תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

סדר טהרות

עם פירושי הגאונים המפורסמים רבינו עובדי' מברטנורה • ותוספות יום טוב •

כפי מה שנדפסו באמשטרדם עם

תוספות חדשים מהחסיד השלם הרב המפורסם מוה"רר שמשון זצללה"ה מאלטונא ומשאר הגאוניס עם כל חלופי גרסאות ונוסחאות, בלשון המשנה זו לעומת זומובאות, ולרת רוח בין הדבקים, להפסיק בין הפרקים, הפסקנו בנקורות במשנה ובפירושים למען היות ובריהם מבוארים ומפורשי', ובמקום שרתי"ט מקצר בהעתקת המאמרים, דבריו על הגליון מבוארים, ומראה מקום פסוקי תנ"ך ופרקי ורפי ש"ס מצוינים, וכל הדינים הנוהגים באלו הזמנים, כמסקנת

ש"ע וגדולי אחרונים,

אלה מוסיף על הראשונים ב"ה הגהות ותיקונים, ומראה מקומות הש"ס הן במתני' דן ברוינהן בתי"ט, וגם שאר פירושים נחמדים, אשר עדיין לא הי' בעולמים, יצאו מבאר מים חיים סיני ועוקר הרים הגאון מו"ה ישעי' ברלין זצוק"ל ונקראו בשם

תוספות ראשון לציון •

ואתה קורא האהוב שים נא עיניך וראה בהקדמת המעתיק הספר הנ"ל והנה זאת וגם מעלה אחרת עשינו להקל מעל הקורא העיון, כי הצגנו אצל כל מלות זרות מלשון צרפת ואיטליא הנמצאים בברטנו' ובתי"ט העתקה של החכם הכולל הקצין הנגיד והטפסר מו"ה מאיר דארמיצר סג"ל • ועשינוציוד

אצל המלה הנ"ל, ומתחת היריעה הצגנו העתקתה •

[graphic][ocr errors][merged small]

ווין

. געדרוקט בייא אנטאן שמיד ק' ק' פריווי דייטש - אונד העברעישעם בוכדרוקער •

WIEN, gedruckt bey ANTON SCHMID, k. k. privil. und N. O. Landschafts

deutsch - und orientalischem Buchdrucker 1815.

דרשו מעל סדר זרעים: וקראו בהקדמת מחבר (התוספות יום טוב) והתבוננומה ראה על ככה.

ומה הגיע אליו לחכרס וממנה יודעו דרכיו והתועליות הנמשכות מהם. והיה אך למותר להדפיס שנת ההקדמה ההיא. אבל ראיתי כי טוב לעורר הלבבות ולהזכירם בזכרון טוב התפלות שחוברו לה יחדיו. מרבינחוניא בן הקנה לכל באי בית המדרש. בכניסתווביציאתו • ואלו הן: בכניסתו מהו אומר

ביציאתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי תקלה על ידי: וְלא אכשל בדבר הלכה.

מיושבי בית המדרש • ולא שמת וישמחו בי חבירי • שלא אומר על טמא טהור. חלקי מיושבי קרנות שאני משכים • והם ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור. וְלא משכימים • ,אני משכיס לדברי תורה ; והם על אסור מותר ולא יכשלו חבירי בדבר הלכה משכימים לדברים בטליס • אני עמל והם ואשמח בהם :

עמלים אני עמל ומקבל שכר * והם עמלים

ואינם מקבלים שכר - אני רץ, והם רצים • אני רץ לחיי העולם הבא • והם רצים לבאר שחת • שנאמר ואתה אלהים תורידס לבאר שחת אנשי

דמים ומרמה לא יחצו ימיהם : ואני אבטח בך : ואחר

פעקל למוד סמשנס סול מסכות סלילס: כמו סל63ל 3ס"ד סכל כfריכות נסוף סספלי רסיתי לסניג לפני כל

מעיין נספר מפניות זס סדל סנרכות: כbסלסס נטל"ק סימן מ"ז- למען יסיו לזכרון בין עיניו לברך תחנס: ברוך

אתה י' אלהינו, מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה•

והערב נא יי' אלהינו את דברי תורתך בפינו : ובפיפיות עמך בית ישראל - ונהיה אנחנו וצאצאינו • וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל • כולנו יודעי שמך• ולומדי

תורתך לשמה. ברוך אתה י"י המלמד תורה לעמו ישראל : ברוך אתה י' אלהינו מלך העולם • אשר בחר בנו מכל העמים : ונתן לנו את תורתו •

ברוך אתה י' נותן התורה : כתוב נספר שני לוחות הברית דף קפ"ג עמוד 3' ונספר תוצאות חיים דף ס' וזס לסונס כפפותה

סספר בללמוד נו] ילמל: הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני תלמוד זה לידי מעשה • וליד' מדות ישרות ולידי ידיעת

