסולס וכסס כולו עלמ6 מורו לקרו'סו6"ל לסרמכ"ס וחין חלוק כין לעיר פתוחת ללמ"ר חולס מימ מפתמט יותר

כסקיס נחולס סר"ל לס ולפיכן ה"ק לחולין כפרס נעסס כלח כסר כחולס : ולא בכי כתניו"ג 65 מיתר כמו חיל קוכל וכן כעכו"ס פ"נרף לין • וסיל מסנס ר'גפ"ננקרח רעריות

ומפילכן קי"ל רסין מתפיסיןכו' וכריס פרק דלקמן מפורס וכן מ"ס סתנן סתס נוריס להחמיר • פס מסנת די; טהור פי' כר"נ לס 6מר גל טרור כו' - וכתב סר"ן ימפוס רתכ6 למירכרכי ל6

to למתנ"ק נטסור • רפלפל פפיטל סוס ורכי יטקור פות לסדדי דוד עגינל קול עכ'ל וכו"מ קסי: למה לי למתני תרווייסו - וסרח"ס מפרס טהור וטמס הם חומר טסור לו כמס סbוכל לך רקייני קרטיס סנוקן נקס טותחת וטהרת : וטמא נופרופנול : כתב סר"ן וכקני לס יין (מ"ו פתוחים נתחלתן החדרנס מי 6מר להו כלמיד חיכ' למיתר ולהתירס קל מכון ונקני גמי 6ע"נ ללס סמרנקו כ"ף

קרפיון מתסרי • סכיון LCמו מורת 6סור כלל כין נמי מתסר לכ"ע • ועיין מ"ס על כחמרס כו : טמא (הר"ן ניחל רקמ"ל 6פי' כלס כיף ולס קסי' רכים הולס מנ6 טהור והתוס'כתנו לסויה ורוק6

65 רכי ססזכיר מקרה קנת סיין חקרננות סכריכין לגרון כטקרה לכל טמק נהריח ר'6 6דרכת משתמע לכר סנותנין כוטומלס לסיינו

חולין קי"ל דכקרכן טמר קלמר ועיין מ"ס כריס מתניתין דלקמן : נותר ופגול 6ע"ג דסוי דכר ה6סור ומתפים בעיקר קופת הקרכן סנעשה נותרופנול • נמרס : אנו לפי שהתחיל ככין הפסיק כחיסורס • קרליס : באימרא פי קרינ כפה סל קרכן : דסתס גרריס לסחמיר

ועוד רמcמט רמטר הידוע קלמר הר"ן : כאמרא וכו' ככ"ף רסני כולסו מין פמן מורה על מס חיסור סרן יכתו עיר היין 6"נ טעמס רכלס כין מסמע רנסכע כחיי מימרח וכן 6c6רס כ"כ : יקפי עניס מליחי פיין נסו - ומיסו קרין מפרס כמסנס רנקין ניכ טעמ6 רחיי וקתני נכייסו מנחס וע"ס כרירים פי'סר"נכניסכת קטניס 6ו כליסכס סטלמיס• וכתכו סתוס' לפימפני ענייני דיריס קס • נקט לפון רכיס כרירים • ועיין לקמן מ"פ כרכור כתוכס :

כעליס

דִים פרק א כפליס כנורי פניס 6ל מערכת: כליס כקרכנות מעל E60: כעצים לסון סר"נ כגזרי עליס • ולסון סר6"ס פני גזרי כמזכח כקרכנות סעל גכי סמזכח : כסיכל כקרכנות פנקיכל: עניס ע"כ וסיינו כלתנן כסוף פ"ו 67קלי קלות- תרי כירוסליס כקרכנות סכירוסליס • פ"ח חומות של ירושליס עלי עליס לס יפחות מסניגורי עליס ולסכי תני עליס ל'רניס: מפירי הלסכס קל bתו : כ6קל מכל מסמסי סמוכק כגון כאשים פיר' קרינכקרכנות כו'ופירטו התוספת סנקרליס מזלגות מזרקות ומספות חס