התורה : והריני עושה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. בשם יהוה ובשם ארני מתיחדים יאהדונהי על ידי הנעלם (בדחילו וברחימו) :

תוספות יום טוב אמר יוס טוענסייעתל וסמיס • מנפח לסתייע • דסדמן קלמיס • דערי ומכפני סל תלוף סנזכרי כס bמר מכותלי מכתנו וסותמו ניכר כי

דחסני רגוניס • מדרכנן וסכימיס • דמנורי דנס סוי מזי • לנסיס למיס לנמנו סלרי נסר (קרוני דלית בנתח דידיס ווידי לסיות למר רי לי רזי • דידעית חנה • ונקוסטס קלמינק • דנוורמיי"b קסלס סיו מנני טוניס מלוס רנס נחת לידי לל חסמילנס: כל ימי נלטערתי קריסס • סיתס סר מרענן ופריסלי די סמי מסר"ו סמינין ווטף נכסר"ר עלית מתי תנח לידי ולקיימנס קנני לנכי סולס לו את כל ונוכחת • ולס יסודס לוח חופנסייס • ונידיס סנס חזית • טורי חנני גזית - על סור לקח ממנו חפילו פרוטס לסת •כי לס סכרי bתי ופעולתי לעסות לרוסי עקרות פריסל מסוללס • מרנן סל כל סגולס סול קנלין מסו"רר מחיר נסת• דלגג גירל • כססיתס סתי סנרל • מס סלעניות דעתי נרחס • מרועננור"ק קיווינס • לטר מכתתו עדיפס מנעולס • וכחסר תכתון כתנתי נחיתס ונירלת • וfס לרלון יעלו לפניו: ילמז לדיק דרכו נמדת למסר"ר וולף ספר • לסלוס לך אותן למרי ספר: סנס חנוכי ידעתיו • קינין. • יעל ספרי נחמי חותן סונריס יעלס • ודי לי סזכיתי לזו סמעלת ונפונו סכרתיו כי ת סטון לל ימנעי וסול מן הנמנע • וכסמעי חלו דברי פי חכס סן סן תסולות • על בחסו יסולו ויסיו כסולות • כל סמועס סטונס: קנלתי עלי לסונס • לטרוס 3גופי ומלודי • לסניס לל סנרכות כולן סנספרי סגנוחות חסרי חסר רוס לסיס נו מונסי הנמלה יוי לל תתמקמתי וחס! • 3סנים סקירות דרסתי • עד סתכלתי לת כזס ליס לסר מתנו: סונס • וכן סעתיק לי מטות מסר"ס ופרי מעלליו סלסנס נפסי נתחלס • ללמד מתוסני וורמיזה סקסילס • ודברי נפיו רק דברי סר"ס סזכייס מעליו • דלתלי חזי לי כפליו • גס כתניניע כפו ממתי - לחמר עס קספר חסר למסר"ב ווזלן יסרתי - נזפו וחנה לסלוח ומפעליו ולקחס ולטתנס נתון מינורי למת קנס וחמת סנסיס סמקוס לי העתקס - ונת'תה30 לו לנרקסי וססך סל מנת להפריעסס עס סעתי לסרנסס פרנרג' ועל כל העור ולירסמתי סס לומרו תמיד ותדירה bסר ניסינס סל מעלס נין הלומדי' וסדורסין: ספתותיו יקיו רוננין ומעתס נקול רינת ותודס: סגני לחל יתנרך מודס • לסר על ידי גילגל גרומסין: וגס לס עלי מתן ירנס • ייטן נעיני ויכסר לורנס (סניע

וסינר: ספתי יסניס דינר לף עמיס קינן:

הגהות

KOE

LICHE

[ocr errors]

והם הגהות על סדר טהרות מהרב הגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה ישעי' ברלין זצוק"ל

מסכת כלים תי"ט ו"ק סדר טהרות נעכין סטסלות וספכס סרמ3"ס - סי' לו לקלותו סדר טומלות סן דיכי סטומלות לנס כינס סדל

טסרות: עלון עלך אב 6':

[ocr errors]

פר' מתני'

פר' מתני' א א מתני' אבות הטומאות 3"ק 3' תי"ט ר"ס השרץ סאין בלוג - ' יסנ"מ: תי"ט סר"ס הדקין סנכלי

לסון סר"3 כו' כס"ז דנזיר דף כ"ג כו' וכן נקניגס יס* מלס כו' ועיין סל"3 ריס מתני' דלקמן – ע' יסל"ט: ב תי"ט ר"ס ומי מטלת כו' מיסק טסול סכוסס כן' - ע' גתי"ט סד"ס זה סכלל כל סלין לו כו' ומיסו מלסכן זס סכלל. יסל"ט:

הלסימכס נעלמס כו' ומסנס ג' פ"ק רטסלות וע"ע נ מתני למעלה מהן זובו של זב - נ"ק כסי תי"ט תי"ט חלומות פ"ז מ"ר ר"ס זס סכלל :

ד"ס למעלה מסן זונו כו' סכל לסל"ן סכסן נסרי' סקס ג בתי"ט ר"ס ר' מאיר סומר כזתיס כו' לפי פרסיתי למסרי"ק

(נזניס) נ"ל נכדס כו' - מ"ג פ"ס כר"ס ומטמbין כו': נקסונס פלס (קפ"ס) סכת3 כו' - 3"ל טרם קס"ס ז תי"ט ד"ס שמשלחין מתוכן סס סמלורעיס כו' וסכי מייתי ענף ר': ועיין עוד תוס' ענת ע: סוף ר"ס נודע לן כו'• סל"ס עת"ככו' סתסן חוז לעיל ולס סוס חוז לכל(עיר)סנס סון

וע' יסל"מ: לעיילות סמוקסוס מומס ע"כ - ז"ל קוס' ערכין לנ: ו ברטנו' סר"ס קנית סנקלועע' כו' כדbמלי' לקמן כסידן ו"ס וקרסו כו' וסכי קכי' 3ת"כ סתסן קון לעיל וסין סוס פלקין - (מסנס 3'): קון לכל סעיל סלק קון לעיילות סמוקפות חומס 3לנד ולס ו ברטנו' ר"ס סטסין כדות גדולות כמו סללן נעלי פטסין קלמר מכלן סס ל6 כקיר ניס קומס גני חרס מלורע ולומר ונמס' נילס (דף מ') "יף ס"ר ינחק לגמרי'מון (מסנס מופנו דכתי3 ני' נמלולע ממנו דמתני' כלי חרס מאימתי מקבלין טומאה דכתין 3י' מוס3 עיר מומס ע"כי וע' יסל"מ:

נילס ל3 חמתני' הר הבית מקודש ממנו - ע' יסל"ע: ה א מתני' תנור תהלתו ארבעה כו'

קולין קכדי ברטנוי דיס פלין מקוסל כפוריס נכנס לסס כו' וסכי תגן כוס כן: נפ' סמל לסס סממונס כו' - דף 5 תי"ט ד"ס לפניס ב מתני' הכופח עמ"ס פ"ג מ"ן לשנת: האבן מן המומס כו' לר' יומכן דסמר פ' סקודס דף ע"ס כו' - היוצא מן התנור – כדס כן* ע' יסנ"מ: שם נסר"ס ססין זניס וזכות כו' ומייתי לס ג מתני' בית הפך כו' - סנז ענק: נגמ' פ"ג דסוטס כו' ונפ"ו דפסקיס דף ס"ז

ו מתני'תנור כו" פנס קכסי זנזיר מסי

ז מתני' תנור כן חולין קכג: תיט ר"ס לשלשה ט מתני' ופורשין מבין האולם ולמזבח

יומה מדי

כת3 סל"3 כו' לכל גורל כרי"ס סוס כמו גוללין כסס כו' ברטנו' ר"ס ופולטיס מנין ססולס כו' ועפר קרופות לסכן דמס' פנת (דף כט:): כמתני'כו' פירסו סגסוכיס הקרן יסרחל קינס ממכין סקלופות י מתני' חתכו חוליות ערכות יטי נ"ט כט עריוק

פילוס זס כת3 סעלוך נערך עפר 3פס לע סלי גלון כ"ז מ"ז: וע' יסל"מ:

ו במתני' עליה ועל הכופח כו' עמ"ס פ"ג מ"3 נ א מתני' כלי עץ לקמן לים פט"ו ט3ת טי פשוטיהן י דפנה: טהורים

על יסל"ט: כלי חרס - סנת טז- תי"ט ו ב ברטנו' ר"ס דכון • לסון מקוס כמו דוך פלן - (כרכות ד"ס מיטמאין ומטמbין נbויר כו' וכתכו סתוס' דסוי מלי יק: ): למימר כו' - (דף כו:) בא"ד ונקט מלול מסוס דמדרככן ג מתני' כירה שנחלקה לארכה מקבל טומbס 3כל ססו כו' - וע' תוס' פנס כי סוף ח א מתני' התנור שחצצו בנסרים ז3ק ס נ* ו"ס לי לענין כו' וסו?' כרס : ד"ס לפי':

ג ברטנו' סר"ס סרילס כעין עלינס קטנס כו' מעסס לסת נ מתני' הדקין שבכלי חרס קולין כד: ועד המש מתרגמי' עונה קרוקס - סלוסס 3כל סדפוסין כתרגוס

פנות

וכן

[ocr errors]

פנס לק:

[ocr errors]

Tom. VI.

« הקודםהמשך »