ספק ריק ניסות והרמ"ס ספר כמזלגות סמוכל לך חד כעצים' כאישים כמזבח כהיכל • כירושלים : מפרס כ6סיס כקרכנות כמזרקו' סbוכל לך וכן כולס נרו באחד מכל משמשי המזבח : אף על פי שלא ירוסליס כc6 סמוכס ע"כ חע"פ סלח הזכיר קרכן הרי הזכיר קרבן הרי זה נדר בקרבן רבי יהודה אומר ולפטר דלפון 6פיס ססוס 5 זה כנודר כקרכן : ר' יהודה האומר (ס"6) ירושלים לא אמר כלום: ו האומר רכיס לייק לפרס לתכס כולל חומר החומר ירוסליס כלח קרכן - עולה • מנחה * חטאת תודה שלמים •

לתרווייקן ותוספת נסס כיף לק חומר כלוס ות"ק שאיני אוכל לך אסור : רבי יהורה מתיר • ירוסלמי פי' סלסנס th St פליג עליס וחין הלכה כרכי

הקרבן

על המזכי• ועיין כמסנס ס' קולק : ו החומר קרכן

פרק כתרס רכינה : פולק מנחת מטלת פולק וסלמיס כל קני קרכנות מונה קל כמזבח פי' סר"נ כקרכנות וכן כקיכל וכן כירוסליס כן ותולה נמי רמיק כחוכס דר' כריכין לקולות סריס לסין זה

כתר פרחים כפס ירושלמי וכתב רתכי מסתגר גולר כרכר הנלור : ורכי יסולק מתיר מפוס דסתרן כלל כ"ף לסל 6S קלמר כחומת ירושליס ע"ס : ולפי הכירוסליס ר"{ דמי לנפכם כסיי קקרכן וכחיי סעולס ולין כלן למכור ולס כקרכנות קק"ג למזכח ולסיכל סגוייס נכי ירוסליס סעין פנועק וריס6 thמעינן דפליג תיק ענית לרכי יסולס 6פילו רחנקו ולחיוכר קנרור קן כמו כריכיס דלעיל דלק פירסו כירוסליס 6ס קוכירק כלל כ"ף וחמרי דהוי נור • (סיפס כטלסיס סכרידיס 6ו כעליס סנקס וירין מפרס כרירס מעינן דפליג רכי יסולס עליס דת"ק 6פילו כקרכן עולי כקרבנות סכריכיס: הרי זס נרר כקרכן מסוס דסתס נודר ומכקק וכו' כסקוכירן כלח כ"ף דלק הוי נדר : כקרכן סוס מותפיס קרחים• וכמ"ס כריס מתני' רלטיל :

קרכן רבי יקולת חומר החומר ירוסליס לס 6מר כלוס כתכ סר"ן

ת"ק פליג עלה כלומר מתני' רתכן כירוסליס וכן כולקו ככ"ף • רייקורת סיס ולח ת"ק וסכס 6מרינן כנמרח לכולס מתניתין רכי יסולס סיס כריסb רמתניתין (חולין כו' נמי ר'יסולס קיר לסס סמעיכן לרימ כפ"ג יקלופין מסנס ו' רס"b ולס 6מרינן מכלל לחוחתת סמעקן הלס רכי יקורת קיל (לקוח כר פלונקס דר' מחיר ככל מקוס • סרח"ס) וה"ק • סרגייקולס חומר וכו' וככר כתכתי כריס מתניתין דקני מפרס לריסb רלתית כניע וסן לוקמתה לקופט התלקח ריתל ומ"מ נרחה ולחי רמכעת'ר'יסולס קיס 6פילו לקוסטה רמלת רקח סמעינן ומנעתי תני לוקח כג'ן וקיל סכרת ר' יסודי ולנרי קרן רבינו עובדיה מברטנורה חין קכרע וככר כתכתי כוס כריס מפנקיכו : י קרבן פולק מנקה חטחת וכו' וכקן יריב כל סניקרכנות חוכס כס לעולס ומנחס מסכחת לסו כתמידין וכמוספין פלמי'

מסכחת נקו פלמינכור רכיכוריס 6"כ סלמי נזיר ומיסקריכסריח רחין זה נודר נוכר סנידר כלומר קמ" דהוי לכר הנלור ומטעס bמפרס כריס פ'נ ומסתכר לפרס קרכן עולס כו' רקרכן 65 מלתח כפכפי נפסיק קול רניק 65 פיין לומר למוכר הוח ומיסו כרלס דמ"מ מטוס פלוגתח ורכייסולס לכעי כ"ף נסיב ליס ומ"מ חיכח למירק לכסלמס חטחת תורס סקס כליס חוכי ניקל למינטריך לססמועי' 6כל עונה ודרמי ליי סקס כחיס כין כנדר נין כתובת למחי סינטריך ליס סס ככר סמעינן לס מדלעיל וכל ליסנס רמסתמט לתרי חפי לקולכיס לסחמיר וניל רקכס מינטריכן ליס דסליס רסוליל ופיט (חלו

מיני קרכן דמס"ס פרט לקו לסתפיס כמילי לסוכק רוקס וכעין מס סכתכתי כמתניתין דלעיל סטמס נסס החוספז : שאני אוכל לך יקינ לחי פליני חוכל לך ה6 תגן כמתני' כי פ"נ קרכן 65

6וכל לך מותר וכן מוכח מסיפה רתכן קיכן מלוכל כך ופירסו רלח ריכטרך ומיקו כוס י"ל לכה מינטרן מפוס וכמכ"ם הוס - ועור עיין מ"ס כמסנס 6י כסס סרח"ס ועיין כספים : רבי יסולס מתיר כתנסר"כ מסוס לחמרן כלל כיף דמי פכטכע כחיי סקרכן וליכח למידק מנחת סחינת כלה מבעלי חייס מלי נסכע כקיי סיין בית ולשון סר"ס כמפנק כ'פרקנ'גכי סכועס סל6

fוכל לך כתר ולס 6מרינן כחיסכועת קל מסתכם כרחמרי' כקרכן וכמנחת כפ"ק מסוס דסנועק ליס כס ממשק ולא שייך למימר כס כסיי סכועס עכ"3 : מסמט רחיי

לחמרי' ללנקי מרניס 6מרינן !6 כל לכריס ממסי קורס פס מיכלסון כני 6רס • ולפיכך חמרינן כנר רנסכי מסתכט : יסולק מתיר' פי' סר"נ מסוס דסמרן כלל כ"ף רמי לנסכע כו' ועיין מים נרפ"ג דנזיר וכתכ סר"ןכפתני דלעיל קמחי

פליג רייקכס וקריקני פמן מורה חיסור ומחי מכס מפנול ונותר• (דסה חוקמי לכולס מתני' דלעיל כר' יולס לסן קוסיס קיס סללו 6ע"פ ססמן מוכת חיסורן : מ"מ 6ין סמן על סס חיסורן סוחומר כסמס זו עולה חן מטלת חינו מקכיין כtס זה חיסורס סל6 סנריך לעשות ממנו דיני עונס לוסטלת מס 66"כ כפנול ונופר • פסמן עליסן מטוס חיסור כלכרי כ"כ

טן ב סקרכן

רכי

16 2

[ocr errors]

הקרבן כו' 6סור כתר קרינה6 דתנן כפ"נקקרכן סחוכל קרכן הינן כקרכן סחוכל כך 6סור חריג לכל הני ממשיכן

כן תוקר התס הל קרכן קלמר רמטמע מייקרכן * נסו ככר קקרכן מינטריכל לייק לסלקס רעקן חמינח בחיי וכן כנמ'סיף פירקין מיקל 65 קרכן וכן Sפון הכריימל כגמ' סקרכן קלמר וסל רתנן לקמן כפרק ג' הקרכן סחוכל לך מותר כל קרכן ("כ התוספת 65 קרכן עסקי תינוק כסיי קרכן קתס קל קרכן קלמר למסמע חיי קרכן : לקרכן לל bוכל לך קרמר והכי מסמט 65 קנק

ר'מחיר חוסר רנספר כחומר כקרכן 6ני נסנט והקירכן הקרבן כקרבן קרמן שאוכללך' אסור לקרבן לקרכן יסל לפיכך לח לוכל סbמר נתיכה 6חת חסור לא אוכל לך רבי מאיר אוסר: האומר לחברו • לך ולין הלכה כר"ת : דל6 מיין לומר פרוס לסון

קונם

קונס סכום' כיון דלמר ליס כתיכק חחח ומתניתין נמי רייקי דמיירי כתיבה חחת רתיח רקרכן חפ"נ והעבודה הוס לסון פכועס 6ף כי(סול) כתיכת חקת פלני הכל כיון דכלסון נדר קליל וקלמר סקרכן סחוכל כך חין לפרסונלסון סכועס פ"ג ולי נרות דמקענולס ל קסיס דלמו סכועס קיל חלק פכן קרניל עכמו כדי שלח ליסכע דומה למה ספרסקי נסממון הזה כמסנס ט' פ"נוכתוכות וגירסת הבית יוסף הי

קרכן כנירי דמסמע הי קרכן: 656 מהחליף חי"קנס" • וכן נירסת קרמכ"ס וסרח"ס : לקרכן ל6 bוכל לך ר"מ חוסר לתך קר'נרנטער כלומר לקרכןיכס לפיכך ל6

bוכל לך • קכי סיתס כנמרק ובלו' 6פיגלר מחיר לית ליס מכלל כחו כו'קכס געפר כחומר לקרכן - פי' כסנ"ס • וליסנס דכעטס מוכח ולפי הלכת הינו חומר כסנ"ס 6ל6 נעסקי וכן דעת ר"פ כתוספת דלעולס כקקת חומר הלל נפסק כו' וכן מסחט לפון סרקיס סס כגמ' לע"נ דכריס מתניתין ג' (חולין סbוכל לך פליג ר"מ לחקר מן ספירוסיס סכתכתי מקלק הרחם והכל למסייס ל6

bוכל לך (זוכי רללסור נ6 ולדבריו כמסנס כ' פינדלקמן דתנן כה קרכן 65

6וכל לך מותר כריך לחלק כיון רחומר ל6 קרכן כסולס לכל לפרופי כלל דסוי כמו כפכ"ח ודלקרכן יקר מל6 6cתס לריך לכה פלין כמכלל 65וכו' כלו'מס 656

6וכל ל יהל קרכן כל מס סחוכל יקר קרכן וקס לית ליס כרכי מחיר 56 רקפל לי דמעון לבונוס קרח"ס מפמס רכי מסייס לס fוכל לךbית ליס כרכי מחיר נכלל לחו כו' סנ"כ וbע"נ ללר"מ כי 6מר לסולין נפתח ל 6מרינן מכלל לחו כו' ר"מ כי קל מסייס סחוכל לן לכל קכס רמסייס למלתיס ל6 6וכל לך מסתס ספיר לספור כל • מכלל לחוכי קחי דמוכח לית ליס פפיר לריח ע"י ומיקו נקמן פ"נ כתר קר6"ס נזס סלסון נקרכן לל bוכל לך 6סמור וסני ליס לר"מ כין לקרכן כסכ'ח כין כקרכן כפתס ע"כ מזס מוכח ולקוסטס דמלת6 לעולס חית ליס לרכי מחיר ללקרכן נפתח מותר מסוס לליכ6 למיסר ללח מטעס למכלל לסוכו' וסכס כמתני למסור רימ מיירי כלומר נסריח כסכ"6 • וזו היה בסיס גלולס חלי שכן היה סכרת הרחם יותר מסקי קרחיות סקנים הבית יוסף כתוכיס דלקוסטל רמלתס על חמר הרל"סונפתח כמוכסנו • וכתב הניידים לפ' נעשה כחומר רלחו לוקח חלק היכולותר וכחומר לקרכן כסניח הפמיר מס"ק חסרות הכל כפקח מסרי סרי ע"כ • (6סכחן כסוף פירקין רbמרינן כחומר'וסוח כמו נעסס - ועיין פור מות כמסנסנ' פין : לא חוכל כך כתב קרין וה"ק רמיחמר לקרכן סחוכל כך רמפמע ספיר (קרכן יקר מס bוכל לך ותחי לל6 ערים כלי כתרי קני וריפ6 ולפני הקרכן כקרכן קרכן נקרכן סחוכל כך 6סור מפוס וקנקן תלת'תקרכן כקרכן קרנן דוקל כי למר פחוכל 6סור לכל כי 6מר ל6 סוכל פרי(ועיין מ"ס כתסנקכ'פרק כ')חבל כי 6מר לקרכן חפי'6מר לו היכל מסור : רבי מחיר חוסר כמנהרין וbין סלכס כר"מ וכן כתב הרמב"ס כפירופו נס קני ס'ס ר"ו כתר על רכרי כימניס סכחכורו רלח פסק כין דרכח :פוס הקול סתמס דפים לתנן לס קרכן ל6

bוכל לך מותר וכל זה כ"כ רחמלידתסר ככלי מכ"ס לכר פלונתית וקסור • ולר*מסוס למינטריך להסמועינן רקעין רלח סער מכל לסוכו' 6פילו הכי ככי קל מולי , דחפור ומטעס ונעפת וכפי הפירושיס סכתכתי לעיל וכן כתכו סתוס' נסליס רכ'ס לרכנן חלל רכות6 לר"מ bסמועינן ומפתח רקפיטל הול - וכיון שכן בין סין לומר מין סלכה ול"ל דהכי קלמרי דחין הלכה כר"מ כמס סוכר רוקח בכס"ג ולהו כמכלל נחי כו' ולכן 6פילו כתכלל ל6 ל6 פסקינן כוותית לניקח כמיס כמסנס דלעיל רקר"נ פוסק כרית רלית כית מכלל לחו כני נפ"נ רקלוסין וכן דעת הרמב"ס סס כפירוס גס ככר כתכתי לעיל כס סכ"י דס"ל לסרמכ"ס מוקיס למתני' דלעיל

פי' כר"מ מ:ס יקייל כוחית דלית לן מכל וכו' ול"כקסיס טוכס מנחי החי רקחמר סין הלכה כר"מ וכן מיסתכ"י דקרסנ"ס כח co לין וכל מקסול כקמל ללקין : ועור הרי לכתוב לקמן לגמ' רמי גת חמקני' דקכס ומסני סקס רקחמר לח כקולס (חינכפתח למחי ר6סיקנל לעיל כסמין וסכל רוקח כסכ'ח) ולס כן כן לקכח לפרס6ללקמן וליתס מ"ס סכ"י (וכן סט"ס גוברין סכתכוז"ל ומ"ס סרמכ"ס רכחומר כקרכן 65 חוכל כלומר נמכ"6 הלמ"ו הפרי וקס 6ע"ג רלסר רימ כפקח קלמר פרי נענ'ס קלמר ע"כ וכר מנוסר ממ"ס לעיל רכפכ"ל חסו טפי קלכן כמקוס סניח כי פפּס ונמקוס פתח נ"ל סכיח) וכןנכית חזר כן מרן סכרס סכתר על רכרי סרמנ"ס סכתכ סני פעמיינקרכן ל6 סוכל לך ומותר ומפרס לחלל נפתח וחרה כחולס כלומר חכלכסכ"ס 6סור כהן מתניתין רקכס וכחוקמת' ולפיל ורוקח כסכ'ח וכתב חיכה למילק למס ססמיטרנינו נקרכן לל bוכל לך נסכיס תחת הלמינרלסיר ר6תמר כנמ'וניע - עכ'ל • סרי ססוכר למתניתין לה פליני חקררי תרוייקן הלכקח ננקו 656 סקניס כל"עלמת קסמיט קרמכ"ס לין לסכס

לכל

נדרים

ד"ע מברטנורה

דק

תוספות יוםטוב 6כל לפי נסתו סל קרמסיס כפירוסולין מקוס מיון למס פסק דלס כר"מ ולמס ססמיטונ"כ מחכורו מכתב וז"ל ור"מ חומר ספי' נקרכן ניר פל6 יסיס קרכן סרכר סלס וכל כך חכל כרכר סbוכל לך לקרכן יסיס לפיכן לל bוכל לך 6פור עכילק6 לקמן כסדיס רסיל דר' מחיר לסכר סוכר רחמרינן מכלל כו'וכן סתמס דלקמן פלינס וכר'מחיר יקלוטין לתיס וכן הנכס ופּרי תנסי ננקו קליבל ורית ווסו לכר פלין בו שום ספק פז קיח רעת סרמנ"ס נין כפירוסו כין כחכורו 6לס רחכתי קסיה סונית מנמי

דמוקיס כסרים לתרי מתני' קונס פי' מרמר עין ולפין קונם פימדבר עמך יריעושה עמך רגלי מהלכת כחר תנח ורלית ליס סס סית דחין גרייס קליס כל דכר

עמך - אסור :

ליק קל • ועל כרחימ כריכין פליןכו מתס לכור מין כן

זו תס מ"מ כסbמר קונם פי

בבשר

לס סרמכ"ס ומע"ג דנרסי מרקו עמן 6סור ככה

הכי כיף •"6 וסנוי נרף י"ג מלרנר (ספה לכר סיסכו ממס רוח וכן יחסרו ידי למעטיקס זמcולם נפים נוף ט"ז סכל מס נעסס סרכריו מרחיס כחגכע ורנלי נסלוכן וכל כיוכח כזה :

כין כפירוסרכין כחכורו דמפרס למתני' רקכח רטעמס רלסר פרק נ ואלו מותרין: חולין פbוכל לך (סי' כעלמ6 נקטי רימ מטוס דמכלל לfוכו' קנסחטיפ שהלכתי בעד קר"נ כי

כפס סחולין סחוכל כך מין כריך tsה לחכם• קול כתכ כסריס סוניס רמוקיס לר"מ דקכס מטעס רכעפת כן כל קני דחמרינן כמתני' כריס לין כריכין b6לת חבס : וכו' ולס כן מפניות רקנס וללקמן לה פתרן חקררי תרוייקט

כעורות ס"ל דלית לן מכלל חוכו' וכן פסק ניכ כקרופין • והילך

פוסק ככלן לכס כרכי מחיר שוק ני"ע : קונם פי מרכר עמך וכו' 6סור כתכו סתוס' ור"י נמי פליג כק6 דכיון דס"ל דקרכן כלל כ"ף הלמיון 65 הו ניר ה"קכלסון

קונס כל6 כ"ף למומר דטפי (ניל רקונס פי) 65 עדיף מלמין קרכן עלמו ור"י פי' רחומר קונס יס לפרסbפון פעולת כמו מקונס וכל'פעולס מודס ר' יסולס - עיר. פי מדבר עליך כתב הר"נ וסטיג ללין נוריס חליס על רכר סbין כו ממס כו' מיס כסbומר קונס פי מרכר עמך מסרקפת מללכר כי'נמי ופי' סר"ן קונס פימרכר מפמערקונס קלי סליכור ומסמע נמי דקלי ספק קלכך כיון דסתס נדריס להחמיר חמרי'רספס קזיופיו לכר סיס לו ממס קול ולכוות' כנמ' רחמרי' כחומר ופירושן נטפס כחומר ועיין מ"ס כמbנסי' כפרקכקרח וכתב עור ננדין סוס לסוס מני למימר דחפילו חי קחי חניכור 6סור מדרבנן לקנדריס חליס מדרכנן 6פי' על רכר סלין כו ממס כרמיתס נקמן כריס פ"3 ללח קוסטה רמלקס מקרן ליס דלפי' מרורייתה

כמי 6סור ע"כ וענ"ל כוס לחי מדרכנן קוק ליס למתני סרי זס כל6 יסל כרתנן לקמן ועור רח"כ תרתי למה לי ? פרק ב ואלו מותרין לה פיין פפיר (מתני ולו מותרין רסטו הנקולפיק חסורין ין פלח ידור כהן דלית6

6 6ס גונקן כר"מ דדריס טוכ 6מר לספלור ונו' טוב מזס ומזס סחינונודר כל עיקר כריתס כנמ' פ"ק דף ט"ואע"ג והמסלענין כדי עלי לחיוכיס כקרכן קחי מ"מ ויל כתר טעמס רמירי קוס טעמ6 656 מסוס סמס יעבור בכל תחסר ה"נ חיכה למיקס ככולסו נוריס פתח יעבור על חיסולו ס6סר על נפסו : חולין ססיכל לך כתב סר"כנסימן נעלמס נקטר • כסס סחולין סbוכל לך קינו נריך ס6לס כו' • ותימס רלקס כמי לח כריך וכופרין עלס וקלי סגויס כס'ס מי 6יכ6 ל6פוק-חרטתם הכי קח קתני סיפ6 החומר לחתוכו פותחין לו מכלל וריס6 ל6 כעי ס6לס 6ל6 מחוורתח סולין ממיל6 נסכס כלומר כרטני מעיקר6 לחיילי דקתני כסר חזיר כו' רמותרת תני נמי נקן סעיג רלח חינטרין ולס כן הוה ליה לקר'נ לפרס כקיר לחיילי הלכן נ"ל לכספר גמ' והר'כלל היחס נירפס זורמי סיכה למסוקי כו'וקרי הרחיס כתב בפסקי הסיפח לסחומר לחטפו וכו'ודוקח קמריר מפתן כו' לכל הנן דרים6 65 מרקתני סיפק רמתניתין הכי מכלל דריסל ל6 כעי מחלק מ"כ מסתע מלסונו ורכרי עכמו קס ונמלס פנס הול חינוגורס כן כנמ' רלי גורס ליס סנ"ל מספיק לגמ'וכפף מסגר מהלכות נוריס קניס דכרי סרח"ס (תמת עליו למה כפר מעלמו לה הפמר דנמרח וחין זו תימיס קיימת לכל נקל לדחותה ממחי דמרן דחלוף נרסחות שכיחי טוכל וכזה גס כן סין מקוס כלל למה סתמס הכסף מפנה על קרמניס פסוס פוסק ככל 6לו דריפל דכרין ס6לס וסוכר ותחי רתנן כסיפס קלי הכולל מעניין וממת עליו הכסף מפנה מקסי לנמר6 רמי 6יכל לחסוקי וכו' וקניס כל"ע וחכי חומר רמוסרח"ס נסמס בקרתנ"ס נס כן דתרוייסו לס גרסי לקחי רמי חיכס כו' וסין כנרמס 6ל6 פינויס קמ6 חיילי קתני ורכינס 6מר לסימנס כו' סכקכו קרין לכל ומי יכס כו' ליג לקו וניל קמפלגי סר6"c (סרמנ"ס לקרלס פסק כרכינה רכתרחה קוס ועוד לסיפל רייק כוותית וסרמנ"ס פוסק כסתמ6 דגמ' דמפני חיידי ולענין הפיפל דקתניכס ליכח דיוקה 67דרכס מיכל למימר סנטר פו סיפח למימר רחכונסו דלעיל קלי וכמ"ס גס כן הכסף מפנק לתרן קן הליכה לקרמכיס וזס נרחס פשוט כעיני דור רכינו מסס כר מיימון וקרן דנינו חסר לו נרפי ומי חיכה 65סוקי וכו' ומוכרח מרכריקס (6ין נריך פיון פוך • ומה מיופר נ"ב סקרן רבינו עובדיה מברטנורק כח פירס כמסקנת נרסל דילן :

ככטר

[ocr errors]
« הקודםהמשך »